Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerbrief over de activiteiten van het millennium platform

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

25674000.066 brief min ez over de activiteiten van het millennium platform Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 9:15 RTF Volgvel minute 6 F.W.Olivier 7036 16-11-1999 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-GRAVENHAGE Olivier Blanken Janssen

7 december 1999 ID/EDI/EST 99076705 Onderwerp voortgangsrapportage over de activiteiten (in het kader) van het Millennium Platform Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax Bezuidenhoutseweg 20, Den Haag. 070-379 7036 070-379 8074 Hoofdkantoor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC 's-Gravenhage Telefoon (070) 379 89 11 Telefax (070) 347 40 81 Telex 31099 ecza nl Telegramadres ecza gv X-400 adres S=EZPOST/C=NL/A=400NET/P=MIN EZ Internetadres (ezpost@minez.nl) Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 25674 Millenniumvraagstuk nr. 66 Brief minister van Economische Zaken

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 december 1999

In deze brief geef ik u als vervolg op mijn brieven van 5 oktober 1999 (Kamerstukken II 1999-2000, 25 674, nr. 58) en 29 oktober 1999 (ID/EDI/EST 99067522) een voortgangsrapportage over de lopende activiteiten tot half november 1999 (in het kader) van het Millennium Platform.

In mijn brief van 5 oktober jl. constateerde ik dat Nederland, ook in internationaal opzicht gezien, er relatief goed voorstaat. Wel constateerde ik nog enkele zorgpunten en heb ik het bedrijfsleven opgeroepen de `eindsprint' in te zetten.

In deze slotrapportage vóór de millenniumwisseling worden de laatste en veelal ook afsluitende, activiteiten samengevat.

1. Informatievoorziening

Het tweede deel van de publiekscampagne wordt in november/december gehouden.

De campagne wordt door het ministerie van BZK in samenwerking met het Millennium Platform uitgevoerd. In de rapportage van de minister voor Grote Steden -en Integratiebeleid wordt nader op deze campagne ingegaan.

De website van het Millennium Platform blijft een belangrijke bron voor actuele berichtgeving, informatie en voor het ter beschikking stellen van velerlei hulpmiddelen.

De site wordt door zo'n 500 bezoekers per dag bezocht waarmee de belangstelling al geruime tijd stabiel is. Ook worden nog steeds veel vragen gesteld via het e-mail adres en worden veel brochures en andere publicaties aangevraagd via het gratis millennium informatienummer 0800- 999 2000.

Het aantal abonnees op de nieuwsbrief `Millennium Flash' is weer verder toegenomen en bedraagt nu 8500. De nieuwsbrief wordt per fax of e-mail verspreidt.

2. Ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf

De millenniumadviseurs die bij de Kamers van Koophandel en bij branche-organisaties zijn aangesteld hebben hun werkzaamheden vrijwel geheel beëindigd. Een drietal adviseurs blijft in december nog stand-by om mogelijke vragen te beantwoorden en waar nodig advies te geven.

De gezamenlijke actie van de Haagse Hogeschool en de Kamers van Koophandel Haaglanden en Rijnland is succesvol afgesloten. Ruim 70 studenten hebben bijna 2200 bedrijven (met niet meer dan 100 werknemers) benaderd om de millenniumgereedheid te peilen en waar gewenst verdere informatie aan te bieden. Ruim 600 van de benaderde bedrijven is daarop ingegaan: daarvan heeft tweederde om nadere documentatie gevraagd en bij eenderde is een millenniumscan uitgevoerd. Gezien de beperkte nog resterende tijd tot de millenniumovergang is bij deze actie natuurlijk veel aandacht uitgegaan naar het maken van continuïteitsplannen.

De Hogeschool en de Kamers van Koophandel overwegen om volgend jaar een soortgelijk project uit te voeren in het kader van de introductie van de Euro.

Ook de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen van het Millennium Platform worden in de komende periode afgerond; over de recente activiteiten valt nog het volgende te melden:

De Werkgroep `embedded systemen' heeft zich vooral gericht op de overdracht van specifieke informatie van grote bedrijven naar het MKB en op de laatste bijeenkomsten en voorlichtingsacties in samenwerking met een aantal brancheverenigingen.

De Werkgroep `informatie- en communicatietechnologie' handelt nog steeds specifieke vragen af die telefonisch of via e-mail binnenkomen en actualiseert regelmatig de ICT-informatie op de website van het Platform.

3. Continuïteitsplannen.

In mijn vorige rapportage noemde ik als zorgpunt de nog onvoldoende aandacht die bedrijven en sectoren geven aan continuïteits (contingency)plannen.

Ook uit het laatste onderzoek van PA Consulting Group dat ik de Kamer op 29 oktober jl. heb toegezonden, komt dit naar voren.

Sectoren die volgens het PA-onderzoek bovengemiddeld `scoren' bij het maken van continuïteitsplannen zijn vooral de nutsbedrijven, het bank-en verzekeringswezen, de overheden en de chemiesector. Sectoren waarin volgens PA veel minder dan gemiddeld continuïteitsplannen gemaakt worden zijn de ZBO's, landbouw en visserij, `andere dienstverlening' en de bouwnijverheid en installatiebedrijven.

Nu verschilt het belang van het hebben van dergelijke `noodplannen' natuurlijk met het karakter van de `millenniumgevoeligheid' van de activiteiten en met de resterende risico's per sector.

Een aantal van de bovengenoemde sectoren valt onder de verantwoordelijkheid en aandacht van andere departementen en van sectorale millennium platforms.

In de overige sectoren zijn door het Millennium Platform, een aantal branche-organisaties en EZ op het punt van de continuïteitsplannen de laatste tijd nog de nodige activiteiten ontwikkeld.

Op basis van uitgevoerde `pilots' in het midden- en kleinbedrijf is een handleiding voor de continuïteitsplanning getiteld «De bedrijfsvoering veiliggesteld» uitgebracht door het Millennium Platform. Tevens zijn in samenwerking met 14 brancheorganisaties branche-specifieke handleidingen ontwikkeld en gepubliceerd. Het betreft handleidingen voor typisch dienstverlenende bedrijven als supermarkten, garagebedrijven, tankstations en woningcorporaties, voor bedrijven in de bouw- en houtsector, voor de transportsector, voor metaalbewerkingsbedrijven, etc.

Zoals ik in het Algemeen Overleg op 3 november jl. heb meegedeeld is er op 2 november jl. overleg geweest tussen (bedrijven uit) de chemiesector, de Arbeidsinspectie, Milieudienst Rijnmond, het Millennium Platform en EZ over veiligheidsaspecten, noodplannen en informatievoorziening. Op basis van dit overleg lijkt er geen reden te zijn om het millenniumprobleem in deze sector als een groot veiligheidsrisico te beschouwen.

Op initiatief van EZ en in samenwerking tussen het NVTB (Nederlands Verbond Toelevering Bouw) en het Millennium Platform, zijn in de sector van toeleverende bedrijven voor de bouw nog een aantal millenniumscans uitgevoerd. Deze scans zijn bij verschillende type bedrijven uitgevoerd en hadden onder meer het maken van continuïteitsplannen tot onderwerp.

Op 14 september en 5 oktober jl. zijn de zogenaamde contingencydagen gehouden. Vertegenwoordigers van sectorale platforms, het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC), het Projectbureau Millennium Overheid (PMO) en het Millennium Platform hebben aan de hand van een situatieschets op 5 januari 2000 een contingency game gespeeld waarin de activiteiten in de eigen sector onder de loep werden genomen.

De geplande workshop voor grote bedrijven over risicomanagement is helaas wegens onvoldoende belangstelling niet doorgegaan. De workshop over crisismanagement (in de periode rondom de millenniumwisseling) trok echter voldoende belangstelling.

Ik meen dat hiermee door het Millennium Platform, brancheorganisaties, Kamers van Koophandel en EZ in redelijkheid alles is gedaan om het bedrijfsleven behulpzaam te zijn bij de voorbereiding op de millenniumovergang.

Ik benadruk nogmaals dat het uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven is en blijft om de continuïteit in de eigen bedrijfsvoering zeker te stellen.

4. Juridische aspecten.

Over de vraag hoeveel en welke geschillen zich na de jaarwisseling zullen voordoen valt vooralsnog weinig te zeggen. Conflicten kunnen zich in alle maatschappelijke sectoren voordoen en kunnen gaan om de vraag of programmatuur of apparatuur millenniumbestendig is, maar ook of bedrijven voldoende millenniumgereed waren.

Bij het beperken van tijd en kosten van geschillen is allereerst een belangrijke rol weggelegd voor de (managers) van bedrijven en (overheids)organisaties zelf. In de brochure «Management, recht en actie 2000» (gezamenlijk uitgegeven door het Millennium Platform, het Millennium Platform Zorg en het Projectbureau Millennium Overheid) is aangegeven hoe partijen zich kunnen voorbereiden op en omgaan met, de juridische kanten van het millenniumprobleem.

Tot nu toe hebben zich in Nederland zeer weinig juridische conflicten voorgedaan; bij de rechterlijke macht en arbitrale instellingen zijn minder dan 10 procedures bekend.

De introductie van de Erecode 2000 heeft daartoe mogelijk positief aan bijgedragen. Zoals bekend geven organisaties met de ondertekening daarvan onder andere aan dat men openstaat voor samenwerking en informatiedeling met anderen.

Meer dan 400 organisaties hebben inmiddels de Erecode-2000 ondertekend.

Toch zouden zich na de millenniumwisseling een, mogelijk groot, aantal gelijktijdige en spoedeisende conflicten voordoen en daarop moet men zijn voorbereid.

Als bijdrage aan deze voorbereiding is het rapport getiteld «Beschouwingen over millenniumaansprakelijkheid» gepubliceerd in boekvorm en geplaatst op de website www.mp2000.nl.

Dit boekje kan advocaten, bedrijfsjuristen, arbiters en rechters behulpzaam zijn bij het beoordelen en behandelen van millenniumgeschillen.

Het gaat in op contractuele aansprakelijkheidsvragen tussen de bedrijfsmatige gebruiker van een product of systeem en de leverancier (of onderhoudsplichtige) daarvan.

In oktober tot en met begin december worden een reeks seminars en workshops gehouden met de hiervoor genoemde beroepsgroepen, ter voorbereiding op millenniumgeschillen.

Tenslotte is het van belang dat de opgebouwde kennis voor de belanghebbende partijen beschikbaar blijft, ook na de beëindiging van de activiteiten van het Millennium Platform.

Daartoe is overleg gaande met bestaande bemiddelings- en arbitrage-instellingen over de onderlinge afstemming van capaciteit, over kennisuitwisseling en over de overdracht van de (juridische) inhoud van de website in de loop van maart a.s.

5. Internationaal

Millenniuminformatie buitenland

Zoals ik in mijn brief van 29 oktober jl. meedeelde, heeft de EVD recente en zo betrouwbaar mogelijke millenniuminformatie over een groot aantal landen van de Gartner Group aangekocht. Dit gezien de internationale aspecten van de ketenproblematiek en het grote belang van de import en export voor de Nederlandse economie. Via de EVD-website (www.evd.nl) en die van het Millennium Platform (www.mp2000.nl) is deze informatie toegankelijk gemaakt voor het bedrijfsleven.

De overeenkomst met de Gartner Group voorziet in de levering van de actuele millenniumstatus van 45 landen en landengroepen en per land wordt over een aantal vitale sectoren gerapporteerd. Elke maand wordt deze informatie geactualiseerd.

Na 1 januari a.s. zal de verstrekte informatie ook ingaan op gebleken millenniumproblemen en -voor zover bekend- op de oplossing daarvan.

Het Global Status Watch project

Binnen de Verenigde Naties wordt een aantal millenniumactiviteiten ontplooid via het International Y2K Cooperation Center (IYCC). Het Global Status Watch project van het IYCC heeft tot doel om via internet de millenniumovergang wereldwijd te monitoren. Hierbij zal in zo'n 170 landen de status van 10 vitale sectoren (zoals energie, drinkwater, telecommunicatie, luchtvaart, financiële dienstverlening etc.) gevolgd en gemeld worden.

Het Millennium Platform zal vanaf eind december tot uiterlijk 1 april 2000 de Nederlandse informatie in het project coördineren.

De aanlevering en kwalificatie van deze informatie vindt onder coördinatie van PMO

in nauwe samenwerking plaats met de sectorale millennium platforms en de betrokken departementen en, gedurende de millenniumwisseling, ook met het NCC.

6. Voorbereiding op de millenniumovergang

Over de voorbereidingen van het ministerie van Economische Zaken op de periode rondom de jaarwisseling wordt in de departementale rapportage verslag gedaan.

Het Millennium Platform heeft een eigen bezettingsplan opgesteld en blijft vanaf 31 december tot 4 januari operationeel.

Zoals al onder punt 5 gemeld zal het Platform het Nederlandse aandeel in het kader van het Global Status Watch project verzorgen.

Tijdens de millenniumwisseling worden de activiteiten van het Platform nauw afgestemd met het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) en het Nationaal Voorlichtingscentrum (NVC).

Minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie