Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Producten en diensten rijksoverheid millenniumbestendig

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE BZK

www.minbzk.nl

MIN BZK: Millenniumaanpak rijksoverheid

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

Persbericht ministerie van BZK

7 december 1999

Millenniumaanpak rijksoverheid: vertrouwenwekkend beeld

De maatschappelijk vitale producten en diensten van de rijksoverheid zijn
millenniumbestendig. De laatste maanden hebben de departementen zich gericht op
de bestaande restrisico's en op de voorbereidingen die getroffen moeten worden
voor de eigenlijke millenniumwisseling. De restrisico's bleken over het algemeen
beperkt van aard te zijn; zij zijn onderkend en noodplannen zijn aanwezig.
Dit meldt minister R.H.L.M. van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid, tevens coördinerend minister voor het millenniumvraagstuk, in de vandaag verschenen
negende voortgangsrapportage over de aanpak van het millenniumprobleem bij de overheid. De aanpak bij de overheid geeft naar zijn oordeel een vertrouwenwekkend beeld, maar de bewindsman tekent daar wel bij aan dat de aandacht de laatste weken niet mag verslappen en dat ook de laatste puntjes op de i moeten worden gezet.

De ministeries zijn inmiddels ver gevorderd met de voorbereidingen voor de millenniumwisseling zelf en hun eventuele rol in de crisisbeheersing.
Departementale Crisisteams zijn samengesteld en zo nodig zijn aparte draaiboeken opgesteld. Deze draaiboeken worden in departementale oefeningen getest.

Hoewel de continuïteit ook al in de junirapportage kon worden gegarandeerd kwam
daarin naar voren dat een aantal departementen nog niet helemaal gereed was met
het millenniumbestendig maken van hun vitale producten en diensten. Zo heeft het ministerie van Economische Zaken al eerder laten weten CBS


bedrijfsmatige redenen pas op
15 december 1999 gereed kan zijn.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft aan dat van de 215 objecten er nog twee moeten worden ingevoerd. Het gaat om een meteorologisch systeem bij het KNMI en een verkeerssignaleringssyteem die beide nog deze maand zullen worden ingevoerd. Het ministerie van Defensie meldt dat alle essentiële systemen millenniumbestendig zijn. Een beperkt aantal niet vitale systemen is nog niet gereed, maar continuïteit daarvan wordt op andere wijze gegarandeerd.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rapporteert dat de politieregio's volgens opgave van de korpschefs half november gereed waren.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat een koppeling met het systeem van het Europees Sociaal Fonds nog in december millenniumbestendig zal zijn. De aanpak hiervan ligt echter in Brussel.

Gemeenten
De stand van zaken bij de gemeenten is gebaseerd op een derde monitor die door het projectbureau Millennium Overheid (PMO) is gehouden. Gebleken is dat 98% van de respondenten van mening is dat de dienstverlening door de gemeenten na 1 januari 2000 van hetzelfde niveau zal zijn als daarvoor. Negenennegentig procent van de gemeenten is van plan om de burgers informatie te geven over de bereikbaarheid van de openbare diensten rond de jaarwisseling. Inmiddels heeft circa driekwart van alle gemeenten de software getest. Deze score kwam tot stand voordat de VNG de resultaten van de centrale testfaciliteit had verspreid.
Uit die centrale testen zijn overigens geen millenniumfouten van enige betekenis naar voren gekomen.
In veel gemeenten wordt nog gewerkt aan de opstelling van een noodplan. Op dit moment heeft slechts 40% procent van de gemeenten een dergelijk plan klaar liggen.
Dit lage resultaat is voor een deel te verklaren door het feit dat het proces van bestuurlijke vaststelling nog in veel gemeenten loopt en voor een deel omdat een aantal gemeenten moeite heeft met deze voor hen nieuwe activiteit. Het Projectbureau Millennium Overheid heeft daarom in november nog acht regionale bijeenkomsten belegd waarbij gemeenten ervaringen konden uitwisselen met het opstellen van noodplannen.

In oktober heeft een conferentie plaatsgevonden met voorlichters van gemeenten, provincies en waterschappen om het beleid op elkaar af te stemmen.
Met de portefeuillehouders (wethouders), coördinatoren en voorlichters van de vier grote
steden vindt regelmatig afzonderlijk overleg plaats.

Provincies
In alle provincies zijn de vitale producten en diensten op het gebied van verkeer en vervoer (verkeersregelinstallaties, systemen voor gladheidbestrijding, bruggen, sluizen, radarsystemen en dergelijke) millenniumbestendig. Elke provincie heeft noodplannen en procedures achter de hand om bij eventualiteiten de continuïteit van de systemen veilig te stellen. De Provinciale Coördinatiecentra op het gebied van openbare orde en veiligheid met betrekking tot het millenniumprobleem zijn gereed voor de eeuwwisseling .

Waterschappen
De Unie van Waterschappen meldt in de voortgangsrapportage over oktober 1999
dat 93% van de vitale objecten millenniumbestendig is. De resterende 7% wordt in belangrijke mate ondervangen door noodplannen die inmiddels gereed zijn.

Maatschappelijk vitale sectoren
Uit de vorige voortgangsrapportage is reeds naar voren gekomen dat niet voor grootschalige of materiële verstoringen in de continuïteit van de Nederlandse samenleving hoeft te worden gevreesd. De sectoren sluiten echter niet uit dat op kleinere schaal incidenten kunnen plaatsvinden.

Buitenland
In de afgelopen periode zijn wereldwijd de inspanningen toegenomen om het millenniumprobleem het hoofd te bieden. Dit beeld komt naar voren uit verschillende internationale onderzoeken. Het is echter niet mogelijk om alle informatie volledig op hardheid te onderzoeken, waardoor onzekerheden blijven bestaan. De Nederlandse ambassades is gevraagd de informatie andermaal op juistheid te onderzoeken. De resultaten hiervan worden in het overleg met de Tweede Kamer op 16 december bekend gemaakt.

De Nederlandse ambassades hebben hun continuïteitsplannen vrijwel gereed.
Deze zijn gericht op het blijven functioneren van de posten en de hulpverlening aan Nederlanders ter plaatse die in moeilijkheden raken. Daarnaast treden de ambassades op als vroege
waarschuwingsinstanties.

Het ministerie van Buitenlandse zaken verstrekt sinds april 1999 een algemeen reisadvies, waarin de reizigers wordt gewezen op de risico's bij het reizen rond de komende jaarwisseling.

Managing Public Confidence
Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht het publieke vertrouwen in de aanpak van het millenniumprobleem te bestendigen. Voor dat doel vindt elke week onderzoek plaats naar de ontwikkeling van kennis, meningen, gevoelens en emoties rond het millenniumvraagstuk. Deze activiteit zal tot het eind van het jaar worden voortgezet.
Met hetzelfde doel worden door de Millennium Information Unit (MIU) ook alle persuitingen actief gevolgd. Waar nodig wordt door aanvullende informatie onjuiste beeldvorming gecorrigeerd.

Op 22 november is de laatste fase gestart van de publiekscampagne met televisie- en radiospotjes en krantenadvertenties. In de spotjes wordt de actuele stand van zaken in de aanpak onder de aandacht gebracht en daarnaast wordt gewezen op de paraatheid van overheidsdiensten rond de jaarwisseling. Motto van dit deel van de campagne is: 'wij Nederlanders zijn wel goed..., maar we zijn niet gek.....' In de krantenadvertenties wordt verder gewezen op het feit dat het landelijke alarmnummer 1-1-2 uitsluitend is bedoeld voor acute, levensbedreigende situaties.

Crisisbeheersing
De commissie Alders heeft alle regionale crisiscoördinatiecentra en gemeenten per brief een overzicht gegeven van alle ter beschikking staande buitengewone bevoegdheden. Op grond van de actuele stand van zaken heeft de commissie Alders het eerder verspreide referentiekader definitief verklaard. De commissie verwacht echter geen wezenlijke verstoringen van de openbare orde en veiligheid. Benadrukt wordt dat dit niet mag leiden tot het op een lager pitje zetten van de voorbereidingen. In dezelfde brief wordt gewezen op de bereikbaarheid van hulpdiensten voor de burgers.
Evenals minister Van Boxtel en staatssecretaris De Vries van BZK vindt ook de commissie Alders het wenselijk dat in de gemeenten noodmeldpunten worden ingericht om mogelijke congestie op het telefoonnet op te vangen.

De millenniumoefening van 8/9 september 1999 heeft tot een aantal verbeteringen geleid. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal aansluitingen op het Nationale Noodnet uitgebreid en worden op dit moment nieuwe gebruiksinstructies voor het noodnet en geactualiseerde nummerlijsten aan belanghebbenden rondgezonden. Tijdens de millenniumoefening van 9-9-99 kwamen geen millenniumproblemen aan het licht bij het Nationale Noodnet.
Speciaal voor grensoverschrijdende samenwerking bij rampen heeft het ministerie van BZK een aantal uitrustingen voor satellietcommunicatie aan de grensregio's ter beschikking gesteld.

Noot aan de redactie/

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie