Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Producten en diensten rijksoverheid millenniumbestendig

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE BZK

www.minbzk.nl

MIN BZK: Millenniumaanpak rijksoverheid

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

Persbericht ministerie van BZK

7 december 1999

Millenniumaanpak rijksoverheid: vertrouwenwekkend beeld

De maatschappelijk vitale producten en diensten van de rijksoverheid zijn
millenniumbestendig. De laatste maanden hebben de departementen zich gericht op
de bestaande restrisico's en op de voorbereidingen die getroffen moeten worden
voor de eigenlijke millenniumwisseling. De restrisico's bleken over het algemeen
beperkt van aard te zijn; zij zijn onderkend en noodplannen zijn aanwezig.
Dit meldt minister R.H.L.M. van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid, tevens coördinerend minister voor het millenniumvraagstuk, in de vandaag verschenen
negende voortgangsrapportage over de aanpak van het millenniumprobleem bij de overheid. De aanpak bij de overheid geeft naar zijn oordeel een vertrouwenwekkend beeld, maar de bewindsman tekent daar wel bij aan dat de aandacht de laatste weken niet mag verslappen en dat ook de laatste puntjes op de i moeten worden gezet.

De ministeries zijn inmiddels ver gevorderd met de voorbereidingen voor de millenniumwisseling zelf en hun eventuele rol in de crisisbeheersing.
Departementale Crisisteams zijn samengesteld en zo nodig zijn aparte draaiboeken opgesteld. Deze draaiboeken worden in departementale oefeningen getest.

Hoewel de continuïteit ook al in de junirapportage kon worden gegarandeerd kwam
daarin naar voren dat een aantal departementen nog niet helemaal gereed was met
het millenniumbestendig maken van hun vitale producten en diensten. Zo heeft het ministerie van Economische Zaken al eerder laten weten CBS


bedrijfsmatige redenen pas op
15 december 1999 gereed kan zijn.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft aan dat van de 215 objecten er nog twee moeten worden ingevoerd. Het gaat om een meteorologisch systeem bij het KNMI en een verkeerssignaleringssyteem die beide nog deze maand zullen worden ingevoerd. Het ministerie van Defensie meldt dat alle essentiële systemen millenniumbestendig zijn. Een beperkt aantal niet vitale systemen is nog niet gereed, maar continuïteit daarvan wordt op andere wijze gegarandeerd.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rapporteert dat de politieregio's volgens opgave van de korpschefs half november gereed waren.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat een koppeling met het systeem van het Europees Sociaal Fonds nog in december millenniumbestendig zal zijn. De aanpak hiervan ligt echter in Brussel.

Gemeenten
De stand van zaken bij de gemeenten is gebaseerd op een derde monitor die door het projectbureau Millennium Overheid (PMO) is gehouden. Gebleken is dat 98% van de respondenten van mening is dat de dienstverlening door de gemeenten na 1 januari 2000 van hetzelfde niveau zal zijn als daarvoor. Negenennegentig procent van de gemeenten is van plan om de burgers informatie te geven over de bereikbaarheid van de openbare diensten rond de jaarwisseling. Inmiddels heeft circa driekwart van alle gemeenten de software getest. Deze score kwam tot stand voordat de VNG de resultaten van de centrale testfaciliteit had verspreid.
Uit die centrale testen zijn overigens geen millenniumfouten van enige betekenis naar voren gekomen.
In veel gemeenten wordt nog gewerkt aan de opstelling van een noodplan. Op dit moment heeft slechts 40% procent van de gemeenten een dergelijk plan klaar liggen.
Dit lage resultaat is voor een deel te verklaren door het feit dat het proces van bestuurlijke vaststelling nog in veel gemeenten loopt en voor een deel omdat een aantal gemeenten moeite heeft met deze voor hen nieuwe activiteit. Het Projectbureau Millennium Overheid heeft daarom in november nog acht regionale bijeenkomsten belegd waarbij gemeenten ervaringen konden uitwisselen met het opstellen van noodplannen.

In oktober heeft een conferentie plaatsgevonden met voorlichters van gemeenten, provincies en waterschappen om het beleid op elkaar af te stemmen.
Met de portefeuillehouders (wethouders), coördinatoren en voorlichters van de vier grote
steden vindt regelmatig afzonderlijk overleg plaats.

Provincies
In alle provincies zijn de vitale producten en diensten op het gebied van verkeer en vervoer (verkeersregelinstallaties, systemen voor gladheidbestrijding, bruggen, sluizen, radarsystemen en dergelijke) millenniumbestendig. Elke provincie heeft noodplannen en procedures achter de hand om bij eventualiteiten de continuïteit van de systemen veilig te stellen. De Provinciale Coördinatiecentra op het gebied van openbare orde en veiligheid met betrekking tot het millenniumprobleem zijn gereed voor de eeuwwisseling .

Waterschappen
De Unie van Waterschappen meldt in de voortgangsrapportage over oktober 1999
dat 93% van de vitale objecten millenniumbestendig is. De resterende 7% wordt in belangrijke mate ondervangen door noodplannen die inmiddels gereed zijn.

Maatschappelijk vitale sectoren
Uit de vorige voortgangsrapportage is reeds naar voren gekomen dat niet voor grootschalige of materiële verstoringen in de continuïteit van de Nederlandse samenleving hoeft te worden gevreesd. De sectoren sluiten echter niet uit dat op kleinere schaal incidenten kunnen plaatsvinden.

Buitenland
In de afgelopen periode zijn wereldwijd de inspanningen toegenomen om het millenniumprobleem het hoofd te bieden. Dit beeld komt naar voren uit verschillende internationale onderzoeken. Het is echter niet mogelijk om alle informatie volledig op hardheid te onderzoeken, waardoor onzekerheden blijven bestaan. De Nederlandse ambassades is gevraagd de informatie andermaal op juistheid te onderzoeken. De resultaten hiervan worden in het overleg met de Tweede Kamer op 16 december bekend gemaakt.

De Nederlandse ambassades hebben hun continuïteitsplannen vrijwel gereed.
Deze zijn gericht op het blijven functioneren van de posten en de hulpverlening aan Nederlanders ter plaatse die in moeilijkheden raken. Daarnaast treden de ambassades op als vroege
waarschuwingsinstanties.

Het ministerie van Buitenlandse zaken verstrekt sinds april 1999 een algemeen reisadvies, waarin de reizigers wordt gewezen op de risico's bij het reizen rond de komende jaarwisseling.

Managing Public Confidence
Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht het publieke vertrouwen in de aanpak van het millenniumprobleem te bestendigen. Voor dat doel vindt elke week onderzoek plaats naar de ontwikkeling van kennis, meningen, gevoelens en emoties rond het millenniumvraagstuk. Deze activiteit zal tot het eind van het jaar worden voortgezet.
Met hetzelfde doel worden door de Millennium Information Unit (MIU) ook alle persuitingen actief gevolgd. Waar nodig wordt door aanvullende informatie onjuiste beeldvorming gecorrigeerd.

Op 22 november is de laatste fase gestart van de publiekscampagne met televisie- en radiospotjes en krantenadvertenties. In de spotjes wordt de actuele stand van zaken in de aanpak onder de aandacht gebracht en daarnaast wordt gewezen op de paraatheid van overheidsdiensten rond de jaarwisseling. Motto van dit deel van de campagne is: 'wij Nederlanders zijn wel goed..., maar we zijn niet gek.....' In de krantenadvertenties wordt verder gewezen op het feit dat het landelijke alarmnummer 1-1-2 uitsluitend is bedoeld voor acute, levensbedreigende situaties.

Crisisbeheersing
De commissie Alders heeft alle regionale crisiscoördinatiecentra en gemeenten per brief een overzicht gegeven van alle ter beschikking staande buitengewone bevoegdheden. Op grond van de actuele stand van zaken heeft de commissie Alders het eerder verspreide referentiekader definitief verklaard. De commissie verwacht echter geen wezenlijke verstoringen van de openbare orde en veiligheid. Benadrukt wordt dat dit niet mag leiden tot het op een lager pitje zetten van de voorbereidingen. In dezelfde brief wordt gewezen op de bereikbaarheid van hulpdiensten voor de burgers.
Evenals minister Van Boxtel en staatssecretaris De Vries van BZK vindt ook de commissie Alders het wenselijk dat in de gemeenten noodmeldpunten worden ingericht om mogelijke congestie op het telefoonnet op te vangen.

De millenniumoefening van 8/9 september 1999 heeft tot een aantal verbeteringen geleid. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal aansluitingen op het Nationale Noodnet uitgebreid en worden op dit moment nieuwe gebruiksinstructies voor het noodnet en geactualiseerde nummerlijsten aan belanghebbenden rondgezonden. Tijdens de millenniumoefening van 9-9-99 kwamen geen millenniumproblemen aan het licht bij het Nationale Noodnet.
Speciaal voor grensoverschrijdende samenwerking bij rampen heeft het ministerie van BZK een aantal uitrustingen voor satellietcommunicatie aan de grensregio's ter beschikking gesteld.

Noot aan de redactie/

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...