Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: over drie uur lijfgebonden zorg

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.122 brief sts vws 3 uur lijfgebonden zorg
Gemaakt: 13-12-1999 tijd: 16:35


2

De Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport


7 december 1999

Overeenkomstig uw verzoek bij brief van 11 oktober 1999, kenmerk VWS-99-1434, zend ik u hierbij een afschrift van mijn heden verzonden antwoord op de brief van het bestuur van Per Saldo, de Gehandicaptenraad, de NP/CF en het WOCZ d.d. 20 september 1999 met betrekking tot 3 uur lijfgebonden zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Het bestuur van per Saldo

In uw brief van 20 september 1999, kenmerk 99U04093/AW/BK, brengt u naar voren dat budgethouders, die hun pgb combineren met zorg op grond van de subsidieregeling intensieve thuiszorg, in de praktijk veel problemen ondervinden bij de combinatie van de naturazorg op basis van de ITZ en de zelf geregelde zorg op basis van het pgb. Mijn eerste indruk van de door u bijgevoegde gevalsbeschrijvingen was dat het een onwerkbare situatie was.

Zoals u bekend is wordt de ITZ geëvalueerd en zal ik voor het zomerreces 2000 de Tweede Kamer laten weten hoe het daarmee verder gaat. Een eventuele wijziging kan daarna voor het jaar 2001 worden ingevoerd. Daarbij betrek ik nadrukkelijk de mogelijkheid de drie-uursgrens voor het persoonsgebonden budget op te heffen. In dat geval zou met ingang van 2001 het pgb als alternatief voor de huidige intensieve thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg beschikbaar komen. Maar dit biedt op de korte termijn geen oplossing.

Inmiddels heb ik het College voor zorgverzekeringen gevraagd het mogelijk te maken dat budgethouders, die naast hun PGB ITZ in natura ontvangen in plaats van dit laatste ook een PGB kunnen ontvangen. Ik heb het College verzocht om mij per omgaande op de hoogte te stellen als dit op ernstige bezwaren stuit. Een afschrift van mijn brief aan het College treft u hierbij in afschrift aan.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
De Voorzitter van het College voor zorgverzekeringen

De Tweede Kamer heeft er bij mij met nadruk op aangedrongen, het voor mensen die naast een PGB ook gebruik maken van de subsidieregeling Intensieve thuiszorg mogelijk te maken, dat zij in plaats van ITZ in natura deze ook als PGB kunnen ontvangen.

Daarop heb ik toegezegd, met uw College te zullen bezien of dit mogelijk is.

Gaarne verzoek ik u daarom mij op zo kort mogelijke termijn te berichten over de uitvoeringstechnische aspecten die zich voordoen als budgethouders die intensieve thuiszorg in plaats van in natura als aanvullend PGB ontvangen. Ik verzoek het College het mogelijk te maken dat budgethouders in 2000 de intensieve thuiszorg als aanvullend PGB kunnen ontvangen en niet uitsluitend als zorg in natura. Indien de uitvoeringstechnische bezwaren naar uw oordeel onoverkomelijk zijn, verneem ik dat gaarne zo spoedig mogelijk.

Het is de vraag of hiervoor aanpassing van de PGB-regeling of van de ITZ-regeling het meest is aangewezen. Aanpassing van de PGB-regeling lijkt vanuit het oogpunt van systematiek op het eerste gezicht de voorkeur te verdienen. Dit zou betekenen dat financiële middelen van de ITZ-regeling naar de PGB-regeling moeten worden overgeheveld, hetgeen de evaluatie van de ITZ-regeling kan verstoren. Ik hecht veel belang aan een goede evaluatie van de ITZ-regeling.

Om verstoring van die evaluatie te voorkomen, zou aanpassing van de ITZ-regeling dan wellicht de voorkeur kunnen verdienen.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie