Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: kennis rechters van het Europese Recht

Datum nieuwsfeit: 08-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.340 kennis van nederlandse rechters van het europese recht
Gemaakt: 13-12-1999 tijd: 16:13


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


8 december 1999

In antwoord op uw brief van 29 oktober jl., deel ik u, mede namens mijn ambtsgenoot van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mee dat de vragen van de leden Brood en O.P.G. Vos inzake de kennis van Nederlandse rechters van het Europese recht, worden beantwoord zoals beschreven in de bijlage van deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van het antwoord ten behoeve van de vragenstellers en de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Kamervragen van de leden Brood en O.P.G Vos over de kennis van Nederlandse rechters van het Europese recht (ingezonden 1 november 1999, nr. 2990001780)


1.

ja


2.

Ik onderschrijf de noodzaak van Europeesrechtelijke kennis bij de rechterlijke macht. In dit verband verricht het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie, SSR, verschillende activteiten om de deskundigheid van rechters op het gebied van het Europese recht te bevorderen. Hierbij valt te denken aan het aanbieden van cursussen Europees recht en het verwerken van Europees recht in de reguliere cursussen op het gebied van het materiële Nederlandse recht. Europees recht is inmiddels een verplicht onderdeel van de RAIO-opleiding. De conclusies van de heer Meij zijn dan ook te algemeen gesteld. Voorzover er op bepaalde terreinen sprake zou zijn van ontoereikende kennis van het Europese recht bij de Nederlandse rechter, mag verwacht worden dat dit niet de jongere generatie rechters, die al tijdens hun rechtenstudie met het Europese recht zijn geconfronteerd, betreft. Niettemin acht ik het zinvol in overleg met SSR te bezien in hoeverre het opleidingstraject voor de rechterlijke macht verder kan worden toegespitst op de specifieke taak die de nationale rechter in Europeesrechtelijk verband heeft.


3.

De prejudiciële procedure wordt gekenmerkt door de samenwerking tussen de nationale en de Europese rechter. Deze samenwerking bestaat in het voorleggen van - in concrete casus gerezen - interpretatievragen inzake Europees recht aan het Hof van Justitie EG. Deze procedure vervult een onmisbare functie bij de uniforme uitleg van het Europese recht door de rechters in de verschillende Lid-staten van de EU. De kwaliteit van nationale uitspraken waarbij Europees recht aan de orde is wordt hierdoor bevorderd.


4.

Zie het antwoord op vraag 2. Daarnaast mag van rechters verwacht worden dat zij de vakliteratuur op het gebied van het Europese recht bijhouden. Punt van aandacht is wel de toegankelijkheid van het Europese recht, dat omvangrijk en complex van karakter is. Ik zal in overleg met SSR bekijken of in aanvulling op het reguliere cursusaanbod logistieke voorzieningen kunnen worden getroffen, waardoor rechters efficiënter toegang kunnen krijgen tot Europeesrechtelijke informatie.


5 en 6.

Nee. Ook uit de jaarlijkse verslagen over de toepassing van het EG-recht door de lidstaten, blijkt niet dat de Commissie - de instelling die toezicht op de toepassing van het EG-recht uitoefent - van mening is dat Nederlandse rechters tekort schieten bij de toepassing van Europees recht.


7 en 8.

Anders dan in de vraagstelling ligt besloten, hebben burgers slechts in een beperkt aantal categorieeën zaken rechtstreeks toegang tot het Hof van Justitie EG. De toepassing van Europees recht in een concrete casus is primair een taak van de nationale rechter. Deze is bevoegd - en in bepaalde gevallen zelfs verplicht - Europeesrechtelijke interpretatievragen aan het Hof van Justitie EG voor te leggen. Wanneer het Hof een prejudiciële vraag heeft beantwoord, is het vervolgens aan de verwijzende rechter in de desbetreffende casus te oordelen, met inachtneming van de uitleg van het Hof. De cijfers in het jaarverslag van het Hof geven over de afgelopen jaren een vrij constant beeld te zien van door Nederlandse rechterlijke instanties bij het Hof aanhangig gemaakte prejudiciële zaken (zie bijlage).

Er is derhalve geen sprake van juridisering.


9.

Ik acht dit risico uiterst beperkt. Voor zover bekend is in Nederland nog nooit een procedure aangespannen wegens onrechtmatigheid van een rechterlijke uitspraak vanwege het onjuist of in het geheel niet toepassen van EG-recht, waaruit een schadeclaim zou kunnen voortvloeien. Als zich de situatie voordoet dat een nationale rechterlijke uitspraak strijdig is met Europees recht, voorziet het nationale rechtsstelsel in correctiemogelijkheden via hoger beroep en cassatie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie