Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief minister Onderwijs over reintegratie langdurig zieken

Datum nieuwsfeit: 03-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.114 brief min ocw inzake reintegratie langdurig zieken
Gemaakt: 10-12-1999 tijd: 15:23


3

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Zoetermeer, 3 december 1999

Onderwerp

Algemeen Overleg Ziekteverzuim

In reactie op uw vraag deel ik u het volgende mede.

De experimenten met intensieve begeleidingstrajecten voor zieke werknemers waarnaar ik verwijs in mijn brief van 29 oktober 1999, zijn uitgevoerd en geëvalueerd door het Vervangingsfonds. Op 2 december jl. heeft het bestuur van het Vervangingsfonds de evaluaties besproken en geconcludeerd dat bredere en structurele toepassing ervan gewenst is. Mij is inmiddels bekend dat het bestuur een beroep op mij zal doen voor aanvullende fondsen teneinde de ambitie om het langdurig verzuim terug te dringen,

te realiseren.

In afwachting van nader bericht van het Vervangingsfonds zal ik mij beraden over de wijze waarop een eventuele continuering van de intensieve verzuimbegeleiding het beste kan worden bewerkstelligd.

Ik streef ernaar om in het Algemeen Overleg van aanstaande donderdag de leden van de Tweede Kamer hierover nader te informeren.

Bijgaand treft u aan twee korte samenvattingen van de desbetreffende onderzoeksrapporten.

Tenslotte deel ik u mee dat de beleidsreactie naar aanleiding van het Interdepartementale Beleidsonderzoek Vervangingsfonds op 10 december aanstaande in de Ministerraad zal worden besproken. Spoedig daarna zal ik de Tweede Kamer hierover informeren.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

SUCCESVOLLE AANPAK REÏNTEGRATIE LANGDURIG ZIEKEN

Recent zijn de (eerste) resultaten bekend geworden van twee door het Vervangingsfonds geïnitieerde pilotprojecten, te weten de Subsidie Individuele Reintegratie en het Zorgbemiddelingsproject Langdurig Zieken.

De resultaten zijn dermate succesvol dat verdere ontplooiing van activiteiten in de lijn van de bovengenoemde pilots aanbevelenswaardig is. Uit de resultaten blijkt dat met een relatief kleine inspanning (in tijd, geld en kennis) de reïntegratie van (langdurig) ziek personeel aanmerkelijk versneld kan worden. Dit betekent niet alleen een enorme besparing op de uiteindelijke vervangingskosten, maar dit levert ook een grote bijdrage aan de oplossing van de personeelstekorten in het onderwijs. Hierbij moet bedacht worden dat 1 procent ziekteverzuim in het primair onderwijs gelijk staat aan een uitval van 1000 FTE.

Tevens moet bedacht worden dat inzetten van beleid op versnelde reintegratie op korte termijn al positieve resultaten op kan leveren.

In het onderstaande worden in het kort enkele kenmerken en resultaten van de twee pilotprojecten beschreven.

Evaluatie Individuele Subsidie Reïntegratie

Het Bestuur van het vervangingsfonds had eenmalig een bedrag van 3 miljoen uitgetrokken om een pilotproject in de vorm van een subsidie te starten. Vanaf 1 maart 1998 konden schoolbesturen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor begeleiding bij reïntegratie van personeel dat langer dan 6 weken ziek was. Alleen ziekteverzuim dat gekoppeld was aan het werk of de werkomstandigheden gold als criterium bij de aanvraag, aangevuld met enkele andere criteria.

In juni 1999 was het budget van 3 miljoen gulden uitgeput. Afgesproken was om na afronding van de pilot, en gegeven de resultaten van de evaluatie, een besluit te nemen over het vervolg van een dergelijke subsidieregeling.

Uit de evaluatie kunnen de volgende hoofdconclusies worden getrokken:

? De reïntegratie wordt pas laat opgestart (gemiddeld genomen na 5 ½ maand)

? Schoolbesturen zijn tevreden over de subsidiemogelijkheid

? De Arbodienst is weinig in beeld bij de reïntegratie van ziek personeel

? De gemiddelde kosten van een reïntegratietraject bedragen 2200 gulden

? Ongeveer 2/3 van de reïntegratietrajecten leidt tot terugkeer op de werkplek

? Ongeveer 40 procent van de gereïntegreerden blijft tot een risicogroep behoren.

? Schattingen op basis van beschikbaar materiaal laten zien dat 3 procent van het onderwijspersoneel tot de risicogroep behoort. Volledig doorvoeren van de subsidie voor deze groep zou bij een 100 procent bereik een budget vereisen van ongeveer 15 miljoen gulden. Wat de uiteindelijke besparing op de vervangingskosten zou betekenen is niet eenduidig vast te stellen, doch ligt minimaal in de orde van grootte van 50 miljoen gulden.

Al met al kan geconcludeerd worden dat sturen op reïntegratie van ziek personeel, middels subsidiering van reïntegratietrajecten, enorme besparingen oplevert in de vervangingsuitgaven en een bijdrage levert aan de oplossing van de personeelstekorten.

Eerste resultaten project Zorgbemiddeling Langdurig Zieken

In dit pilotproject, waarvan de eindrapportage in januari 2000 wordt verwacht, wordt het reïntegratietraject van langdurig ziek personeel (langer dan 1 jaar ziek) ondersteund door een externe zorgbemiddelaar. De zorgbemiddelaar probeert, in opdracht van de werkgever, het reintegratieproces te versnellen, dan wel op te starten. Daartoe voert de zorgbemiddelaar gesprekken met de zieke werknemer, de werkgever, de Arbodienst en de USZO, om tot een advies aan de werkgever te komen hoe de reïntegratie versneld tot een succes kan leiden. De advisering moet daarbij breed worden gezien: doorverwijzing naar een specifieke zorgverlener (mede ingegeven door de wachtlijstproblematiek) tot aan advisering rond conflictsituaties.

De eerste resultaten van dit pilotproject zijn zeer hoopgevend. Zo geven alle 30 gesproken langdurig zieken aan dat zij blij zijn dat er nu eindelijk iemand is die het gehele ´verhaal´ wil aanhoren en die zich niet beperkt tot datgene wat binnen de verantwoordelijkheid valt van de desbetreffende actor. Tevens geeft men aan dat praten over reïntegratie niet echt in eerdere gesprekken met de verschillende actoren op een gestructureerde wijze aan de orde is geweest.

De inschatting van de zorgbemiddelaar is dat, weliswaar ondersteund door reïntegratietrajecten, zelfs bij deze specifieke groep langdurig zieken, toch nog 70 procent gereïntegreerd kan worden in het onderwijs. Na afloop van het project zal moeten blijken of en zo ja in welke mate reïntegratie buiten het onderwijs gerealiseerd kon worden.

Gegeven deze vroegtijdige resultaten lijkt zorgbemiddeling een goed instrument om het reïntegratieproces goed vorm te geven, resulterende in een versnelde en succesvolle reïntegratie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie