Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag van de Ecofin Raad en Euro-11 van 29 november

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Verslag van de Ecofin Raad en Euro-11 van 29 november 1999Aan:

De Voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR s-Gravenhage

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/99-1242m

7 december 1999

Onderwerp

Toezending verslag van de Ecofin Raad en Euro-11 van 29 november 1999.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het verslag van de vergadering van de Ecofin Raad en Euro-11 van 29 november 1999.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer alsmede aan de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,
Verslag Euro-11 d.d. 29-11-1999

Besproken werden de najaarsvoorspellingen van de Commissie, de begrotingssituaties in Oostenrijk en Portugal en lopende-rekeningonevenwichtigheden op mondiaal niveau. Tijdens de bespreking is ook stilgestaan bij de koersontwikkeling van de Euro. De Voorzitter van de Euro-11 zei hierover na afloop dat de Euro-11 van mening is dat de Europese economie duidelijk herstellende is en dat hierdoor de Euro de potentie heeft voor appreciatie mede gezien de interne prijsstabiliteit, de gunstige economische groei en de gezonde positie van de lopende rekening.

Najaarsvoorspellingen van de Commissie

De Commissie licht haar najaarsvoorspellingen toe die zij op 24 november heeft gepubliceerd. De groei in de Eurozone ontwikkelt zich in 1999 zoals verwacht in de Spring Forecasts. In 2000 zal de groei in de Eurozone aantrekken als gevolg van een sterke binnenlandse vraag en de verbeterde wereldeconomie. De groei in Duitsland en Italië zal in 2000 aantrekken, maar onder de gemiddelde groei van de Eurozone blijven. De inflatie in de Eurozone is voor 1999 in de Autumn Forecasts dezelfde als in de Spring Forecasts. In de meeste kleine Lidstaten is de inflatie voor 1999 licht opwaarts bijgesteld. Vooral de gestegen olieprijzen en de in een aantal Lidstaten gestegen lonen dragen hieraan bij. De inflatie in de grote Lidstaten (Duitsland, Italië en Frankrijk) is niet veranderd t.o.v. de gematigde prognoses in de Spring Forecasts. In 2000 loopt de inflatie in de Eurozone licht op. De inflatieverschillen tussen de Lidstaten zijn gematigd en zullen naar verwachting de komende jaren verder afnemen. De lopende rekeningonevenwichtigheden zullen niet veel veranderen. De begrotingsontwikkeling in de verschillende Lidstaten is in overeenstemming met de afspraken gemaakt in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact. In diverse lidstaten is niettemin verdere consolidatie vereist. Tevens dient goed gekeken te worden naar de samenstelling van de tekortreductie. ECB-President Duisenberg geeft aan dat de voorspellingen van de Commissie nagenoeg overeenstemmen met de halfjaarlijkse voorspellingen van de ECB. Hij wijst op de duidelijk aantrekkende groei in de Eurozone, de lage inflatie en het lopende-rekeningoverschot. Verschillende Lidstaten onderschrijven de analyse van de Commissie en benadrukken dat zij hun bijdrage zullen leveren aan de herstellende groei in termen van het verder terugdringen van de begrotingstekorten en het doorvoeren van verdere structurele maatregelen.

Begrotingssituatie 2000 in Oostenrijk en Portugal

Minister Zalm die als leadspeaker was gevraagd voor Oostenrijk, wijst op de goede groeiprognoses, de gematigde inflatieverwachtingen en de lage werkloosheid. Er is wel een punt van zorg: de overheidsfinanciën. Het tekort dreigt in 2000 op te lopen tot 2,6% BBP als gevolg van de belastingverlaging in dat jaar terwijl in het stabiliteitsprogramma 1,7% BBP in het vooruitzicht was gesteld. Er dienen snel maatregelen te worden genomen om de budgettaire effecten van de belastingverlaging te compenseren opdat Oostenrijk blijft voldoen aan de verplichtingen van het Stabiliteits- en Groeipact.
Deze verplichtingen zijn internationaal van aard en ook een demissionaire regering dient deze na te komen. De Oostenrijkse minister van Financiën is het eens met de noodzaak van compenserende budgettaire maatregelen. Oostenrijk zal blijven voldoen aan de verplichtingen van het Stabiliteits- en Groeipact. Hij zal op korte termijn een besluit tekenen dat uitgavenbeperkingen aan ministeries oplegt.

De tekortontwikkeling voor Portugal is positiever dan aangekondigd in het stabiliteitsprogramma. Voor 2000 verwacht de Commissie een tekort van 1,1% BBP. Punt van zorg is evenwel de groei in de publieke uitgaven. De voorzitter van het EFC vraagt in dit kader aandacht voor de samenstelling van de tekortreductie. In een reactie geeft de Portugese minister van Financiën aan dat de groei in de publieke uitgaven zal verminderen in de komende jaren. Voorts wijst hij op diverse structurele maatregelen die in aantocht zijn waaronder het reduceren van het ambtenarenapparaat.

De voorzitter van de Euro-11 bedankt tot slot beide Lidstaten voor hun toelichting op de begrotingsontwikkeling voor 2000.

Lopende-rekeningonevenwichtigheden op mondiaal niveau

De EFC-voorzitter geeft een toelichting op de discussie in het EFC over lopende-rekeningonevenwichtigheden op mondiaal niveau. Het algemeen bevinden is dat in een wereld van vrij kapitaalverkeer niet zozeer het bestaan van grote lopende-rekeningtekorten/overschotten het probleem is (sustainability), maar veeleer de kwetsbaarheid van economieën voor plotselinge veranderingen in de risico-rendementsafweging van beleggers (vulnerability), zeker bij langdurige tekorten (stock). Dit kan aanleiding geven tot grote volatiliteit in kapitaalstromen, wisselkoersen en rente. Een aantal sprekers geeft aan dat de EU weliswaar niet verantwoordelijk is voor de huidige onevenwichtigheden, maar wel kan bijdragen aan het verminderen ervan door het genereren van hogere binnenlandse groei gebaseerd op structurele hervormingen.

Verslag Ecofin Raad d.d. 8 november 1999

Belastingpakket

De Raad gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter van de Ecofin Raad de agendapunten versterkte samenwerking belastingbeleid, belastingpakket en energiebelasting tezamen te behandelen.

Mevrouw Primarolo, de voorzitster van de gedragscodegroep, presenteert haar eindrapport. Zij meldt dat de groep 271 mogelijk schadelijke regiems heeft onderzocht. De groep is tot het oordeel gekomen dat 66 regiems schadelijke kenmerken vertonen. Volgens haar kunnen de Lidstaten nu beginnen met het aanpassen van de schadelijke elementen uit de fiscale regiems (roll-back). Zij besluit haar betoog met er op te wijzen dat het bestrijden van schadelijke belastingpraktijken een belangrijke te vervullen taak blijft binnen Europa.

De Ecofinvoorzitter en diverse Lidstaten bedanken mevrouw Primarolo voor het werk dat zij heeft gedaan. Minister Zalm geeft duidelijk aan dat de gedragscode onderdeel uitmaakt van het belastingpakket en dat er binnen dat pakket nog veel problemen zijn die opgelost moeten worden alvorens er sprake kan zijn van het aanpassen of terugdraaien van schadelijke maatregelen. Ten aanzien van het rapport van de gedragscodegroep is hij met een aantal aspecten niet tevreden. Zo zijn de economische gevolgen van het aanpassen van fiscale maatregelen onvoldoende onderzocht. Het kan niet de bedoeling zijn dat de aanpassingen leiden tot een vlucht van kapitaal naar derde landen. Voorts is het rapport op onderdelen niet fair en gaat het rapport op sommige punten voorbij aan het mandaat van de gedragscodegroep. Tot slot merkt hij op dat Nederland vooruitgang wenst te zien op het hele dossier en derhalve altijd bereid is te onderhandelen mits daarmee een level-playing-field in Europa wordt gecreëerd.

De discussie concentreert zich vervolgens op de richtlijn spaartegoeden. Een grote Lidstaat heeft een blokkade opgeworpen die moeilijk te overkomen lijkt. Ondanks herhaalde verzoeken van de meeste Lidstaten om toch wat water bij de wijn te doen, houdt deze Lidstaat voet bij stuk. Ter verdediging van deze rigide opstelling wordt erop gewezen dat reeds in de conclusies van de Ecofin Raad van 1 december 1997 uitdrukkelijk is opgenomen dat de bepalingen van de richtlijn rekening moeten houden met de noodzaak de concurrentiepositie van de Europese financiële markten wereldwijd in stand te houden. De huidige richtlijn brengt die concurrentiepositie ernstig in gevaar. Verder heeft deze Lidstaat destijds reeds uitdrukkelijk verklaard dat de richtlijn niet van toepassing zou mogen zijn op Eurobonds en soortgelijke instrumenten. Deze positie is ook duidelijk opgenomen in het document dat een aantal maanden geleden is verspreid. Daarin zijn bovendien mogelijke oplossingen opgenomen om uit de impasse te geraken. Bovendien bestaan er nog andere problemen: de wens van een kleine Lidstaat voor vrijstelling voor beleggingsinstellingen en het probleem van de revenue sharing.

Drie grote lidstaten benadrukken het politieke belang van het belastingpakket. Het totale pakket, een onlosmakelijke geheel, vormt een compromis met positieve maar ook negatieve punten voor landen. Het kan niet zo zijn dat één land alles krijgt en de andere landen nauwelijks iets. Door de rigide opstelling van één Lidstaat bij de spaartegoedendiscussie komt het hele belastingpakket ernstig in gevaar. Het is niet te verkopen dat na twee jaar intensief onderhandelen geen enkel resultaat zal worden gepresenteerd. Daarnaast worden de gepresenteerde argumenten in twijfel getrokken. De ontwerprichtlijn brengt de concurrentiepositie van de Europese financiële markten niet in gevaar. De administratieve kosten zijn minder hoog dan wordt voorspiegeld. Bovendien zou het erg slecht zijn als Lidstaten, als gevolg van het mislukken van de richtlijn, vanwege de administratieve problemen rente-opbrengsten in de toekomst helemaal niet meer zullen belasten. Het valt niet te verkopen dat het grote geld uitgezonderd wordt van belastingheffing en dat alleen de kleintjes gepakt worden.

Diverse Lidstaten steunen de voorafgaande interventies. Het momentum mag niet verloren gaan. In december 1998 is in Wenen het besluit genomen om uiterlijk op de Europese Raad in Helsinki over het pakket te beslissen. De Ecofin Raad moet dit besluit respecteren. Bovendien schaadt de voortslepende onzekerheid over het belastingpakket het Europese bedrijfsleven. Elke Lidstaat moet bereid zijn op onderdelen water bij de wijn te doen. Eén land geeft aan bereid te zijn de pakketgedachte los te laten. De Commissie refereert aan de bijeenkomst met de marktpartijen. Het terugbrengen van de administratieve lasten van de richtlijn kan een oplossing dichterbij brengen. De gedragscodegroep zou haar werkzaamheden moeten voortzetten tot het einde van het mandaat dat pas in mei afloopt. De Commissie is tevens van mening dat het pakket als een geheel gezien moet worden. De kosten van het mislukken van het pakket zijn erg hoog. Ondanks alle kritiek en de vele pogingen om beweging te krijgen in de impasse, handhaaft deze ene Lidstaat zijn standpunt.

De voorzitter concludeert ten slotte dat:

1. het belastingpakket als een geheel gezien dient te worden, hetgeen inhoudt dat er vooruitgang dient te zijn op het hele pakket of niets;

2. het probleem van de Eurobonds alle andere problemen overschaduwt;
3. er, met een enkele wijziging, overeenstemming lijkt te bestaan over het voortgangrapport van het voorzitterschap aan de Europese Raad;

4. er verder geen enkele vooruitgang is geboekt tijdens deze zitting;
5. er tot aan de Europese Raad door voorzitterschap, Lidstaten en Commissie hard gewerkt zal worden om het grootste probleem op te lossen om zo tijdens de Europese Raad in Helsinki tot een overeenstemming te kunnen komen over het hele belastingpakket. Voorafgaand aan de Europese Raad in Helsinki zal een informele voorbespreking van de Ecofin-ministers worden georganiseerd om zo de nodige vooruitgang te kunnen boeken.

Buitensporig tekortoordeel Griekenland

De Commissie licht haar aanbeveling voor intrekking van het buitensporig tekortoordeel van Griekenland toe. Het tekort is afgenomen van 13,8% BBP in 1993 naar een verwacht 1,9% BBP in 1999. Mede als gevolg daarvan zal de schuldquote in 2001 tot onder de 100% BBP dalen. De voorzitter van het EFC geeft aan dat het EFC de aanbeveling van de Commissie steunt. Griekenland heeft voldaan aan de aanbevelingen van de Ecofin Raad van vorig jaar om het tekort voor 1998 onder de 2,4% BBP te brengen en voor 1999 onder de 2,1% BBP. Minister Zalm feliciteert de Griekse regering en zijn Griekse collega met het behaalde resultaat. De minister van Financiën van Griekenland, Papantoniou, wijst erop dat de tekortreductie is bewerkstelligd dankzij inspanningen van het Griekse volk, met name wat betreft de belastingopbrengsten. De Griekse regering zal doorgaan met het verlagen van het tekort tot 0,8% in 2001. In maart 2000 zal de Griekse regering een verzoek doen om deel te nemen aan de EMU. Hij verzoekt om een eerste bespreking in de Ecofin Raad in maart zodat een besluit kan worden genomen tijdens de Ecofin Raad in juni 2000. De voorzitter concludeert tot slot dat de Ecofin Raad instemt met de intrekking van het buitensporig tekortoordeel van Griekenland.

Economische beleidscoördinatie

Er wordt kort gesproken over het rapport over economische beleidscoördinatie dat de Ecofin Raad heeft opgesteld ten behoeve van de Europese Raad van Helsinki. De Commissie acht het nuttig dat er een rapport is met de ervaringen van één jaar EMU. Met name de suggestie dat Lidstaten een dialoog houden met hun nationale parlementen over de Globale Richtsnoeren voor het economisch beleid van de Lidstaten en van de Gemeenschap wordt als positief ervaren. De voorzitter beaamt dat het succes van beleidscoördinatie mede afhangt van de transparantie van het proces. Het rapport zal in zijn huidige vorm worden aangeboden aan de Europese Raad van Helsinki.

Voortgangsverslag actieplan financiële diensten

De Commissie geeft een korte toelichting op het voortgangsverslag en spreekt de hoopt uit dat het Portugese voorzitterschap op een aantal dossiers resultaten kan boeken. De Commissie wijst op de noodzaak van regelgeving op het gebied van een Europees paspoort voor beleggingsfondsen en op het gebied van transnationale conglomeraten. De Raadsconclusies (bijgevoegd) worden zonder discussie aangenomen.

Jaarverslag Europese Rekenkamer over het begrotingsjaar 1998

De president van de Europese Rekenkamer belicht vier punten uit het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over het begrotingsjaar 1998. Ten eerste is de Rekenkamer van mening dat het EU-beleid toegankelijker dient te worden. Er dient meer transparantie te ontstaan, ook bij het formuleren van doelstellingen opdat een betere evaluatie mogelijk is. Als tweede punt geldt dat de controlesystemen versterkt moeten worden. Hierbij is ook een rol voor de Lidstaten weggelegd aangezien 85% van de uitgaven in en door de Lidstaten geschiedt. Momenteel is de Europese Rekenkamer bezig met een onderzoek naar het interne controlesysteem van de Commissie. Als derde noemt de president van de Europese Rekenkamer het aanpassen van het personeel aan de behoeften. Te weinig personeel leidt tot slecht beheer. Als vierde element wijst hij op de vereenvoudiging van de financiële regels. Een herziening van het financieel reglement is hiertoe absoluut noodzakelijk.

In een reactie geeft de Commissie aan dat een verbetering van het financieel management één van de opgaven van de nieuwe Commissie is. De opmerkingen van de Europese Rekenkamer worden ter harte genomen en zullen ook intern bij de Commissie-diensten tot wijzigingen moeten leiden. Minister Zalm geeft aan dat de bevindingen van de Europese Rekenkamer Nederland tot zorg stemmen. Het foutenpercentage is nog steeds te hoog. De resultaten van de Europese Rekenkamer zijn jaar op jaar hetzelfde. De voortgang die is geboekt op het terrein van het financieel beheer komt vooralsnog niet tot uitdrukking in de cijfers. Hij benadrukt de noodzaak dat de Commissie in het hervormingsplan van februari 2000 een tijdpad aangeeft met duidelijk verifieerbare mijlpalen zodat duidelijk wordt wanneer er een positieve betrouwbaarheidsverklaring zal zijn. In het hervormingsplan van de Commissie zouden ook de aanbevelingen van het Comité van Wijzen moeten worden verwerkt. Deze gaan immers voor een belangrijk deel over financieel beheer, controle en fraudebestrijding. In een reactie op de interventie van minister Zalm geeft de president van de Europese Rekenkamer aan te verwachten dat het foutenpercentage zal gaan dalen als gevolg van de reeds doorgevoerde maatregelen op het terrein van het financieel beheer. Dit laat onverlet dat er nog veel werk te doen is. Diverse Lidstaten geven eveneens aan het foutenpercentage te hoog te vinden en benadrukken dat de Commissie en de Lidstaten meer moeten samenwerken, zowel bij de inning als bij de besteding van de middelen. Een lidstaat pleit voor meer aandacht voor de speciale verslagen van de Europese Rekenkamer. De Voorzitter van de Ecofin Raad bedankt de president van de Europese Rekenkamer voor zijn toelichting en geeft aan dat de Ecofin Raad in maart op het rapport van de Europese Rekenkamer zal terugkomen.

Fraudebestrijding en doeltreffend financieel beheer (SEM-2000)

Op voorstel van de voorzitter worden beide agendapunten tezamen behandeld. De Commissie geeft aan dat fraudebestrijding een hoge prioriteit heeft en hoopt op een goede samenwerking met de Lidstaten. De Commissie doet in dit kader een dringend beroep op de Lidstaten de conventie inzake bescherming van financiële belangen zo spoedig mogelijk te ratificeren. Wat betref SEM-2000 wijst de Commissie op het uitgebrachte voortgangsverslag. De Commissie zal in het voorjaar komen met een pakket van hervormingsmaatregelen waarin ook de bevindingen van SEM-2000 zullen worden meegenomen.


-0-

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...