Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Landbouw: 'Slachtpremie runderen'

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

07/12/1999

PERSBERICHT

SLACHTPREMIE RUNDEREN'

De Minister van Landbouw en Middenstand wenst de producenten-rundveehouders in kennis te stellen van de modaliteiten voor het verkrijgen van de slachtpremie voor volwassen runderen' met betrekking tot de campagne 2000.

De slachtpremie kan aan de producenten-rundveehouders worden toegekend voor alle runderen die aan de leeftijds- en aanhoudingsvoorwaarden voldoen en die tijdens de periode gaande van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 worden geslacht in een Belgisch slachthuis, levend uitgevoerd naar derde landen, of geslacht in een slachthuis van een andere EU-Lidstaat.


1. Premievoorwaarden


1.1. Voorwaarden voor de producent

De slachtpremie kan worden uitbetaald aan de persoon die aan de verder beschreven voorwaarden voldoet waarbij wordt uitgegaan van de volgende definities :


* Producent : een individuele landbouwer, natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een groepering van natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de rechtspositie van de groepering en van haar leden volgens het nationale recht, van wie, respectievelijk waarvan, het bedrijf zich op het Belgische grondgebied bevindt en die runderen houdt met het doel het vlees of de runderen zelf te verhandelen.

* Bedrijf : het geheel van de productie-eenheden dat door het bedrijfshoofd autonoom wordt beheerd en dat zich bevindt op het Belgische grondgebied.

* Veebeslag : het geheel van runderen dat gehouden wordt in een geografisch omschreven entiteit en een duidelijk omschreven eenheid vormt op basis van epidemiologische banden, vastgesteld door de inspecteur-dierenarts.

De producent dient geregistreerd te zijn in het identificatiebestand van het Ministerie van Middenstand en Landbouw met zijn correspondentie-adres, zijn producentnummer, zijn bedrijfsadres (eventueel adressen van de verschillende productie-eenheden) en dient in Sanitel geregistreerd te zijn met zijn veebeslag(en).

De producent moet een geldige Verklaring tot deelname aan het premiestelsel voor het slachten van volwassen runderen' (verder deelnameverklaring' genoemd) indienen bij het Provinciaal Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG3) (adressen: zie lager). Per producent en per bedrijf kan slechts één deelnameverklaring ingediend worden.


1.2 Premievoorwaarden voor de runderen

De runderen moeten :

* conform zijn geïdentificeerd en geregistreerd in Sanitel,
* een minimum leeftijd van 8 maanden hebben op het ogenblik van het slachten;

* minimum 2 maanden aangehouden zijn op het bedrijf van de producent;

* na vertrek bij de producent geslacht zijn binnen een periode van maximaal 1 maand;

* geslacht zijn in de periode vanaf 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 in een Belgisch slachthuis, in een slachthuis van een andere EU-Lidstaat of levend uitgevoerd zijn naar een derde land (buiten de EU).


2. Modaliteiten

Voor de slachtpremies komen drie categorieën van runderen in aanmerking :

1. Runderen die worden geslacht in een Belgische slachthuis;
2. Runderen die worden uitgevoerd naar landen buiten de EU en
3. Runderen die worden uitgevoerd binnen de EU en in een EU slachthuis worden geslacht.


2.1. Runderen die worden geslacht in een Belgisch slachthuis

De deelnameverklaring moet door de producent ingediend worden tegen uiterlijk 31 januari 2000 of later, maar dan heeft de producent ook pas vanaf de geldige indieningsdatum recht op deze slachtpremie. Dit indienen kan door de verklaring aangetekend op te sturen ofwel door ze tegen ontvangstbewijs op het provinciaal bureau af te geven. In deze deelnameverklaring dient de producent correcte gegevens te verstrekken wat betreft zijn persoonlijke identificatie, zijn bedrijf en het/de overeenkomstige veebeslag/en.

De premie wordt automatisch toegekend voor alle runderen die aan de voorwaarden voldoen, indien de producent voor 31 januari 2000 een geldige deelnameverklaring heeft ingediend.
Indien deze later is ingediend, komt de producent automatisch in aanmerking voor de premie vanaf de geldige indieningsdatum.

Producenten die voor de campagne 1999 een premieaanvraag voor mannelijke runderen en/of zoogkoeien hebben ingediend of die voor het melkjaar 1999-2000 over een melkquotum beschikken, ontvangen tegen half december 1999 een gepersonaliseerde deelnameverklaring. Alle producenten die op 20 december 1999 deze deelnameverklaring nog niet hebben ontvangen, dienen op eigen initiatief, een blanco formulier telefonisch aan te vragen op het Provinciaal Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG3).

De producenten die een gepersonaliseerde deelnameverklaring hebben ontvangen, moeten de vermelde gegevens eventueel verbeteren en/of aanvullen.
De producenten die een blanco formulier hebben ontvangen moeten het formulier invullen met persoonlijke gegevens waaronder hun correspondentie-adres, hun bedrijf (productie-eenheid) en hun veebeslag(en).

De berekening van de slachtpremie gebeurt automatisch op basis van de gegevens die in Sanitel gekend zijn en toebehoren aan de producent die een geldige deelnameverklaring heeft ingediend.

De producent dient dus geen specifieke premieaanvraag in te dienen.

Een producent heeft slechts recht op de slachtpremie voor de runderen die voldoen aan de premievoorwaarden en die geslacht zijn in de periode dat de producent actief is op zijn bedrijf volgens de gegevens van het identificatiebestand van het Ministerie van Middenstand en Landbouw.
In geval van bedrijfsovername in de loop van 2000 dient de overlater in het Provinciaal Bureau zijn deelnameverklaring te laten annuleren en kan de overnemer vanaf dan een geldige deelnameverklaring indienen op zijn naam.

Speciaal geval

Producenten die elk dieren houden die tot 1 gemeenschappelijk veebeslag behoren :

* Voor één veebeslag dat gemeenschappelijk is voor verschillende producenten, zal elk van de betrokken producenten die dieren heeft in zo'n veebeslag, apart een deelnameverklaring moeten indienen.
* De producenten zullen periodiek van de Administratie een lijst ontvangen waarop ze hun respectievelijke dieren moeten opgeven.


2.2. Runderen die worden uitgevoerd naar derde landen

De slachtpremie kan ook toegekend worden voor runderen die aan de premievoorwaarden voldoen en die levend het grondgebied van de EU verlaten (uitvoer naar derde landen).

Voor deze runderen zal de premie echter slechts uitbetaald worden na de formele indiening door de producent van een premieaanvraag, vergezeld van de bewijsstukken die de definitieve uitvoer aantonen.

De specifieke aanvraagformulieren moeten door de producent worden aangevraagd op het Provinciale Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG3).

Dit aanvraagformulier moet worden ingediend bij het Provinciaal Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG3) binnen de zes maanden na de slachtdatum van de runderen en in ieder geval ten laatste op 28 februari 2001 voor de runderen die geslacht zijn in de loop van het jaar 2000.


2.3. Runderen die worden verzonden naar andere EU-Lidstaten en daar worden geslacht

De slachtpremie kan ook toegekend worden voor runderen die aan de premievoorwaarden voldoen en die worden geslacht in een andere EU-Lidstaat.

Voor deze runderen zal de premie echter slechts uitbetaald worden na de formele indiening door de producent van een premieaanvraag, vergezeld van de bewijsstukken met slachtgegevens afkomstig van het betrokken erkende slachthuis uit de andere Lidstaat. De noodzakelijke slachtgegevens zijn :

* naam en adres van het slachthuis;

* slachtdatum, officiële nummers van de dieren en interne slachtnummers.

De specifieke aanvraagformulieren moeten door de producent worden aangevraagd op het Provinciale Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG3).

Dit aanvraagformulier moet worden ingediend bij het Provinciaal Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG3) en dit binnen de zes maanden na de slachtdatum van de runderen en in ieder geval ten laatste op 28 februari 2001 voor de runderen die geslacht zijn in de loop van het jaar 2000.


3. Premiebedragen en tijdstip van uitbetaling

Voor de campagne 2000 bedraagt het premiebedrag 27 EUR per rund (omgerekend 1.089 BEF).

De slachtpremies voor de campagne 2000 worden uitbetaald vóór 30 juni 2001.

Indien het nationale plafond wordt overschreden worden de slachtpremies slechts proportioneel toegekend.


4. Adressenlijst met gegevens van de Provinciale Bureaus

West-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Hoogstraat 9 te 8000 Brugge
tel. 050/33.77.95 fax. 050/34.60.70

Oost-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Administratief Centrum "Ter Plaeten"
Sint-Lievenslaan 33A te 9000 GENT
tel. 09/235.29.89 fax. 09/235.25.92

Vlaams-Brabant :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
WTC III, 13e verdieping
Simon Bolivarlaan 30 te 1000 BRUSSEL
tel. 02/208.42.06 fax. 02/208.42.55

Antwerpen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Van Heybeeckstraat 28 te 2170 MERKSEM
tel. 03/641.80.90 fax. 03/641.80.78

Limburg :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Gebouw RHENA, Helbeekplein 9, 1ste verd. te 3500 HASSELT tel. 011/26.39.10 fax. 011/26.39.14


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie