Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belgisch Minister Buitenlandse Zaken stelt beleidsnota voor

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse zaken België

Back to News

PERSMEDEDELING

Brussel, 7 december 1999

Minister Michel stelt zijn beleidsnota voor.

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel heeft vandaag 7 december 1999 zijn nota over het buitenlands beleid voorgesteld. Dit document werd goedgekeurd door de Ministerraad van 3 december 1999. Deze nota werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met de Staatssecretarissen voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel.

Dit document is een algemene beleidsnota. Zij legt bijgevolg de principes vast van het beleid dat gedurende deze legislatuur zal gevoerd worden. De meer praktische en concrete elementen waartoe in de loop zullen besloten worden, zullen in het kader van deze nota dienen te passen. Met de aanvaarding van deze nota beschikt de Minister van Buitenlandse Zaken over een duidelijk mandaat dat hem in staat stelt initiatieven te nemen. Het biedt hem belangrijke manoeuvreerruimte in verschillende dossiers, meer bepaald wat betreft Centraal-Afrika of de betrekkingen met de landen uit Oost-Europa.

Het beoogde streefdoel van Minister Michel is een coherent buitenlands beleid te voeren. Deze ambitie wordt zichtbaar doorheen de nota, meer bepaald door het zoeken naar samenwerkingsverbanden tussen de federale departementen, maar ook door de nauwe samenwerking die de Minister op het getouw wil zetten met de Gemeenschappen en Gewesten.

Ons land dat ten zeerste gehecht is aan vrijheid en rechtvaardigheid, dient zijn buitenlands beleid te stoelen op humanitaire, democratische en vreedzame waarden. Zowel in de bilaterale betrekkingen als op de multilaterale fora, zal de regering een actief beleid voeren met het oog op de naleving en de ontwikkeling van de mensenrechten. Deze voluntaristische aanpak zal bezorgd zijn voor de noodzakelijke dialoog tussen kulturen en het onmisbaar respect voor verschillen. Maar rekening houden met de realiteit en de tijdelijke omstandigheden kan in geen geval leiden tot toegeeflijkheid inzake schendingen van de fundamentele rechten en vrijheden. Dit actief, samenhangend en realistisch beleid inzake mensenrechten zal de leidraad vormen van ons buitenlands optreden.

Ziehier de belangrijkste politieke prioriteiten van de Minister van Buitenlandse Zaken.

1. België in Europa


1.a) De Europese Unie

Europa, de Unie vormen natuurlijk een essentieel element van het buitenlands optreden van België. Ons land zal weldra geconfronteerd worden met belangrijke Europese mijlpalen, in het bijzonder de intergouvernementele Conferentie (IGC) over de institutionele vraagstukken, de uitbreiding van de Unie en het gemeenschappelijk Europees beleid op het vlak van veiligheid en defensie. ¨ De IGC moet leiden tot de noodzakelijke hervormingen om de doeltreffendheid van de Europese Unie te vrijwaren, ook na de uitbreiding.
¨ Voor de Belgische regering zijn beide onderwerpen nauw met elkaar verbonden. De uitbreiding van de Unie met nieuwe leden is slechts mogelijk wanneer de institutionele hervormingen daartoe aanvaard en verwezenlijkt zijn (hervorming van de samenstelling van de commissie, weging van de stemmen in de Raad, uitbreiding van het toepassingsgebied van de stemming bij gekwalificeerde meerderheid, versterking van de rol van de voorzitter van de Commissie, individuele verantwoordelijkheid van de commissarissen, versterkte samenwerking). ¨ De Belgische regering steunt de oprichting van een buitenlands- en gemeenschappelijke veiligheidsbeleid. De Unie moet kunnen beschikken over een reële strategische autonomie die haar in staat stelt om crisissen aan te pakken die zich zouden kunnen voordoen binnen haar grenzen of in haar periferie. Deze Europese autonomie kan slechts uitgewerkt worden in transparantie tegenover onze Amerikaanse bondgenoten.
¨ Naast de ontwikkeling van de noodzakelijke operationele capaciteit, legt de Belgische regering de nadruk op een actief beleid van conflictpreventie.
¨ De regering zal ook de versterking en de coördinatie van niet-militaire instrumenten voor het reageren op crisissen aanmoedigen. Zij stelt de oprichting van een gemeenschappelijke structuur van "Withelmen" voor met onder meer politionele en noodhulpmiddelen.


1.b) Oost-Europa en de Balkan

¨ Bijzondere aandacht zal gaan naar de bilaterale betrekkingen met de landen uit Centraal- en Oost-Europa. Deze samenwerking zal de verschillenden entiteiten van de Belgische Staat verenigen binnen hun specifieke bevoegdheden, maar ook de economische privé-sector. Voor de Minister van Buitenlandse Zaken vormt de integratie van de Centraal- en Oost-Europese landen binnen de Europese ruimte zowel een politieke als een economische noodzaak. Hij heeft het voornemen deze te ondersteunen meer bepaald in het kader van de toetredingsprocedures. ¨ Binnen dezelfde logica wordt de steun van België aan het stabiliteitspakt en de reïntegratie van de Balkan in de Europese ruimte herhaald. Een actieve steun zal verleend worden aan initiatieven genomen om de vrede in deze regio te versterken. ¨ België wil eveneens zijn betrekkingen met Rusland versterken, zowel op politiek als economisch vlak. Een opvoering van de officiële Belgische aanwezigheid is voorzien.
¨ Een versterking van de betrekkingen met Oekraïne wordt eveneens nagestreefd.


2. Veiligheid, Defensie en controle op wapens

¨ De minister van Buitenlandse Zaken herhaalt zijn gehechtheid aan de transatlantische band, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en sinds een halve eeuw stevig verankerd tussen Europa en zijn Noordamerikaanse bondgenoten.
¨ Die band wordt voornamelijk belichaamd door de NAVO die een belangrijke rol zal blijven spelen bij de verdediging van onze gemeenschappelijke essentiële belangen. Die functie die zo essentieel is voor het wederzijdse begrip van de nationale standpunten, dient voor de regering te worden behouden en versterkt. ¨ Maar die onvervangbare band moet ook het ontstaan respecteren van een Europees defensiebeleid dat een natuurlijk verlengde is van de politieke identiteit van Europa. Die nieuwe dimensie van de Europese identiteit is overigens noodzakelijk voor het voortbestaan van het Atlantisch Bondgenootschap.
¨ België zal zijn inspanningen en initiatieven voortzetten om bij te dragen tot de controle op wapens en ontwapening. Ons land staat gunstig ten opzichte van een geleidelijke vermindering van de atoomwapens en zal de kernmachten in die zin aansporen, met name binnen de gepaste multilaterale fora. Bovendien zal het op dat gebied een actief beleid voorzetten binnen de NAVO, in samenspraak met zijn bondgenoten.
¨ De regering zal de initiatieven nemen die nodig zijn om bij te dragen tot het snel van kracht worden van de verdragen inhoudende een verbod op kernproeven, op biologische en toxische wapens, en op chemische wapens.
¨ Ze zal ook blijven ijveren voor de totaal verbod en de vernietiging van anti-persoonsmijnen.
¨ Wat de conventionele wapens betreft, zal de regering binnen de Europese Unie het aannemen van de Gedragscode van 1998 als bindend instrument steunen.
¨ De strijd tegen de wapenhandel zal opgevoerd worden.
3. België, Afrika en de regio van de Grote Meren

Afrika zal een prioritaire as van het beleid van de Minister van Buitenlandse Zaken vormen. Dit beleid heeft betrekking op het gehele continent. Het zal uitgebouwd worden zowel op bilateraal niveau als in samenwerking met Afrikaanse instellingen (OAE) of binnen de internationale fora waar België een stem heeft. Het zal meer bepaald een meer coherent Europees beleid ten opzichte van Afrika bevorderen. België zal ook grote aandacht blijven geven aan de Aidsproblematiek. Naast de persoonlijke en sociale trauma's die deze ziekte veroorzaakt, vernietigt AIDS ook de mogelijkheid tot duurzame ontwikkeling.


3.1 Noord-Afrika

¨ België hecht veel belang aan de landen van Noord-Afrika. België wenst dat er zich een zone van vrede, stabiliteit en welvaart ontplooit. Daartoe steunt België het euro-mediterrane partnership zoals vastgelegd in het Barcelona-proces.
¨ Op bilateraal vlak wenst België de economische, politieke (meer bepaald door steun aan het democratizeringsproces), maar ook de menselijke banden te versterken.


3.2 Centraal Afrika en de Regio van de Grote Meren

Subsahara-Afrika heeft in de loop der laatste jaren een ontwikkeling doorgemaakt vol contrasten. In sommige landen werd een beleid van hervormingen en democratisering ingezet. Andere landen worden gekenmerkt door structurele politieke instabiliteit en gewelddadige conflicten. Dit is bijzonder het geval in Centraal Afrika, in het gebied van de Grote Meren.

Een partnerschapspact

Rekening houdend met de historische banden die het heeft met Congo, Burundi en Rwanda, stelt België een "partnerschapspact" voor om nieuwe hoop aan de volkeren van de regio te geven en hen een perspectief te bieden.
Het betreft een initiatief in twee fasen :

- Op korte termijn zal een partnerschap "gericht" op de vrede en structurele stabiliteit voorgesteld worden.

- In een tweede fase, in hoofdzaak gekenmerkt door de uitvoering van het vredesproces, zal een partnerschap "binnen" de vrede en structurele stabiliteit aangeboden worden.

- Deze opdrijving van het partnership zou zodoende de weg moeten openen naar de normalisering van de bilaterale samenwerking met de overheden van de betrokken landen en naar een mobilisering van hulp vanwege de internationale gemeenschap.

¨ De algemene beleidsnota verleent aan de Minister van Buitenlandse Zaken een mandaat om diplomatiek acties te ondernemen in de regio. Door de fasering van de uitvoering van het partnerschapspact kunnen initiatieven op korte termijn genomen worden.
¨ De Minister van Buitenlandse Zaken wenst over de nodige flexibiliteit voor zijn optreden te beschikken. Zodoende wordt voorgesteld dat de begroting van ontwikkelingssamenwerking bestemd voor de regio doelbewust zal verhoogd worden teneinde onmiddellijk te kunnen tussenkomen wanneer de voorwaarden het toelaten. ¨ De strijd tegen de wapenhandel en de verspreiding van wapens vormt één van de belangrijke krachtlijnen van het voorgenomen beleid. Zodoende zal een embargo op de wapenhandel naar de landen van de Grote Meren regio voorgesteld worden. De drie Europese instrumenten inzake wapenhandel (gedragscode inzake lichte wapens, Europees programma tegen onwettige handel in lichte wapens en gemeenschappelijke actie inzake lichte wapens) zullen duidelijk gesteund worden. ¨ De strijd tegen de illegale handel in diamanten zal versterkt worden.
¨ De regering neemt zich voor eveneens initiatieven te steunen ten voordele van de vier Belgische scholen in de regio. ¨ De mogelijkheid van een moratorium voor de schuld van deze drie landen zal onderzocht worden.


3.3 Oost-Afrika

¨ Oost-Afrika vertegenwoordigt voor de landen van Centraal Afrika de opening naar de Indische oceaan. Het betreft een belangrijke economische ontwikkelingspool.
¨ De landen in die regio spelen eveneens een essentiële rol in de stabilisering van Centraal Afrika.
¨ België wil zijn betrekken met deze regio versterken via de ontwikkeling van reeds bestaande samenwerkingsverbanden met lanen zoals Kenia, Oeganda en Tanzania.
¨ Met zijn Europese partners zal België de OAE steunen in diens inspanningen om een oplossing te vinden voor het conflict tussen Eritrea en Ethiopië.


3.4 West-Afrika

¨ België wenst zijn diplomatieke, economische en handels- en partnerschapsaanwezigheid in deze regio te versterken. ¨ Een bijzondere hulp zal geleverd worden aan Nigeria dat de laatste maanden een bemoedigende evolutie kende en wiens acties in het kader van vredesbewarende operaties dienen verwelkomd te worden. ¨ België heeft verder het voornemen het moratorium van West-Afrika op de verspreiding en produktie van lichte wapens te steunen.


3.5 Zuidelijk Afrika

¨ Deze regio van Afrika kent een grote Belgische aanwezigheid. ¨ De regering heeft het voornemen de voorkeur te geven aan het bilaterale partnerschap, meer bepaald met Zuid-Afrika, ter aanvulling van de betrekkingen met de Europese Unie.
¨ België wenst eveneens op te treden om bij te dragen tot het einde van de burgeroorlog in Angola, een conflict dat belangrijke banden heeft met de toestand in Centraal Afrika.
¨ België wenst eveneens zijn betrekkingen met de landen zoals Mozambique dat een snelle ontwikkeling kent, te versterken.


4. België in de wereld

Twee belangrijke luiken van de nota buitenlands beleid zijn gewijd aan ontwikkelingssamenwerking en aan buitenlandse handel. Ze bevatten een reeks van principes die zullen geconcretiseerd worden in het beleid dat gevoerd wordt door Minister Michel en de Staatssecretarissen Boutmans en Chevalier.

Doellanden

¨ De versterking van bilaterale betrekkingen is een prioriteit. Volgende doellanden werden gekozen : Rusland, Canada, Zuid-Korea en Argentinië. Deze landen zullen genieten van een actieprogramma op verschillende domeinen (met name op politiek, economisch en humanitair vlak).
¨ Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de landen van Centraal- en Oost-Europa, waarvan er meerdere tot de Europese Unie zullen toetreden en aan de landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten, met name in het kader van het euro-mediterraans partnerschap.

Het imago van België

¨ Het herstel en de versterking van het imago van het land is één van de voornaamste prioriteiten van de regering. Een bedrag van 100 miljoen Bfr werd in de begroting van het Departement van Buitenlandse Zaken gereserveerd om het imago van België te promoten. De regering zal de oprichting van een interministeriëel en interdepartementaal comité voorstellen, onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken en die van de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, om het opvolgen van de acties te coördineren en te verzekeren. ¨ De regering stelt tevens voor om daarnaast een begeleidingscomité op te richten onder het erevoorzitterschap van een hoge persoonlijkheid en samengesteld uit persoonlijkheden uit alle milieus. ¨ In diezelfde geest zullen persoonlijkheden met erkende bekwaamheden en met onbetwistbare uitstraling, aangewezen worden voor vertegenwoordigingszendingen voor de Staat.

Belgen in het Buitenland

¨ Onze landgenoten in het buitenland dragen bij tot het imago van het land. De regering is van plan een aantal maatregelen aan te nemen om hun nationaal gevoel als Belg te versterken.
¨ Het gaat er in de eerste plaats om het stemrecht van de Belgen in het buitenland volledig effectief te maken door er in het bijzonder voor te zorgen dat het kosteloos kan worden uitgeoefend en door de nodeloos zware formaliteiten af te schaffen.
¨ In diezelfde context, zal er een identiteitskaart worden ingevoerd die de Belgen in het buitenland toegang verleent tot het Belgische grondgebied.


----------------------------------------------------------------------
---------
PS. : DE INTEGRALE TEKST VAN DE NOTA BUITENLANDS BELEID IS BESCHIKBAAR OP DE HOMEPAGE VAN DEZE SITE ONDER DE RUBRIEK 'HET BELGISCH BUITENLANDS BELEID'.

----------------------------------------------------------------------
---------
Copyright © 1997-1998

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...