Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief nieuwe wetgeving ZW en AAW/WAO

Datum nieuwsfeit: 06-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

25024000.008 brief sts szw inzake ontwikkelingen t.a.v. nieuwe wetgevi ng zw en aaw-wao Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 11:41 RTF


25024 Ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe wetgeving ZW en AAW/WAO

nr. 8 Brief staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 december 1999

Op 30 september 1999 heb ik u de haalbaarheidsstudie van het Ctsv naar de werking en effecten van het Functie-informatiesysteem (Fis) doen toekomen. In deze brief geef ik mijn reactie op de inhoud van deze studie.

Het Fis

Het Fis is een geautomatiseerd systeem waarin een uitgebreide beschrijving is opgenomen van circa 400 beroepen met ruim 9000 in Nederland voorkomende gangbare functies. De arbeidsdeskundige selecteert uit dit systeem de beroepen die de cliënt, gegeven zijn beperkingen, opleiding en ervaring, nog zou kunnen verrichten, en waarmee hij het hoogste loon kan verdienen. Er moeten minimaal drie beroepen met in totaal 30 arbeidsplaatsen worden gevonden. Het loon dat hoort bij het middelste van deze drie beroepen, is het loon dat de cliënt nog kan verdienen. Dit wordt vervolgens afgezet tegen het maatmanloon om het arbeidsongeschiktheidspercentage te berekenen. Dit gebeurt in de formule:

{(maatmanloon min Fis-loon) gedeeld door maatmanloon} maal 100%.

Samenvatting van de haalbaarheidsstudie

Het doel van deze studie was te onderzoeken hoe een eventueel onderzoek naar het Fis opgezet zou moeten worden. In een dergelijk onderzoek zou onderzocht worden tot welke resultaten het Fis leidt en hoe die resultaten kunnen worden verklaard. Geconcludeerd wordt nu door het Ctsv dat een dergelijk onderzoek niet zinvol zou zijn omdat de haalbaarheids-studie al voldoende inzicht verschaft.

De haalbaarheidsstudie bestaat uit twee delen.

In het eerste deel zijn de theoretische grenzen onderzocht van de mogelijke arbeids-ongeschiktheidsklassen, gegeven een maatmaninkomen van WAO-cliënten. De feitelijke maatmaninkomens van cliënten en het minimale en maximale Fis-loon bepalen de grenzen van de voor cliënten te bereiken arbeidsongeschiktheidsklassen. Het blijkt dat, ervan uitgaande dat voldoende functies op minimumloonniveau geduid kunnen worden, cliënten een maatmaninkomen van 70 gulden of meer per uur moeten hebben om via beoordeling met behulp van het Fis in de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse te kunnen komen. Met het dalen van het maatmaninkomen daalt ook de maximaal haalbare arbeidsongeschiktheids-klasse: cliënten die een maatmaninkomen van minder dan f. 16,50 hebben verdiend, komen met behulp van het Fis per definitie in de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse.

In het tweede deel van de studie is bezien welke arbeidsongeschiktheidsklassen haalbaar zijn, gegeven de feitelijke maatmaninkomens die bekend zijn over een Lisv-bestand over 1998.

Bij 82% van de cliënten uit dit bestand die met behulp van het Fis zijn beoordeeld, konden voldoende functies worden geduid. De marges van arbeidsongeschiktheidsklassen die hieruit kunnen voortvloeien, zijn gering: in ca. 95% van de gevallen resulteert de beoordeling in een indeling in een arbeidsongeschiktheidsklasse van 45-55% of lager. De belangrijkste verklarende factor hierbij is de hoogte van het maatmaninkomen van deze cliënten. De invloed van de hoogte van de Fis-lonen die voor hen kunnen worden geduid is in vergelijking met de invloed van het maatmaninkomen gering. Voor 18% van de cliënten die met behulp van het Fis zijn beoordeeld, konden niet voldoende functies worden geduid, met het gevolg dat zij 80-100% arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Vervolgens worden in het onderzoeksverslag beschouwingen gewijd aan deze materie.

De gegevens impliceren dat de claimbeoordeling met behulp van het Fis voor veel cliënten potentieel grote schoksgewijze overgangen in de arbeidsongeschiktheidsklassen met zich mee brengt: voor veel cliënten is geen tussenweg tussen volledig arbeidsongeschikt en niet of slechts in geringe mate arbeidsongeschikt. Volgens de onderzoekers spelen hierbij ook moeilijk objectiveerbare factoren een rol bij de personen die betrokken zijn bij de claim-beoordeling. Zo kan de beslissing van de verzekeringsarts om iemand wel of niet door te sturen naar de arbeidsdeskundige, de wijze van invulling van het belastbaarheidspatroon en het opleggen van een urenbeperking door de verzekeringsarts, grote gevolgen hebben voor het arbeidsongeschiktheidspercentage. Hetzelfde geldt voor de uitvoering door de arbeids-deskundige die al dan niet tenminste drie functies kan duiden. In de studie wordt vervolgens geconcludeerd dat als de uitvoering op deze punten juist geschiedt, de indeling in een bepaalde arbeidsongeschiktheidsklasse volledig conform de bedoelingen van de wetgever is. Anderzijds kan het volgens de onderzoekers ook mogelijk zijn dat de uitvoerders in een concreet geval «toeredeneren» naar een bepaalde uitkomst. Het toezicht op de recht-matigheid van de claimbeoordeling geeft hier geen uitsluitsel over, omdat daarbij de bandbreedte beoordeeld wordt waarbinnen de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige tot hun oordeel kunnen komen. Het Ctsv pleit daarom voor nader onderzoek naar de vraag welke implicaties de schoksgewijze overgangen hebben voor de uitvoering en voor de cliënten.

Gegeven het belang van de hoogte van het maatmaninkomen, en de omvangrijke inspanningen die nodig zijn om met het Fis te werken (invullen belastbaarheidspatroon, het beoordelen van de functies, het voortdurend actueel houden van het Fis) wordt de vraag opgeworpen of het werken met het Fis wel doelmatig is.

Tot slot wordt geconcludeerd dat het aanbeveling verdient om de verbeteracties van het Lisv naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van het KPMG naar het Fis te bezien in het licht van de bevindingen van deze haalbaarheidsstudie.

Reactie

De belangrijkste conclusie uit deze haalbaarheidsstudie is dat met een goede uitvoering van de claimbeoordeling, de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van cliënten met behulp van het Fis volledig conform de bedoelingen van de wetgever is. Het Fis als zodanig heeft geen belangrijke tekortkomingen. Dat schoksgewijze overgangen mogelijk zijn, en dat de hoogte van het maatmaninkomen daarbij veel invloed heeft, kwam voor mij dan ook niet als een verrassing. Deze feiten vloeien voort uit de systematiek van de WAO: de WAO verzekert inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Hoe hoger het loon dat iemand placht te verdienen, des te groter de variatie in inkomen dat verloren kan gaan. Het bestaan van het minimumloon impliceert dat voor personen die een laag loon verdienden, de variatie in resterende verdiencapaciteit vermindert: òfwel men kan nog wel inkomen verwerven op minimumloonniveau, en dan is men niet arbeidsongeschikt, òfwel men kan het minimum-loon niet meer verwerven, en dan is men volledig arbeidsongeschikt. Voor de volledigheid wijs ik er nog op dat ingeval een cliënt medisch gezien een urenbeperking heeft (dat wil zeggen dat de verzekeringsarts van mening is dat hij minder uren per week kan werken dan hij placht te doen), de invloed van het maatmaninkomen geringer kan zijn: de schoksgewijze overgang treedt dan minder op. In de praktijk zijn daardoor ook voor laagbetaalden gedeeltelijke uitkeringen mogelijk. In die zin is de WAO-systematiek flexibeler dan de onderzoekers van het Ctsv suggereren. Een gegeven is overigens ook dat de meerderheid van de WAO-ers mensen zijn met een maatmaninkomen tussen minimum en modaal.

De beschouwingen die de onderzoekers aan de materie wijden, zijn deels speculatief. Onduidelijk is of en hoe vaak bepaalde mogelijke gebeurtenissen zich in de praktijk voordoen. Uiteraard is het van groot belang dat de betrokkenen bij de uitvoering, i.c. de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige, professioneel en objectief werken. Een verbetering van de kwaliteit van de claimbeoordeling is naar mijn mening zeker mogelijk, ook gegeven het feit dat 37% van de WAO-keuringen alleen door een verzekeringsarts werd uitgevoerd. In het kader van het Plan van aanpak WAO heb ik verbetertrajecten met betrekking tot de claimbeoordeling in gang gezet. Het verkrijgen van meer inzicht in de verschillende onderdelen van de uitvoering maakt hier onderdeel van uit. Verder zal de informatievoorziening verbeterd worden, wordt er gewerkt aan voorbeelden van «best-practice», zal er meer interne controle zijn, en vindt er onderzoek plaats naar de opleiding van de verzekeringsarts. Ook het Fis zelf wordt verbeterd; van belang hierbij is het verrichte onderzoek van het KPMG naar het Fis. Zo zijn bijvoorbeeld meer functies in de hoogste functieniveaus opgenomen, en krijgt de beoordeling van de psychische belasting van functies meer aandacht. Ook het meer in detail bepalen van de psychische belastbaarheid van cliënten wordt verbeterd.

Het instandhouden van het Fis is een voortdurend proces waar -zoals het Ctsv terecht constateert- veel inspanningen voor nodig zijn. Ik ben van mening dat deze inspanningen doelmatig en noodzakelijk zijn, omdat door het gebruik van het Fis de arbeids-ongeschiktheidsbeoordeling kan geschieden zoals die door de wetgever bedoeld is.

De conclusie van het Ctsv om af te zien van een groter onderzoek naar het Fis, deel ik dan ook. Het Ctsv is voornemens de resultaten van de haalbaarheidsstudie te bespreken met het Lisv. Indien uit dit overleg concrete voorstellen komen, zal ik de Kamer daarover informeren.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...