Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerbrief over het verslag van het werkbezoek aan India

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26800III.007 brief min-pres. t.g.v. het verslag van het werkbezoek aan india

Gemaakt: 16-12-1999 tijd: 14:33


7


26800 III Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Algemen Zaken (III) voor het jaar
2000

nr. 7 Brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 december 1999

Met deze brief informeer ik u, mede namens minister Herfkens, over het officiële bezoek dat ik van 22 tot en met 24 november jl. aan India heb gebracht in gezelschap van mijn echtgenote en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Achtergrond

Met dit officiële bezoek heb ik het belang willen aangeven dat Nederland hecht aan een goede relatie met India en aan de positie van dit land binnen de eigen regio en in de wereld. India is, met zijn miljard inwoners, zijn democratische bestel en zijn traditionele voortrekkersrol voor landen in ontwikkeling, een factor van belang in het mondiale politieke en economische speelveld. In de praktijk benut India niet het volle potentieel van de invloed die het op grond van voornoemde kenmerken zou kunnen hebben. De toegenomen assertiviteit van onder meer het Indiase veiligheidsbeleid in de afgelopen anderhalf jaar kan mede worden geïnterpreteerd vanuit de Indiase wens dat internationaal meer rekening met India wordt gehouden. Ondanks de zorgen over de nucleaire ambities van India, meent de Nederlandse regering dat er alle reden is niet alleen de verschillen in visie maar ook de gemeenschappelijke prioriteiten te onderstrepen. In een periode waarin zowel de binnenlandse politieke en economische situatie in India als het buitenlandse beleid in een proces van heroriëntatie verkeren, achtte ik het van belang het partnerschap dat Nederland en de EU India kunnen bieden voor het voetlicht te brengen. Het tijdstip van mijn bezoek zo kort na het aantreden van een nieuwe Indiase regering bood tevens een goede gelegenheid kennis te nemen van de belangrijkste beleidsvoornemens op verschillende terreinen.

Bezoekprogramma

Het programma omvatte een reeks bilaterale ontmoetingen in New Delhi, enkele projectbezoeken in de deelstaat Gujarat en een kort verblijf in de stad Mumbai. Ik sprak met de president, de vice-president, de premier, de minister van Financiën, de gouverneur van de Centrale Bank, de adviseur van de premier voor het nationale veiligheidsbeleid, de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, de oppositieleiders in Hoger- en Lagerhuis en de deelstaatgouverneurs van Gujarat en Maharashtra. Tijdens bijeenkomsten met experts en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld stonden de sociaal-economische situatie, mensenrechten en veiligheidskwesties centraal. In New Delhi heb ik een Nederlands filmfestival geopend. Aan de economische relatie werd aandacht besteed op een symposium georganiseerd door de Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry en tijdens een diner met vertegenwoordigers van in Mumbai gevestigde Nederlandse ondernemingen. Ik bracht een kort bezoek aan het Unicef-kantoor en aan de vertegenwoordiger van de deelstaat Orissa in New Delhi in verband met de recente cycloon. In Gujarat - een van de drie deelstaten waarop het Nederlandse OS-programma zal worden geconcentreerd - maakte ik kennis met door Nederland gefinancierde projecten op het gebied van onderwijs en projecten met als doel de positie van vrouwen te verbeteren. Tevens werd een project bezocht inzake de levering van medische technologie. Minister Herfkens had een separate bespreking met de minister van Financiën en de Gouverneur van de Centrale Bank en bracht een bezoek aan de OS-afdeling van de ambassade.

Inhoud besprekingen

De besprekingen kenmerkten zich door een constructieve en open atmosfeer die de goede verstandhouding tussen India en Nederland bevestigde. Kwesties waarover verschil van inzicht bestaat, werden in alle openheid besproken. De Indiase gesprekspartners gaven aan in Nederland binnen de EU en in breder multilateraal kader een belangrijke en gewaardeerde voorvechter te zien van de belangen van ontwikkelingslanden. Ik heb bevestigd dat in de huidige internationale constellatie - ontstaan door het wegvallen van oude scheidslijnen en de groeiende onderlinge afhankelijkheid als gevolg van de globalisering - Nederland en de EU voor India waardevolle en betrouwbare partners kunnen zijn.

Onderstaand ga ik nader in op de belangrijkste onderwerpen van gesprek.

Bilaterale betrekkingen

Beide zijden waren het eens dat de betrekkingen op politiek, economisch, cultureel en ontwikkelingsterrein tot positieve resultaten hebben geleid, maar dat een intensivering mogelijk is. Ik heb voorgesteld daarvoor onder meer de viering van 400 jaar Nederlands-Indiase betrekkingen in 2002 aan te grijpen. Eensgezindheid was er ook over de wenselijkheid van een voortzetting van de politieke dialoog. Ik heb mijn collega premier Vajpayee uitgenodigd een tegenbezoek aan Nederland te brengen. De gouverneur van de Centrale Bank sprak de hoop uit van een hernieuwing van een intellectuele uitwisseling op maatschappelijk en economisch terrein zoals die in de jaren na de Indiase onafhankelijkheid heeft bestaan. Dit mede vanuit de wens het debat met de westerse wereld - nu veelal beperkt tot de VS en het VK - te verbreden.

Ik heb de aandacht gevestigd op het bezoek dat de Staatssecretaris van EZ met een bedrijvenmissie in januari 2000 aan India zal brengen, hetgeen een goede gelegenheid biedt om in kaart te brengen hoe de economische relatie kan worden geïntensiveerd.

Zelf heb ik gerefereerd aan de bilaterale luchtvaartbetrekkingen en aan de belangstelling van enkele grote Nederlandse bedrijven voor de binnenkort te liberaliseren verzekeringsector. Inzake samenwerking op het gebied van water en milieu is aangegeven dat wordt gehecht aan een vertegenwoordiging van India op hoog niveau tijdens de World Water Conference in Nederland in 2000. Deze is toegezegd.

In een separaat gesprek met de minister van Financiën heeft minister Herfkens een toelichting gegeven op de beleidswijzigingen in het Nederlandse OS-programma en de implicaties daarvan voor India. Hoewel minister Sinha de nieuwe deelstaatfocus van het programma ondersteunde, maakte hij duidelijk dat het centrum een rol zal blijven spelen bij het kanaliseren van buitenlandse financieringsstromen en het toezicht op een zekere mate van eenvormigheid in de relatie van deelstaten met buitenlandse donoren. Minister Herfkens gaf aan graag iets te willen veranderen aan de negatieve netto ODA-positie van India in relatie tot Nederland. Daarvoor wordt voortzetting van de economische hervormingen van groot belang geacht.

Binnenlandse situatie India

Diverse gesprekspartners stonden stil bij de implicaties voor India van de huidige fragmentatie van het politieke toneel. De veelpartijencoalities die onvermijdelijk zijn geworden in het centrum sinds het wegvallen van de vroegere éénpartijdominantie, leiden tot een andere besluitvormingscultuur en beïnvloeden de politieke continuïteit nadelig. Waar de federale ministers nog de nadruk legden op het belang van de verbindende en harmoniserende rol van de centrale overheid, noemden met name niet-gouvernementele gesprekspartners de opkomst van (goed presterende) deelstaten en regionale partijen als een bepalende trend in de binnenlandse politiek. Minister Sinha van Financiën toonde zich bewust van de rol en de verantwoordelijkheid van deelstaatoverheden voor de voortzetting van het economische hervormingsproces en gaf aan dat de centrale overheid hoge eisen stelt aan de begrotingsdiscipline van deelstaten. Overigens verschilt de kwaliteit van het beleid sterk per deelstaat. Alleszins is duidelijk dat India niet als een homogene grootheid kan worden gezien en dat sprake is van groeiende dispariteit in sociaal-economische ontwikkeling tussen en binnen de deelstaten.

Ik heb in de verschillende gesprekken de sociale situatie aan de orde gesteld. Unanieme overeenstemming bestond over de noodzaak decentralisatie binnen de deelstaten, in casu een toenemende participatie in de besluitvorming door lokale bestuursorganen en dorpsraden. De groeiende mondigheid op 'grass root level' was volgens sommigen het beste nieuws in India. Geconstateerd werd dat de bevolking NGO's in toenemende mate ziet als alternatief voor de overheid.

Een belangrijke trend is de groeiende toegang van de bevolking tot informatie via televisie en internet, hetgeen de roep van onderaf om goed bestuur en doelmatige investeringen doet toenemen. Ook werd een opvallende opkomst van het ondernemerschap geconstateerd sinds het begin van de economische hervormingen in de jaren '90. Hoewel werd opgemerkt dat India structureel onderpresteert als gevolg van onder meer de omvang van het land en van de (ontwikkelings)problematiek, het ongunstige klimaat, natuurrampen, de angst voor buitenlandse invloed en culturele factoren, werd als positief feit aangemerkt dat India in andere opzichten, met name wat betreft democratische cultuur, veel verder staat dan buurlanden als China en Pakistan.

De belangrijkste oppositiepartij Congress gaf aan zich in menig opzicht bij het beleid van de huidige regering te kunnen aansluiten. Als voornaamste verschil noemde voorzitster Sonia Gandhi de (hindoe) aard van de Indiase staat die de leidende BJP (Indiase Volkspartij) voor ogen staat, daar waar Congress nog steeds secularisme en pluriformiteit als sleutelbegrippen hanteert. Hoewel de BJP haar meer radicale gedachtegoed in het belang van de coalitievorming buiten het regeringsprogramma heeft gelaten, bestaat bij Congress en anderen de vrees dat de oude agenda van de BJP nieuw leven zal worden ingeblazen op het moment dat de partij zich daartoe voldoende sterk acht. Andere gesprekspartners meenden evenwel dat de BJP - en in het bijzonder de alom gerespecteerde premier Vajpayee - inziet dat een beleid dat geen rekening houdt met het in hoge mate heterogene karakter van de samenleving,

gedoemd is te ontsporen. Desalniettemin werd gewezen op intolerante tendensen in de maatschappij, als het gewelddadige verzet dat op sommige plaatsten door de hogere kasten wordt gepleegd tegen de pogingen van dalits (kastelozen) hun sociaal-economische positie te verbeteren. Ook vormen van interreligieus geweld zoals de aanvallen in het afgelopen jaar tegen christenen werden in dit verband genoemd.

Economische hervorming

Uit alle gesprekken kwam naar voren dat in India een brede politieke consensus bestaat over de noodzaak en richting van een 'tweede generatie' economische hervormingen (na de in 1991 ingezette eerste generatie maatregelen op het gebied van liberalisering en deregulering). Verschil van mening bestaat over het gewenste tempo van de hervormingen. Dit meningsverschil loopt door de partijen heen en hangt sterk samen met gevestigde belangen van enkele groepen in de samenleving. Regering en oppositie bleken het ook geheel eens dat de nieuwe ronde van hervormingen tastbaar resultaat zal moet opleveren voor grote segmenten van de bevolking en dat speciale aandacht moet worden geschonken aan de sociale gevolgen.

Als eerste macro-economische prioriteit geldt het terugdringen van het begrotingstekort. De autoriteiten zijn zich bewust van de noodzaak van een verantwoord fiscaal beleid en streven naar verbreding van de belastingbasis door onder meer introductie van de BTW. Noodzakelijk maar pijnlijk is vooral het snoeien in de uitgaven, in het bijzonder de talrijke hoge subsidies en niet-effectieve overheidsprogramma's.

De structurele hervormingen die in deze fase nodig zijn en de aanpassing van de wetgeving zullen pijnlijker zijn en derhalve meer weerstand oproepen dan de in een eerder stadium genomen maatregelen. De noodzakelijke hervorming van de publieke sector (het terugtrekken van de overheid uit commerciële bedrijvigheid alsmede het bank- en verzekeringswezen) roept angst op voor meer competitieve arbeidsomstandigheden en banenverlies. De regering is vastbesloten op korte termijn uitwerking te geven aan de structurele hervormingen maar streeft, gegeven de weerstand, naar brede consensus.

Uit vele gesprekken werd duidelijk dat de in India bestaande reserves ten aanzien van verdergaande liberalisering samenhangen met de perceptie dat het economische globaliseringsproces in het nadeel werkt van ontwikkelingslanden. Diverse gesprekspartners wezen op de historisch bepaalde en sterk verankerde weerstand in India tegen (vermeende) exploitatie door buitenlandse actoren en de wens de eigen onafhankelijkheid te behouden, desnoods ten koste van de economische ontwikkeling. Een en ander verklaart de grote gevoeligheid van het thema buitenlandse deelneming in belangrijke sectoren als de verzekeringsmarkt. Minister Sinha gaf aan dat de mate waarin tijdens de WTO-onderhandelingen in Seattle aandacht zal worden besteed aan de positie van ontwikkelingslanden, zeer bepalend zal zijn voor het binnenlandse draagvlak voor hervormingen. Ik heb er bij mijn gesprekspartners op aangedrongen het binnenlandse beleid niet van de opstelling van partijen in de WTO afhankelijk te maken. Ik heb daarbij een parallel getrokken met de pijnlijke, maar uiteindelijk zeer vruchtbare economische herstructurering in Nederland. Verder is in de gesprekken duidelijk gemaakt en ook door India erkend dat Nederland veel van de Indiase bedenkingen bij het huidige multilaterale handelspolitieke stelsel deelt en integratie van ontwikkelingslanden in de wereldhandel ziet als een van de hoofdprioriteiten voor een nieuwe handelsronde - naast overigens de relatie met non-trade issues als arbeidsnormen en milieu.

Al met al kwam een gematigd optimistisch beeld naar voren over de kans van welslagen van de hervormingen. De Indiase regering ziet het belang in van economische groei om de gewenste herverdeling van de economische welvaart te realiseren. Om de noodzakelijke maatregelen door te voeren zal evenwel een mentaliteitsverandering in de hele samenleving nodig zijn.

Non-proliferatie

Tegenover mijn Indiase collega en andere gesprekspartners heb ik de Nederlandse zorg uitgesproken over de situatie die is ontstaan als gevolg van de Indiase en Pakistaanse kernproeven. In reactie hierop schetsten premier Vajpayee en zijn belangrijkste veiligheidsadviseur Brajesh Mishra een beeld van India als een zich van zijn verantwoordelijkheid bewust land dat blijft streven naar mondiale non-proliferatie, hand in hand met ontwapening van de kernwapenstaten. India blijft zich verzetten tegen wat het ziet als nucleaire apartheid. Premier Vajpayee bevestigde dat de regering er naar streeft in de komende maanden een nationale consensus tot stand te brengen over ondertekening van het CTBT. Conform verwachting werd aangegeven dat de weigering van de VS-senaat het CTBT te ratificeren van invloed is op het tempo van dit proces. Ik heb onderstreept dat aan het positieve signaal dat van ondertekening zou uitgaan door de internationale gemeenschap groot belang wordt gehecht. Oppositieleidster Mevrouw Gandhi stelde desgevraagd expliciet dat Congress niet tegen ondertekening van het CTBT is. De partij wil echter meer duidelijkheid over de inhoud van de veiligheidsdialoog van India met de VS - waarvan een tiende ronde voor januari is voorzien - en streeft ook naar een link met het vaststellen van een tijdspad voor ontwapening.

Met betrekking tot de overige 'benchmarks' die de internationale gemeenschap formuleerde na de Indiase en Pakistaanse kernproeven, merkte Mishra op dat India zich constructief opstelt inzake onderhandelingen over een Fissile Material Cut Off Treaty en dat het land reeds een strikt wapenexportcontroleregime kent, maar openstaat voor suggesties ter verbetering hiervan. Van Nederlandse kant werd de wens kenbaar gemaakt in het kader van het Nederlandse MTCR-voorzitterschap op korte termijn consultaties met India te beleggen.

Terzake van operationalisering van het nucleaire potentieel werd aangegeven dat India voornemens is dit in overeenstemming te houden met het strikte uitgangspunt van 'no first use' - de oprechtheid van dit uitgangspunt werd door niet-gouvernmentele partijen niet in twijfel getrokken.

Op mijn vraag of India naast de VS ook de EU als (mogelijke) partner ziet in een dialoog over veiligheid werd bevestigend geantwoord.

Veiligheidssituatie in de regio

Ik heb mijn gesprekspartners verzocht meer inzicht te geven in hun percepties van de Indiase veiligheidssituatie en de verhoudingen in de regio, in het bijzonder de relatie met Pakistan en China.

Wat betreft China werd aangegeven dat, hoewel de door India als bedreigend ervaren positie van dit land een voorname factor is geweest in het besluit tot kernproeven over te gaan, de recente ontwikkelingen in de relatie met China tot optimisme stemmen. De bilaterale veiligheidsdialoog heeft een belangrijke impuls gekregen met het bezoek van minister van BZ Jaswant Singh aan China in juni. Voor India is van groot belang dat China tijdens de Kargilcrisis niet de zijde van Pakistan heeft gekozen. Ook werd gesignaleerd dat de relatie die de VS met China zal ontwikkelen grote implicaties heeft voor de regio. Het is in India's belang dat China wordt ingebed in een pluralistisch Azië en niet een nieuwe exclusieve focus wordt van Amerikaans beleid.

In de relatie met Pakistan zagen mijn gesprekspartners aanmerkelijk minder aanleiding voor optimisme. Hoewel niemand twijfelt aan de noodzaak van een voortgezette dialoog, zien zowel regering als oppositie daartoe op dit moment beperkte mogelijkheden en wordt een afwachtende houding aangenomen. India maakt zich ernstig zorgen over de binnenlandse situatie in Pakistan, in het bijzonder over het gebrek aan een democratische basis, de rol van het leger en de onmogelijkheid van het land tot stabiele staatsvorming te komen zolang militaire en civiele regimes elkaar blijven afwisselen. Ik heb de vraag gesteld wat in Indiase visie de bijdrage van de internationale gemeenschap en de EU kan zijn aan stabilisering van de situatie in Pakistan en de regio. Het eenduidige antwoord hierop luidde dat de bevolking van Pakistan niet moet worden gestraft en leningen van internationale financiële instellingen niet moeten worden stopgezet, al kan de conditionaliteit worden aangescherpt. Tegelijk echter dient in Indiase ogen het militaire regime niet te worden beloond en zou de internationale gemeenschap niet moeten toelaten dat dit vaste voet aan de grond krijgt. President Narayanan wees op het belang van het overbrengen van Europese politieke normen en waarden in contacten met Pakistan.

Ik heb mijn begrip uitgesproken voor de Indiase zorg maar desalniettemin het belang van de bilaterale dialoog onderstreept. Dit gold in het bijzonder ook de kwestie Kashmir. Het viel mij daarbij op dat door alle gelederen heen een exceptioneel belang wordt gehecht aan de plaats van Kashmir in het 'weefsel' van de Indiase natie. Dit werd onder meer in duidelijke termen verwoord door de president, die in geen enkel opzicht kan worden geassocieerd met radicaal nationalistisch of hindoegedachtengoed. Ook mensenrechtenactivisten maakten duidelijk het veranderen van grenzen niet als oplossing te zien. Zij erkenden tegelijkertijd dat er weinig perspectief is op enige doorbraak met Pakistan in de nabije toekomst. Bij de regering in New Delhi legden zij vooral verantwoordelijkheid voor maatregelen tot herstel van een normaal maatschappelijk leven en van vertrouwen en participatie van de bevolking binnen het door India gecontroleerde deel van Kashmir.

In Indiase perceptie vormen grensoverschrijdend terrorisme en religieus (Islamitisch) extremisme de grootste bedreigingen voor de regionale veiligheid, in nauwe samenhang met drugs en wapenhandel. Zo zou de smokkel van kleine wapens gewelddadigheden in India zelf voeden. Pakistan en Afghanistan worden in deze als gevaarlijke brandhaarden beschouwd. Het is met name in de strijd tegen terrorisme dat de VS als belangrijke partner wordt gezien. Mijn gesprekspartners onderkenden de wenselijkheid van een regionale veiligheidszone, maar gaven aan dit te beschouwen als een lange-termijnperspectief. Het Asean Regional Forum werd door enkelen genoemd als een voorzichtige eerste stap. De betekenis van goed bestuur en regionale samenwerking voor stabilisering van de veiligheidssituatie wordt door India onderschreven, maar in de context van ondemocratische regimes in enkele van de direct omringende landen niet als een kant en klaar toepasbaar recept beschouwd. De samenwerking op terreinen als handel en (rivier)water die in toenemende mate de relatie met landen als Bangladesh, Nepal en Bhutan kenmerkt, werkt nog niet in de relatie met Pakistan, zo stelden mijn gesprekspartners. Overigens gaven mijn gesprekspartners aan dat de Indiase (veiligheids)belangen niet beperkt zijn tot de regio Zuid-Azië. Ook de ontwikkelingen in Centraal-, West en Zuidoost-Azië raken aan het Indiase belang. Ik heb in algemene zin gewezen op de belangrijke en verantwoordelijke rol die India als regionale grootmacht in (Zuid)-Azië kan en moet spelen.

Cycloon in Orissa

Tegenover mijn Indiase gesprekspartners heb ik het Nederlandse medeleven betuigd met de slachtoffers van de ramp in Orissa. Tijdens een kort bezoek aan de deelstaatvertegenwoordiger van Orissa in New Delhi en aan het Unicefkantoor heb ik mij op de hoogte gesteld van de gevolgen van de ramp en de huidige situatie met betrekking tot de hulpverlening. Nederland heeft - naast de particuliere initiatieven die op gang zijn gebracht - fl 5 mln voor noodhulp beschikbaar gesteld via Unicef, hetgeen waardering heeft geoogst. De Nederlanse regering heeft met deze kanaalkeuze eventuele politieke gevoeligheden in India zelf willen voorkomen. Unicef heeft in de bestrijding van de gevolgen van de ramp een belangrijke coördinerende rol op zich genomen en staat in nauw contact met in Orissa actieve NGO's. Na de aanvankelijke vertraging is de hulpverlening inmiddels op gang gekomen. Positief is de solidariteit die andere deelstaten in India met Orissa hebben getoond door elk enkele districten te adopteren. Mijn gesprekspartners maakten duidelijk dat het er nu op aankomt de aandacht van het publiek voor Orissa vast te houden, omdat het normaliseren van de situatie - en het nemen van preventieve maatregelen voor de toekomst - een lange-termijn inspanning zal vergen. Minister Herfkens heeft duidelijk gemaakt dat Nederland eventuele aanvullende verzoeken om hulp serieus in overweging zal nemen. Het betreft hierbij hulp via multilaterale kanalen.

Veldbezoek

Tijdens een bezoek aan het district Patan in de deelstaat Gujarat heb ik kennis genomen van de moeilijke leefomstandigheden in dit gebied, in het bijzonder vanwege de reeds lang

aanhoudende droogte. Ik heb kunnen vaststellen dat projecten gericht op onder meer het vergroten van de kennis van landbouwtechnieken bij vrouwen en ondersteuning van coöperatieve structuren voor zelfwerkzaamheid in de textielsector, bijdragen aan productiviteitsverhoging en vooral ook aan het zelfvertrouwen van deze vrouwen. Dit heeft een uitstraling naar hun gezinnen en de dorpsgemeenschap als geheel. Het door Nederland met de Wereldbank gecofinancierde District Primary Education Programme laat bemoedigende resultaten zien met betrekking tot onder meer de deelname van meer meisjes aan het basisonderwijs. Op basis van gesprekken met deelstaatvertegenwoordigers en de ambassade hebben minister Herfkens en ik er vertrouwen in dat in Gujarat een sectorale benadering kan worden uitgewerkt die recht doet aan de sociale prioriteiten en rekening houdt met milieu-aspecten waarbij ook de stem van het maatschappelijk middenveld wordt gehoord.

Bij de opening van de afdeling radiologie van het New Civil Hospital in de hoofdstad Ahmedabad sprak de minister van Gezondheid van de deelstaat erkentelijkheid uit voor de Nederlandse levering van medische technologie en training via het ORET-programma.

De MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...