Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 07/12/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Wet milieubeheer, melding art. 8.19
Wij hebben een melding ontvangen van Trendtex b.v., Lange Schaft 12 in Houten voor het veranderen van de waterbehandelingsinstallatie. Deze verandering heeft uitsluitend geen of geen nadelige gevolgen voor het milieu.

U kunt de melding inzien van 9 december 1999 tot en met 20 januari
2000 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur in kamer 3.19 van de afdeling Bouw- en Milieuzaken. De melding ligt ook op donderdagavond uitsluitend na telefonische afspraak (030-6392742) van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage.

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. van den Hoven, bereikbaar onder telefoonnummer 030 - 63 92 742.

Openbare kennisgeving wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend: zij hebben besloten vergunning te verlenen naar aanleiding van de aanvraag op grond van de Wet milieubeheer ontvangen van Mts Uijttewaal voor het veranderen van een veehouderij gelegen aan de Achterdijk 1 in Schalkwijk. Er zijn geen bedenkingen ingediend tegen de ontwerpbe-schik-king. De be-schik-king is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbe-schik-king.

Inzien
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken inzien op het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieu-zaken (kamer 3.19) vanaf morgen tot en met 20 januari 2000 elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Verder liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak (030-6392742) van 17.00 uur tot 20.00 uur ter inzage.
U kunt altijd een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Beroep aantekenen
Tegen het verlenen van de vergunning kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijk-heid van het beroep is een griffierecht verschuldigd van ¦ 225,- voor een natuurlijk persoon en ¦ 450,- voor een rechtspersoon. Het beroep kan worden ingesteld door:

a. de aanvrager;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking; c. diegene die naar aanleiding van de aanvraag en/of ontwerp-beschik-king bedenkingen heeft ingebracht; d. enige andere belanghebbende, die aantoont redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn geweest om naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkin-gen in te brengen.

(Beroep op grond van artikel 20.6, lid 2 Wet Milieubeheer).

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór 20 januari 2000 beroep is ingesteld en met toepassing van artikel
36 Wet op de Raad van State juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot schorsing van de vergun-ning of tot het treffen van een voorlopi-ge voorziening.

Bij wie indienen?
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
(Publicatie op grond van artikel 3.44 Algemene wet bestuursrecht).

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. van den Hoven van de afdeling Bouw- en Milieuzaken (tel. 030 - 639 27 42).

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:


* (O99465) Peppelkade 42, betreft het uitbreiden en aanpassen van bedrijfsgebouw

* (S99466) Watermolen 2, betreft het vergroten van een woning
* (W99467) Binnentuin 34, betreft het oprichten van een woning
* (S99468) Schonenburgseind 12, betreft het plaatsen van een schuur
* (H99469) Zuiderspoor 42, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapellen

* (H99470) Mijnspoor 32, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel-len

* (S99471) Beusichemseweg 57, betreft het vergroten van een woning
* (S99472) Hoenderhoeve 34+32, betreft het vergroten van woningen
* (S99473) Guldenslag 111, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (W99474) Leebrug I, betreft het oprichten van 5 woningen type K
* (G99475) Hofstad I, betreft het oprichten van 66 woningen
* (S99476) Burgemeester Wallerweg 21, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
3.21 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (C99339) Donsvlinderberm 3, betreft het vergroten van een woning
* (W99330) Schonauwenseweg 1, betreft het vergroten en veranderen van een woning

* (O99375) Peppelkade 21, betreft het veranderen van gevels
* (O99385) Het Spoor 2-18, betreft het plaatsen van een trafo-ruimte
* (S99417) Rijderslag 10, betreft het veranderen van een woning
* (S99461) Schuilhoeve 7, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (X99266) Heemraadserf 15, betreft het oprichten van een tuinberging

* (W99437) Koningin Emmaweg 59, betreft het vergroten van een woning
* (S99445) Appelgaarde 31, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99401) Hoefbladhof 94, betreft het vergroten van een woning
* (H99388) Florijnslag 26, betreft het vergroten van een woning
* (W99243) Leebrug I, betreft het oprichten van 60 woningen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage
De volgende meldingen bouwvoornemen liggen voor een ieder ter inzage:


1. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Tolgaarderserf 28 te Houten ten name van F.J. Jansen.

2. het plaatsen van een tuinberging op het perceel Patriottenland 41 te Houten ten name van G.F.J.M. van Oss.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

3. het oprichten van een kantoorvilla op het perceel Prins Clausstraat 1B te Houten ten name van Koot Financiële Diensten.
4. het oprichten van 28 appartementen type F op percelen in Leebrug I te Houten ten name van
Ontwikkelingsverband Houten CV.

5. het oprichten van 5 woningen type K op percelen in Leebrug I te Houten ten name van
Ontwikkelingsverband Houten CV.

6. het plaatsen van een blokhut op het perceel Jachthoeve 35 te Houten ten name van C.P. Gijzen.

7. het plaatsen van een berging op het perceel Rozentuin 20 te Houten ten name van J.L.M. Mahler.

8. het vergroten van 3 woningen op de percelen Ruitercamp 2+4+6 te Houten ten name van G.G. Klein.

9. het veranderen van een woning en oprichten carport op het perceel Meercamp 1 te Houten ten name van de familie Miltenburg.
10. het oprichten van een schuur op het perceel Kievitweide 108 ten name van J.W.G.M. van der Aa.

11. het vergroten van een woning op het perceel Prins Willem-Alexanderweg 20 te Houten ten name van de familie de Ruiter.

12. het vergroten van een woning en plaatsen dakkapel op het perceel Goudsmedengilde 41 te Houten ten name van B. Slot.
13. het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Paardenhoeve 13 te Houten ten name van P.A.R. Wanders.
De volgende verzoeken om vrijstelling van het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage:

14. het aanleggen van bouwwegen in Hofstad I te Houten ten name van de gemeente Houten.

15. het wijzigen van het gebruik van een oude fruitbewaarplaats in gebruik naschoolse kinderopvang op het perceel Wickenburghseweg 32 te Houten ten name van VOF t Zonnetje.
Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de meldingen genoemd onder 1 en 2, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 3 tot en met 9, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 10 tot en met 12, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet. Burgemeester en wethouders zijn eveneens van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 13, te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan aan de verzoeken genoemd onder 14 en 15, medewerking te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 22 december 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De meldingen, de bouwplannen en de verzoeken om vrijstelling liggen vanaf donderdag 9 december 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, woensdag 8 december 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...