Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag consumentenraad: richtlijnen verkoop op afstand

Datum nieuwsfeit: 06-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

21501015.047 brief sts ez consumentenraad Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 10:7 RTF


21501-15 Consumentenraad

nr. 47 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 december 1999

Onderstaand treft u aan het verslag van de Consumentenraad van 8 november 1999.

1. Gewijzigd voorstel voor richtlijn betreffende de verkoop op afstand van financiële

diensten aan consumenten en tot wijziging van de richtlijnen 97/7/eg en 98/27/eg

(doc. 12439/99 en 12383/99)

Er werd een oriënterend debat gevoerd. Het was duidelijk dat er nog geen overeenstemming bestond over de richtlijn en dat er nog weinig beweging in de standpunten was. Het meest heikele punt betrof het niveau van harmonisatie ten aanzien van informatieverplichtingen. Een ruime meerderheid van de lidstaten, onder andere Duitsland, Italië, Spanje, Denemarken en Portugal toonden zich voorstander van minimumharmonisatie. Deze lidstaten konden instemmen met een indicatieve lijst van te verstrekken informatie. Argumenten voor minimumharmonisatie waren de mogelijkheid van verdergaande nationale regelgeving voor consumentenbescherming en de snelle technologische ontwikkelingen waarop, bij volledige harmonisatie, niet snel genoeg zou kunnen worden ingespeeld. Spanje en Ierland stelden voor om thans via minimumharmonisatie een eerste stap te zetten en bij de herziening van de richtlijn verdere stappen in de richting van volledige harmonisatie te zetten. De Commissie hield, bij monde van Commissaris Byrne, vast aan haar voorstel voor volledige harmonisatie. Nederland en Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gaven te kennen het Commissievoorstel te blijven steunen. De voorstanders van volledige harmonisatie wezen op het belang van een level playing field voor de aanbieders van financiële diensten, op de noodzaak van duidelijkheid voor de consument, en op het feit dat een werkelijke Interne Markt zou leiden tot lagere prijzen en een meer divers aanbod, hetgeen ook in het belang was van de consument.

De voorzitter concludeerde dat nader overleg op ambtelijk niveau over de harmonisatie van de informatieverplichtingen nodig was. Hij kondigde aan dat het voorzitterschap er naar streefde om tijdens de Interne Marktraad op 7 december alsnog een akkoord over de richtlijn te bereiken.

2.Uitvoering en toepassing van de communautaire wetgeving ter bescherming van de

consument

Het betrof hier een mededeling van de Commissie. Commissaris Byrne nodigde de lidstaten expliciet uit om op korte termijn een reactie te geven op de twee zeer recente documenten over de Richtlijn Deeltijds gebruik van onroerend goed (RL 94/47/EG) en de Richtlijn Pakketreizen (RL 90/314/EG). Hij refereerde in zijn inleiding onder andere aan het forum in juni 1998 onder het Brits voorzitterschap over handhaving van EG-wetgeving en de conferentie over oneerlijke bedingen (juni 1999). Daarnaast kondigde hij een algemene rapportage van de Commissie aan over implementatie. Hij hoopte dat het komende Portugese voorzitterschap op basis van deze rapportage verdere stappen zou zetten.

3. Toegang tot de rechter

a. Mededeling van de Commissie over de beginselen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Commissaris Byrne sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat, ondanks eerdere toezeggingen van lidstaten, tot op heden slechts negen lidstaten gevolg hadden gegeven aan de aanbeveling van de Commissie van 30 maart 1998 over de beginselen voor systemen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Hij riep de overige lidstaten op nog voor het eind van dit jaar gevolg aan de aanbeveling te geven. Voorts meldde hij dat in 2000 een conferentie over de, overeenkomstig de aanbeveling opererende, nationale systemen zal plaatsvinden. Daarnaast meldde hij voornemens te zijn in 2000 een groenboek uit te brengen over de collectieve acties voor rechtbanken.

b. Informatie van het voorzitterschap over de Europese Raad in Tampere wat betreft toegang tot de rechter

De voorzitter meldde dat tijdens de Europese Raad van Tampere ook was gesproken over de wijze waarop de toegang van de burger tot de rechter kon worden vergemakkelijkt, gelet op de beperkte financiële middelen van de meeste burgers en de hoge kosten die met een rechtsgang waren gemoeid, in het bijzonder bij grensoverschrijdende geschillen.

4. Voedselveiligheid

De voorzitter gaf een korte terugkoppeling van de studiebijeenkomst European Food 2000 in Helsinki. Hier was onder andere de gedachte van een Europees agentschap voor voedselveiligheid besproken.

Commissaris Byrne gaf een korte toelichting op de EU-campagne over voedselveiligheid. Het hoofddoel van genoemde campagne, lopende tot december 1999, was consumenten te informeren over de belangrijkste aspecten van voedselveiligheid. Hij benadrukte ook de eigen verantwoordelijkheid van de consument daarbij. Voorts hoopte hij medio december 1999 zijn witboek over voedselveiligheid te presenteren. Daarin wordt bestaande Europese regelgeving geïnventariseerd, waarbij lacunes en overlappingen aan het licht komen. Ook zal Commissaris Byrne eventueel met voorstellen komen voor aanvullende of vervangende wetgeving. Zijn doelstelling is om eind 2002 een volledig, coherent en alomvattend juridisch instrumentarium te hebben op het terrein van voedselveiligheid.

Verder noemde Byrne de oprichting van een Europees voedselveiligheidsagentschap.

De Commissie studeert nog op de precieze invulling van de verantwoordelijkheden van dit agentschap.

De meeste lidstaten pleitten in hun reacties voor coherent beleid. De verantwoordelijkheden op dit terrein zijn nog te veel verdeeld over de verschillende actoren. Alle lidstaten spraken hun steun uit voor de plannen van Commissaris Byrne voor de oprichting van een Europees voedselveiligheidsagentschap.

5. Openbaar debat over bescherming van de consument en diensten van algemeen belang

(doc. 11682/99 en 12319/99)

Tijdens het Openbaar debat, wees Commissaris Byrne onder andere op de noodzaak van een evenwichtige aanpak wat betreft communautair en nationaal beleid. Hij meldde dat de Commissie thans een studie verricht naar de best practices van lidstaten op het gebied van soft law, met het oog op verdere vergroting van de effectiviteit van een dergelijke aanpak.

Enkele lidstaten, onder andere het Verenigd Koninkrijk Duitsland en Nederland, spraken een voorkeur uit voor soft law en/of gedragscodes als eerste remedie. Slechts als zou blijken dat dergelijke instrumenten onvoldoende effect sorteerden, zou kunnen worden overgegaan tot verdere regelgeving. Genoemde lidstaten herinnerden tevens aan de positieve gevolgen van liberalisatie voor de consument zoals verruiming van het aanbod en scherpere prijsstelling. Liberalisatie stond in principe dan ook geenszins haaks op het belang van de consument.

Enkele lidstaten toonden zich voorstander van het vastleggen van een bepaald minimumbeschermingsniveau voor consumenten. Een aantal lidstaten, onder andere het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, Zweden en België, benadrukte het belang van de toegang van de consument tot de relevante informatie. Denemarken stelde in dat verband benchmarking voor of een Europees scorebord over bijvoorbeeld prijzen en kwaliteit van diensten van algemeen belang.

Enkele lidstaten meenden dat, gelet op het consumentenbelang, consumentenorganisaties vertegenwoordigd dienden te zijn in de toezichthoudende organen van de geliberaliseerde sectoren. Commissaris Byrne gaf in zijn reactie aan dat de consumentenorganisaties reeds voldoende vertegenwoordigd zijn in de comités van de Commissie. De voorzitter concludeerde dat de meeste lidstaten consumentenbescherming bij de liberalisering van diensten van algemeen belang belangrijk achtten. Voorts dat een meerderheid van de lidstaten zich voorstander toonde van communautaire maatregelen ter bescherming van het consumentenbelang. Deze dienden tenminste een minimumbescherming te bieden. Tenslotte concludeerde de voorzitter dat een meerderheid van de lidstaten voorstander was van zelfregulering, mits een basisbescherming van de consument was gewaarborgd.

6. Diversen

'Follow-up' NL brief inzake Millenniumproblematiek

Conform de toezegging aan de Tweede Kamer informeerde Nederland bij Commissaris Byrne naar de follow-up van de brief d.d. 22 juni jl. waarin de Commissie werd verzocht nadere initiatieven te ontplooien om knelpunten voor consumenten als gevolg van de millenniumproblematiek te voorkomen dan wel op te lossen en aan te geven welke hulp consumenten wordt geboden bij de invoering van de Euro. Commissaris Byrne zegde ter plekke toe Nederland zo spoedig mogelijk te informeren over de stand van zaken.

Inmiddels heeft de Europese Commissie Nederland per brief nader geïnformeerd

(brief gaat hierbij als bijlage) *). In de brief wordt melding gemaakt van een EU werkgroep voor de milleniumovergang, op verzoek van de Europese Raad in Keulen op 3 en 4 juni jl. Op dit ogenblik richten de Commissie en de lidstaten zich met name op het voorkomen van potentiële problemen in openbare diensten en nutsbedrijven.

Met betrekking tot informatie voor consumenten wordt in de brief verwezen naar een studie in opdracht van de Commissie getiteld Y2K bug and the consumer. Een samenvatting van dit rapport is op 17 augustus 1999 verstuurd naar de verschillende consumentenorganisaties in de lidstaten.

Staatssecretaris van Economische Zaken

G. Ybema

*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie