Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beleidsconsequenties van actieplannen over asiel en migratie

Datum nieuwsfeit: 08-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

21501020.105 brief sts buza beleidsconsequenties van de actieplannen v d werkgroep op hoog niveau inz asiel en migratie Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 13:52 RTF


21501-20 Europese Raad

Nr. 105 Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 1999

In het Algemeen Overleg met uw Kamer op 12 oktober 1999 inzake de Europese Raad te Tampere heb ik toegezegd U op de hoogte te stellen van de beleidsconsequenties van de Actieplannen van de Werkgroep op Hoog Niveau inzake Asiel en Migratie (HLWG), alsmede van de verdere werkwijze van de HLWG en de daarmee samenhangende transparantie. Tijdens het plenaire debat inzake de ER te Tampere op 28 oktober 1999 heb ik deze toezegging herhaald.

Ik heb daarom het genoegen uw Kamer, mede namens de Staatsseretaris van Justitie, hierbij een notitie aan te bieden die ingaat op de hierboven aangeduide problematiek.

DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

D.A. BenschopNOTITIE INZAKE DE BELEIDSCONSEQUENTIES VAN DE HLWG-ACTIEPLANNEN

1. Inleiding

De High Level Working Group inzake asiel en migratie (HLWG) is door de Algemene Raad van 7 december 1998 ingesteld. Op 25 januari 1999 heeft de Algemene Raad het mandaat van de HLWG vastgesteld. Tijdens de Europese Raad in Tampere van 15 en 16 oktober 1999 is geconcludeerd dat het mandaat van de op Nederlands initiatief onder de Algemene Raad ingestelde HLWG wordt verlengd en uitgebreid.

Zoals u weet is de HLWG opgericht om een impuls te geven aan een gezamenlijke EU benadering van vraagstukken op het terrein van asiel en migratie. De achterliggende idee is dat op deze beleidsterreinen de verschillen in benadering binnen de diverse lidstaten dermate groot zijn, dat een gezamenlijke aanpak slechts tot stand kan worden gebracht door kleine, praktische stappen te zetten. De kracht van de HLWG is dat alle lidstaten accepteren dat een geïntegreerde benadering in gang is gezet die gericht is op een dialoog tussen de EU en landen van herkomst om gezamenlijk een aantal problemen aan te pakken. De HLWG heeft daartoe voor Afghanistan, Marokko, Irak, Somalië en Sri Lanka Actieplannen opgesteld die op 11 oktober 1999 door de Algemene Raad zijn goedgekeurd. Daarnaast heeft de HLWG een interim rapport voor Albanië en omliggende regio vervaardigd, waarmee de Algemene Raad eveneens heeft ingestemd.

2. Consequenties van de HLWG voor het beleid

2.1. Consequenties voor het asielbeleid

2.1.1. De gevolgen van het Verdrag van Amsterdam

Het Verdrag van Amsterdam heeft de ambitie geformuleerd voor de geleidelijke totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. De ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak van asiel- en migratievraagstukken maakt onderdeel uit van deze ambitie. Dat het Verdrag aangeeft dat dit een geleidelijk proces betreft, geeft reeds aan dat de totstandkoming van een gezamenlijke EU-aanpak van asiel en migratie geen gemakkelijke zaak is. Niettemin hebben de conclusies van de Europese Raad in Tampere een belangrijke impuls aan dit proces gegeven, waarbij het belang van een geïntegreerde, op landen van herkomst gerichte benadering in alle schakels van de migratieketen is onderstreept.

Naarmate de asielsystemen in de lidstaten naar elkaar toegroeien zal dit in de gehele asielketen consequenties hebben voor het nationaal beleid in dezen. Daarbij zal de in de HLWG opgedane ervaring wellicht van betekenis zijn, niet alleen voor het gezamenlijk vergaren, beoordelen en verwerken van landeninformatie, maar vooral ook op het vlak van de dialoog met landen van herkomst m.b.t. bestrijding van oorzaken van migratie, opvang in de regio, integratie en terugkeer.

2.1.2. Landeninformatie

Het is duidelijk dat de Actieplannen en de daaraan ten grondslag liggende gezamenlijke landenanalyse niet moeten worden verward met ambtsberichten. Ambtsberichten zijn immers geschreven met het oogmerk beslissingen in individuele asielzaken te faciliteren. De informatievergaring, -beoordeling en -verwerking die ten grondslag ligt aan de Actieplannen van de HLWG -die met een geheel ander doel zijn opgesteld dan te dienen als "EU-ambtsbericht"- kan in dit verband hooguit worden gezien als een nuttige vingeroefening voor een in de toekomst op te zetten asielinformatiesysteem.

Wanneer op den duur een gemeenschappelijk Europees asielstelsel gestalte krijgt, zal de landenanalyse op basis waarvan asielaanvragen mede worden beoordeeld in de gehele EU dezelfde moeten zijn. Alsdan zal hiervoor een duidelijk, ondubbelzinnig en gestandaardiseerd mechanisme in het leven moeten worden geroepen. Zover is het thans nog niet, maar het moge duidelijk zijn dat de regering zich zal inspannen dergelijke richtlijnen in overeenstemming te laten zijn met de nationaal geldende, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor informatie afkomstig van instellingen als UNHCR, IOM en NGO's als Amnesty International.

Ook dienen de Actieplannen van de HLWG niet te worden vergeleken met de landenbrieven die uw Kamer toegaan. Zij laten zich niet uit over toelating en bevatten geen expliciete conclusies over bijvoorbeeld de veiligheidssituatie of over de eventuele noodzaak van tijdelijke bescherming.

2.2. Consequenties voor beleid op andere terreinen

De effecten van de Actieplannen van de HLWG zullen, zoals hierboven is uiteengezet, niet in de eerste plaats merkbaar zijn in het asielbeleid, maar veeleer in de relatie van de EU met de landen van herkomst, niet alleen m.b.t. migratievraagstukken, maar ook op terreinen als ontwikkeling, economische samenwerking, vredeshandhaving en bevordering van mensenrechten. Hier zal deels sprake zijn van op basis van de Actieplannen te nemen nieuwe initiatieven en deels van intensivering van bestaand beleid. De nadruk zal daarbij per land verschillen. Waar het nieuw beleid betreft zal Nederland op ad hoc basis bezien in hoeverre daaraan een bijdrage kan worden geleverd. Waar het bestaand beleid betreft zal worden gezien hoe dit in het licht van de Actieplannen kan worden geïntensiveerd en waar door coördinatie in de EU schaal- en efficiencyvoordelen kunnen worden bewerkstelligd. Het lijkt daarbij,in hoofdlijnen in elk geval om het volgende te gaan.

2.2.1. Somalië

2.2.1.1. buitenlands beleid

vredesbevordering, conflictoplossing, versterking IGAD (IPF), handhaven territoriale integriteit onder versterking van de federale structuur, opzetten van locale overheden, intensivering samenwerking met VS en Canada, handhaven wapenembargo (VR-resolutie 733), i.s.m. UNHCR nastreven van overeenkomsten ter identificatie en documentatie van terugkerenden naar hun regio van herkomst, steun aan het Djibouti vredesinitiatief, maatregelen tegen schenders van mensenrechten, voortzetten 'humanitarian relief'-projecten (op basis van Consolidated Interagency Appeal).

2.2.1.2. ontwikkeling en economische samenwerking

opheldering van de positie van Somalië in de post-Lomé-context, bijdragen aan UNDP Mine Action Programme, i.s.m. UNHCR, UNICEF en NGO's continuering/versterking van initiatieven op een breed terrein zoals m.b.t. onderwijs, gezondheid, economische infrastructuur, 'job-creation', herstel van de 'civil society', demobilisatie en herintegratie van ex-strijders, terugkeerders en IDP's.

2.2.1.3. migratie

voortzetting van het terugkeerprogramma i.s.m. IOM (IOM-plus-programma), voortgaand onderzoek naar mensensmokkel (vooral kinderen), stationering van een ILO's.

2.2.2. Afghanistan

2.2.2.1. buitenlands beleid

voortgaande steun aan de 'Princeton approach' (combinatie van humanitaire hulp, conflictbeheersing, vredesbevordering en economisch herstel), bijdrage van expertise aan CAU.

2.2.2.2. ontwikkeling

voortgaande steun aan UNDCP

2.2.2.3. migratie

in samenwerking met UNHCR en NGO's bevorderen van terugkeer en herintegratie, stationering van ILO's, aandacht voor art. 1F gevallen, onderzoek naar mensensmokkel.

2.2.3. Marokko

2.2.3.1. migratie

productie en verspreiding van vergelijkbaar statistisch materiaal, onderzoek naar migratie(oorzaken), informatiecampagne, bestrijding van mensensmokkel, terug- en overnemeregelingen, ondersteuning van Marokko bij het instellen van visumplicht voor derde landen, stationering van ILO's, intensivering van Euro-mediterrane samenwerking op het gebied van migratie, integratie en terugkeer.

2.2.4. Irak

2.2.4.1. migratie

operationele samenwerking met Turkije ter bestrijding van illegale migratie, stationering van ILO's, ontwikkelen van gemeenschappelijke strategie m.b.t. art. 1F gevallen, onderzoek naar migratie(oorzaken), transitovereenkomst met Turkije, terugkeer i.s.m. IOM

2.2.5. Sri Lanka

2.2.5.1. buitenlands beleid

vredesbevordering en conflictbeheersing, mensenrechtenbevordering i.s.m. VS, Canada, UNGA.

2.2.5.2. ontwikkeling en economische samenwerking

vaststelling van armoedeniveaus en armoedebestrijding, politietraining inzake mensenrechten, opruimen landmijnen,

2.2.5.3. migratie

terugkeer, stationering ILO's

3. De verdere werkwijze van de HLWG

3.1. Uitvoering bestaande Actieplannen

De HLWG zal de coördinatie van de uitvoering ter hand nemen van de door haar opgestelde Actieplannen voor Afghanistan, Marokko, Noord Irak, Somalië en Sri Lanka, alsmede het Actieplan voor Albanië/Kosovo voltooien. De Actieplannen bevatten 130 actiepunten die zowel door de Commissie, door de Raad als door de individuele lidstaten tot uitvoering dienen te worden gebracht.

De Actiepunten zullen bij uitvoering ieder individueel op hun eventuele consequenties voor het nationale beleid en het beleid van de EU moeten worden bezien. Daarnaast zullen de financiële en personele consequenties nader moeten worden bekeken. Een gedeelte van de Actiepunten betreft voortzetting of intensivering van bestaand beleid van de Unie en vergt derhalve geen inzet van extra middelen. Bij maatregelen in de sfeer van ontwikkelingssamenwerking en justitiële samenwerking kunnen er beleidsmatige en materiële consequenties voor de lidstaten optreden. Bij versterking van lopende projecten van bijvoorbeeld UNHCR en IOM zullen de gevolgen meest materieel zijn.

Tijdens de HLWG-bijeenkomst van 3 november jl. is besloten dat op korte termijn (binnen enige weken) de Commissie (onder auspiciën van de HLWG) bijeenkomsten van experts bijeen zal roepen voor de genoemde landen teneinde voor elk van de actiepunten in de Actieplannen na te gaan welke bilaterale actie door de lidstaten is of reeds wordt genomen (voor zover niet reeds in de Actieplannen zelf vermeld), op welke wijze de daarvoor in aanmerking komende actiepunten door EU en/of lidstaten kunnen worden gefinancierd, welke fora (Commissie, Raad, lidstaten, gouvernementele of non-gouvernementele organisaties) in staat/bereid zijn de individuele actiepunten uit te voeren en op welke tijdstippen de uitvoering van individuele actiepunten ter hand dient te zijn genomen en wanneer te zijn beëindigd.

De subgroepen dienen in 1999 minstens éénmaal bijeen te komen en aan de HLWG te rapporteren. Momenteel vinden de eerste expertbijeenkomsten plaats.

3.2. Nieuwe Actieplannen

De conclusies van de Europese Raad in Tampere maken het mogelijk dat de HLWG Actieplannen vervaardigt voor nieuwe landen. Hoewel Nederland voorrang geeft aan de uitvoering van de bestaande Actieplannen, ligt het in de rede -nadat met deze uitvoering een begin is gemaakt- om onder Portugees voorzitterschap te komen tot een lijst van nieuwe landen waarvoor Actieplannen dienen te worden opgesteld.

4. Transparantie

Nederland heeft steeds gepleit voor zo groot mogelijke openheid t.a.v. de Actieplannen, hetgeen heeft bijgedragen tot volledige openbaarheid daarvan, met inbegrip van de aan de Actieplannen ten grondslag liggende landenanalyse. Tevens zijn organisaties als UNHCR, IOM, ECRE en Amnesty International betrokken bij de voorbereiding van de Actieplannen. Deze en andere organisaties zullen ook bij de uitvoering van de Actieplannen worden betrokken.

Het instemmingsrecht voor de Staten Generaal op bepaalde terreinen van Europese besluitvorming is vastgelegd in de goedkeuringswet bij het Verdrag van Amsterdam. Dat instemmingsrecht geldt uitsluitend voor besluiten die op basis van bepalingen uit Titel VI VEU ('Bepalingen inzake politiële en justitiele samenwerking in strafzaken') of Titel IV VEG ('Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen') genomen worden en die beogen het Koninkrijk te binden.

De uitvoering van een aantal van de beleidsintenties die zijn vastgelegd in de Actieplannen vereisen mogelijk besluitvorming op basis van Titel VI VEU of Titel IV VEG waarmee het Koninkrijk gebonden wordt. Dergelijke ontwerpbesluiten zullen uiteraard ter instemming aan de Staten-Generaal toegaan.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...