Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Persoons Gebonden Budget (PGB) in zorg

Datum nieuwsfeit: 08-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Den Haag, 8 december 1999

Punten van inbreng


* (Weer) aan de orde stellen dat als het ware wordt samengewerkt om het PGB te doen mislukken door departement, zorgaanbieders, zorgkantoren, vakbonden:

het ontbreken van opmerkingen over PGB in Zicht op Zorg;

het uithollen van het PGB door niet te indexeren van het begin af aan;

het feit dat de instelling voor thuiszorg extra geld krijgt voor PGBers in plaats van dat het PGB kostendekkende tarieven krijgt;

het toestaan dat zorgkantoren onderuitputting PGB mogen uitgeven aan andere goede doelen, ook al is dat pas na instemming van ministerie van VWS;

de onterechte suggestie die wordt gewekt dat een PGB nadelig zou zijn voor alphahulpen, terwijl dat niet aan de orde is;

het niet uitvoeren van de door de kamer aanvaarde motie Hermann inzake het landelijk invoeren van het PGB GGZ;

de brief van gisteren, waaruit weer valt op te maken dat de staatssecretaris het normaal schijnt te vinden dat de verschillen tussen zorg door een reguliere instelling en een PGB steeds verder uit elkaar gaat lopen.


* Elke stap voorwaarts moet als het ware door de kamer worden afgedwongen en helaas neemt ook het verschijnsel toe dat bewindslieden moties van de kamer naast zich neerleggen. En het traineren van een vlotte voortgang staat haaks op wat de wens is van degenen om wie het gaat: de cliënten in de zorg.


* Rode draad en hoofdlijn door alles heen is:

de mensen om wie het gaat zijn enthousiast omdat het PGB hun autonomie vergroot en afhankelijkheid van professionele instellingen vermindert. Alle reden dus om het PGB snel en effectief naar volwassenheid te brengen;

in de pogingen om vereenvoudiging te vinden zien we dat adviesorganen en uitvoerders regelmatig suggesties doen ter vereenvoudiging: de Ziekenfondsraad, nu College voor Zorgverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank. Maar al die adviezen worden door het departement genegeerd;

telkens weer worden de collegas van sociale zaken en financiën aangehaald als excuus om niets te doen. Als ware dat een situatie van overmacht, ook al worden handreikingen gedaan om daar goede oplossingen voor te vinden, als men maar wíl.,/LI>


* Zo nodig zinnen en passages citeren uit antwoorden bij begroting en Zorgnota U wilt toch ook geen huisvestingslasten in het PGB, het PGB moet een alternatief zijn vóór zorg in natura, niet als bekostigingsvorm ván zorg in natura.
Met name dat laatste verbaast mij in hoge mate. Natuurlijk is dat zo. Wanneer heeft de kamer aangegeven dat PGB alleen maar aangewend mag worden buiten het circuit van de reguliere aanbieders van zorg? Wanneer heeft dat in een stuk van de zijde van het kabinet gestaan? Wilt U nu langs deze weg marktwerking afdwingen in de zin van als straks 50% van de mensen kiest voor PGB, dan is die omzet weg bij de reguliere instellingen? Of is juist het omgekeerde aan de gang in de zin van als we het PGB steeds verder uithollen, dan zullen de mensen vanzelf niet meer om een PGB vragen? Daar wil ik graag helderheid over hebben.


* Wij kregen een signaal dat een aantal partijen die betrokken zijn bij de Meerjaren-afspraken nog steeds niet uitgenodigd zijn voor gesprekken op het departement over mogelijkheden tot vereenvoudiging van het PGB, omdat er intern onvoldoen-de helderheid is met betrekking tot de verantwoordelijkheidsverdeling. Welke onhelderheid betreft dit? Is dat welke ambtenaren wel of niet over die vereen-voudigingen mogen praten, of omdat niet helder is welke politieke lijn gevolgd zal gaan worden?


* Kortom voorzitter, wij willen toch wel weten hoe de beide bewindslieden denken over de toekomst van het PGB. Wij zijn van mening dat een steeds groter deel van de volumegroei via een PGB moet worden aangewend om zo de macht en invloed van de consumenten te vergroten. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de vele belangenbehartigers, behalve die van de cliënten, wat geschrokken zijn van de hun mogelijke eigen positie in de toekomst wanneer het PGB steeds breder ingezet gaat worden. Sindsdien haasten aanbieders en overige regelaars zich in uitspraken van meer vraaggericht werken, naar mijn mening meer in de hoop om de aanbodregulering in stand te houden waarmee men inmiddels heeft leren leven dan dat men echt bereid is om de de vrager aan het stuur te laten.

Via de meerjarenafspraken met het veld kan het zo onbedoeld wellicht gaan werken dat het PGB effeciënt om zeep wordt geholpen. Ik hoop niet dat dat mede een rol heeft gespeeld bij de producttyperingen van de thuiszorg en de brief die wij daarover gistermiddag ontvingen. Juist de schuingedrukte bewoordingen over het karakter van het PGB in relatie tussen inkoop van zorg bij een reguliere instelling of het regelen van zorg buiten de reguliere circuits baart mij grote zorgen. Ik wil nu echt van de staatssecretaris weten wat zij daarmee bedoelt.


* (Weer) aangeven dat persoonsgebonden budget, ontdaan van werkgeverstaken, basis moet worden van AWBZ. Geen natura-stelsel met keuze voor PGB maar omgekeerd: PGB met keuze om over te laten aan verzekeraar of zorgmakelaar.


* Belgische integratie-uitkering is geen alternatief voor zorgbudget, maar bv. voor WVG vervoersvoorziening e.d..

Kamerlid: Nancy Dankers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie