Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Hoogervorst over wetgeving HIV-patienten

Datum nieuwsfeit: 08-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak staatssecretaris Hoogervorst

Nr. 99/225
8 december 1999

Embargo:
8 december 1999 tot
15.30 uur

Staatssecretaris Hoogervorst: wetgeving ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie per saldo positief voor HIV-patiënten.

HIV is en blijft een buitengewoon ernstige ziekte. Maar er is al ongelooflijk veel bereikt. HIV/Aids lijkt steeds meer een chronische aandoening te worden zoals veel andere chronische ziekten: je kunt er mee verder leven en je kunt er mee blijven werken. Dit zei staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het in ontvangst nemen van het rapport .Heroriëntatie op scholing en werk. van de HIV Vereniging Nederland op 8 december 1999 in Amsterdam.
De staatssecretaris wees op het belang van het verbod op medische aanstellingskeuringen en de mogelijkheden van de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten. Werkgevers die een HIV-patient in dienst nemen kunnen rekenen op forse financiële tegemoetkomingen. Hoogervorst noemde ook het belang van artikel 44 in de WAO. Dit artikel maakt het mogelijk dat de terugkeer naar werk geleidelijk kan verlopen en dat tijdens het reïntegratieproces het recht op WAO behouden blijft.

Toespraak van staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgesproken door directeur-generaal R.IJ.M. Kuipers bij het in ontvangst nemen van het rapport .Heroriëntatie op scholing en werk. van de HIV Vereniging Nederland op 8 december 1999 in Amsterdam.

Hartelijk dank voor het rapport. Zoals u weet is staatssecretaris Hoogervorst helaas verhinderd hier vandaag zelf te komen. Maar ik verzeker u dat ik ook namens hem spreek als ik zeg dat ik heel veel waardering heb voor dit project en voor deze bijeenkomst.

U hebt in de uitnodiging gezegd dat de HIV-Vereniging de onderzoeksresultaten .met trots. zal presenteren. Die trots is terecht. Want wat nog maar een paar jaar geleden weinig mensen voor mogelijk hielden tekent zich in het pilot-project concreet af: HIV-patiënten die weer toekomstplannen maken. Die zich nuttig willen maken. Die weer zoveel mogelijk willen deelnemen aan de samenleving.
De strijd van de medische wetenschap tegen aids is nog lang niet gewonnen.
HIV is en blijft een buitengewoon ernstige ziekte. Maar er is al ongelooflijk veel bereikt. HIV is niet meer de ziekte met de zekere dodelijke afloop. HIV/Aids lijkt steeds meer een chronische aandoening te worden zoals veel andere chronische ziekten: je kunt er mee verder leven en - zoals blijkt uit uw project- je kunt er mee blijven werken.

Daarmee wordt HIV en aids minder exclusief een medisch onderwerp en steeds meer ook een thema van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vragen die ik in de komende vijf à tien minuten onder ogen wil zien zijn deze: wat betekent de steeds betere levensverwachting van aids-patiënten en HIV-geïnfecteerden in het licht van het arbeidsmarktbeleid en het sociale zekerheidsbeleid? In hoeverre wordt in dat beleid recht gedaan aan de specifieke belangen van HIV-patiënten?

Deze vragen zijn gemakkelijker te stellen dan te beantwoorden. Immers, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheidsbeleid zijn naar hun aard algemeen beleid. Ons departement heeft als kerntaken het bevorderen van werkgelegenheid en het bieden van een inkomensvoorziening aan hen die door ziekte of arbeidshandicap niet door werk in hun bestaan kunnen voorzien. En daarbij maakt het in beginsel niet uit wat de aard is van die ziekte of arbeidshandicap.

Toch is mijn stelling dat de grote veranderingen die zich de laatste jaren hebben voltrokken in het beleid ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid per saldo goed uitpakken voor de positie van HIV-patiënten. De nieuwe wetgeving op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid en de nieuwe faciliteiten voor reïntegratie bieden grote en nog deels onbenutte mogelijkheden.

Ik wil dit graag kort toelichten.

Zoals u wellicht weet is een hoofdlijn in het beleid van mijn ministerie dat individuele werkgevers een grotere financiële verantwoordelijkheid dragen voor de uitstroom van hun werknemers naar de sociale zekerheid. Om te voorkomen dat werkgevers hierop reageren door scherper te gaan selecteren op de gezondheid van sollicitanten, zijn met ingang van vorig jaar medische aanstellingskeuringen verboden, tenzij de specifieke eisen verbonden aan een functie daarom vragen.

Dit verbod op medische keuringen is heel belangrijk voor mensen die met het HIV-virus besmet zijn. Stel dat de Wet op de medische keuringen niet zou zijn ingevoerd. In dat geval zouden bedrijven standaard bij sollicitanten een HIV-test kunnen laten afnemen. De kans dat dit zou gebeuren is groot want de kosten van zo.n test zijn laag, zeker vergeleken met de al gauw honderdduizenden guldens die het een werkgever in totaal kost als een werknemer eerst ziek wordt en uiteindelijk in de WAO belandt.
De Wet op de medische keuringen biedt dus juist voor mensen die besmet zijn met het HIV-virus, maar die niet ziek zijn, een onmisbare bescherming op de arbeidsmarkt.

Dat ligt in beginsel anders voor mensen die wel ziek zijn geworden en om die redenen minder belastbaar zijn. Als het dan gaat om een baan bij een nieuwe werkgever lijkt het mij het beste voor iedereen dat er open kaart gespeeld wordt. Dan weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Ik ben me ervan bewust dat dit kan betekenen dat er werkgevers zullen zijn die om wat voor reden dan ook de stap niet aandurven.

Maar ik wil ook benadrukken dat het kabinet heel veel uit de kast haalt om de drempel voor de werkgevers zo laag mogelijk te maken. HIV-patiënten die ziek zijn, vallen in beginsel onder de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten. Dat betekent dat werkgevers die een HIV-patiënt in dienst nemen kunnen rekenen op forse financiële tegemoetkomingen. Ten eerste worden deze werkgevers vijf jaar lang gevrijwaard van kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid van deze werknemers. Daarnaast krijgt de werkgever recht op een standaard plaatsingsbudget van 24.000 gulden verdeeld over drie jaar, waarvan de helft, 12.000 gulden in het eerste jaar wordt uitbetaald. En bovendien kunnen deze werkgevers in aanmerking komen voor korting op WAO-premies voor de rest van het personeel.

We praten bij de middelen voor reïntegratie over hele forse bedragen. Dit jaar is daarmee ruim 750 miljoen gulden gemoeid en volgend jaar zal dat bedrag oplopen tot boven de 800 miljoen.

Ook HIV-patiënten die weer aan de slag willen bij de oude werkgever kunnen beroep doen op publieke reïntegratiemiddelen. Het gaat hier om financiële ondersteuning voor aanpassing van de werkplek en kortingen op de WAO-basispremie.

Ik ben me er van bewust dat subsidies en premiekortingen wel kunnen helpen, maar nooit alle problemen kunnen oplossen. In uw pilot-project signaleert u dat HIV-patiënten die weer willen gaan werken, te maken krijgen met veel problemen en knelpunten: onaangename herkeuringen, dreiging van verlies van uitkering, instanties die elkaar tegenwerken en niet goed geïnformeerd zijn over het ziekteproces, afgekeurde omscholingsplannen, noem maar op.

Dit zijn wezenlijke punten, maar ze zijn niet uniek voor HIV-patiënten. Ook mensen met andere chronische ziekten met een onvoorspelbaar verloop - bijvoorbeeld nierziekten of ME of MS- hebben ermee te maken. Ik wil hierover, ter afsluiting van mijn reactie, drie opmerkingen maken.

Ten eerste wil ik wijzen op het grote belang van artikel 44 in de WAO. Dat artikel maakt het mogelijk dat de terugkeer naar werk geleidelijk kan verlopen en dat tijdens het reïntegratieproces het recht op WAO behouden blijft. Zolang nog niet vaststaat dat een nieuwe functie in overeenstemming is met de krachten en bekwaamheden van de werknemer, is herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid niet aan de orde. Op basis van artikel 44 WAO kan intrekking of herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering tot maximaal drie jaar worden uitgesteld. Het recht op de WAO-uitkering blijft dan bestaan terwijl het feitelijk verdiende inkomen op de uitkering wordt gekort.

Het is met andere woorden dus nìet zo dat de beslissing om weer te gaan werken een onomkeerbare sprong in het diepe is, die automatisch verlies van het recht op WAO betekent. De wetgeving maakt geleidelijke terugkeer, al dan niet via deeltijd of proefplaatsing, wel degelijk mogelijk.

Een tweede opmerking betreft het langs elkaar heen werken van partijen. Dat zal zeker ook te maken hebben met het feit dat de ervaring met de reïntegratie van HIV-patiënten nog kort is. Het lijkt mij dat het mogelijk moet zijn al lerende verbeteringen tot stand te brengen, want de belangen lopen parallel: de werknemer die weer wil werken, de werkgever die mensen nodig heeft en die zijn schadelast wil beperken, en de uitvoeringsorganisatie die steeds meer wordt afgerekend op prestaties bij de reïntegratie.

Mijn laatste opmerking betreft de gebrekkige informatie over het ziekteproces. De ervaring bij de begeleiding van andere chronische zieken leert dat er inderdaad een wereld te winnen valt met betere voorlichting en bestrijding van vooroordelen, met name bij werkgevers. Daar ligt nog veel werk. Niet alleen voor u, de HIV Vereniging Nederland, maar ook voor de overheid. In dit verband kan ik melden dat staatssecretaris Hoogervorst binnenkort een speciale Commissie Arbeidsgehandicapten en Werk zal installeren. De Commissie heeft een drieledig doel: verandering van de beeldvorming, professionalisering van de partijen die zich met reïntegratie bezig houden, en empowerment van mensen met een arbeidshandicap. En het mag duidelijk zijn dat ook HIV/aids valt onder het werkterrein van de Commissie. Ik weet dan ook wel zeker dat de Commissie geïnteresseerd zal zijn in uw bevindingen.

Tot zover mijn reactie op uw rapport.


- LET OP EMBARGO -

08 dec 99 15:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie