Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Algemene Raad Europese Unie

Datum nieuwsfeit: 06-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Algemene

Commissie voor Europese Zaken

en de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Integratie Europa

Associatie en andere Bijzondere Betrekkingen

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 7 december 1999
Kenmerk 831/99
Blad /13
Bijlage(n) 1
Betreft Verslag Algemene Raad d.d. 6/7 december 1999

Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij het verslag van de Algemene Raad van 6/7 december a.s. aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Verslag Algemene Raad d.d. 6/7 december 1999

Voorbereiding Europese Raad Helsinki

a. Algemene Coordinatie

Voorzitter Halonen volstond bij dit onderdeel met aankondiging van de uitnodigingsbrief van MP Lipponen, op dinsdag 7 december, voor de a.s. ER in Helsinki op 10 en 11 december a.s. De geannoteerde Agenda ging Uw Kamer inmiddels toe.

Het voorlopige programma is:


- vrijdagmorgen: bespreking van IGC, Uitbreiding, versterking Raad (Trumpf-Piris)


- werklunch over Europees Veiligheids- en Defensiebeleid


- vrijdagmiddag: economisch beleid (incl. werkgelegenheid), structuurbeleid, belastingpakket, milieu/duurzame ontwikkeling.

Tijdens het diner van de staatshoofden en regeringsleiders is de bespreking van de situatie in Rusland en het Stabiliteitspact Zuid-Oost Europa voorzien.

Ministers van Buitenlandse Zaken zullen spreken over Gemeenschappelijke Strategieën, de situatie in de Westelijke Balkan en in het Midden-Oosten.


- zaterdagmorgen: afronding van de Europese Raadsconclusies


- de lunch zal gezamenlijk met de kandidaatlidstaten plaatsvinden.

Tijdens de Europese Raad zal een korte, heldere Millenium-verklaring uitgegeven worden, die, zo verwacht het Voorzitterschap, geen aanleiding tot voorafgaande discussie zal geven.

b. Gemeenschappelijke Strategieën

De Raad heeft zonder debat kennis genomen van het voortgangsverslag van het Voorzitterschap aangaande de Gemeenschappelijke Strategie Rusland. Het voortgangs-verslag zal ter kennisneming doorgeleid worden naar de Europese Raad.

De Raad bereikte voorts overeenstemming over de Gemeenschappelijke Strategie ten aanzien van de Oekraïne. Ook deze Strategie zal aan de Europese Raad aangeboden worden.

De Raad stelde vast dat de discussie over, zowel de Gemeenschappelijke Strategie voor het Middellandse Zeegebied, als de Gemeenschappelijke Strategie voor de Westelijke Balkan onder Portugees Voorzitterschap voortgezet zal worden.

c. Europees Veiligheids- en Defensiebeleid: verslag Voorzitterschap inzake militaire en niet-militaire aspecten van crisis management

Met betrekking tot hetgeen besproken is over het onderwerp het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid gaat Uw kamer spoedigst een separate brief toe.

d. Uitbreiding

In Algemene Raad bestond consensus over het besluit tot het starten van toetredingsonderhandelingen met de zes "pre-ins", Letland, Litouwen, Slowakije, Roemenië,Bulgarije en Malta. Ook bestond overeenstemming over de noodzaak tot een grotere differentiatie tussen de kandidaatlidstaten in de toetredingsonderhandelingen.

Commissie Voorzitter Prodi wees op de noodzaak van het behoud van draagvlak voor het uitbreidingsproces in de publieke opinie. Gezien de grote verschillen tussen de kandidaatlanden noemde Prodi differentiatie in het onderhandelingsproces essentieel. De Commissie Voorzitter zei te hopen dat de Europese Raad een duidelijk signaal zou geven dat de EU eind 2002 klaar zal zijn voor de uitbreiding.

Staatssecretaris Benschop vroeg de Commissie om bevestiging dat Bulgarije en Roemenië hebben voldaan aan de door de Commissie gestelde voorwaarden teneinde tot opening van de toetredingsonderhandelingen over te kunnen gaan. Er zou geen tweede 'beslismoment' in maart nodig zijn. De Commissie beaamde dit.

Sprekend over de toekomst van de Europese Conferentie gaf Nederland aan dat het goed mogelijk is dat de Conferentie na de Europese Raad van Helsinki een van zijn oorspronkelijke doelstelling, het scheppen van een forum voor de betrekkingen met Turkije, zou verliezen. Er was dan ook aanleiding om een nieuwe doelstelling en een nieuwe samenstelling te overwegen. Daarbij zou kunnen worden gedacht aan een forum voor de betrekkingen met de toekomstige buurlanden van een uitgebreide Unie, zoals Oekraïne.

Verschillende lidstaten deelden deze mening. Een aantal andere lidstaten en de Commissie waren terughoudender omdat zij ervan uitgingen dat deelname aan de Europese Conferentie voorbehouden zou moeten blijven aan landen die vroeg of laat zouden toetredentot de Unie. Over de toekomst van de Conferentie bestond geen consensus.

Het Voorzitterschap gaf aan zijn conclusies over de verdere voortgang van het onderhandelingsproces over onderwerpen als het vasthouden van het tempo in de onderhandelingen, reeds in januari of februari de IGC's met de landen van de tweede groep te openen, bevestiging dat vergroting van het aantal landen geen vertraging van het proces met zich mee mag brengen, aan de Europese Raad te zullen voorleggen.

Portugal kondigde aan tijdens zijn komende Voorzitterschap ernaar te zullen streven zoveel mogelijk hoofdstukken te openen met de landen van de eerste groep. De keuze van de hoofdstukken waarover met de landen van de tweede groep zou kunnen worden onderhandeld mocht niet lichtvaardig worden gemaakt en moest worden gebaseerd op een technisch goed onderbouwde, objectieve afweging. Portugal zou wat dat betreft de aanbevelingen van de Commissie afwachten.

Ten aanzien van Turkije heeft de Commissie nog eens het belang benadrukt van een positieve uitkomst van de Europese Raad in Helsinki. De meeste lidstaten onderstreepten het belang dat de kandidaatstatus van Turkije door de Europese Raad wordt bevestigd en dat het land niet anders wordt behandeld dan de andere kandidaatlidstaten.

Ik heb in dit verband nog eens op het grote strategische belang van Turkije gewezen en op de Turkse bereidheid om de EU tegemoet te komen. Mijn collega Papandreou gaf aan dat Griekenland met een bevestiging van de kandidaatstatus van Turkije zou kunnen instemmen indien voldoende rekening zou wordengehouden met de Griekse positie, in het bijzonder die met betrekking tot de toetreding van Cyprus.

e. Verslag Voorzitterschap inzake voorbereiding van de Inter-gouvernementele Conferentie

Tijdens de Europese Raad van Helsinki zal de agenda moeten worden vastgesteld met betrekking tot de komende IGC over de institutionele hervormingen. Het Voorzitterschap zal hiertoe een rapport presenteren. Tijdens de Algemene Raad deelde het Voorzitterschap mee langs welke lijnen het rapport zou worden opgebouwd. Tevens konden de lidstaten nogmaals aangeven welke onderwerpen zij van belang vonden.

Het Voorzitterschap leidde in met verwijzing naar de Europese Raads conclusies van Keulen, waarin een richtlijn was gegeven voor de agenda van de IGC. Ondermeer tijdens de recente rondreis van de Finse Minister-President Lipponen zijn drie algemene punten van overeenstemming geconstateerd:


- De IGC-agenda moet institutionele aanpassingen bevatten die in relatie staan tot de aanstaande uitbreiding.


- De resultaten van de IGC moeten 'evenwichtig' zijn, en aanvaardbaar voor alle lidstaten. De burgers moeten de uitkomsten kunnen begrijpen.


- De IGC moet uiterlijk eind 2000 worden afgesloten om voldoende voortgang van het uitbreidingsproces te verzekeren.

Over het rapport aan de Europese Raad gaf het Voorzitterschap te kennen dat het eerste deel passages zou bevatten over de Commissie, over stemmenweging in de Raad, over uitbreiding van gekwalificeerdemeerderheidsbesluitvorming en tenslotte over met verdragswijziging samenhangende vraagstukken m.b.t. het functioneren van de instellingen. In een tweede deel zou voorts worden genoemd: Europees Veiligheids- en Defensiebeleid, Grondrechtenhandvest, alsmede flexibiliteit en vernieuwde structuur van het Verdrag. De vraagstukken in het eerste deel zouden in ieder geval moeten worden behandeld tijdens de aankomende IGC.

Ten aanzien van het mandaat heb ik aangegeven dat Nederland voorstander is van een brede agenda. Naast de behandeling van de zogenaamde left-overs moet er aandacht zijn voor de verhouding tussen het Europees Parlement en de Commissie, versterking van het Hof van Justitie en de Europese Rekenkamer, meer flexibiliteit, en de juridische en institutionele aspecten van het EVDB.

Deze IGC moet de Unie werkelijk klaarmaken voor de uitbreiding. Vermeden moet worden dat de Unie op basis van deze IGC slechts met een klein aantal landen kan uitbreiden. Dan zou er een dubbelzinnig signaal van Helsinki uitgaan: enerzijds wordt de groep van landen waarmee wordt onderhandeld aanzienlijk vergroot, anderzijds knippen we de groep de facto op.

Ten aanzien van de procedure heb ik aangedrongen op een spoedig begin van de IGC. Eveneens heb ik gewezen op het belang van het nauw betrekken van het Europees Parlement bij de IGC. Tenslotte heb ik het belang onderstreept van goede informatievoorziening aan de kandidaat-lidstaten gedurende het onderhandelings-proces.

f. Een effectieve Raad in een uitgebreide Unie

De Algemene Raad kon geen overeenstemming bereiken over het concept-rapport van het Voorzitterschap. Het Voorzitterschap zal het rapport naar aanleiding van de discussie bijstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de Europese Raad. Het is thans de vraag of het Voorzitterschap erin zal slagen een rapport op te stellen dat op consensus kan rekenen, zonder dat de inhoud te mager wordt. Verschillende lidstaten hebben bezwaren gemaakt bij belangrijke onderdelen van het rapport. In de eerste plaats hebben een aantal lidstaten zich verzet tegen het voorstel enkele (nader te bepalen) raadsformaties samen te voegen.

Zij erkennen dat samenvoeging op termijn wenselijk is. Voor de korte termijn willen zij echter niet verder gaan dan het introduceren van 'back-to-back' bijeenkomsten van bepaalde raden.

Alleen Nederland en twee andere lidstaten deden specifieke voorstellen voor het samenvoegen van raden. Nederland stelde voor een concurrentiekrachtraad en een volksgezondheid- en consumentenraad in het leven te roepen. Het Nederlandse pleidooi voor verbetering van de voorbereiding van Europese Raden kreeg nog onvoldoende weerklank. Verschillende lidstaten wezen zelfs ideeën voor de verlichting van de taak van het Voorzitterschap ondermeer door inschakeling van de inkomend Voorzitter af. Het voorstel de nationale coòrdinatiesystemen met elkaar te vergelijken ten einde van elkaar te leren werd door diverse lidstaten afgewezen met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid.

Concept statuut voor de leden van het Europees Parlement

De voortgangsrapportage van het Voorzitterschap ter zake werd zonder discussie aanvaard. De besprekingen tussenvertegenwoordigers van de Raad en het Europees Parlement zullen worden voortgezet. Gesproken zal met name worden over de datum van inwerkingtreding van het Statuut, de hoogte van het salaris, de wijze van vergoeding van de onkosten, de pensioenregeling en de regeling van de belastingen.

Europees Parlement procedure verkiezingen

Nederland gaf aan dat het voorstel om de verkiezingen in het jaar 2004 te houden in de periode van 6-9 mei niet acceptabel was. De Ministerraad zal zich nog moeten uitspreken over de vraag of het wenselijk is dat rond Koninginnedag en 4 en 5 mei verkiezingscampagnes voor nationale verkiezingen worden gevoerd en over de vraag of het wenselijk is dat verkiezingen worden gehouden op een datum die in een schoolvakantie valt. Wellicht zou, door de verkiezingen in één weekend te concentreren, een bijdrage kunnen worden geleverd aan een oplossing voor het probleem van het vaststellen van een datum voor de verkiezingen. Concentratie van de verkiezingen in een weekend kan wellicht ook bijdragen aan een hogere opkomst. Ook België kon nog geen akkoord geven inzake de voorgestelde verkiezingsperiode .

Overeenstemming over een voor alle lidstaten acceptabele regeling betreffende het dubbelmandaat kon nog niet worden bereikt.

Onderhandelingen Partnerschapovereenkomst met de ACP-landen:

financiële vaststelling voor 9e Europese Ontwikkeling Fonds

De Raad besprak naast de totale omvang van de financiële enveloppe ook de onderlinge verdeelsleutel van het 9e Europees Ontwikkelingsfonds.

Door Nederland is, met een verwijzing naar de tekortschietende kwaliteit van de EU-hulp en de geringe middelenuitputting, vastgehouden aan de Nederlandse positie dat het 9e EOF nominaal gelijk moet blijven aan het 8e EOF. Het Nederlandsaandeel dient evenwel neerwaarts te worden bijgesteld. Een aantal lidstaten bevond zich in dezelfde positie. Duidelijk werd dat de opstelling van nagenoeg alle lidstaten ten aanzien van de totale omvang nauw verband houdt met de verdeelsleutel.

De standpunten bleven zeer uiteenlopen en de discussie is dan ook niet conclusief geëindigd. Het Voorzitterschap zal werken aan compromisvoorstellen, waarin zowel de totale omvang van het 9e EOF als de verdeling onder de lidstaten worden meegenomen. Afgesproken werd dat de Algemene Raad op woensdag 8 december, voorafgaand aan de ACS-EG Raad van Ministers, verder zal spreken over deze kwestie.

Tsjetsjenië

De Raad heeft ten aanzien van de situatie in Tsjetsjenië conclusies aangenomen. De Raad veroordeelde in zeer scherpe bewoordingen het disproportionele geweld in Tsjetsjenië. Ook worden de Russische autoriteiten opgeroepen zich te houden aan het internationale humanitaire recht. De Raad houdt de Russische autoriteiten verantwoordelijk voor de humanitaire situatie in Tsjetsjenië en de buurrepublieken.

De Raad sprak zijn hoop uit dat de OVSE missie op 14 en 15 december bij zou kunnen dragen tot een politieke oplossing van het conflict. De humanitaire taak van de OVSE werd benadrukt en de Raad herhaalde het voorstel tot het instellen van een veldkantoor van de OVSE assistentiegroep in Ingoesetië.

Westelijke Balkan

FRJ/SERVIE

Hoge Vertegenwoordiger Solana bracht verslag uit over zijn positief verlopen bijeenkomst met de Servische oppositie in Montenegro op 2 december. Mede in dit licht besloot de Raad om de samenwerking met de democratische krachten in de FRJ te intensiveren. Concrete plannen voor een trilateraleministeriële bijeenkomst (EU, VS en oppositie) zullen spoedig worden uitgewerkt. Mogelijk kan een eerste ontmoeting reeds plaatsvinden en marge van de G-8 bijeenkomst in Berlijn op 17 december. De EU zal daarbij waarschijnlijk op Trojka niveau vertegenwoordigd zijn.

Ik stelde dat bij een dergelijke bijeenkomst vooral diende te worden onderstreept dat een verenigde oppositie de belangrijkste voorwaarde is voor het teweeg brengen van veranderingen in Servië.

De Raad veroordeelde met kracht de obstructie van het regime in Belgrado bij de voorgenomen leveringen van olie aan de steden Nis en Pirot in het kader van het initiatief Energie voor Democratie.

De houding van het regime gaf wederom aan dat Belgrado geen enkele tegemoetkomendheid toont aan de internationale gemeenschap, noch zijn eigen bevolking ontziet. Commissaris Patten lichtte toe dat de vrachtwagens met olie tijdelijk teruggekeerd waren naar Macedonië. Van afstel was echter geen sprake. Volgens de laatste berichten van de Commissie zou de grens voor leveranties aan Nis zijn opengesteld.

De Raad betreurde de recente aanneming in Servië van de wet op lokaal zelfbestuur waardoor de bevoegdheden van lagere overheden zijn gereduceerd tot het minimum. Zo kan onder meer het Ministerie van Lokaal Bestuur elk vertegenwoordigend lichaam ontbinden indien dit inbreuk maakt op het zogenaamde "algemeen belang".

FRJ/SANCTIES

Ik stelde dat de ervaring rond Energie voor Democratie de EU een reden te meer was om het huidige EU-sanctiebeleid niet te verlichten. In de conclusies werd opgenomen dat de EU de sancties tegen het regime zal handhaven of versterken zonder de bevolking te treffen.

Een uitgebreide lijst met visum-restricties werd aangenomen.

FRJ/MONTENEGRO

De Commissie zal zo spoedig mogelijk concrete voorstellen presenteren teneinde tegemoet te komen aan de urgente behoeften van Montenegro. De Raad nam verheugd kennis van de gesprekken tussen de EU en de democratisch gekozen regering van Montenegro.

BEVAARBAARHEID DONAU

Commissaris Patten gaf aan vaart te willen zetten achter activiteiten t.b.v. het bevaarbaar maken van de Donau. De Donau-commissie formuleert thans een projectvoorstel. Daarop was het wachten. Op mijn initiatief herhaalde de Raad in de conclusies zijn bereidheid om de mogelijkheid van een EU-bijdrage aan een project terzake te onderzoeken.

KROATIE

De Raad herhaalde zijn steun voor vrije en eerlijke verkiezingen in Kroatië en onderstreepte dat een deugdelijk verkiezingsproces van eminent belang is voor een gunstige ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en dit land. De Raad betreurde dat Kroatië een verkiezingsdatum had vastgesteld op een wijze die niet overeen komt met de Europese praktijk.

WTO toetreding: Albanië en Kroatië

Sinds enkele maanden blokkeert één EU-lidstaat de toetreding van Albanië en Kroatië tot de WTO, omdat een deelaanbod van beide landen in de dienstensector door deze EU-lidstaat niet acceptabel wordt geacht. De overige 14 lidstaten kunnen instemmen met toetreding, evenals de andere WTO-leden. Omdat ook vanuit Seattle, waar Albanië en Kroatië als waarnemers aanwezig waren, geen bericht kwam over een oplossing, plaatste het Voorzitterschap de kwestie op de agenda van de AlgemeneRaad.

Nederland, Zweden en Denemarken hadden in eerdere instantie aangegeven daar prijs op te stellen.

In mijn interventie in de Raad wees ik op het grote belang van het WTO lidmaatschap van Kroatie en Albanie. Hoe kan de EU een minder liberaal aanbod van beide landen vragen als er geen enkele juridische verplichting bestaat een aanbod te doen dat compatibel is met het zgn. "acquis communautaire"? Wel staat tegenover de afwezigheid van een juridische verplichting de morele verplichting toetreding tot stand te brengen.

Het Voorzitterschap gaf opnieuw aan op korte termijn naar een oplossing te zullen zoeken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie