Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Millenniumaanpak Rijksoverheid: vertrouwenwekkend beeld

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MILLENNIUMAANPAK RIJKSOVERHEID: VERTROUWENWEKKEND BEELD

PMO Nieuwsbrief nr. 7 (december 1999)

Auteur: PMO
Bron: PMO

Samenvatting:
De laatste papieren nieuwsbrief van deze eeuw, waarin PMO de stand van zaken weergeeft bij de overheid als geheel. Tevens worden zaken als de publiekscampagne Managing Public Confidence, roll-over scenario's, crisisbeheersing en de buitenlandse dimensie behandeld.

Nieuwsbrief nr.7, december 1999

MILLENNIUMAANPAK RIJKSOVERHEID: VERTROUWENWEKKEND BEELD

De maatschappelijk vitale producten en diensten van de rijksoverheid zijn millenniumbestendig. De laatste maanden hebben de departementen zich gericht op de bestaande restrisico's en de voorbereidingen die ze moeten treffen voor de eigenlijke millenniumwisseling. Dit geeft een vertrouwenwekkend beeld, zo schrijft minister R.H.L.M. van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid, tevens coördinerend minister voor het millenniumvraagstuk, in de vandaag verschenen negende voortgangsrapportage over de aanpak van het millenniumprobleem bij de overheid. De restrisico's zijn over het algemeen beperkt van aard. Ze zijn onderkend en noodplannen zijn aanwezig. In de vorige rapportage was een aantal departementen nog niet geheel gereed met het millenniumbestendig maken van hun vitale producten en diensten. De continuïteit was overigens al in de junirapportage gegarandeerd. In de huidige rapportage wordt de exacte stand van zaken weergegeven.
Zo is bij het ministerie van Economische Zaken, geheel overeenkomstig eerdere mededelingen, een systeem om enquêtegegevens in te voeren bij het CBS om bedrijfsmatige redenen pas op 15 december 1999 gereed. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft aan dat van de 215 objecten er nog twee moeten worden ingevoerd. Het gaat hierbij om een meteorologisch systeem bij het KNMI en een verkeerssignaleringssyteem. Beide zullen echter dit jaar worden ingevoerd. Het ministerie van Defensie meldt dat alle essentiële systemen millenniumbestendig zijn. Een beperkt aantal niet vitale systemen is nog niet gereed, maar hun continuïteit wordt op andere wijze gegarandeerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft aan dat de politieregio's, waarover in de vorige rapportage nog opmerkingen zijn gemaakt, volgens melding van de korpschefs, alle half november gereed zijn. De schriftelijke eindrapportage verschijnt in december.
Het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid geeft aan dat een koppeling met het systeem van het Europees Sociaal Fonds nog niet gereed is. De aanpak hiervan ligt echter in Brussel en de koppeling zal nog dit jaar plaatsvinden.
De aanpak bij de overheid geeft een vertrouwenwekkend beeld, aldus minister Van Boxtel, die daarbij wel opmerkt dat de laatste weken de aandacht niet mag verslappen en dat ook de laatste puntjes op de i worden gezet.

De ministeries zijn ook ver gevorderd met de voorbereidingen voor de millenniumwisseling zelf en hun eventuele rol in de crisisbeheersing. Departementale Crisisteams zijn samengesteld en vaak zijn aparte draaiboeken opgesteld, gebaseerd op het Handboek Crisisbeheersing. Deze draaiboeken worden in departementale oefeningen getest. Minister Van Boxtel is van mening dat al het mogelijke is gedaan en dat de ministeries op de restrisico's zijn voorbereid.

De mede-overheden

De gemeenten

De stand van zaken bij de gemeenten is gebaseerd op een derde monitor die door het projectbureau Millennium Overheid (PMO) is gehouden. Hieruit blijkt dat 98% van de respondenten van mening is dat de dienstverlening door de gemeenten na 1 januari 2000 van hetzelfde niveau zal zijn als daarvoor. In het kader van het managen van het publieke vertrouwen is 99% van de respondenten van plan om de burgers binnen hun gemeente informatie te geven over de bereikbaarheid van de openbare diensten rond de jaarwisseling.
Inmiddels heeft ook zo'n driekwart van alle gemeenten hun software getest. Deze score kwam tot stand nog voordat de VNG de resultaten van de centrale testfaciliteit had verspreid. Uit die centrale testen zijn overigens geen millenniumfouten van enige betekenis naar voren gekomen.
Laag scoorden de gemeenten bij het gereed hebben van de noodplannen, dat was slechts 40% van de gemeenten. Dit lage resultaat is voor een deel te verklaren door het feit dat het proces van bestuurlijke vaststelling nog loopt in veel gemeenten en voor een deel omdat een aantal gemeenten moeite heeft met deze voor hen nieuwe activiteit. Daarom heeft het PMO in november nog acht regionale bijeenkomsten georganiseerd waarbij gemeenten ervaringen konden uitwisselen met het opstellen van noodplannen.

In oktober heeft een conferentie plaatsgevonden met voorlichters van gemeenten, provincies en waterschappen om het beleid op elkaar af te stemmen. Met de portefeuillehouders, coördinatoren en voorlichters van de vier grote steden vindt regelmatig afzonderlijk overleg plaats.

De provincies

Verkeer en vervoer

In alle provincies zijn de vitale producten en diensten op het gebied van verkeer en vervoer (verkeersregelinstallaties, systemen voor gladheidsbestrijding, bruggen, sluizen, radarsystemen en dergelijke) millenniumbestendig. Mochten zich onverhoopt eventualiteiten voordoen dan heeft elke provincie noodplannen en procedures achter de hand om de continuïteit van de systemen veilig te stellen.

Openbare orde en veiligheid

De activiteiten van de provincies op het gebied van openbare orde en veiligheid met betrekking tot het millenniumprobleem, vinden plaats binnen het referentiekader van de zogenoemde Commissie Alders. De Provinciale Coördinatiecentra zijn gereed voor de eeuwwisseling .

De waterschappen

De Unie van Waterschappen meldt in de voortgangsrapportage over oktober 1999 dat 93% van de vitale objecten millenniumbestendig is. Het restrisico van 7% wordt in belangrijke mate ondervangen doordat alle waterschappen voor de vitale processen inmiddels noodplannen gereed hebben. Geen enkel waterschap meldt dat er onoverkomelijke restrisico's zijn die de dienstverlening rondom de millenniumwisseling in gevaar brengen. Minister Van Boxtel heeft samen met staatssecretaris mevrouw M. de Vries van Verkeer en Waterstaat in november nog een bezoek gebracht aan het Hoogheemraadschap van Rijnland om zich op hoogte te laten stellen van de laatste stand van zaken. Het Hoogheemraadschap liet toen weten tijdreizen te hebben gemaakt waarbij bleek dat de basisfuncties en de primaire processen bleven functioneren.

Maatschappelijk vitale sectoren

De vorige (8ste ) voortgangsrapportage heeft al een samenvattend totaalbeeld gegeven. De sectoren sluiten niet uit dat her en der incidenten van kleinere omvang kunnen plaatsvinden, maar dat niet voor grootschalige of materiële verstoringen in de continuïteit van de Nederlandse samenleving hoeft te worden gevreesd.

Buitenlandse dimensie

In de afgelopen periode zijn wereldwijd de inspanningen toegenomen om het millenniumprobleem het hoofd te bieden. Dit beeld komt naar voren uit verschillende internationale onderzoeken. Het is echter niet mogelijk om alle informatie volledig op hardheid te onderzoeken. Belangrijke onzekerheden blijven bestaan. De Nederlandse ambassades zullen nogmaals de informatie verifiëren. De resultaten hiervan worden in het eerstvolgende overleg met de Tweede Kamer op 16 december bekend gemaakt.

De Nederlandse ambassades hebben hun continuïteitsplannen vrijwel gereed. De nadruk ligt hierbij op het blijven functioneren van de posten en de hulpverlening aan Nederlanders ter plaatse die in moeilijkheden raken. Daarnaast hebben de ambassades een rol als vroege waarschuwingsinstanties.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt sinds april 1999 een algemeen reisadvies, waarin de reizigers wordt gewezen op de risico's die het reizen rond de komende jaarwisseling met zich mee kan brengen.

Managing Public Confidence

Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht het publieke vertrouwen in de aanpak van het millnniumprobleem te bestendigen. Belangrijk daarbij is dat elke week een onderzoek plaatsvindt naar de ontwikkeling van kennis, meningen, gevoelens en emoties rond het millenniumvraagstuk. Deze activiteit wordt tot het laatst in stand gehouden. Het is immers niet onmogelijk dat toch nog op het laatste moment hierin veranderingen optreden. De media-hype rond de eclips in augustus 1999 heeft dat laten zien. Daarnaast geldt dat hoe goed het in Nederland ook voor elkaar is, emoties gevoed kunnen worden door beelden die uit het buitenland komen. Met hetzelfde doel worden door de Millennium Information Unit (MIU) ook alle persuitingen actief gevolgd en waar nodig wordt door aanvullende informatie onjuiste beeldvorming gecorrigeerd. In het kader van "managing public confidence" is op 22 november de laatste fase begonnen met televisie- en radiospotjes en krantenadvertenties. In de spotjes wordt de vergevorderde stand van zaken in de aanpak nog eens belicht, maar tegelijkertijd wordt gemeld dat, om op alles voorbereid te zijn, er rond de jaarwisseling paraatheid is van overheidsdiensten. Dit alles onder het motto: "Want wij Nederlanders zijn wel goed..., maar we zijn niet gek....." Ook wordt de burgers in de krantenadvertenties gewezen op het feit dat het landelijke alarmnummer 1-1-2 uitsluitend is bedoeld voor acute, levensbedreigende situaties en niet voor andere zaken.

Crisisbeheersing en rollover-scenario's

De commissie Alders heeft alle regionale crisiscoördinatiecentra en gemeenten per brief een overzicht gegeven van alle mogelijke buitengewone bevoegdheden. Op grond van de meest recente stand van zaken heeft de commissie Alders het eerder verspreide referentiekader definitief verklaard, maar daarbij nogmaals benadrukt dat er geen wezenlijke verstoringen worden verwacht. Deze verwachting mag echter niet leiden tot het op en lager pitje zetten van de voorbereidingen. In dezelfde brief wordt de nadruk gelegd op de bereikbaarheid van hulpdiensten voor de burgers. Deze brief ondersteunt de brief van staatssecretaris De Vries van BZK en minister van Boxtel voor GSI waarin de wenselijkheid wordt geuit van het inrichten van noodmeldpunten in de gemeenten om mogelijke congestie op het telefoonnet op te vangen.

De millenniumoefening van 8/9 september 1999 heeft tot een groot aantal verbeteringen geleid. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal aansluitingen op het Nationale Noodnet uitgebreid en worden op dit moment nieuwe gebruiksinstructies voor het noodnet en geactualiseerde nummerlijsten rondgezonden. Speciaal voor grensoverschrijdende samenwerking bij rampen heeft het ministerie van BZK een aantal satellietcommunicatie uitrustingen aan de grensregio's ter beschikking gesteld. Overigens kwamen tijdens de millenniumoefening van 9-9-99 geen millenniumproblemen aan het licht bij het Nationale Noodnet.

Geen 100% zekerheid, wel vertrouwen

Er is enorm veel werk verzet, zo schrijft minister Van Boxtel in de laatste rapportage voor de jaarwisseling. Toch kan met betrekking tot het millenniumprobleem nooit 100% zekerheid worden gegeven. Dat komt door de gecompliceerdheid van de automatisering en de ongekende afhankelijkheid van de Nederlandse samenleving van die automatisering. Maar binnen de grenzen van wat redelijk is, is alles gedaan om mogelijke verstoringen te voorkomen en de gevolgen van onverwachte verstoringen zo klein mogelijk te doen zijn. Die zekerheid is wel te geven. Minister Van Boxtel ziet de komende millenniumwisseling dan ook met vertrouwen tegemoet.

Schrijfwedstrijd "Mijn wereld in 2040"

Honderden jongeren tussen de 16 en 25 jaar hebben gereageerd op de schrijfwedstrijd die minister Van Boxtel heeft uitgeroepen over het thema "Mijn wereld in 2040". De jonge schrijvers konden een gedicht of een essay insturen. De inzendingen varieerden van handgeschreven briefjes tot grafische kunstwerken en teksten in geheimschrift. De jury bestaande uit Jan Terlouw (voorzitter, schrijver en politicus), Nina Brink (World Online) en Hagar Peeters (dichteres), buigt zich op dit moment over de inzendingen. De winnaars worden bekend gemaakt in de televisie-uitzending "Hallo 2000" van de NOS op 31 december 1999. De tien mooiste gedichten en essays worden in een boekje gebundeld.

Halve waarheden en non-berichten

De laatste weken is een toename te zien in uitingen van diverse bedrijven en instellingen die halve waarheden en non-berichten publiceren over het millennium. Het Projectbureau Millennium Overheid (PMO) volgt dit en reageert op onjuiste uitingen. Bezoek de PMO-website op: WWW.PMO.NL voor geautoriseerde informatie over de stand van zaken rond het millennium. Mocht u onjuiste verhalen in uw omgeving tegenkomen, meldt u dat dan aan het PMO. De telefoon- en faxnummers van het PMO vindt u links op de eerste pagina van de website.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie