Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerbrief over de geannoteerde agenda van de Europese Raad

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


21501020.103 brief min buza t.g.v. de geannoteerde agenda van de euorp ese raad 10-11 dec. 1999

Gemaakt: 16-12-1999 tijd: 11:59


3


21501-20 Europese Raad

nr. 103 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 december 1999

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer U bijgaand de geannoteerde agenda aan te bieden van de bijeenkomst van de Europese Raad die op 10 en 11 december 1999 te Helsinki plaatsvindt.

De brief van het Voorzitterschap met de agenda voor de Europese Raad, zoals die te doen gebruikelijk met deze geannoteerde agenda naar Uw Kamer wordt verzonden, is momenteel nog niet beschikbaar, maar zal naar verwachting in de loop van vandaag worden ontvangen. Zodra beschikbaar gaat deze U separaat toe.

In de bijlagen bij deze brief gaat U het Voorzitterschapsrapport inzake de IGC toe *),

alsook het 6 dezer tot stand gekomen Benelux-memorandum inzake de IGC
*).

De Voorzitterschapsrapporten inzake het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid en niet-militaire crisisbeheersing zullen U heden eveneens separaat worden toegezonden voorzien van een annotatie, zulks op verzoek van de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken van Uw Kamer (conform toezegging gedaan tijdens het AO d.d. 2 december jl.).

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

J.J. van J.J. van Aartsen

Geannoteerde agenda Europese Raad,

Helsinki 10-11 december 1999

De Europese Raad van Helsinki zal in belangrijke mate in het teken staan van besluitvorming over het uitbreidingsproces, de daarmee verband houdende Intergoevernementele Conferentie over institutionele hervormingen en de versterking van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid. Ook zal de Europese Raad aandacht besteden aan actuele ontwikkelingen, w.o. die in Rusland. De Europese Raad zal zich buigen over de uitkomst van de Ecofin, die in de marge van de ER bijeenkomt. Na afloop van de Europese Raad zullen het Staatshoofd en de regeringsleiders een ontmoeting hebben met hun ambtgenoten van de kandidaat-lidstaten.

De Europese Raad zal zich uitspreken over de door de Commissie voorgestelde nieuwe benadering van het uitbreidingsproces. Belangrijke elementen daarvan, en de Nederlandse positie dienaangaande, zijn de volgende.

De Commissie stelt voor met alle resterende kandidaat-lidstaten (t.w. de `pre-ins': Letland, Litouwen, Slowakije, Bulgarije, Roemenië en Malta) die voldoen aan de politieke Kopenhagencriteria in 2000 toetredingsonderhandelingen te beginnen. Nederland ondersteunt deze inclusieve benadering.

De onderhandelingen zullen gedifferentieerd moeten plaatsvinden. Voortgang in de onderhandelingen zal afhankelijk zijn van de door elke kandidaat lidstaat zelf geboekte voortgang in de overname van het acquis. Dit impliceert dat landen die nu nog tot de pre-ins horen, aansluiting tot de huidige ins moeten kunnen bewerkstelligen.

Nederland is er voorstander van dat de ER in Helsinki het vaste voornemen uit de eigen voorbereidingen en hervormingen zodanig snel te treffen dat de Unie eind 2002 gereed zal zijn voor de eerste toetreders.

Het ligt in de bedoeling in Helsinki voorts de kandidaat-status van Turkije te bevestigen. Nederland hecht daar zeer aan. Nederland onderschrijft de visie van de Commissie dat Turkije nog niet voldoet aan de politieke Kopenhagen-criteria en derhalve nog niet in aanmerking komt voor toetredingsonderhandelingen. Daarover is een later, separaat besluit nodig.

Wanneer het wenselijk is tevens een verwijzing naar Cyprus op te nemen, zou deze zich kunnen richten op een positief signaal naar de besprekingen in New York en de vaststelling dat geen kandidaat-lidstaat de toetreding van andere kandidaat-lidstaten mag hinderen. De Kamer is bekend met het Nederlandse standpunt t.a.v. toetreding van een gedeeld Cyprus; overigens vergt de toetreding, aan het einde van het onderhandelingsproces, nog een beslissing van de Raad.

De Europese Raad zal de agenda vaststellen van de komende Intergoevernementele Conferentie. De Nederlandse inzet richt zich op aanvaarding van een agenda die uitstijgt boven de drie kwesties die in
1997 in Amsterdam niet konden worden opgelost. Teneinde zeker te stellen dat de Unie ook na de voorziene ruimere uitbreiding na 2002 effectief, transparant en efficiënt kan functioneren, zal o.m. aandacht moeten worden besteed aan het Hof van Justitie, de Rekenkamer, de individuele verantwoordelijkheid van Commissarissen, flexibiliteit en het EVDB.

Bij bespreking van de agenda van de IGC zal de Europese Raad ook de aanbevelingen betrekken uit het Trumpf-Piris rapport en het daarover in Coreper en Raad gevoerde overleg.

Vervolgens zal de Europese Raad spreken over de twee Voorzitterschapsdocumenten inzake versterking van het EVDB en niet-militaire crisisbeheersing. Verwezen zij naar de door de Kamer verzochte annotatie van deze documenten, welke U hedenmiddag naar verwachting zal toegaan.

In de middag van de eerste dag zal de Europese Raad spreken over het economisch beleid (inclusief werkgelegenheid), structuurbeleid, het belastingpakket en milieu/duurzame ontwikkeling.

Wellicht zal de aandacht daarbij ook uitgaan naar het belastingpakket, waarover in de Ecofin van 29 november nog geen overeenstemming kon worden bereikt. In de marge van de ER zal de Ecofin zich er andermaal over buigen. Nederlandse inzet daarbij zal zich primair richten op het behoud van de voorliggende elementen in één pakket, dat door de Ecofin tot een compromis dient te worden gebracht.

Tijdens hun werkdiner zullen de staatshoofden en regeringsleiders spreken over Rusland, w.o. Tsjetsjenië, alsmede het Stabiliteitpact voor Zuid-Oost-Europa. De Ministers van Buitenlandse Zaken zullen tijdens hun werkdiner aandacht besteden aan de Gemeenschappelijke Strategieën, de Westelijke Balkan en het Midden Oosten Vredes Proces. V.w.b. de Gemeenschappelijke Strategieën wordt verwacht dat de ER zal instemmen met de ontwerp GS voor Oekraïne.

Nederland zal tijdens deze ER andermaal met klem aandacht vragen voor de kwestie van het herstel van de bevaarbaarheid van de Donau. Zowel vanwege de grote economische belangen die daarbij voor Roemenië en Bulgarije in het geding zijn als vanwege de dreiging van schade aan het milieu acht Nederland het noodzakelijk dat spoedig concrete vooruitgang op dit punt wordt geboekt.

Tenslotte ligt het in het voornemen van het Voorzitterschap een korte Millennium verklaring te doen uitgaan van deze Europese Raad.


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie