Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst b. en w. Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 7 december 1999

Schoolgebouw Stadhouderslaan niet aan te passen voor Baronie College

Het pand Stadhouderslaan 14, voorheen in gebruik bij Mavo Ten Strijen, is niet tegen acceptabele kosten aan te passen voor de herhuisvesting van het Baronie College en basisschool De Westhoek. Het is het beste het pand te slopen en tot herontwikkeling over te gaan. Van die nieuwe plannen zal nieuwbouw voor het Baronie College onderdeel moeten uitmaken. De Westhoek zal gevestigd blijven op de huidige locatie, waarbij op het aanpalende terrein lokalen als "schoolwoningen" kunnen worden gerealiseerd.

Burgemeester en wethouders hebben dat besloten op basis van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van het pand Stadhouderslaan 14. Het college vindt wel dat het Mgr. Frenckencollege van het gebouw gebruik mag maken, totdat de verbouwing van deze school achter de rug is. Het Baronie College, dat moet vertrekken uit zijn huidige gebouw aan de Paulusweg, zal tijdelijk worden ondergebracht in het complex van De Brug aan het Paterserf.

De huidige huisvesting van het Baronie College laat al langer (veel) te wensen over. De inrichting voldoet niet meer aan de eisen die het volwassenenonderwijs stelt en ook met de kwaliteit van de huisvesting is het nodige mis. Tenslotte zal het Baronie College aan de Paulusweg op korte termijn moeten plaatsmaken voor woningbouw. Allemaal redenen, aldus b. en w., om op zoek te gaan naar alternatieve locaties.

Het college dacht die gevonden te hebben in het pand aan de Stadhouderslaan, waarin tot voor kort Mavo Ten Strijen gehuisvest was. Door de nieuwbouw van de mavo aan de Kruidenlaan is dit gebouw leeg komen te staan; inmiddels maakt het MFC er tijdelijk gebruik van. Als het school voor het Baronie College geschikt gemaakt zou worden, zou meteen bekeken kunnen worden of ook de Westhoek daarheen definitief zou kunnen verhuizen. De Westhoek maakt sinds vijftien jaar gebruik van een uit 1935 stammend schoolgebouw aan de Nieuwe Bouwlingstraat. Het gebouw voldoet op zich wel, maar is te klein. Daarom is een aantal klassen nu al ondergebracht in het gebouw aan de Stadhouderslaan.

Onderzoek naar de mogelijkheden tot herbestemming van dat schoolgebouw heeft echter geen positief resultaat opgeleverd. Voor het technisch in orde brengen van het gebouw is meer dan ƒ 3,5 miljoen nodig. Daarnaast is nog eens een bedrag van ƒ 6 miljoen nodig om het schoolgebouw te verbouwen en voor Baronie College en Westhoek geschikt te maken. In de investeringsbegroting van de gemeente is rekening gehouden met een bedrag van `slechts' ƒ 4,2 miljoen.

Voor het college is dat reden af te zien van zo'n verbouwing. MFC en Westhoek kunnen voorlopig in het gebouw aan de Stadhouderslaan blijven zitten. De Westhoek ontvangt ƒ 1,2 miljoen voor de bouw van vier lokalen (schoolwoningen). Het Baronie College gaat tijdelijk naar De Brug. Omdat de ruimtebehoefte van het Baronie College aanzienlijk kleiner is dan de ruimte die De Brug beschikbaar heeft, zal niet veel geld hoeven te worden uitgetrokken voor aanpassingen.

De locatie aan de Stadhouderslaan zal worden herontwikkeld. Dat betekent dat het bestaande gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor woningen, onderwijs en mogelijk kantoren. Een variant daarop is dat de - in kwalitatief goede staat verkerende - vleugel van het gebouw aan de Ridderstraat wordt behouden en dat het overige gedeelte wordt herontwikkeld. In deze nieuwe constructie zal het Baronie College permanent gehuisvest worden. Hiervoor is dan een bedrag van ƒ 3 miljoen beschikbaar.

Aanpassing gymnasium goedkoopste oplossing huisvestingsproblematiek

Het aanpassen van het huidige gebouw van het Sint-Oelbertgymnasium is met afstand de goedkoopste manier om deze vwo-school te helpen aan huisvesting die is afgestemd op de invoering van de tweede fase in het voortgezet onderwijs. Complete nieuwbouw zal naar schatting ƒ 17 miljoen kosten, herhuisvesting van de school in het leegkomende complex van De Brug aan het Paterserf ƒ 9 miljoen.

Dat blijkt uit het aangepaste voorstel over de verbouwing van het Oelbertgymnasium, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 december krijgt voorgelegd. De aanpassing van het Sint-Oelbertgymnasium aan onder andere de invoering van het "studiehuis" vergt een investering van ƒ 6,2 miljoen. Burgemeester en wethouders vragen de raad hiervoor een bijdrage van ƒ 4.780.000 ter beschikking te stellen. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de saldi-reserves. Het schoolbestuur zal een bedrag van ƒ 1,4 miljoen voor de aanpassing van het gymnasium uittrekken.

Het grote probleem waarmee het gymnasium kampt, is dat het beschikt over erg veel grote ruimten die dateren uit de tijd dat het gymnasium nog een klein-seminarie was en erg verweven met het aangrenzende klooster van de Kapucijnen. Dat betekent dat in het schoolgebouw bijvoorbeeld een kapel met nevenruimten is ondergebracht, die slechts beperkt inzetbaar zijn voor de school. Daarnaast noodzaakt de invoering van de nieuwe tweede fase in het voortgezet onderwijs (het studiehuis) tot aanpassing van het gebouw.

Op verzoek van de commissie Onderwijs en Welzijn heeft het college ook nog twee alternatieve plannen laten onderzoeken. Complete nieuwbouw zal, zo blijkt uit ruwe berekeningen, naar schatting ƒ 17 miljoen kosten. De vergoeding voor de bouw zal ongeveer ƒ 12,6 miljoen bedragen. Daarnaast zijn er nog de kosten voor de eerste inrichting (ƒ 1 miljoen) en de aankoop van het schoolterrein (ƒ 3,4 miljoen). Volgens de geldende normen zou het nieuwe schoolterrein minimaal 8500 m² moeten bedragen. En daar zit meteen een volgend probleem: een dergelijk groot terrein is in Oosterhout niet direct voorhanden. Wel is het zo dat hier de kosten kunnen worden verminderd met de eventuele opbrengst van de verkoop van het bestaande schoolgebouw.

Het onderbrengen van het Oelbertgymnasium in het voormalige gebouw van lbo-school De Brug vraagt een investering van circa ƒ 9 miljoen, onder andere omdat het gebouw zal moeten worden vergroot. Bovendien zijn ook hier bouwkundige aanpassingen nodig om het gebouw geschikt te maken voor de tweede fase. Tenslotte is het zeer de vraag of de locatie aan het Paterserf wel geschikt is voor permanente huisvesting van het Oelbertgymnasium. Een dergelijke bestemming zou de plannen voor de herontwikkeling van het Warandegebied gedeeltelijk kunnen blokkeren, aldus het college. Burgemeester en wethouders schrijven dat ze dit deel van het Paterserf, gezien de ligging nabij de centrumvoorzieningen van Oosterheide, beschouwen als "een aantrekkelijk potentieel inbreidingsgebied voor (senioren)huisvesting". Een dergelijke verhuizing zou bovendien het tijdelijk onderbrengen van het Baronie College in De Brug blokkeren. Het Baronie College moet op korte termijn weg uit het huidige gebouw aan de Paulusweg. Oorspronkelijk zou deze instelling verhuizen naar het pand Stadhouderslaan 14, maar die voorgenomen verhuizing blijkt op korte termijn niet haalbaar.

Overigens hebben b. en w. in hun beschouwingen ook de kosten van onderhoud betrokken. Dat levert dan het beeld op dat nieuwbouw aan gemeentelijke bijdragen ƒ 16 miljoen kost, verhuizing naar De Brug bijna ƒ 10 miljoen en aanpassing van het bestaande gebouw ƒ 7 miljoen. Maar los van de financiële overwegingen zijn er nog twee argumenten waarom verhuizing naar De Brug in ieder geval niet aan de orde kan zijn, aldus het college. Burgemeester en wethouders wijzen verder naar toezeggingen die eerder in de richting van het Oelbertgymnasium gedaan zijn.

College houdt vast aan voorstel hervestiging VDM Foods op Everdenberg

Het college van b. en w. houdt vast aan zijn voorstel grond op bedrijventerrein Everdenberg te verkopen aan VDM Foods - voorheen Van der Made Snacks - dat thans nog gevestigd is aan het Wilhelminakanaal-noord. In reactie op opmerkingen uit de commissie Grondzaken laat het college weten dat grondruil, zoals gesuggereerd in de commissiebehandeling, geen optie is. Grondruil heeft als voordeel dat de gemeente straks naar eigen inzicht over de locatie aan het Wilhelminakanaal-noord kan beschikken.

Allereerst wijzen b. en w. erop dat VDM Foods heeft aangegeven niet nogmaals naar zijn Engelse holding terug te willen met een nieuw onderhandelingsresultaat. De uiteindelijke goedkeuring voor de herhuisvesting in Oosterhout heeft, tegen de achtergrond van allerhande meer dan concurrerende aanbiedingen elders, moeite genoeg gekost.

Daarnaast is VDM gebaat bij een zo hoog mogelijk rendement van de oude locatie. Dat is nodig om de aanzienlijke herinvestering op Everdenberg mogelijk te maken. Het bedrijf zal bovendien aanzienlijk kapitaalverlies leiden door vervroegde afschrijvingen van de milieu-investeringen die het op de huidige locatie heeft gepleegd, aldus b. en w. Het college merkt overigens op dat in de overeenkomst met VDM Foods zal worden vastgelegd dat de oude locatie uitsluitend en alleen zal worden ontwikkeld voor woningdoeleinden, in nauwe samenwerking met de gemeente.

Het college is het evenmin eens met de constatering dat de gemeentelijke bijdrage van ƒ 70.000 in het kader van bedrijfsverplaatsing te hoog is. Naar de mening van b. en w. is zo'n bedrijf alleszins redelijk, omdat het hier gaat om de verplaatsing van een milieuhinderlijk bedrijf uit de woonomgeving.

Onafhankelijk voorzitter voor vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie die leiding gaat geven aan het onderzoek naar de aansturing van het ambtelijk apparaat, krijgt een onafhankelijk voorzitter. Dat blijkt uit de wijziging die burgemeester en wethouders, op advies van de commissie Algemene Zaken, in het raadsvoorstel heeft aangebracht.

Het instellen van deze commissie is een vervolg op de motie die de Oosterhoutse gemeenteraad tijdens de onlangs gehouden Algemene Beschouwingen aannam.

Van de commissie zullen de zeven fractievoorzitters deel gaan uitmaken. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een, nog nader door de commissie te selecteren bureau. De resultaten van dit onderzoek worden, zonder tussenkomst van het college, rechtstreeks besproken met en gerapporteerd aan de commissie.

College wil meewerken aan speciale fietsenwerkplaats pand Zandheuvel 2

Burgemeester en wethouders willen meewerken aan de plannen van de Oosterhoutse veldrijder Wim de Vos om een speciale fietsenwerkplaats te beginnen in het pand Zandheuvel 2. In de werkplaats zullen speciale fietsen worden gebouwd dan wel aangepast aan de wens van de consument. Het kan daarbij gaan om speciale wedstrijdfietsen of om het aanpassen van fietsen voor slechtzienden en mensen die slecht ter been zijn.

De vestiging van een werkplaats is in overeenstemming met het bestemmingsplan. Omdat De Vos de door hem geassembleerde fietsen ook wil gaan verkopen, zal er ter plaatse ook van detailhandel sprake zijn. Ook daaraan wil de gemeente meewerken, waarbij het college overweegt dat het gaat om een zeer beperkte vorm van detailhandel die bovendien geen concurrentie betekent voor andere in Oosterhout gevestigde rijwielzaken. Verder hebben b. en w. laten meewegen dat in het pand vanaf 1996 al vergelijkbare activiteiten (atelier annex werkplaats) hebben plaatsgevonden.

B. en w. wijzen koopzondagen voor 2000 toe

Het college heeft voor het jaar 2000 de koopzondagen toegewezen. Daarbij is rekening gehouden met de voorkeuren van de verschillende soorten detailhandel.

Voor het kernwinkelgebied zijn aangewezen de zondagen 26 maart, 16 april, 7 mei, 3 en 24 september, 15 oktober, 12 en 26 november en 10 en 17 december. Voor de straten waaraan tuincentra zijn gevestigd, gelden als koopzondag 26 maart, 16, 24 en 30 april, 7 en 28 mei, 1 en 12 juni, 26 november, 3, 10 en 17 december.

Voor het gebied Werkmansbeemd hebben b. en w. als koopzondag vastgesteld 23 januari, 13 en 27 februari, 26 maart, 24 april, 1 en 12 juni, 17 september, 22 oktober, 12 november en 17 en 26 december. Voor het gebied De Wijsterd zijn aangegeven 2 januari, 6 februari, 12 marat, 2 en 24 april, 7 mei, 12 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 en 26 december. Uitgangspunt daarbij is geweest steeds de eerste zondag van de maand, plus Tweede Paas-, Pinkster- en Kerstdag.

Voor de overige gebieden en Oosterhout, waaronder de woonboulevard, geldt tenslotte het uitgangspunt van de laatste zondag van de maand, plus Tweede

Paas-, Pinkster- en Kerstdag. Dat levert als koopzondagen 30 januari, 27 februari, 26 maart, 24 april, 28 mei, 1, 12 en 25 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november en 26 december op.

Kermissen in Dorst en Oosteind niet op gebruikelijke data

B. en w. hebben besloten in 2000 af te wijken van de data waarop traditioneel in Dorst en Oosteind de kermis wordt gehouden. Dat besluit heeft te maken met het feit dat Hemelvaart en Pinksteren in 2000 "laat" vallen. Veel kermisexploitanten hebben voor de periode rond die feestdagen al vaste afspraken elders. Om nu te voorkomen dat ze verstek laten gaan op de kermissen in de twee Oosterhoutse kerkdorpen, zijn de data van deze kermissen verschoven.

De kermis in Oosteind wordt traditioneel gehouden op en rond de eerste zondag in juni; dat valt nu tussen Hemelvaart en Pinksteren. Deze kermis zal worden vervroegd naar zaterdag 13, zondag 14 en maandag 15 mei.

De Dorstse kermis vindt per traditie plaats op en rond de tweede zondag van juni; dat zou in 2000 het Pinksterweekeinde betekenen. Het college heeft besloten deze kermis te vervroegen en in 2000 te houden van zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 mei.

Over het verschuiven van de kermissen is overleg gevoerd met Vereniging Belangen Oosteind en de Dorpsraad Dorst. Beide organisaties hebben met de verschuiving geen moeite.

College besluit tot aanschaf geautomatiseerd rioolbeheersysteem

Het college van b. en w. heeft besloten over te gaan tot de aanschaf van een geautomatiseerd rioolbeheersysteem. Daarmee is een investering van ƒ 75.000 gemoeid. Met dit bedrag is in het investeringsplan rekening gehouden.

Dit computersysteem biedt ondersteuning bij de inventarisatie en inspectie van het rioolstelsel, het effectief en efficiënt uitvoeren van beheer en het berekenen van langetermijnbudgetten. Via dit systeem, dat gekoppeld kan worden aan bijvoorbeeld de geautomatiseerde vastgoedregistratie, kan de gemeente beter en eenvoudiger inzicht krijgen in functioneren, onderhoud en beheer (inclusief kosten) van de gemeentelijke riolering.

B. en w. vragen raad delegatie procesbevoegdheid

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen het besluit aan te passen waarmee de raad aan het college bevoegdheid delegeert op het gebied van administratiefrechtelijke rechtsgedingen en de ontbinding van pachtovereenkomsten en de ontruiming van gemeentelijke eigendommen. Daarmee volgt het college een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Besluit over topsportbeleid wordt doorgeschoven naar 2000

B. en w. hebben besloten de besluitvorming over het topsportbeleid van de gemeente Oosterhout door te schuiven naar de raadsvergadering van maart 2000. Dat betekent dat ook het voor 1999 voor de uitvoering van dat beleid gereserveerde bedrag.

De reden voor dit uitstel is dat het onmogelijk is de procedure nog dit jaar op een nauwkeurige manier tot een eind te brengen.

Oosterhout, 9 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...