Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoorde vragen licht verkennings- en bewakingsvoertuig

Datum nieuwsfeit: 08-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26637000.002 lijst vr.-antw. over licht verkennings- en bewakingsvoert uig (lvb)

Gemaakt: 15-12-1999 tijd: 14:38


-26-


26 637 Licht Verkennings- en bewakingsvoertuig (LVB)

nr. 2 Lijst van vragen en antwoorden

vastgesteld, 8 december 1999

De vaste Commissie voor Defensie 1) heeft de navolgende vragen over de brief van de Staatssecretaris van Defensie d.d. 22 juni 1999 inzake het "licht verkennings- en bewakingsvoertuig (LVB)".

De regering heeft deze vragen beantwoord bij brief van 6 december
1999.

De vragen en antwoorden zijn hieronder afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Valk

De griffier voor dit verslag,

Jonker

vraag 1

Nederland treedt op als "Lead Nation" bij het gezamenlijke met Duitsland uit-gevoerde project "Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig (LVB)". Kan de staats-secretaris aangeven hoe deze positie van "Lead Nation" in de praktijk tot uit-drukking komt en op wat voor manier de invloed van de ontwikkelingen bij de vroegere SP deze leidersrol heeft beïnvloed? (blz 1)

Vraag 2

Nederland treedt op als "Lead Nation". Welke risico's zijn hieraan verbonden in verband met kinderziektes e.d. en kunnen eventuele kosten hiervan verhaald wor-den? (blz 1)

Vraag 34

Hoe zal de genoemde positie van "Lead Nation" tot uitdrukking komen bij de Nederlandse randvoorwaarden bepaling rond de vorming van de nieuwe Arbeitsgemeinschaft DDVS/KMW? (blz 5)

Vraag 35

Onder welke precieze voorwaarden is de Nederlandse overheid bereid in te stemmen met het onderbrengen van het ontwikkelingscontract in de DDVS/KMW? (blz 5)

Als "lead nation" leidt Nederland, daartoe gemachtigd door Duits-land, het project en voert het alle onderhandelingen en cor-respon-den-tie met de "Arbeitsgemein-schaft SP/Krauss-Maffei Wegmann (KMW)" (ARGE). Een en ander is geregeld in een Memorandum of Understan-ding (MOU). De ontwikkelingen bij SP hebben niet geleid tot aanpassing van het MOU.

Het optreden als "lead nation" houdt voor Nederland geen extra risico´s met betrek-king tot het product in. Het afleveringsschema van de Duitse en Nederlandse voertuigen moet nog worden vastgesteld. Pas dan is bekend welk land als eerste de voertuigen zal invoeren. Even-tuele kinder-ziektes en de daaraan gerelateerde kosten vallen onder de gebruikelijke, in het contract afgedekte garantie-voorwaarden.

In mijn brief van 22 juni 1999 meldde ik dat de Nederlandse over-heid als "lead nation" onder voorwaarden zou kunnen instemmen met het onder-brengen van het project bij de Arbeitsgemeinschaft Dutch Defence Vehicle Systems (DDVS)/KMW. Omdat echter over de voorwaar-den geen over-een-stemming met de indus-trie kon worden bereikt, heeft de overheid- deze constructie afgewezen en is de overeenkomst met de ARGE onverkort van kracht gebleven.

Vraag 3

Was de eis met betrekking tot waarneming op grote afstand en onder slecht zicht condities geen onderdeel van het oorspronkelijke LVB-concept? (blz 2)

De eis op het gebied van waarneming op grote afstand en bij slecht zicht was ook in het oorspronkelijk LVB_concept opge-nomen. Tijdens de tactische beproevingen bleek evenwel dat voor een opti-male waar--neming overdag een grotere waarne-mings-afstand nodig is dan oor-spronkelijk werd geëist. Om aan deze eis te voldoen moet de waarnemingsmast van een daglicht-camera worden voorzien.

Vraag 4

Kan wat preciezer worden aangegeven hoeveel voertuigen direct bestemd zijn voor parate eenheden? En hoeveel voertuigen in principe voor mobilisabele reserve? Welk deel daarvan zal gebruikt worden voor tactische, logistieke en rijopleidingen? Hoeveel voertuigen zijn daarna beschikbaar voor bijzondere opdrachten bij vredesoperaties? (blz 3)

Vraag 20

Na het verschijnen van de hoofdlijnennotitie blijkt er minder voertuigen noodzakelijk zijn. Hoeveel is de behoefte minus een algemene reserve. Is het gebruikelijk om zulke dure voertuigen te bestellen voor reserve? (blz 4)

Vraag 22

Mocht aan de hand van de discussie over de Defensienota besloten worden tot uitbreiding van de paraatheid van landmachteenheden t.b.v. mogelijke uitzen-dingen, is daarvoor een nieuwe behoefte-stelling voor het LVB nodig of kan een grotere paraatheid ge-realiseerd worden met het aantal van 202 voertuigen? (blz 4)

De huidige opzet voorziet in de organieke indeling van 93 voer-tuigen bij parate eenheden, de indeling van 99 voertuigen bij reserve-eenheden en een algemene reserve van tien voer-tuigen. Bij de re-serve-eenheden is vervanging nodig omdat de huidige verken-ningsvoertuigen van het type M113 C&V en Landrover 7,5 kN opera-tioneel en tech-nisch totaal verouderd zijn. Uit het reserve-bestand zullen vijftien voertuigen worden ingezet voor tac-tische oplei-dingen, vier voer-tuigen voor rijopleidingen en twee- voor logis-tieke oplei-dingen. Er resteren dan 78 voertuigen voor de inzet bij vredesoperaties, niet in een organieke eenheid, voor andere dan verkenningsopdrachten.

Het is altijd mogelijk voertuigen uit het reserve-be-stand paraat te stellen. Mocht in het kader van de Defensienota worden besloten tot uitbreiding van het parate bestand, dan zullen de gevolgen daarvan in de D-brief worden toegelicht.

Vraag 5

Kan de staatssecretaris aangeven of de van juli 1999 tot en maart 2000 uit te voeren technische en logistieke beproevingen zowel qua tijdsplanning als qua technische resultaten volgens verwachting verlopen? (blz 3)

Vraag 6

Is het prototype in juli 1999 beschikbaar gekomen voor met name technische en logistieke beproevingen? Zo ja, zijn er tussentijdse rapportages? Hoe luiden deze? (blz 3)

Het onderstel van het gewijzigde prototype is in juli jl. be-schik-baar gekomen. De technische en logistieke beproeving verloopt vol-gens plan en zal waarschijnlijk eind maart 2000 worden vol-tooid.

Vraag 7

Waaruit bestaat de verbeterde bescherming tegen anti-personeelsmijnen? (blz 3)

De verbeterde bescherming tegen antipersoneelmijnen bestaat uit nieuw geconstrueerde wielkasten en een versterkte bodemplaat onder de bemanningsruimte van dikker en harder pantser-aluminium.

Vraag 8

Waaruit bestaat de verbeterde bescherming tegen NBC-wapens? (blz 3)

De NBC-bescherming wordt verbeterd door de voertuigen in aanvul-ling op het voorziene luchtverversingssysteem uit te rusten met een over-druksysteem en een filterinstallatie.

Vraag 9

Wat is het ruimtebeslag van de voorgestelde aanpassingen (beschermingsmiddelen en installaties)? Welke consequenties heeft dit ruimtebeslag voor bewegingsruimte en werkomstandigheden van de bemanning? (blz 3)

Het gewijzigde prototype is vijf centimeter breder geworden dan de oorspronkelijke prototypen. Hierdoor wordt het extra ruimtebeslag ruimschoots gecompenseerd, zodat er geen sprake is van een onguns-tige invloed op de werkomstandigheden van de beman-ning. Door de ver-beterde NBC-bescherming zijn de werkomstandigheden onder NBC-dreiging zelfs verbeterd, -omdat het dragen van beschermende kle-ding en gasmasker in het voertuig niet langer nodig is.

Vraag 10

Wat was de reden dat bij het ontwerp van de oorspronkelijke prototypen Nederland bewust uitging van een lager uitrustingsniveau dan dat van de voor Duitsland be-doelde voertuigen, terwijl nu het belang van een gelijke voertuigenconfiguratie wordt benadrukt? (blz 3)

Vraag 11

In hoeverre is bij de genoemde Nederlands/Duitse standaardisatie en inter-opera-bi-liteit rekening gehouden met en aansluiting gezocht bij technische ontwikke-lingen en keuzes in andere EU-landen.

Vraag 12

Na het doorvoeren van de voorgestelde aanpassingen zullen Duitse en Nederlandse voertuigen vrijwel identiek zijn. Op welke punten blijven er verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse voertuigen? Zijn de standaardisatie en interopera-bi-liteit er mee gediend als de voertuigen volledig identiek worden? Zo ja, waar-om blijven er desondanks verschillen tussen de Duitse en Nederlandse voertuigen? (blz 3)

Vraag 13

Inmiddels zijn er aanvullende kwalitatieve behoeften geformuleerd. Waarom zitten deze wel standaard in de Duitse versie en niet in de Nederlandse? Zijn er voor Nederland wel en voor Duitsland geen extra kosten gerekend? (blz 3)

In 1994 is voor de Nederlandse voertuigen gekozen voor een uit-rus-tingspakket dat aansloot bij de toen geldende wijze van optreden van verkenningseenheden en de veronderstelde dreiging. In -de afge-lopen jaren zijn de opvattingen over de verkenning evenwel veran-derd, is meer ervaring opgedaan bij
crisisbeheersingsoperaties--- en is de dreiging van NBC-wapens duidelijk toege-nomen. Deze ontwik-kelingen, en de samenwerking met Duitsland binnen het binationale leger-korps, leiden tot een behoefte aan vrijwel identieke voer-tuigen. Neder--land betaalt voor de aanvullende behoeften dezelfde prijs als Duitsland.

De ver-schillen tussen de Duitse en Neder-landse uitvoering betref-fen uitrustingsstukken zoals de voertuigradio, het boordwapen en een "Battlefield Managementsysteem", en de persoonlijke uitrusting van de bemanning.

In de voorstudiefase van dit project zijn de technische moge-lijk-heden en (plan)keuzes van andere EU_landen uitvoerig in be-schou-wing genomen. Onder meer op basis van dat onderzoek is in
1994 besloten de ontwikkeling te laten uitvoeren door een Duits/-Neder-lands industrieel consortium. Het door Nederland en Duitsland gekozen concept blijkt over unieke eigen-schappen te beschikken, waardoor inmiddels ook de interesse van enkele andere landen is gewekt-.

Vraag 14

Hoe is het genoemde extra bedrag van 68 miljoen gulden tot stand gekomen? Is dit bedrag uitonderhandeld met de beoogde leverancier of gaat het hier slechts om een schatting? Indien dit laatste het geval is, welke garanties kunnen dan worden gegeven om te voorkomen dat we na uitonderhandelen met een significant hoger bedrag worden geconfronteerd? Dit risico lijkt immers niet ondenkbaar in het licht van de door de beoogde producenten gemaakte opmerkingen over de knellende financiële afspraken tot nu toe (blz 3)

Het merendeel van de aanvullende behoeften is reeds als optie (met vaste prijs) in het huidige contract voorzien. Het overige deel van het bedrag van f 68 miljoen berust op voorlopige infor-matie van de in-dustrie. Inmiddels zijn definitieve offertes van de in-dustrie ontvangen. Deze worden thans aan een accountantsonder-zoek onderworpen. Uit een eerste analyse is geble-ken dat het ge-offreer-de totaal-bedrag niet aanmerkelijk afwijkt van het genoemde bedrag van f
68 miljoen.

De opmerkingen van de beoogde producenten over de knellende finan-ciële afspraken hebben betrekking op de contractueel vastgelegde prijzen.

Vraag 15

Zijn voor rijopleidingen en bijzondere opdrachten bij vredesoperaties volledig opgetuigde versies van het LVB nodig of kan mogelijk volstaan worden met be-scheidener versies? (blz 4)

Bij bijzondere op-drachten zoals monitor-mis-sies, de bege-leiding van colonnes en alge-mene waarnemingstaken, zal het voertuig juist om zijn unieke combi-natie van waarnemingsmiddelen, bescher-ming en mobi-liteit worden in-gezet. De rijtechnische eisen waaraan een be-stuurder van het LVB-voertuig moet voldoen, zijn nog onderwerp van studie. Verwacht wordt dat er geen specifieke rijopleiding nodig is, maar dat -kan worden volstaan met een om-scholingscursus. Ook daarvoor zal --worden gebruikgemaakt van de volledig uitgeruste voertuigen, evenals bij de tactische opleidingen.

Vraag 16

Hoe kan het zijn dat de raming van de onderwijsleermiddelen van de oorspron-ke-lijke 0,5 miljoen zoveel hoger uitvalt nl 19 miljoen. Worden hiermee simulatoren aangeschaft? Zo ja hoeveel en hoe duur zijn ze. Waarom was hier niet in voor-zien? (blz 4)

Vraag 17

Kan de staatssecretaris, vooruitlopend op het nog te houden efficiency-onderzoek aangeven of het nu geraamde bedrag van 19 miljoen in verhouding is met de in Duitsland geraamde kosten voor onderwijsleermiddelen? (blz 3)

Vraag 18

Wanneer komt er meer duidelijkheid over de daadwerkelijke hoogte van de nieuw geplande onderwijsleermiddelen? (blz 3)

In 1994, ten tijde van de besluitvorming over de deelneming aan de ontwikkeling van het LVB-voertuig, werd nog geen behoefte aan ge-avanceerde onderwijsleermiddelen onderkend. Wandplaten en oplei-dingsdocumentatie, in combinatie met het voertuig zelf, werden toen afdoende geacht. Inmiddels hanteert de Koninklijke land-macht voor de opleiding een andere benadering, waarin voor ge-avanceerd materieel,- zoals het LVB-voertuig, simula-toren worden toege-past om de duur van de opleiding te verkorten en de kwaliteit ervan te verbeteren. Thans wordt samen met Duitsland op basis van een kosten-batenanalyse een nadere studie verricht naar de wer-kelijke behoefte aan onderwijs-leermiddelen. Het uit-eindelijke resultaat zal u met de D-brief in het eerste kwar-taal van 2000 worden gemeld.

Vraag 19

In 1994 was er sprake van 220 LVB'n, 218 met 2 prototypes, aanpassing van de pro-totypes is niet uitvoerbaar en rendabel, wordt gesteld. Wat gebeurt er nu met deze prototypes? (blz 4)

De twee oorspronkelijke prototypen zijn eigendom van Defensie. Thans worden ze gebruikt voor detailonderzoek, opleiding van tactisch personeel en demonstraties. Nog nader wordt bezien of (delen van) de prototypen in de toekomst voor opleidingen of onderzoek kunnen worden toegepast-.

Vraag 21

In het ontwikkelingscontract is afgesproken dat Nederland 218 stuks zou afnemen, mijn berekening is dat er 192 nodig zijn, zestien overtollig, 10 reserve. Is de mogelijkheid nagegaan om een nieuw contract te sluiten dat concurrerend is voor het noodzakelijke aantal?

Inclusief een algemene reserve van tien voertuigen (5%) bedraagt de hui-dige Neder-land-se behoefte 202 voertuigen. Het onderhandelen over een nieuw contract voor deze bijgestelde behoefte is wel over-wogen, maar er is bewust niet voor gekozen omdat het contract, met scherpe stuksprijs, in 1994 na moeizame onderhan-delingen-- tot stand is gekomen. Nieuwe onder-handelingen hadden waarschijnlijk geresulteerd in een hogere serieprijs voor alle Nederlandse en Duitse voertuigen-.

Vraag 23

Gaat de voorkeur van de staatssecretaris uit naar een herbestemming binnen of buiten defensie? (blz 4)

Vraag 24

Heeft de zoektocht van defensie naar een andere bestemming voor deze voertuigen buiten defensie al serieuze kandidaat-kopers opgeleverd? (blz 4)

Vraag 25

Mochten de overtollige voertuigen een bestemming krijgen binnen defensie, aan welke defensieonderdelen wordt dan gedacht? (blz 4)

Vraag 27

Is het gezien de brede inzetbaarheid (blz 2) van de voertuigen niet aan te bevelen om voor de zestien overtollige voertuigen een bestemming binnen Defensie te zoeken? (blz 4)

Vraag 28

Is de regering bereid om met betrekking tot de afstoting van de nieuwe over-tollige voertuigen te bezien of er bij de nieuwe bondgenoten behoefte aan een dergelijk voertuig bestaat? blz 4)

Er bestaat geen voorkeur voor een herbestemming binnen of buiten Defensie. Een en ander wordt thans onderzocht. Bij een her-bestem-ming binnen de Ko-ninklijke landmacht kan worden gedacht worden aan de inzet als platform voor toe-komstige wapensystemen. Binnen de Konink-lijke marechaussee is de toepassing als bewakings_ en begeleidingsvoertuig op Schiphol denkbaar. De meest concrete herbestemmingsmogelijkheid buiten Defensie is overname door Duits-land. Vooralsnog is daarom alleen met Duitsland gesproken over een overname van de overtollige voertui-gen. De D-brief zal een uitge-werkt voorstel voor herbestemming bevatten.

Vraag 26

De staatssecretaris zegt vast te houden aan de vaste, concurrerende stuksprijs. Heeft hij kennis genomen van opmerkingen vanuit de beoogde producent dat men voor dit bedrag niet kan doen? Zo ja, wat is dan de mening van de staatssecretaris over het realiteitsgehalte van deze opmerkingen? Kan hij aangeven of hij vasthoudt aan de afgesproken vaste stuksprijs, ook indien dit zou betekenen dat de productie van de voertuigen niet in Nederland maar bij de Duitse partner zou plaatsvinden? (blz 4)

De prijzen voor de serievoertuigen zijn in 1994 in een contract vastgelegd. Ik heb kennis genomen van de opmerkingen van de pro-ducent dat men voor dit bedrag het serievoertuig niet zou kunnen produceren. Op het ogenblik wordt samen met de Duitse overheid bezien op welke, voor Nederland en Duitsland doel-matige wijze op basis van het huidige con-tract in de serieproductie kan worden voorzien. Ook het ministerie van Economische Zaken is be-trokken bij het zoeken naar een oplos-sing.

Vraag 29

Op basis waarvan acht men de opbrengst van ongeveer 22 miljoen gulden voor de overtollige voertuigen reëel? (blz 4)

Vraag 30

Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de herbestemming van de zestien overtollige voertuigen (zie blz 6). Waarop is de potentiële opbrengst van deze voertuigen van ongeveer 22 miljoen gebaseerd? (blz
4)

De opbrengst van f 22 miljoen berust op -de contractueel vastge-legde se-rie--prijs van het voer-tuig.-

Vraag 31

In maart en november 1997 is de Kamer op de hoogte gebracht van organisatorische en technische problemen. De industrie heeft maatregelen voorgesteld die vol-doen-de basis waren voor Duitsland en Nederland om het project voort te zetten. Zijn deze maatregelen nu naar behoren uitgevoerd? (blz 5)

Ja, de voorgestelde organisatorische en technische maatregelen zijn naar behoren uitgevoerd, wat heeft geleid tot een- verbeterd prototype.

Vraag 32

Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de financiële problemen bij SP die geleid hebben tot aanvraag van surseance van betaling en uiteindelijk opname in de RDM holding? (blz 5)

Met de overname van SP door RDM is de surseance van betaling opgeheven.

Vraag 33

Welk aandeel in procenten van de opbrengsten voor de producenten vertegen-woor-digt de levering van het onderstel door RDM/SP? Zijn er nog andere Nederlandse bedrijven die optreden als onderleverancier? Hoe verhoudt zich het totale aan-deel van de Nederlandse industrie in dit project tot het deel dat Nederland betaalt in vergelijking met Duitsland? (blz 5)

Contractueel is vastgelegd dat 55% van het werk in Nederland wordt uitgevoerd en het overige deel in Duitsland. Deze ver-deling staat in verhouding tot de destijds vastgestelde serieom-vang van beide landen. SP is als Nederlands bedrijf verantwoorde-lijk voor de bouw van het voertuigdeel en voert het merendeel van het werk in eigen beheer uit. Toeleveranciers worden door SP, zon-der inmenging van de overheid, gekozen.

Vraag 36

Kan de staatssecretaris aangeven waar hij op inzet in zijn onderhandelingen met de industrie over de toerekening van de opgetreden vertraging?

Vraag 37

Op welke termijn mogen we het resultaat van deze onderhandelingen verwachten? (blz 5)

Het project LVB heeft sinds 1994 een vertraging van in totaal drie jaar opgelopen. Inzet bij de onderhandelingen is dat Defensie geen prijsherziening accepteert voor vertragingen die zijn veroorzaakt door de indus-trie. In de D-brief zal het resultaat van de onder-handelingen worden gemeld. Alles is gericht op besluit-vorming in het eerste kwartaal 2000.

Vraag 38

Sinds 1994 is het project aanmerkelijk duurder geworden, bijna 100 miljoen, van 242 miljoen naar 338 miljoen. (blz 6)

In mijn brief van 22 juni 1999 (Kamerstuk 26 637 nr. 1) heb ik uiteengezet dat een verhoging van het projectbudget tot f 292 wordt veroor-zaakt door de overboeking van de verwerving van het affuit uit het project "automatische granaatwerper" naar het onderhavige project en de aanpassing van het budget, volgens de contractueel vastgelegde prijsherzieningsformule, naar prijspeil 1999. Rekening houdend met de opbrengst van de zestien overtollige voertuigen, leiden -de aanvullende kwalitatieve behoeften tot een verhoging van het budget met f 68 miljoen tot f 338 miljoen.

Vraag 39

De financiële ruimte voor deze aanvulling van 68 miljoen minus 22 miljoen is in totaal 46 miljoen, wordt gevonden door technische herschikking van kasgeld-reek-sen van een groot aantal projecten. Welke projecten worden daarmee bedoeld en hoe verloopt de kasschuif? (blz 6)

Periodiek wordt binnen het beschikbare budget het investerings-pro-gramma van een krijgs-macht-deel geactualiseerd. Voor een dergelijke actuali-sa-tie kunnen verschillende redenen bestaan. De belang-rijk-ste zijn: wijziging van het beschikbare budget, wijzi-ging van het plan--budget voor een project en wijziging van de prio-riteit tus-sen projecten. In het kader van deze integrale bij-stelling binnen en tussen krijgsmachtdeelplannen kan niet precies worden aangeduid ten koste van welke andere projecten de aanvulling van het pro-ject "LVB" is gedaan.

Vraag 40

Welke milieubelasting veroorzaakt het LVB (geluid, energiegebruik en uit-stootgassen? Hoe verhoudt zich dit tot bestaande en vergelijkbare voertuigen? Is de milieubelasting (geluid, energie en uitstoot) een aandachtspunt geweest bij (de onderhandelingen over) het ontwerp? Is er met aanpassingen nog milieu-winst te boeken? (algemeen)

Het LVB-voertuig voldoet aan de milieu-eisen. Omdat milieu-eisen al-tijd integraal deel uitmaken van het Pro-gram-ma van Eisen waren deze ook al aan de orde bij (de onderhande-lingen over) het ont-werp. De voorgestelde aanpassingen hebben geen gevolgen voor de ,

specificaties van het voertuig op milieugebied.


1) Samenstelling:

Leden

Van den Berg (SGP)

Zijlstra (PvdA)

Apostolou (PvdA)

Hillen (CDA)

Valk (PvdA), voorzitter

Hessing (VVD), ondervoorzitter

Van Ardenne-van der Hoeven (CDA)

Hoekema (D66)

Stellingwerf (RPF)

Essers (VVD)

Verhagen (CDA)

M.B. Vos (GL)

Van 't Riet (D66)

Van den Doel (VVD)

De Haan (CDA)

Koenders (PvdA)

Van der Knaap (CDA)

Harrewijn (GL)

Niederer (VVD)

Timmermans (PvdA)

Van Bommel (SP)

Oplaat (VVD)

Albayrak (PvdA)

Balemans (VVD)

Herrebrugh (PvdA)

Plv. leden

Dittrich (D66)

Swildens-Rozendaal (PvdA)

Arib (PvdA)

Leers (CDA)

Van Oven (PvdA)

Weisglas (VVD)

Eurlings CDA

Ter Veer (D66)

Van Middelkoop (GPV)

Passtoors (VVD)

Van der Hoeven (CDA)

Vendrik (GL)

Lambrechts (D66)

Blaauw (VVD)

Eisses-Timmerman (CDA)

Hindriks (PvdA)

Ross-van Dorp (CDA)

Karimi (GL)

E. Meijer (VVD)

Dijksma (PvdA)

Marijnissen (SP)

Voorhoeve (VVD)

Van Gijzel (PvdA)

Wilders (VVD)

Apostolou (PvdA)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...