Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie over ontnemingswetgeving

Datum nieuwsfeit: 08-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

26268000.004 brief min just ontnemingswetgeving Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 13:55 RTF


26268 Evaluatie ontnemingswetgeving

Nr. 4 Brief van de minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 1999

Op 7 oktober 1999 vond een algemeen overleg plaats met de vaste commissie voor Justitie over de ontnemingswetgeving. (26268, nr. 3) Tijdens dit overleg heb ik toe-gezegd de Kamer op een aantal punten nader te zullen informeren. Deze toezegging doe ik hierbij gestand, mede na overleg met de ministeries van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

afstemming tussen strafrechtelijk en fiscaal traject

De leden Niederer (VVD) en Kalsbeek (PvdA) hebben gevraagd de relatie tussen het strafrechtelijke en het fiscale traject bij ontnemingszaken nog eens helder uiteen te zetten. Daarbij gaat het tevens om de samenwerking tussen openbaar ministerie, FIOD en belastingdienst.

Van belang is dat strafrechtelijke ontneming en belastingheffing een verschillende achtergrond en doelstelling hebben. Bij ontneming gaat het om een maatregel die erop is gericht in het geval van strafbare feiten het wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen. De fiscale regelgeving is erop gericht te bevorderen dat het juiste bedrag aan belasting wordt geheven en afgedragen, indien een inkomen is verworven. Of dat inkomen door middel van legale dan wel illegale activiteiten is verworven, maakt voor de belastbaarheid van dat inkomen geen verschil.

In de praktijk kan zich dus de situatie voordoen dat wederrechtelijk verkregen voordeel in beginsel zowel in aanmerking komt voor strafrechtelijke ontneming als voor belastingheffing. In de «Aanwijzing ontneming» van het openbaar ministerie en in het « Besluit Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel en belastingheffing» van de belastingdienst is uiteengezet hoe het strafrechtelijke en het fiscale traject zich tot elkaar verhouden als het gaat om de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Uitgangspunt in deze regelingen is dat zaken die zich lenen voor strafrechtelijke ontneming, in beginsel ook langs die weg worden afgedaan. Als zowel de strafrechtelijke als de fiscale weg openstaat, vindt in een zo vroeg mogelijk stadium afstemming plaats tussen het openbaar ministerie en de belastingdienst over de verdere aanpak. In dat overleg wordt bezien of het fiscale traject, het strafrechtelijke traject, dan wel een combinatie van beide trajecten wordt gekozen voor de afroming van criminele winsten. Daarbij spelen de eigen verantwoordelijkheden van belastingdienst en openbaar ministerie een rol, maar wordt onder andere ook rekening gehouden met de vraag hoe sterk ieders bewijsrechtelijke of juridische positie is. Het openbaar ministerie, de belastingdienst en de FIOD bezien momenteel, in overleg met de ministeries van Justitie en van Financiën of deze systematiek nog verder gestroomlijnd kan worden.

vasthouden van financiële deskundigheid binnen de politiekorpsen

De leden Niederer (VVD) en Kalsbeek (PvdA) hebben voorts gevraagd hoe de Minister aankijkt tegen het geven van premies aan korpsen die hun financiële deskundigen weten vast te houden. Namens mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan ik u meedelen dat de korpsbeheerder hierin een eigen bevoegdheid heeft, waar de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties in beginsel buiten staat. Op grond van het Besluit bezoldiging politie kan de korpsbeheerder een toelage dan wel een uitkering toekennen aan politie-ambtenaren, om redenen van werving of behoud. Zowel de individuele politie-ambtenaar als een categorie ambtenaren kan in aanmerking komen voor deze maatregelen. Deze regeling kan derhalve ook worden toegepast ten aanzien van financiële deskundigen die werkzaam zijn binnen de politiekorpsen.

aandacht voor MOT-meldingen

Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Kalsbeek (PvdA) over de alertheid van politiemensen op het gebruik van MOT-meldingen kan het volgende worden opgemerkt. Uit recente informatie van het MOT en van het BLOM (het Bureau voor de politiële ondersteuning van de Landelijk Officier MOT) kan worden afgeleid dat het rechercheren op zogenoemde verdachte transacties langzamerhand meer vaste grond onder de voeten begint te krijgen binnen de politie-organisatie. Dit leidt ook regelmatig tot succes in de vorm van veroordelingen en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Het van start gaan van het BLOM per 1 januari 1999 heeft daarbij gezorgd voor een belangrijke impuls. Het BLOM is een onderdeel van het KLPD (divisie CRI) en heeft als hoofdtaken het veredelen en analyseren van verdachte transacties (afkomstig van het MOT) ter fine van opsporing en het ondersteunen van de landelijk officier MOT. Sinds september 1999 is het BLOM op volle sterkte. In de periode vanaf de zomer heeft het BLOM 18 recherche-onderzoeken geïnitieerd en hebben de zes speciaal aangestelde `accountmanagers' veel enthousiasme ontmoet voor het onderzoek naar verdachte transacties in de politieregio's, de kernteams en bij de ECD en de FIOD. Ook het aantal Lovj-verzoeken (d.w.z. verzoeken om informatie over financiële transacties en personen die de politie via de landelijk officier van Justitie bij het MOT kan indienen t.b.v. de opsporing) is toegenomen. Bij de ontwikkeling van de opleidingen financieel rechercheren wordt uiteraard rekening gehouden met het feit dat aandacht nodig is voor de aspecten `witwassen' en `gebruik van MOT-meldingen'. Dit zal met name gebeuren in het kader van de opleidingen voor niveau 2 (algemeen rechercheur) en niveau 3 (financieel rechercheur). Deze opleidingen zullen in de loop van 2000 beschikbaar komen.

financieel deskundigen aanstellen als buitengewoon opsporings ambtenaar (boa)?

Tot slot heeft de heer Niederer (VVD) gevraagd naar de mogelijkheid om het ook voor kleinere korpsen mogelijk te maken financiële deskundigen aan te trekken, door hun de status van buitengewoon opsporingsambtenaar te verlenen.

In antwoord hierop wordt in de eerste plaats onderstreept dat beschikbaarheid van voldoende (financiële, maar ook andere) deskundigheid essentieel is voor een effectieve aanpak van financieel-economische criminaliteit en de toepassing van de ontnemingswetgeving. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de benodigde deskundigheid op een zodanige schaalgrootte georganiseerd moet worden dat enerzijds tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de gebruikers en anderzijds aan eisen van efficiency en effectiviteit.

Vanuit die optiek is het niet zinvol (financiële) deskundigheid op alle niveaus in elke politieregio of op elk arrondissements-parket beschikbaar te hebben. In de politieregio's spelen de Bureaus Financiële Ondersteuning (BFO's) een belangrijke rol. Voor uitvoeriger informatie hierover verwijs ik naar mijn brief aan de Kamer van 26 maart 1998 over de ontnemingswetgeving (Kamer-stukken 1998-1999, 26 268, nr. 2, pagina 12). Op bovenregionaal en boven-arrondissementelijk niveau is kennis en expertise op het gebied van financieel rechercheren beschikbaar in de Interregionale Fraude Teams (samenwerkingsverbanden tussen politie en justitie voor de aanpak van middelzware en zware vormen van fraude). Voorts wordt gewezen op de belangrijke rol die het Landelijk Recherche Team (LRT) speelt op het gebied van financieel rechercheren. Ook kan in voorkomende gevallen een beroep worden gedaan op financiële en accountancy-expertise die bij de CRI beschikbaar is.

Wat het openbaar ministerie betreft moet in dit verband nog het Bureau Ontnemingswetgeving OM (BOOM) genoemd worden. Het streven is erop gericht om de benodigde deskundigheid zoveel mogelijk binnen de eigen organisaties van politie en Openbaar Ministerie voorhanden te hebben. Dat sluit de mogelijkheid evenwel niet uit dat in voorkomende gevallen gebruik gemaakt wordt van deskundigheid van buiten, door het `inhuren' van experts. Daarbij is het reeds praktijk om financieel deskundigen die niet beschikken over een politiediploma aan te stellen als bijzonder opsporings-ambtenaar (boa). Dit gebeurt niet alleen binnen de politieregio's, maar bijvoorbeeld ook bij het LRT. Aanstelling als `boa' gebeurt niet indien externe expertise op `ad hoc' basis wordt ingehuurd. Ik verwijs in dit kader ook naar een eerdere schriftelijke vraag van de vaste commissie van Justitie hierover, die is beantwoord per brief van 26 maart 1999 (Kamerstukken II, 26 268, nr. 2, vraag 22).

De Minister van Justitie,

A.H. Korthals

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...