Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag NAVO bijeenkomst 2 en 3 december in Brussel

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie


_________________________________________________________________

Brieven aan de Kamer

_________________________________________________________________

NAVO bijeenkomst

7-12-1999

Op 2 en 3 december jl. zijn in Brussel de najaarsvergaderingen van Navo-ministers van Defensie gehouden. Hierbij bied ik u de communiqués aan van de Noord-Atlantische Raad voor ministers van Defensie (NAC(D)), het Defensie Planning Comité (DPC), de Nucleaire Planning Groep (NPG), de Euro-Atlantische Partner-schapsraad (EAPC) en de Navo-Oekraïne Commissie (Nuc).

Versterking van de Europese defensiecapaciteiten Naast de Navo-vredesoperaties op de Balkan is tijdens de Navo-vergaderingen vooral stil gestaan bij de versterking van de Europese defensiecapaciteiten in het kader van het bondgenoot-schap. Hierover bleek, aan de vooravond van de EU-Top van Helsinki, in hoge mate overeenstemming te bestaan. De Ameri-kaanse minister van Defensie sprak in positieve bewoordingen over het voorstel van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk voor een snel te ontplooien Europees legerkorps. Nederland heeft hiervoor eveneens steun uitgesproken. Uit de recente Brits-Franse en Frans-Duitse verklaringen is gebleken dat niet sprake is van een staand Europees leger los van de Navo en dat belangrijke Europese bondgenoten onverminderd belang hechten aan de transatlantische band. Bovendien komt de versterking van de Europese defensiecapaciteiten de samenhang en de vita-liteit van de Navo ten goede. Het gaat er tevens om de Europe-se bondgenoten in staat te stellen doeltreffend op crises te reageren als de Verenigde Staten afzijdig blijven. Nederland heeft bepleit dat het Europese ambitieniveau na de EU-Top van Helsinki wordt vertaald in nationale doelen. Deze gang van zaken komt overeen met de visie van de regering die is ver-woord in de notitie aan de Tweede Kamer van 29 oktober jl. over Europees veiligheids- en defensiebeleid.

Veel bondgenoten onderstreepten het belang van concrete stappen ter versterking van de Europese defensiecapaciteiten. Er is in dat verband uitvoerig gesproken over het tijdens de Navo-Top van Washington gelanceerde Defence Capabilities Initiative (DCI). Tijdens de Kosovo-crisis is duidelijk geble-ken dat deze capaciteiten tekortschieten. De Secretaris-Gene-raal van de Navo en de Amerikaanse minister van Defensie hielden dan ook een krachtig pleidooi voor een verhoging van de Europese defensiebegrotingen.

Nederland heeft vooral het belang van doelmatigheid en poolvorming onderstreept. Het DCI biedt de Europese bondgeno-ten de mogelijkheid de krachten te bundelen op terreinen waar zij tekortschieten. Nederland wil werk maken van de Europese dimensie van het DCI. Ook de mogelijkheden van gezamenlijke of multinationale financiering van projecten moeten worden onder-zocht. Naast kostenbesparingen kan daardoor de Europese defensie-identiteit tot uitdrukking worden gebracht. Ook de poolvorming van bestaande Europese capaciteiten biedt belang-rijke mogelijkheden. Een Nederlandse bijdrage aan het door de Duitse minister van Defensie, Rudolf Scharping, voorgestelde Europese luchttransportcommando is in dat verband het overwe-gen waard. Nederland heeft de afgelopen jaren flink geïnves-teerd in het luchttransport. Nederland beschikt nu over twee KDC-10 toestellen, twee C-130 Hercules-vliegtuigen, vier Fokker-60 Utility-vliegtuigen en twee Fokker-50 vliegtuigen.

Nederland heeft gepleit voor de snelle ontwikkeling binnen de Navo van een European Multinational Maritime Force (EMMF). Het gaat om de vorming van een Europese zeemacht tijdens crises door het tijdelijk onttrekken van maritieme eenheden en commandofaciliteiten aan Navo-verbanden. Een dergelijke zeemacht moet onder Europese leiding snel kunnen reageren op bedreigingen op maritiem gebied.

Ook heeft Nederland voorgesteld een Europees zeetransportcom-mando op te richten. Het gaat om bundeling van schaarse
zee-transportcapaciteiten en intensivering van de samenwerking op het gebied van zeetransport. Tevens kan worden bezien of de gezamenlijke aanschaf van dergelijke capaciteiten tot de mogelijkheden behoort. Er is positief gereageerd op dit initi-atief, dat nauw aansluit bij één van de doelstellingen van het DCI. Nederland kan aan een Europees zeetransportcommando mede gestalte geven omdat de Koninklijke marine beschikt over een amfibisch transportschip (ATS) en een tweede schip van dit type zal worden gebouwd. België heeft inmiddels belangstelling getoond voor een financiële bijdrage aan de bouw van het tweede transportschip.

Ook op andere terreinen is meer Europese samenwerking moge-lijk. Tijdens het Navo-overleg is onder meer gewezen op de mogelijkheden op het gebied van de tankercapaciteit ("air-to-air refuelling"), precisie-geleide wapens, verbindingen en inlichtingen. Om Europese zwaartepunten in het DCI te kunnen leggen, pleit Nederland voor intensivering van Europees over-leg in het kader van het Navo-planningsproces. De persoonlijke betrokkenheid van de Europese ministers van Defensie is even-eens van belang. Daarom is gesuggereerd dat de Europese Navo-ministers van Defensie aan de vooravond van Navo-ministeriële vergaderingen regelmatig van gedachten wisselen.

Defensienota
De afgelopen maanden heeft Nederland in het kader van de jaarlijkse toetsing door de Navo van nationale defensieplannen uitvoerig met de bondgenoten gesproken ter voorbereiding op de Defensienota. Bij het verschijnen ervan zijn de bondgenoten op verschillende manieren eveneens op de hoogte gesteld. Op 29 november jl. lichtte de plaatsvervangend chef Defensiestaf, luitenant-generaal Van Baal, de Defensienota toe in het Defen-ce Review Committee. Zelf heb ik tijdens het Defensieplanningcomité (DPC) mijn collega´s de hoofdpunten van de Defensienota uiteengezet.

Hierop is in algemene zin positief gereageerd. Al staat de Navo kritisch tegenover de bezuiniging op de defensiebegroting en de vermindering van aantallen wapensystemen, het spreekt waardering uit over de nieuwe accenten die zijn gelegd. Daar-bij vormden het Strategische Concept en het Defence Capabili-ties Initiative van de Navo immers een belangrijke leidraad. De Navo heeft in het bijzonder waardering voor de vergroting van de parate sterkte van de Nederlandse krijgsmacht. Mede in het licht van de ervaringen in Kosovo hecht het bondgenoot-schap aan dergelijke maatregelen groot belang. Het bondgenoot-schap erkent in algemene zin dat Nederland voorop loopt op het gebied van de modernisering van de krijgsmacht en de aanpas-sing aan de internationale veiligheidssituatie. Een en ander bleek onder meer uit de jaarlijkse toetsing door de Navo van de bondgenootschappelijke defensieplannen, die door het DPC is goedgekeurd. Ook de oordelen van de belangrijkste Navo-comman-danten (Saceur en Saclant) over de Nederlandse defensieplannen waren positief.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

mr. F.H.G. de Grave

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie