Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EU Interne Markt: Akkoorden over richtlijnen

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

2233. Raad - INTERNE MARKT

Press Release: Brussels (07-12-1999) - Press: 393 - Nr: 13690/99
_________________________________________________________________

2233e zitting van de Raad


- INTERNE MARKT -

Brussel, 7 december 1999

Voorzitter :

de heer Kimmo SASI

Minister van Buitenlandse Handel en Europese Aangelegenheden van de Republiek Finland

AKKOORDEN OVER RICHTLIJNEN


-
RICHTLIJN BETREFFENDE JURIDISCHE ASPECTEN VAN ELEKTRONISCHE HANDEL IN DE INTERNE MARKT

De Raad bereikte met eenparigheid van stemmen, en met onthouding van de Belgische delegatie, een politiek akkoord over zijn gemeenschappelijk standpunt inzake deze richtlijn. Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers werd verzocht om de tekst bij te werken, met het oog op de aanneming daarvan zonder verdere bespreking in een komende zitting van de Raad. Het gemeenschappelijk standpunt zal vervolgens, in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag inzake medebeslissing, voor de tweede lezing naar het Europees Parlement worden gezonden.

Doel van de richtlijn is een vereenvoudigd en gestroomlijnd coherent juridisch kader te scheppen voor de ontwikkeling van de elektronische handel in de interne markt. Het bouwt voort op en vervolledigt een aantal andere initiatieven (transparantie van het reguleringsmechanisme, bescherming van persoonsgegevens, juridische bescherming van diensten met voorwaardelijke toegang, elektronische handtekeningen) die samen de overblijvende juridische hinderpalen voor het on-line verlenen van diensten zullen opheffen, en zodoende de voordelen van de elektronsiche handel voor de burgers en de industrie in de Europese Unie zullen optimaliseren. De richtlijn is niet van toepassing op het gebied van belastingheffing, de verwerking van persoonsgegevens of kwesties die verband houden met door de kartelwetgeving geregelde overeenkomsten of praktijken. Er is geen algemene vrijstelling voor financiële diensten, maar de lidstaten kunnen deze per geval beoordelen.

De ontwerp-richtlijn zal de samenhang van het juridisch kader voor de elektronische handel in de Europese Unie verbeteren door:

i) verduidelijking van de toepassing van kernbeginselen van de interne markt (vrije vestiging van dienstverleners en vrij verkeer van diensten) op diensten van de informatiemaatschappij; het basisbeginsel zou zijn dat dergelijke diensten in de gehele EU kunnen worden verleend indien zij voldoen aan de wetgeving in hun land van oorsprong (NB: de richtlijn zou alleen van toepassing zijn op dienstverleners die binnen de EU zijn gevestigd en niet op die welke daarbuiten zijn gevestigd);
ii) aanvulling van de bestaande communautaire regelgeving met bijkomende harmonisatie van bepaalde specifieke juridische aspecten in verband met zulke diensten, waaronder:
- commerciële communicatie (reclame, direct marketing, enz.);
- het on-line sluiten van overeenkomsten;
- aansprakelijkheid van tussenpersonen;
- handhaving en uitvoering van het juridisch kader. Deze maatregelen zijn bedoeld om alle juridische hinderpalen die het gevolg zijn van de uiteenlopende of overlappende wetgeving van de lidstaten weg te nemen en zodoende het vrije verkeer van on-line-diensten binnen de Gemeenschap te waarborgen, in samenhang met het bestaande acquis.

-
LEVENSMIDDELEN

De Raad bereikte een politiek akkoord over drie verticale richtlijnen in de sector levensmiddelen betreffende:


- bepaalde voor de menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk,

- bepaalde voor menselijke voeding bestemde suikers,
- voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten.

Deze richtlijnen maken deel uit van een vereenvoudigingsoperatie en zullen de bestaande voorschriften inzake verduurzaamde melk, bepaalde suikers en vruchtensappen, d.w.z. de Richtlijnen 76/118/EEG, 73/437/EEG en 93/77/EEG vervangen. Zij zullen in een later stadium na bijwerking door de juristen/vertalers worden aangenomen en naar het Europees Parlement worden gezonden voor een nieuwe raadpleging over de toepasselijke comitéprocedure.

Melk

Het algemene doel van deze richtlijn, in verband waarmee de Belgische delegatie meedeelde dat zij bij de formele aanneming daarvan tegen zal stemmen, is het vaststellen van gemeenschappelijke definities en bereidingsregels voor geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk, waarmee deze worden aangepast aan de algemene Gemeenschapswetgeving inzake levensmiddelen, met name de wetgeving met betrekking tot de etikettering, de toegestane additieven, de hygiëne en de gezondheidsvoorschriften.

Gedeeltelijk gedehydrateerde melk omvat bijvoorbeeld geëvaporeerde melk met hoog vetgehalte, geëvaporeerde magere melk en gecondenseerde melk met suiker. Tot de geheel gedehydrateerde melk behoren vollemelkpoeder, melkpoeder van gedeeltelijk afgeroomde melk en magere-melkpoeder. De voorschriften bepalen met name dat het de lidstaten vrij staat de toevoeging van vitaminen aan hun nationale producten toe te staan dan wel te verbieden, onverminderd de communautaire voorschriften met betrekking tot het vrije verkeer van goederen.

Suikers

Het algemene doel van deze richtlijn, waarover de Raad met eenparigheid van stemmen een akkoord bereikte, is de vaststelling van definities en gemeenschappelijke regels voor de vervaardiging, de verpakking en de etikettering van deze producten, teneinde deze aan te passen aan de algemene Gemeenschapswetgeving inzake levensmiddelen, met name de wetgeving inzake etikettering, toegestane kleurstoffen en andere additieven, extractiemiddelen en analysemethoden. Tot de bestreken producten behoren halfwitte suiker, suiker, geraffineerde witte suiker, vloeibare invertsuiker en invertsuikerstroop, glucosestroop, dextrose en fructose.

Vruchtensappen

Het doel van deze richtlijn, in verband waarmee de Belgische delegatie meedeelde dat zij bij de formele aanneming daarvan tegen zal stemmen en de Nederlandse delegatie verklaarde dat zij zich van stemming zal onthouden, is de vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften betreffende de voorwaarden voor de productie en het in de handel brengen van vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten, die betrekking hebben op aspecten in verband met etikettering, kleurstoffen, zoetstoffen en andere additieven.

Wat de productbenaming betreft, zal een onderscheid worden gemaakt tussen vruchtensappen die worden verkregen uit verse of gekoelde vruchten en vruchtensappen die zijn verkregen uit concentraat. Mengsels van vruchtensappen (of nectar) met vruchtensappen (of nectar) uit concentraat zullen ook duidelijk geëtiketteerd worden.


-
ERKENNING VAN BEROEPSKWALIFICATIES IN BEPAALDE BEROEPEN

De Raad bereikte met eenparigheid van stemmen een politiek akkoord over zijn gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming van een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en tot aanvulling van de twaalf richtlijnen betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenhuisverpleger, beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts. Na bijwerking van de tekst in alle talen van de Gemeenschap zal het gemeenschappelijk standpunt in een komende zitting worden aangenomen.

De voorgestelde richtlijn, die deel uitmaakt van het SLIM-initiatief inzake vereenvoudiging van de wetgeving voor de interne markt, neemt in het algemeen stelsel de wettelijke eis op om bij de behandeling van het verzoek om erkenning de ervaring in aanmerking te nemen die na het behalen van het diploma in kwestie is opgedaan. Het voert het in de tweede richtlijn betreffende het algemeen stelsel vervatte begrip "gereglementeerde opleiding" in en beoogt te komen tot meer uniformiteit bij de interpretatie en de toepassing van de twee richtlijnen betreffende het algemeen stelsel in de lidstaten.

Met betrekking tot de twaalf sectorale richtlijnen zal het (onder meer) bijdragen tot een efficiënte bijwerking, door eenvoudige bekendmaking door de Commissie in het Publicatieblad, van de titels van diploma's die in aanmerking komen voor automatische erkenning in de lidstaten. Het zal ook rechtszekerheid helpen te waarborgen, voor wat betreft de erkenning van opleidingen die onderdanen van de Gemeenschap in derde landen hebben voltooid.

OVERIGE BESPROKEN RICHTLIJNEN / VERORDENINGEN


-
COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK

De Raad bereikte overeenstemming over de volgende conclusies betreffende de voortgezette werkzaamheden in verband met dit dossier:

"De Raad


- ZICH BEWUST van de problemen die zouden kunnen ontstaan indien hij officieel het politiek akkoord bevestigt inzake de ontwerp-verordening tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 tot vaststelling van het communautair douanewetboek waarover onder de lidstaten unanimiteit bestaat,
- BENADRUKT het belang van het voorstel tot wijziging van genoemde verordening voor de modernisering van de douanewetgeving,
- NEEMT NOTA van de aanmerkelijke vooruitgang die is geboekt in de richting van een compromisakkoord over de voorgestelde verordening,

- MERKT OP dat nadere bezinning nodig is,
- KOMT OVEREEN het Comité van Permanente Vertegenwoordigers te verzoeken om, in overleg met de Commissie, zijn inspanningen om in de nabije toekomst tot een oplossing te komen voort te zetten.".

Het doel van de ontwerp-verordening is om in het douanewetboek nieuwe bepalingen op te nemen, waarin enerzijds rekening wordt gehouden met de noodzaak de internationale handel te vergemakkelijken door een vereenvoudiging van de voorschriften en procedures en anderzijds met de noodzaak fraude te voorkomen, en tegelijkertijd de deelnemers aan internationale handel meer rechtszekerheid te verschaffen.

Het voorstel is van groot belang voor de modernisering van de Europese douanewetgeving en de uitvoering van maatregelen ter vergemakkelijking van de handel. Het voorstel biedt onder meer verbeterde mogelijkheden voor het gebruik van elektronische aangiften voor douanedoeleinden, de toepassing van nieuwe controlemethoden voor vrije zones en legt een basis voor de ontwikkeling van douaneprocedures met economische gevolgen.


-
VOLGRECHT VAN KUNSTENAARS

De Raad besprak nogmaals het voorstel voor een richtlijn betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk. De Raad concludeerde dat hij nog niet een akkoord kon bereiken waarin met de standpunten van alle delegaties rekening wordt gehouden.

De Raad droeg derhalve het Comité van Permanente Vertegenwoordigers op om de werkzaamheden in verband met dit dossier voort te zetten met het oog op een oplossing die de Raad in staat stelt om, wellicht in een buitengewone zitting, vóór het eind van het jaar overeenstemming hierover te bereiken.

Het volgrecht is het recht van een kunstenaar of zijn erfgenamen om een vergoeding te krijgen gebaseerd op de verkoopprijs die wordt verkregen bij elke verkooptransactie van het werk na de eerste overdracht door de auteur. Met de voorgestelde richtlijn wordt beoogd te waarborgen dat de auteurs van werken van grafische of beeldende kunst in economisch opzicht in het succes van hun werken delen.


-
OVERNAMEBIEDINGEN

De Raad nam nota van een voortgangsverslag van de Spaanse en de Britse delegatie betreffende hun onderhandelingen over de kwestie Gibraltar in de context van de ontwerp-richtlijn betreffende regels inzake overnamebiedingen. De Raad nam nota van de informatie van deze delegaties over een op handen zijnde oplossing, onder voorbehoud van bevestiging daarvan in de marge van de Europese Raad in Helsinki op 10 en 11 december. De Raad verzocht het Comité van Permanente Vertegenwoordigers derhalve om onmiddellijk na de Top van Helsinki op dit dossier terug te komen, teneinde in een komende Raadszitting vóór het einde van het Finse voorzitterschap een oplossing te vinden.

Gememoreerd wordt dat in de Raadszitting van 21 juni jongstleden een politiek akkoord over de tekst werd bereikt, met uitzondering van de territoriale toepassing daarvan. Dit aspect houdt verband met de aanwijzing door de lidstaten van een bevoegde autoriteit om toezicht te houden op de door de richtlijn geregelde overnamebiedingen. Met het oog hierop moet de positie van Gibraltar nog worden gedefinieerd op een wijze die voor de beide betrokken delegaties, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, bevredigend is. Deze delegaties voeren thans onderhandelingen teneinde een algemene oplossing te bereiken die van toepassing is op alle soortgelijke communautaire wetgeving waarbij de kwestie Gibraltar aan de orde zou kunnen komen.

De belangrijkste doelstelling van het voorstel is de belangen van de aandeelhouders - in het bijzonder de minderheidsaandeelhouders - te beschermen in geval van een overnamebod op een ter beurze genoteerde vennootschap. De voorgestelde richtlijn zou tevens zorgen voor meer transparantie bij (pogingen tot) overname. Zij wil echter alleen de essentiële punten van de nationale regelgevingen in de EU inzake overname harmoniseren en laat de lidstaten aanzienlijke ruimte om strengere voorschriften aan te nemen en/of de richtlijn overeenkomstig hun nationale regelingen en tradities uit te voeren.


-
VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN AAN CONSUMENTEN

Dit dossier wordt gewoonlijk door de Raad Consumentenzaken behandeld. In zijn laatste zitting van 8 november heeft de Raad Consumentenzaken evenwel de Raad Interne Markt verzocht om te trachten de besprekingen af te sluiten.

Teneinde de vaart erin te houden, heeft de Raad de volgende conclusies aangenomen:

"De Raad


- onderstreept het belang van dit voorstel voor de consumentenbescherming en de interne markt, en dringt erop aan dat het spoedig wordt aangenomen;

- neemt nota van de geboekte vooruitgang en bevestigt het resultaat dat tot dusver bij de besprekingen over het voorstel is bereikt;

- komt overeen dat de toekomstige richtlijn een hoog beschermingsniveau voor de consument moet garanderen en moet bijdragen tot bevordering van de interne markt;
- verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk een overzicht van de vigerende nationale bepalingen inzake met name de informatie-eisen op het gebied van financiële diensten voor te leggen op basis van onverwijld door de lidstaten te verstrekken gegevens; dit overzicht moet, in combinatie met de vooruitgang die met betrekking tot de andere onopgeloste vraagstukken moet worden geboekt, alle delegaties helpen een definitief standpunt ten aanzien van de tekst in te nemen en de voor de totstandkoming van een akkoord noodzakelijke flexibiliteit aan de dag te leggen.".

In dit voorstel, dat beoogt de algemene Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten aan te vullen, worden de horizontale voorschriften voor op afstand gesloten overeenkomsten voor financiële diensten vastgelegd. De voorschriften zullen specifiek betrekking hebben op de risico's van verkoop op afstand als bijzondere verkoopmethode, zonder zich toe te spitsen op productspecifieke voorschriften voor afzonderlijke financiële diensten. De beginselen die op verkoop op afstand van toepassing zijn, omvatten:

- het recht van de consument om vooraf kennis te nemen van alle bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst, inclusief het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht en de geldigheidsduur van de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst;
- beginselen voor de betaling van reeds geleverde diensten in geval van herroeping;

- maatregelen tegen ongevraagde leveringen en beginselen van toepassing op ongevraagde mededelingen;

- bepalingen op grond waarvan beroeps- en consumentenorganisaties juridische stappen kunnen nemen om de correcte uitvoering van deze richtlijn te verzekeren.


-
RICHTLIJN BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN IN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ
De Raad nam nota van een voortgangsverslag inzake voorgestelde richtlijn.

Met dit voorstel wordt beoogd de bestaande wetgeving inzake de rechten van auteurs en houders van naburige rechten voor wat betreft het reproductierecht, het recht van mededeling aan het publiek en het distributierecht aan te passen, daarbij met name rekening houdend met de mogelijkheden van de nieuwe technologieën (digitaal kopiëren en verzenden, bijvoorbeeld via het Internet). Een en ander moet ervoor zorgen dat in het "digitale tijdperk" door auteursrecht beschermd materiaal ongehinderd van de ene lidstaat van de EU naar de andere kan worden verzonden. Tegelijkertijd strekt deze richtlijn tot uitvoering van de internationale verplichtingen die de Gemeenschap is aangegaan met het sluiten, in december 1996, van twee verdragen in het kader van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO): het WIPO-verdrag inzake auteursrecht (WCT) en het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT). Het is de bedoeling dat de Gemeenschap na de aanneming van deze richtlijn naast de lidstaten tot deze twee verdragen toetreedt.

Het voorstel heeft niet alleen betrekking op uitvoerende kunstenaars maar ook op producenten van CD's en CD-ROM's en op omroepen. In het voorstel wordt gestreefd naar evenwicht tussen de belangen van deze houders van rechten (die zich zorgen maken over piraterij van digitaal verzonden materiaal) en de belangen van de distributeurs (zoals telecomoperatoren en Internetaanbieders).


-
VERORDENING OVER GEGEVENSBESCHERMING IN DE EU-INSTELLINGEN

De Raad nam nota van de vooruitgang die is geboekt bij het voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen en organen van de Europese Gemeenschap en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en droeg het COREPER op om de werkzaamheden in verband met dit dossier actief voort te zetten met het oog op spoedige aanneming van deze verordening.

Dit voorstel beoogt de verwezenlijking van een tweeledig doel: enerzijds waarborgen dat op de instellingen en organen van de Gemeenschap de communautaire besluiten inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens worden toegepast, en anderzijds een onafhankelijk controleorgaan instellen dat moet toezien op de toepassing van de regelgeving in kwestie.

STRATEGIE VOOR DE INTERNE MARKT, SCOREBORD EN GEZAMENLIJK WERKPROGRAMMA VAN DE DRIE VOORZITTERSCHAPPEN

In aansluiting op een presentatie in de laatste Raadszitting van 28 oktober van een mededeling getiteld "een follow-up van het actieprogramma voor de interne markt van 1997", waarin de strategische doelstellingen op middellange termijn worden geformuleerd met het oog op verdere actie op het gebied van de interne markt, presenteerde Commissielid BOLKESTEIN in deze zitting een Commissiemededeling over de toekomstige strategie voor de interne markt. Deze tweede mededeling berust op de door de Commissie uitgevoerde raadpleging en omvat, in het licht van de door de delegaties in de Raadszitting van 28 oktober gemaakte opmerkingen, aanpassingen van de strategische en operationele doelstellingen en de introductie van specifiek gerichte acties.

De Commissie presenteerde tevens haar nieuwe versie van het scorebord (als document van de Commissiediensten). Het scorebord voor de interne markt, dat elk halfjaar wordt bijgewerkt en aan de Raad Interne Markt wordt voorgelegd, vormt één van de sleutelinstrumenten bij het toezicht op de vorderingen bij de uitvoering van de communautaire wetgeving ter verbetering van de werking van de interne markt. Het leidt tot verbetering van de resultaten in de gehele interne markt, en bevat niet alleen gegevens over de omzettingsresultaten, maar ook over inbreukzaken, standpunten van marktdeelnemers en prijsontwikkelingen.

Deze presentaties werden gevolgd door een toelichting door het voorzitterschap op het gezamenlijk werkprogramma van de drie voorzitterschappen, "het voortschrijdende programma", dat tweemaal per jaar in een herziene en bijgewerkte versie aan de Raad Interne Markt wordt voorgelegd en thans een gevestigde praktijk vormt. Beoogd wordt informatie te verschaffen over de prioriteiten van de drie betrokken voorzitterschappen (thans Finland, Portugal en Frankrijk) op het gebied van de interne markt.

In deze editie van het gezamenlijk werkprogramma wordt met name de nadruk gelegd op de brede horizontale verantwoordelijkheden van de Raad Interne Markt voor de ontwikkeling van een coherent beleid op Europees niveau voor een verbeterde doeltreffendheid van de markt zodat de interne markt tastbare voordelen kan opleveren voor burgers en bedrijfsleven. Belangrijke taken in de toekomst zijn het toezicht op de vorderingen bij de uitvoering van de nieuwe strategie voor de interne markt, de voortzetting van de werkzaamheden inzake het economisch hervormingsproces van Cardiff door bij te dragen tot de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en verdere ontwikkeling van een alomvattende strategie voor de integratie van milieubescherming en duurzame ontwikkeling in het beleid voor de interne markt. Daarnaast is er een aantal belangrijke wetgevingsvoorstellen en andere kwesties die de volledige aandacht van de Raad zullen opeisen.

De Raad was ingenomen met de mededeling van de Commissie, het scorebord en het gezamenlijk werkprogramma, evenals met de toezegging van de Commissie betreffende een tijdsschema voor specifieke gerichte acties om de verwezenlijking van haar strategische en operationele doelstellingen te verzekeren, en steunt het voorgenomen proces voor regelmatige actualisering van de strategie in het licht van de zich ontwikkelende prioriteiten.De Raad ziet uit naar een eerste tussentijdse evaluatie van de strategie in zijn zitting op 25 mei 2000. De Raad sprak tevens zijn steun uit voor voortzetting van het gebruik van het scorebord en de uitbreiding ervan tot het gebied van de wederzijdse erkenning, als doeltreffend instrument voor betere resultaten op de interne markt.

De Raad steunde tevens de algemene prioriteiten en de algemene koers van de werkzaamheden,zoals deze in het gezamenlijk werkprogramma zijn beschreven, en was van oordeel dat deze instrumenten voor de programmering van de werkzaamheden op een elkaar versterkende wijze kunnen worden gebruikt om wezenlijke vooruitgang tot stand te brengen.

De Raad besloot de strategie aan te bevelen aan de bijeenkomst van de Europese Raad op 10/11 december 1999.

(Het gezamenlijk werkprogramma staat op Internet onder ue.eu.inter/newsroom/miscellaneous)

BETERE REGELGEVING/VEREENVOUDIGING VAN DE WETGEVING (SLIM-FASE IV)

Commissielid BOLKESTEIN legde aan de Raad een verslag voor over de vierde fase van het SLIM-initiatief - initiatieven voor vereenvoudiging en verbetering van de wetgeving. Het gepresenteerde document was de evaluatie van fase IV die betrekking heeft op vennootschapsrecht, de richtlijn gevaarlijke stoffen en de richtlijnen inzake verpakking. De algemene evaluatie van de fasen I-III zal in een later stadium plaatsvinden.

In de drie voorafgaande fases is nagegaan op welke wijze de bestaande communautaire regelgeving kan worden vereenvoudigd op het gebied van verzekeringen, coördinatievoorschriften van socialezekerheidsstelsels, de richtlijn magnetische compatibiliteit, het Intrastatsysteem, de erkenning van diploma's, bouwmaterialen, sierplanten, kunstmest, bankwezen, BTW en de gecombineerde nomenclatuur voor de buitenlandse handel.

De Raad nam nota van deze presentatie en ziet met belangstelling uit naar de volledige evaluatie van de fasen I-III. De Raad besloot in zijn zitting van maart 2000 op dit onderwerp terug te komen met het oog op een algemeen debat.

INTERNATIONALE UITPUTTING VAN MERKRECHTEN

De Raad nam nota van het mondeling verslag van Commissielid BOLKESTEIN over de stand van zaken betreffende parallelle importen/uitputting van merkrechten.

Gememoreerd wordt dat de Commissie in de Raadszitting van februari jongstleden een samenvatting presenteerde van een studie inzake uitputting van merkrechten en dat Commissielid MONTI de Raad in juni informeerde over twee hoorzittingen die de Commissie eind april over dit onderwerp had georganiseerd. Die werden bijgewoond door de vertegenwoordigers van de lidstaten, respectievelijk de belanghebbende partijen (merkhouders, detailhandel, consumenten ...).

Uit de hoorzittingen bleek dat de meningen duidelijk uiteenlopen, zowel bij de lidstaten als bij de diverse geraadpleegde partijen, en naargelang het gaat om voorstanders van overschakeling van het beginsel van communautaire uitputting van merkrechten op internationale uitputting of voorstanders van handhaving van het bestaande systeem. De Commissie heeft thans een werkdocument opgesteld waarin de resultaten van de hoorzittingen worden samengevat en waarin de verschillende kwesties worden opgesomd waarmee rekening moet worden gehouden. Hiertoe behoren onder andere de gevolgen van een mogelijke verandering van regime voor de prijzen en voor de bestrijding van piraterij en namaak, de vraag of die wijziging ook moet gelden voor andere intellectuele-eigendomsrechten, de mogelijke gevolgen voor de concurrentiekracht van het bedrijfsleven, de investeringen in technologische innovatie en de werkgelegenheid. In dit document worden de uiteenlopende gevolgen beschreven van handhaving van het huidige systeem van communautaire uitputting van merkrechten enerzijds en van overschakeling op een systeem van internationale uitputting van die rechten anderzijds, ofschoon er in dit stadium geen beleidsaanbevelingen voor één van beide opties worden gedaan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

De Commissie legde een voortgangsverslag voor over de voorbereiding van het wetgevingspakket dat gericht is op hervorming van de communautaire regeling voor overheidsopdrachten. De Raad nam nota van het voornemen van de Commissie om uiterlijk in april 2000 een formeel voorstel voor te leggen betreffende de wijziging van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten in de Gemeenschap. Tevens nam de Raad nota van het voornemen van de Commissie om in de eerste maanden van 2000 mededelingen voor te leggen over met overheidsopdrachten verband houdende relevante gebieden.

HERZIENING VAN HET BELEID INZAKE CHEMISCHE PRODUCTEN

Commissielid LIIKANEN bracht verslag uit over de stand van zaken betreffende de herziening van het beleid inzake chemische producten, als follow-up van de conclusies van de Raad Milieu van 24 juni 1999.

Deze herziening maakt deel uit van de lopende evaluatie van het EU-beleid inzake chemische producten, die tijdens de informele Raad Milieu in Chester in april 1998 werd overeengekomen. Uiterlijk eind 2000 zou in een nieuw, door de Commissie voor te leggen, beleidsdocument een nieuwe strategie voor chemische producten moeten worden aangegeven.

Een van de belangrijkste punten van kritiek ten aanzien van het huidige chemische beleid is dat er geen informatie verstrekt wordt aan het publiek dat uiterst gevoelig is voor wat betreft beweerde of reële schadelijke gevolgen van chemische producten voor de gezondheid van de mens en het milieu. Er zijn drie belangrijke kwesties die onmiddellijk maatregelen vereisen:


- vaststelling van de te evalueren stoffen,


- nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden tussen bedrijfsleven en overheden, en


- beheer van de voorlichting van het publiek.

De Raad zal te zijner tijd op dit belangrijke punt terugkomen.

FOLLOW-UP VAN DE RESOLUTIE VAN DE RAAD BETREFFENDE NORMALISATIE

De Raad nam nota van de verklaring van Commissielid LIIKANEN over de follow-up van de resolutie van de Raad betreffende normalisatie, die op 28 oktober is aangenomen.

De resolutie bevat een aantal specifieke verzoeken aan de Commissie om maatregelen te nemen en om vóór 30 juni 2001 aan de Raad verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen.

ZONDER DEBAT AANGENOMEN PUNTEN

VISSERIJ

TAC's voor langoestine, kabeljauw en sprot

De Raad nam een verordening aan houdende tweede wijziging van Verordening (EG) nr. 48/1999 inzake de vaststelling van de voor 1999 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden.

Het doel van deze wijziging is de bij wijze van voorzorgsmaatregel vastgestelde TAC's voor het jaar 1999 voor de volgende visbestanden te verhogen:

Soort

Zone

EG

TAC

Langoestine

Skagerrak en Kattegat, IIIBCD


5.000 ton


5.000 ton

"

IIa, Noordzee

17.200 "

17.200 "

Kabeljauw

Kattegat


7.000 "


7.000 "

Sprot

IIa, Noordzee

206.000 "

225.000 "

"

IIIbcd

213.590 "

468.000 "


________________________


_________________________________________________________________

nl/intm/13690.NL9.html

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...