Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak staatssecretaris de Vries over de Antillen

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak staatssecretaris G. M. de Vries over 'Financiële dienstverlening van de Nederlandse Antillen en zakendoen via de Nederlandse Antillen'
Een toespraak bij het onderwerp Nederlands beleid. 7 december 1999
Beurs van Berlage, Amsterdam
De beurs die vanavond van start gaat, vindt plaats in een week die van bijzondere betekenis is voor de Nederlandse Antillen én voor de samenwerkingsrelatie tussen de Nederlandse Antillen en Nederland. In de komende dagen zal ik spreken met minister-president Pourier over het financieel, economisch en sociaal herstel van de Nederlandse Antillen. Ik zou echter nu reeds het belang willen benadrukken van het urgentieprogramma van het kabinet Pourier, waarin als doel is gesteld het herwinnen van vertrouwen en geloofwaardigheid.
Het is noodzakelijk om nu te kiezen voor een doortastende aanpak van de financieel-economische problematiek.
Daarnaast zal ik met de heer Pourier spreken over de samenwerkingsrelatie in het jaar 2000 en de prioriteiten die hierin zullen worden gesteld. Vanzelfsprekend zal Nederland de Antillen blijven steunen.
Ook de problematiek rond de Koraal Specht-gevangenis waarover reeds vier jaar lang is gesproken, komt aan de orde. Het is van wezenlijk belang voor zowel de Nederlandse Antillen als Nederland dat thans definitieve afspraken worden gemaakt.
Met deze beurs wordt een stimulans gegeven aan zowel het Antilliaanse als het Nederlandse bedrijfsleven. Bovendien wordt het bedrijfsleven in de gelegenheid gesteld om met de regering van de Nederlandse Antillen te praten over haar nieuwe beleidsvoornemens. Deze zijn van groot belang voor het bedrijfsleven, aangezien hiermee uitzicht wordt geboden op economisch herstel van de Nederlandse Antillen. Uitvoering van het door het kabinet Pourier voorgenomen beleid biedt perspectief op een aantrekkelijk investeringsklimaat.
Zoals in de nota Toekomst in Samenwerking is weergegeven, dient de relatie tussen de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland bij te dragen aan vergroting van de zelfstandige kracht van de Koninkrijkspartners. Een samenwerkingsrelatie die wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke belangen en, bovenal, respect voor elkaar. Er zijn naar mijn mening drie beleidsvelden die
voorwaardenscheppend zijn voor de bestuurskracht en de maatschappelijke ontwikkeling van de Nederlandse Antillen en Aruba. Deze betreffen de kwaliteit van het bestuur (good governance), het onderwijsbeleid (investeren in human resources is cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse Antillen en Aruba) en duurzame economische ontwikkeling (het realiseren van structurele economische groei met behoud van natuur en milieu). Op deze drie terreinen zullen samenwerkingsprogrammas worden ontwikkeld tussen de Nederlandse Antillen en Nederland waarmee wordt beoogd meer effectiviteit in de samenwerkingsrelatie tot stand te brengen. Hierbij zal hierbij gebruik worden gemaakt van de inzichten en ervaringen op dit terrein van de OESO, de Wereldbank en andere internationale organisaties.
Aan de vooravond van deze beurs, waar het Antilliaanse en het Nederlandse bedrijfsleven in de gelegenheid wordt gesteld elkaar te ontmoeten, wil ik vooral ingaan op de laatstgenoemde prioriteit in de samenwerkingsrelatie: het verwezenlijken van duurzame economische ontwikkeling.
Duurzame economische ontwikkeling is als een tweesnijdend zwaard, waarbij ontwikkeling van milieu en economie hand in hand gaan. Hoe is duurzame economische ontwikkeling te realiseren? Investeringen door de private sector vormen de basis van een economie. De overheid kan deze investeringen stimuleren door gunstige randvoorwaarden te creëren. Daarbij is vooral van belang dat de overheid voldoende investeert in de fysieke en kennisinfrastructuur van het land, dat er sprake is van transparant en betrouwbaar bestuur, en dat de wetgeving op het gebied van mededinging, arbeidsverhoudingen, handel en belastingen internationaal concurrerend is. Dit alles binnen de grenzen die internationaal gelden ter bescherming van natuur en milieu. Dit betekent voor de Nederlandse Antillen onder meer dat naast maatregelen ter versterking van de economische structuur (bijvoorbeeld een goede infrastructuur) ook deregulering, flexibilisering van de arbeidsmarkt en handelsliberalisering van doorslaggevend belang zijn. Loondifferentiatie is noodzakelijk (zowel binnen het bedrijfsleven als de overheid), waardoor arbeidsvoorwaarden kunnen worden geboden die in overeenstemming zijn met de arbeidsproductiviteit.
De private sector zal hierin ook haar eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Door te investeren in opleiding en bijscholing van de werknemers kunnen bedrijven de arbeidsproductiviteit verhogen. Voor het investeringsklimaat op de Nederlandse Antillen is het essentieel dat de vestiging van buitenlandse werknemers wordt vereenvoudigd. Niet alleen voor hoog opgeleide werknemers in de offshore en voor directeur-eigenaren van ondernemingen (waartoe overigens gelukkig al door het kabinet-Römer is besloten), maar ook voor mensen in de handel en in de overige sectoren van de dienstverlening en de industrie.
Bij het terugdringen van marktbescherming kan de introductie van antikartelwetgeving een nuttige rol vervullen, evenals de invoering van een mededingingsautoriteit. Privatisering van overheidsdiensten en het aanpakken van inefficiënties in nutsvoorzieningen (als telecom, elektriciteit en water) kunnen leiden tot een algehele kostenreductie en daarmee tot versterking van de concurrentiepositie van het Antilliaanse bedrijfsleven. Waar marktwerking wordt geïntroduceerd ontstaan prikkels om de kwaliteit van de geboden diensten te vergroten en prijzen te verlagen.
Last but not least, is een vermindering van omvang en kosten van het ambtelijk apparaat noodzakelijk. Met de vrijvallende middelen kan de overheid haar schulden aflossen aan het lokale bedrijfsleven, zodat dit weer kan investeren en de economie weer kan groeien. Ook kan dan de rente dalen.
Het onlangs aangetreden kabinet Pourier erkent de noodzaak van ingrijpende beleidswijzigingen. Om de financieel-economische problematiek aan te pakken heeft de nieuwe regering een ambitieus regeerakkoord en urgentieprogramma opgesteld. Het urgentieprogramma biedt mijns inziens goede aanknopingspunten voor een herstel van openbare financiën en economie.
Ik heb waardering voor de regering van de Nederlandse Antillen, die in korte tijd een pakket ingrijpende maatregelen op tafel heeft gelegd en hiervoor een breed draagvlak in politiek en samenleving heeft weten te creëren. De noodzaak van de voorgenomen maatregelen wordt alom erkend. Het komt nu aan op een nadere uitwerking en concretisering, ook in budgettair opzicht. De regering van de Nederlandse Antillen zal de komende maanden in overleg met het Internationaal Monetair Fonds de nadere invulling van het programma vaststellen. Ook zal het IMF worden gevraagd de uitvoering van het programma te monitoren. De betrokkenheid van onafhankelijke deskundigen van het IMF garandeert dat een programma wordt ontwikkeld dat voldoet aan de maatstaven die internationaal worden gesteld aan goed overheidsbeleid op financieel-economisch gebied.
Indien de Nederlandse Antillen en het IMF tot overeenstemming komen over het uit te voeren programma, is Nederland bereid, evenals in 1996, bovenop de reguliere hulpgelden een pakket aanvullende steunmaatregelen aan te bieden. De Nederlandse Antillen zullen uiteraard in de eerste plaats zélf activiteiten moeten ontplooien, maar Nederland wil de regering van de Nederlandse Antillen graag ondersteuning bieden in een periode waarin moeilijke beslissingen moeten worden genomen met ingrijpende consequenties. De urgentie van economisch herstel neemt steeds verder toe. De bevolking van de Nederlandse Antillen moet op korte termijn een perspectief op werkgelegenheid kunnen worden geboden, ook om de brain-drain die momenteel plaatsvindt een halt toe te roepen.
Het steunpakket dat in 1996 door Nederland was aangeboden, bestond uit een kredietlijn, concessionele herfinanciering van de schulden aan Nederland, middelen voor economische structuurversterking en middelen voor sociaal flankerend beleid. Deze week zal nader overleg plaatsvinden over hoe een steunpakket ook wat betreft de korte termijn mogelijk kan worden gemaakt, in de geest van de nader met het IMF overeen te komen programma.
In het kader van de flexibilisering van de arbeidsmarkt stelt de Antilliaanse regering in het regeerakkoord voor om, zo mogelijk in samenwerking met Aruba, een vacaturebank op te zetten. Dit is een goed streven dat zeker ook vanuit Nederland ondersteuning verdient.
De eerste stap hiervoor wordt nu reeds op deze beurs gezet. Het Antillenhuis, dat ook aanwezig zal zijn op de beurs, beschikt over een bundel met vacatures die mogelijk interessant kunnen zijn voor Antillianen in Nederland. De Stichting Carrière Oriëntatie Dagen heeft deze vacaturebundel samengesteld en heeft een groot aantal Antilliaanse studenten in Nederland voor deze beurs uitgenodigd. Zij worden in de gelegenheid gesteld om zich te oriënteren op de Antilliaanse arbeidsmarkt en eventueel direct in contact te treden met bedrijven. Er wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid dat vele Antilliaanse bedrijven zich hier nu in Nederland presenteren, waardoor deze beurs dus ook op het terrein van de arbeidsbemiddeling een toegevoegde waarde kan hebben. In het regeerakkoord van het kabinet Pourier wordt op korte termijn een verregaande afstoting van overheidstaken voorgesteld door middel van verzelfstandiging en privatisering van alle daarvoor in aanmerking komende diensten. De Antilliaanse regering kondigt aan dat reeds bestaande bedrijven alle binnen een periode van twee jaar worden geprivatiseerd.
Het kabinet Pourier heeft op het gebied van privatiseringen ambitieuze plannen. Dit beschouw ik als goed nieuws. Het is echter bekend dat privatiseringsprocessen ingewikkeld kunnen zijn. De kracht van het regeerakkoord zal dus moeten blijken uit tastbare resultaten.
Wellicht kan het Nederlandse bedrijfsleven hierbij een rol spelen. Ik zou hiervoor enkele ideeën willen aandragen. Allereerst zou ik graag gezamenlijk met VNO-NCW een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor het Nederlandse bedrijfsleven om te kijken of er in bredere kring belangstelling zou bestaan voor de voorgenomen privatiseringen op de Nederlandse Antillen. Hiervoor zouden Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld uit dezelfde sector als de te privatiseren onderneming, kunnen worden uitgenodigd, maar ook investeerders, banken en andere financiële tussenpersonen. Daarnaast is het mogelijk om binnen het kader van Samen in de Markt enkele gerichte bedrijfspresentaties te organiseren, waarvoor een beperkt aantal geïnteresseerde Nederlandse bedrijven kan worden uitgenodigd.
Voorafgaand aan een dergelijke bedrijfsgerichte benadering is het van belang vast te stellen welke Nederlandse bedrijven eventueel geïnteresseerd zouden zijn in een bepaalde Antilliaanse staatsonderneming.
Mogelijk zou het Programma Uitzending Managers in de beginfase van het privatiseringsproces hierbij een rol kunnen spelen. PUM-ers (met een bepaalde specialisatie en bijbehorend netwerk) zijn op basis van hun eerdere ervaringen in de Nederlandse Antillen in staat het te privatiseren bedrijf snel door te lichten en een bijpassende Nederlandse belangstellende te zoeken. Om bedrijfsactiviteiten op de Nederlandse Antillen te stimuleren heeft de Nederlandse regering in 1998 besloten het toepassingsgebied van enkele fiscale stimulansen uit te breiden naar de Nederlandse Antillen en Aruba. Het gaat hier om een aantal fiscale regelingen voor Nederlandse ondernemers, onder andere ter stimulering van milieuvriendelijke investeringen, te weten de investeringsaftrek, de energie-investeringsaftrek, de willekeurige afschrijving en de fiscale groenregeling. Tot op heden was het investeringsklimaat op de Nederlandse Antillen echter onvoldoende aantrekkelijk, zodat van deze fiscale regelingen nog weinig gebruik is gemaakt.
Internationaal is in de laatste jaren veel kritiek gekomen op schadelijke belastingconcurrentie. Zowel de Europese Unie als de OESO willen dat schadelijke fiscale regimes liefst wereldwijd worden afgeschaft. Men is begonnen de tax havens en de lidstaten zelf hierop aan te spreken. De Nederlandse Antillen hebben aangegeven af te willen van hun reputatie als tax haven. De Nederlandse Antillen hebben daarom in de afgelopen jaren gewerkt aan een herziening van het belastingstelsel, het zogenaamde Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR). Met de invoering van het NFR wordt gepoogd om tegemoet te komen aan de internationale kritiek. Een van de doelstellingen van het NFR is het invoeren van een winstbelasting die naar internationale normen een aanvaardbaar heffingsniveau heeft en waarvan de uitvoering voldoende transparant is. Dit is zeer belangrijk voor de Nederlandse Antillen, want wanneer men erin slaagt om de internationale kritiek weg te nemen, dan wordt het voor de Nederlandse Antillen wellicht op langere termijn ook mogelijk om met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belastingen te sluiten. En belastingverdragen hebben in de praktijk bewezen een belangrijke meerwaarde te kunnen bieden bij het aantrekken van buitenlandse investeringen. Vanwege dit potentiële "positieve uitstralingseffect" is het niet onredelijk te veronderstellen dat de economie van de Nederlandse Antillen een impuls zou kunnen krijgen door invoering van een NFR dat aan die voorwaarden voldoet.
Indien een NFR wordt ingevoerd dat voldoet aan de eisen die internationaal worden gesteld, dan zullen er aanpassingen worden doorgevoerd in de huidige Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK), dat "het belastingverdrag tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba" genoemd zou kunnen worden. Tijdens de parlementaire behandeling van een recente herziening van de BRK in 1995, heeft mijn collega, staatssecretaris Vermeend, al de bereidheid uitgesproken om de BRK af te stemmen op mogelijke nieuwe ontwikkelingen in het kader van het NFR. Het doel van een dergelijke aanpassing zal dan zijn om met het "samenspel" van het NFR en de BRK te komen tot een optimale fiscale begeleiding van internationale activiteiten op de Antillen. Een en ander wel binnen internationaal aanvaarde spelregels. Bovendien heeft Nederland als voorwaarde gesteld dat het NFR een structurele bijdrage moet leveren aan de verbetering van de
financieel-economische situatie van de Nederlandse Antillen. De aanpassing van de BRK zou dan ook deel kunnen uitmaken van de uitvoering van een met het IMF overeengekomen programma voor de aanpak van de financieel-economische problematiek. De belangrijkste uitdaging waar de overheid van de Nederlandse Antillen op dit moment voor staat is het herstellen van het vertrouwen van de private sector en van de bevolking in de politiek en in de economie van het land. Voor het realiseren van economische groei is de inzet van alle betrokken partijen echter noodzakelijk. Dit betekent dat een voortdurende dialoog moet plaatsvinden tussen overheden, bedrijfsleven, sociale partners en maatschappelijke organisaties van de Nederlandse Antillen en Nederland. Interactie tussen economische actoren uit zowel de private als de publieke sector is essentieel.
Er is een belangrijke rol weggelegd voor private partijen en voor partnerships tussen de overheid en het bedrijfsleven en particuliere investeerders. In overleg tussen marktpartijen en de overheid kan bekeken worden of publiek-private samenwerking mogelijk is.
Ook bij het ontwikkelen van een samenwerkingsprogramma op het gebied van duurzame economische ontwikkeling, zoals in de nota Toekomst in Samenwerking is weergegeven, is de inbreng van het bedrijfsleven in Nederland en de Nederlandse Antillen cruciaal. Ik nodig dan ook alle aanwezigen uit ideeën aan te dragen die een bijdrage kunnen leveren aan duurzame economische ontwikkeling. Investeringsprojecten die zowel voor u, het bedrijfsleven, uit oogpunt van het te verwachten rendement, als de overheid, vanuit haar eigen beleidsdoelen, aantrekkelijk kunnen zijn.

Relevante links:
Nota 'Toekomst in Samenwerking'

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...