Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst b. en w. Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 7 december 1999

Schoolgebouw Stadhouderslaan niet aan te passen voor Baronie College

Het pand Stadhouderslaan 14, voorheen in gebruik bij Mavo Ten Strijen, is niet tegen acceptabele kosten aan te passen voor de herhuisvesting van het Baronie College en basisschool De Westhoek. Het is het beste het pand te slopen en tot herontwikkeling over te gaan. Van die nieuwe plannen zal nieuwbouw voor het Baronie College onderdeel moeten uitmaken. De Westhoek zal gevestigd blijven op de huidige locatie, waarbij op het aanpalende terrein lokalen als "schoolwoningen" kunnen worden gerealiseerd.

Burgemeester en wethouders hebben dat besloten op basis van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van het pand Stadhouderslaan 14. Het college vindt wel dat het Mgr. Frenckencollege van het gebouw gebruik mag maken, totdat de verbouwing van deze school achter de rug is. Het Baronie College, dat moet vertrekken uit zijn huidige gebouw aan de Paulusweg, zal tijdelijk worden ondergebracht in het complex van De Brug aan het Paterserf.

De huidige huisvesting van het Baronie College laat al langer (veel) te wensen over. De inrichting voldoet niet meer aan de eisen die het volwassenenonderwijs stelt en ook met de kwaliteit van de huisvesting is het nodige mis. Tenslotte zal het Baronie College aan de Paulusweg op korte termijn moeten plaatsmaken voor woningbouw. Allemaal redenen, aldus b. en w., om op zoek te gaan naar alternatieve locaties.

Het college dacht die gevonden te hebben in het pand aan de Stadhouderslaan, waarin tot voor kort Mavo Ten Strijen gehuisvest was. Door de nieuwbouw van de mavo aan de Kruidenlaan is dit gebouw leeg komen te staan; inmiddels maakt het MFC er tijdelijk gebruik van. Als het school voor het Baronie College geschikt gemaakt zou worden, zou meteen bekeken kunnen worden of ook de Westhoek daarheen definitief zou kunnen verhuizen. De Westhoek maakt sinds vijftien jaar gebruik van een uit 1935 stammend schoolgebouw aan de Nieuwe Bouwlingstraat. Het gebouw voldoet op zich wel, maar is te klein. Daarom is een aantal klassen nu al ondergebracht in het gebouw aan de Stadhouderslaan.

Onderzoek naar de mogelijkheden tot herbestemming van dat schoolgebouw heeft echter geen positief resultaat opgeleverd. Voor het technisch in orde brengen van het gebouw is meer dan ƒ 3,5 miljoen nodig. Daarnaast is nog eens een bedrag van ƒ 6 miljoen nodig om het schoolgebouw te verbouwen en voor Baronie College en Westhoek geschikt te maken. In de investeringsbegroting van de gemeente is rekening gehouden met een bedrag van `slechts' ƒ 4,2 miljoen.

Voor het college is dat reden af te zien van zo'n verbouwing. MFC en Westhoek kunnen voorlopig in het gebouw aan de Stadhouderslaan blijven zitten. De Westhoek ontvangt ƒ 1,2 miljoen voor de bouw van vier lokalen (schoolwoningen). Het Baronie College gaat tijdelijk naar De Brug. Omdat de ruimtebehoefte van het Baronie College aanzienlijk kleiner is dan de ruimte die De Brug beschikbaar heeft, zal niet veel geld hoeven te worden uitgetrokken voor aanpassingen.

De locatie aan de Stadhouderslaan zal worden herontwikkeld. Dat betekent dat het bestaande gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor woningen, onderwijs en mogelijk kantoren. Een variant daarop is dat de - in kwalitatief goede staat verkerende - vleugel van het gebouw aan de Ridderstraat wordt behouden en dat het overige gedeelte wordt herontwikkeld. In deze nieuwe constructie zal het Baronie College permanent gehuisvest worden. Hiervoor is dan een bedrag van ƒ 3 miljoen beschikbaar.

Aanpassing gymnasium goedkoopste oplossing huisvestingsproblematiek

Het aanpassen van het huidige gebouw van het Sint-Oelbertgymnasium is met afstand de goedkoopste manier om deze vwo-school te helpen aan huisvesting die is afgestemd op de invoering van de tweede fase in het voortgezet onderwijs. Complete nieuwbouw zal naar schatting ƒ 17 miljoen kosten, herhuisvesting van de school in het leegkomende complex van De Brug aan het Paterserf ƒ 9 miljoen.

Dat blijkt uit het aangepaste voorstel over de verbouwing van het Oelbertgymnasium, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 december krijgt voorgelegd. De aanpassing van het Sint-Oelbertgymnasium aan onder andere de invoering van het "studiehuis" vergt een investering van ƒ 6,2 miljoen. Burgemeester en wethouders vragen de raad hiervoor een bijdrage van ƒ 4.780.000 ter beschikking te stellen. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de saldi-reserves. Het schoolbestuur zal een bedrag van ƒ 1,4 miljoen voor de aanpassing van het gymnasium uittrekken.

Het grote probleem waarmee het gymnasium kampt, is dat het beschikt over erg veel grote ruimten die dateren uit de tijd dat het gymnasium nog een klein-seminarie was en erg verweven met het aangrenzende klooster van de Kapucijnen. Dat betekent dat in het schoolgebouw bijvoorbeeld een kapel met nevenruimten is ondergebracht, die slechts beperkt inzetbaar zijn voor de school. Daarnaast noodzaakt de invoering van de nieuwe tweede fase in het voortgezet onderwijs (het studiehuis) tot aanpassing van het gebouw.

Op verzoek van de commissie Onderwijs en Welzijn heeft het college ook nog twee alternatieve plannen laten onderzoeken. Complete nieuwbouw zal, zo blijkt uit ruwe berekeningen, naar schatting ƒ 17 miljoen kosten. De vergoeding voor de bouw zal ongeveer ƒ 12,6 miljoen bedragen. Daarnaast zijn er nog de kosten voor de eerste inrichting (ƒ 1 miljoen) en de aankoop van het schoolterrein (ƒ 3,4 miljoen). Volgens de geldende normen zou het nieuwe schoolterrein minimaal 8500 m² moeten bedragen. En daar zit meteen een volgend probleem: een dergelijk groot terrein is in Oosterhout niet direct voorhanden. Wel is het zo dat hier de kosten kunnen worden verminderd met de eventuele opbrengst van de verkoop van het bestaande schoolgebouw.

Het onderbrengen van het Oelbertgymnasium in het voormalige gebouw van lbo-school De Brug vraagt een investering van circa ƒ 9 miljoen, onder andere omdat het gebouw zal moeten worden vergroot. Bovendien zijn ook hier bouwkundige aanpassingen nodig om het gebouw geschikt te maken voor de tweede fase. Tenslotte is het zeer de vraag of de locatie aan het Paterserf wel geschikt is voor permanente huisvesting van het Oelbertgymnasium. Een dergelijke bestemming zou de plannen voor de herontwikkeling van het Warandegebied gedeeltelijk kunnen blokkeren, aldus het college. Burgemeester en wethouders schrijven dat ze dit deel van het Paterserf, gezien de ligging nabij de centrumvoorzieningen van Oosterheide, beschouwen als "een aantrekkelijk potentieel inbreidingsgebied voor (senioren)huisvesting". Een dergelijke verhuizing zou bovendien het tijdelijk onderbrengen van het Baronie College in De Brug blokkeren. Het Baronie College moet op korte termijn weg uit het huidige gebouw aan de Paulusweg. Oorspronkelijk zou deze instelling verhuizen naar het pand Stadhouderslaan 14, maar die voorgenomen verhuizing blijkt op korte termijn niet haalbaar.

Overigens hebben b. en w. in hun beschouwingen ook de kosten van onderhoud betrokken. Dat levert dan het beeld op dat nieuwbouw aan gemeentelijke bijdragen ƒ 16 miljoen kost, verhuizing naar De Brug bijna ƒ 10 miljoen en aanpassing van het bestaande gebouw ƒ 7 miljoen. Maar los van de financiële overwegingen zijn er nog twee argumenten waarom verhuizing naar De Brug in ieder geval niet aan de orde kan zijn, aldus het college. Burgemeester en wethouders wijzen verder naar toezeggingen die eerder in de richting van het Oelbertgymnasium gedaan zijn.

College houdt vast aan voorstel hervestiging VDM Foods op Everdenberg

Het college van b. en w. houdt vast aan zijn voorstel grond op bedrijventerrein Everdenberg te verkopen aan VDM Foods - voorheen Van der Made Snacks - dat thans nog gevestigd is aan het Wilhelminakanaal-noord. In reactie op opmerkingen uit de commissie Grondzaken laat het college weten dat grondruil, zoals gesuggereerd in de commissiebehandeling, geen optie is. Grondruil heeft als voordeel dat de gemeente straks naar eigen inzicht over de locatie aan het Wilhelminakanaal-noord kan beschikken.

Allereerst wijzen b. en w. erop dat VDM Foods heeft aangegeven niet nogmaals naar zijn Engelse holding terug te willen met een nieuw onderhandelingsresultaat. De uiteindelijke goedkeuring voor de herhuisvesting in Oosterhout heeft, tegen de achtergrond van allerhande meer dan concurrerende aanbiedingen elders, moeite genoeg gekost.

Daarnaast is VDM gebaat bij een zo hoog mogelijk rendement van de oude locatie. Dat is nodig om de aanzienlijke herinvestering op Everdenberg mogelijk te maken. Het bedrijf zal bovendien aanzienlijk kapitaalverlies leiden door vervroegde afschrijvingen van de milieu-investeringen die het op de huidige locatie heeft gepleegd, aldus b. en w. Het college merkt overigens op dat in de overeenkomst met VDM Foods zal worden vastgelegd dat de oude locatie uitsluitend en alleen zal worden ontwikkeld voor woningdoeleinden, in nauwe samenwerking met de gemeente.

Het college is het evenmin eens met de constatering dat de gemeentelijke bijdrage van ƒ 70.000 in het kader van bedrijfsverplaatsing te hoog is. Naar de mening van b. en w. is zo'n bedrijf alleszins redelijk, omdat het hier gaat om de verplaatsing van een milieuhinderlijk bedrijf uit de woonomgeving.

Onafhankelijk voorzitter voor vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie die leiding gaat geven aan het onderzoek naar de aansturing van het ambtelijk apparaat, krijgt een onafhankelijk voorzitter. Dat blijkt uit de wijziging die burgemeester en wethouders, op advies van de commissie Algemene Zaken, in het raadsvoorstel heeft aangebracht.

Het instellen van deze commissie is een vervolg op de motie die de Oosterhoutse gemeenteraad tijdens de onlangs gehouden Algemene Beschouwingen aannam.

Van de commissie zullen de zeven fractievoorzitters deel gaan uitmaken. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een, nog nader door de commissie te selecteren bureau. De resultaten van dit onderzoek worden, zonder tussenkomst van het college, rechtstreeks besproken met en gerapporteerd aan de commissie.

College wil meewerken aan speciale fietsenwerkplaats pand Zandheuvel 2

Burgemeester en wethouders willen meewerken aan de plannen van de Oosterhoutse veldrijder Wim de Vos om een speciale fietsenwerkplaats te beginnen in het pand Zandheuvel 2. In de werkplaats zullen speciale fietsen worden gebouwd dan wel aangepast aan de wens van de consument. Het kan daarbij gaan om speciale wedstrijdfietsen of om het aanpassen van fietsen voor slechtzienden en mensen die slecht ter been zijn.

De vestiging van een werkplaats is in overeenstemming met het bestemmingsplan. Omdat De Vos de door hem geassembleerde fietsen ook wil gaan verkopen, zal er ter plaatse ook van detailhandel sprake zijn. Ook daaraan wil de gemeente meewerken, waarbij het college overweegt dat het gaat om een zeer beperkte vorm van detailhandel die bovendien geen concurrentie betekent voor andere in Oosterhout gevestigde rijwielzaken. Verder hebben b. en w. laten meewegen dat in het pand vanaf 1996 al vergelijkbare activiteiten (atelier annex werkplaats) hebben plaatsgevonden.

B. en w. wijzen koopzondagen voor 2000 toe

Het college heeft voor het jaar 2000 de koopzondagen toegewezen. Daarbij is rekening gehouden met de voorkeuren van de verschillende soorten detailhandel.

Voor het kernwinkelgebied zijn aangewezen de zondagen 26 maart, 16 april, 7 mei, 3 en 24 september, 15 oktober, 12 en 26 november en 10 en 17 december. Voor de straten waaraan tuincentra zijn gevestigd, gelden als koopzondag 26 maart, 16, 24 en 30 april, 7 en 28 mei, 1 en 12 juni, 26 november, 3, 10 en 17 december.

Voor het gebied Werkmansbeemd hebben b. en w. als koopzondag vastgesteld 23 januari, 13 en 27 februari, 26 maart, 24 april, 1 en 12 juni, 17 september, 22 oktober, 12 november en 17 en 26 december. Voor het gebied De Wijsterd zijn aangegeven 2 januari, 6 februari, 12 marat, 2 en 24 april, 7 mei, 12 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 en 26 december. Uitgangspunt daarbij is geweest steeds de eerste zondag van de maand, plus Tweede Paas-, Pinkster- en Kerstdag.

Voor de overige gebieden en Oosterhout, waaronder de woonboulevard, geldt tenslotte het uitgangspunt van de laatste zondag van de maand, plus Tweede

Paas-, Pinkster- en Kerstdag. Dat levert als koopzondagen 30 januari, 27 februari, 26 maart, 24 april, 28 mei, 1, 12 en 25 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november en 26 december op.

Kermissen in Dorst en Oosteind niet op gebruikelijke data

B. en w. hebben besloten in 2000 af te wijken van de data waarop traditioneel in Dorst en Oosteind de kermis wordt gehouden. Dat besluit heeft te maken met het feit dat Hemelvaart en Pinksteren in 2000 "laat" vallen. Veel kermisexploitanten hebben voor de periode rond die feestdagen al vaste afspraken elders. Om nu te voorkomen dat ze verstek laten gaan op de kermissen in de twee Oosterhoutse kerkdorpen, zijn de data van deze kermissen verschoven.

De kermis in Oosteind wordt traditioneel gehouden op en rond de eerste zondag in juni; dat valt nu tussen Hemelvaart en Pinksteren. Deze kermis zal worden vervroegd naar zaterdag 13, zondag 14 en maandag 15 mei.

De Dorstse kermis vindt per traditie plaats op en rond de tweede zondag van juni; dat zou in 2000 het Pinksterweekeinde betekenen. Het college heeft besloten deze kermis te vervroegen en in 2000 te houden van zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 mei.

Over het verschuiven van de kermissen is overleg gevoerd met Vereniging Belangen Oosteind en de Dorpsraad Dorst. Beide organisaties hebben met de verschuiving geen moeite.

College besluit tot aanschaf geautomatiseerd rioolbeheersysteem

Het college van b. en w. heeft besloten over te gaan tot de aanschaf van een geautomatiseerd rioolbeheersysteem. Daarmee is een investering van ƒ 75.000 gemoeid. Met dit bedrag is in het investeringsplan rekening gehouden.

Dit computersysteem biedt ondersteuning bij de inventarisatie en inspectie van het rioolstelsel, het effectief en efficiënt uitvoeren van beheer en het berekenen van langetermijnbudgetten. Via dit systeem, dat gekoppeld kan worden aan bijvoorbeeld de geautomatiseerde vastgoedregistratie, kan de gemeente beter en eenvoudiger inzicht krijgen in functioneren, onderhoud en beheer (inclusief kosten) van de gemeentelijke riolering.

B. en w. vragen raad delegatie procesbevoegdheid

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen het besluit aan te passen waarmee de raad aan het college bevoegdheid delegeert op het gebied van administratiefrechtelijke rechtsgedingen en de ontbinding van pachtovereenkomsten en de ontruiming van gemeentelijke eigendommen. Daarmee volgt het college een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Besluit over topsportbeleid wordt doorgeschoven naar 2000

B. en w. hebben besloten de besluitvorming over het topsportbeleid van de gemeente Oosterhout door te schuiven naar de raadsvergadering van maart 2000. Dat betekent dat ook het voor 1999 voor de uitvoering van dat beleid gereserveerde bedrag.

De reden voor dit uitstel is dat het onmogelijk is de procedure nog dit jaar op een nauwkeurige manier tot een eind te brengen.

Oosterhout, 9 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie