Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: Plotselinge kortdurende blindheid aan één oog

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Hartstichting

Plotselinge kortdurende blindheid aan één oog en de kans op een herseninfarct

Den Haag, 9 december - Op 10 december promoveert Richard C.J.M. Donders, neuroloog i.o. bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht op een onderzoek naar de diagnostiek en prognose van plotselinge kortdurende blindheid van één oog als voorteken van ernstige vaatziekten, zoals een herseninfarct. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van de Nederlandse Hartstichting. Patiënten met plotselinge, kortdurende blindheid aan één oog hebben een risico op ernstige vaatziekten van 3 tot 5% per jaar. Uit het onderzoek van Donders blijkt dat dit risico relatief veel hoger is als:
* de plotselinge kortdurende blindheid meer dan 5 keer voorkwam;
* alleen de buitenste rand van het gezichtsveld 'weg' was;
* het gezichtsveld van één oog een kleur kreeg; of
* als het leek of er een gordijn voor het oog werd neergelaten.

Plotseling optredende kortdurende blindheid van één oog komt statistisch gezien vaker voor bij mensen in de leeftijd tussen vijftig en zeventig jaar. In de regel wordt een dergelijke aanval veroorzaakt door een bloedpropje dat de bloedtoevoer naar het oog even afsluit. Een (volgend) bloedpropje kan in de hersenen terechtkomen en een herseninfarct veroorzaken. Daarom is plotselinge kortdurende blindheid van één oog een voorteken van een dreigend herseninfarct. Het is van groot belang zoveel mogelijk mensen met tijdelijke blindheid van één oog op te sporen omdat de oorzaak - veelal een vernauwing in de halsslagader door aderverkalking - snel moeten worden gevonden. Op deze manier kan het totaal aantal herseninfarcten (nu ruim 30.000 per jaar) worden teruggebracht.

Het kan voor de behandelaar moeilijk zijn te achterhalen wat precies de oorzaak is geweest, vooral omdat de aanval kort duurt. Kortdurend verlies van het gezichtsvermogen van één oog kan ook het gevolg zijn van een oogheelkundige of neurologische aandoening. Alleen als patiënten aangeven plotseling 'zwart' te hebben gezien of dat het leek 'of er een gordijn werd neergelaten' is de diagnose 'waarschuwing voor een dreigende beroerte' makkelijk te stellen.

Jaarlijks worden ruim 30.000 mensen door een beroerte getroffen. Nadat de diagnose beroerte gesteld is, blijkt dat 20% van de patiënten voortekenen heeft gehad. De voortekenen zijn behalve blindheid van één oog: dubbelzien; wartaal spreken; niet meer uit de woorden kunnen komen of moeilijk spreken; éénzijdig krachtverlies of verlamming van arm en/of been; 'scheef gezicht: afhangende mondhoek; hevige draaiduizeligheid; coördinatie- en/of evenwichtsstoornissen. Dankzij de campagne 'Beroerte de grootste kopzorg van nu' die de Hartstichting heeft gevoerd van 1996-1998 is de bekendheid over voortekenen van een beroerte onder de Nederlandse bevolking gestegen van 22% naar 44%. In 1997 werden 31.165 patiënten met een CVA in het ziekenhuis opgenomen, bijna 11 % van het totaal aantal opnames voor hart- en vaatziekten. In hetzelfde jaar stierven 12.225 patiënten aan een beroerte. Het CVA veroorzaakt ruim 24% van de sterfte aan hart- en vaatziekten en 11% van de totale sterfte in Nederland (CBS '96). Momenteel leven ruim 100.000 patiënten in Nederland met de gevolgen van een beroerte en dit aantal zal in 2015 zijn toegenomen met 30-45% tot ongeveer 140.000. De maatschappelijke kosten van de zorg van de huidige 100.000 CVA-patiënten worden geschat op twee miljard gulden per jaar.

Hartstichting en VSB Fonds financieren gezonde ideeën

Den Haag, 18 november 1999 - Op 18 november start het project 'Geld voor een gezond idee!'. Dit project is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Hartstichting en het VSB Fonds. Samen stellen de beide organisaties 1 miljoen gulden beschikbaar voor de financiële ondersteuning van lokale initiatieven die gericht zijn op de bevordering van een gezonde leefstijl. Buurtorganisaties, lokale instellingen, verenigingen, stichtingen en samenwerkende particulieren worden uitgenodigd om gezonde ideeën voor hun buurt, wijk of gemeente aan te dragen.

Een gezonde leefstijl is leuker en veel dichterbij dan veel mensen denken. Maar veel mensen geloven dit pas als ze het aan den lijve ondervinden of van heel dichtbij meemaken. Daarom stellen de Hartstichting en het VSB Fonds geld beschikbaar voor de financiering van lokale projecten. De voorstellen moeten aansluiten bij één of meer thema's van de campagne: een gezonde leefstijl, niet roken, gezonde voeding, en voldoende beweging. Te denken valt aan het organiseren van een cursus, een informatiemarkt of het verbeteren van beweegmogelijkheden in de buurt. Elk voorstel wordt beoordeeld door een commissie van deskundigen, die elke twee maanden de binnengekomen projecten bekijkt. De sluitingsdatum voor het insturen van aanvragen is 31 mei 2000.

Campagne 'Het leven is hart zorg er goed voor' 'Geld voor een gezond idee' maakt deel uit van de campagne 'Het leven is hart zorg er goed voor' die de Nederlandse Hartstichting 14 september jl. is gestart. Doel van de campagne is een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. De campagne richt zich op iedereen van 35 jaar en ouder: gezonde mensen maar ook risicogroepen voor hart- en vaatziekten en hart- en vaatpatiënten.

Voor meer informatie over het project 'Geld voor een gezond idee!' en de voorwaarden kan men schriftelijk een informatiepakket (met aanvraagformulier) aanvragen: Geld voor een gezond idee! p/a Nederlandse Hartstichting Postbus 300 2501 CH Den Haag Een fax sturen kan ook: 070 - 383 87 52

Privacy wetgeving belemmert onderzoek volksgezondheid

Den Haag, 16 november 1999 - Op 17 november promoveert drs. J.B. Reitsma op epidemiologisch onderzoek naar Nederlandse hart- en vaatpatiënten, dat is gesub-sidieerd door de Nederlandse Hartstichting. Het toont aan dat de overlevingskans bij infarcten of beroerte blijft stijgen en de sterfte aan hart- en vaatziekten daalt. Tegelijkertijd neemt het aantal chronische hartpatiënten toe. Voor hart- en vaatziektepatiënten betekent het onderzoek van Reitsma dat meer informatie beschikbaar is over hun ziekteverloop, de behandeling en noodzakelijke ingrepen. Aangezien patiënten met name de onzekerheid over hun toekomst-perspectief als zeer beangstigend ervaren, is meer informatie heel belangrijk. Voor de beleidsmakers in de gezondheidszorg betekent het onderzoek van Reitsma dat informatie beschikbaar is over toekomstig beroep op de gezondheidszorg. Het proefschrift van Reitsma laat zien dat via een complexe en tijdrovende omweg (koppeling van bestaande registraties) informatie valt te verkrijgen om prognoses te maken, maar de aanpak kent duidelijke beperkingen. Slechts voor 85% van de patiënten is het mogelijk een prognose te maken en dan nog incompleet. Onderzoek om patiënten 'in de tijd' te volgen is vrijwel onmogelijk door de geldende privacy-regels (Wet op Persoonsgegevens).

Het onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Klinische Epidemiologie & Biostatistiek in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Het toont de toenemende druk van hart-patiënten op de gezondheidszorg aan. Zo is bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames van hartpatiënten sinds 1972 meer dan verdubbeld: van 131.774 tot 285.747 in 1997. Alleen al door de verdere vergrijzing van de bevolking zal het aantal patiënten blijven stijgen, naast de toename in het aantal heropnames bij patiënten met een chronische hart- of vaatziekte. Vooral de laatste jaren is dit het gevolg van de verbeterde behandelingsmogelijkheden die thans breed worden toegepast, zoals trombolyse, aspirine, b-blokkers, cholesterolverlagers, PTCA en bypassoperaties. Alles wijst erop dat er binnen de hart- en vaatziekten een verschuiving plaatsvindt van acute naar chronische vormen van hart- en vaatziekten, zoals hartfalen, gevolgen van een beroerte en boezemfibrilleren. Het is cruciaal voor de wachtlijstontwikkeling van hartchirurgie en dotterprocedures om te weten wat de kans op een tweede noodzakelijk ingreep is. Hierdoor kunnen discussies over de noodzakelijke capa-citeit van voorzieningen en wachtlijsten worden voorkomen. Helaas zijn juist op dit belangrijke punt de benodigde gegevens niet toegankelijk voor wetenschappelijk onder-zoek. Dit probleem wordt voor een deel veroorzaakt door de privacy wetgeving.

Privacy wetgeving
Nederlandse registraties van ziekenhuiszorg en van overleden personen behoren tot de beste ter wereld. Het benutten van al die informatie voor patiënten, loopt sterk achter bij de mogelijkheden door de huidige regelgeving op het gebied van de privacy. Een goede oplossing is een sofi-nummer voor de gezondheidszorg, waarbij de ziektegeschiedenis van een patiënt geanonimiseerd beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek.

Nederlandse Hartstichting en registraties
Onderzoek zoals door Reitsma uitgevoerd is alleen mogelijk indien ook in de toekomst goede registraties van opname, ziektebeeld en ziekteverloop worden bijgehouden. De Nederlandse Hartstichting heeft vanaf 1994 financiële steun gegeven aan de landelijke registratie van hartchirurgische en cardiologische ingrepen (inclusief wachttijden). Dit voorjaar heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de structurele financiering overgenomen. Recent is een verzoek ingediend bij ZN om ook de registratie van vaatchirurgische ingrepen financieel mogelijk te maken (in samenwerking met de Vereniging voor Vaatchirurgie). Al deze door de Nederlandse Hartstichting gesteunde geanonimiseerde registraties dragen bij tot de ontwikkeling van betere toekomstscenario's voor hart- en vaatziektepatiënten en hun beroep op de gezondheidszorg.

Primeur reizende tentoonstelling Hartstichting

Den Haag, 11 november 1999 - In de hal van het stadhuis van Den Haag is van 18 november tot en met 2 december de nieuwe reizende tentoonstelling van de Hartstichting te zien. Vanaf 4 december trekt deze compacte tentoonstelling door het land en is op een groot aantal locaties te zien. Thema's die in de tentoonstelling aandacht krijgen zijn gezond en gevarieerd eten, voldoende bewegen en niet-roken. Naast deze thema's wordt de werking van het hart en de bloedsomloop uitgelegd. De tentoonstelling maakt duidelijk dat een gezonde leefstijl dichterbij en leuker is dan vaak wordt gedacht. De bezoeker krijgt informatie en tips waarmee hij direct aan de slag kan. Campagne 'Het leven is hart zorg er goed voor' De reizende tentoonstelling maakt deel uit van de Gezonde Leefstijl campagne 'Het leven is hart zorg er goed voor' die de Nederlandse Hartstichting 14 september jl. is gestart. Doel van de campagne is een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. De campagne richt zich op iedereen van 35 jaar en ouder: gezonde mensen maar ook risicogroepen voor hart- en vaatziekten en hart- en vaatpatiënten.

Hartstichting aanwezig op Jaarbeurs van het Oosten

Den Haag, 16 september 1999 - Een gezonde manier van leven verkleint de kans op hart- en vaatziekten. Daarom voert de Nederlandse Hartstichting de campagne Gezonde Leefstijl. In het kader van deze campagne is de Hartstichting met de nieuwe Gezonde Leefstijl promotiewagen aanwezig op de 43e Jaarbeurs van het Oosten van 19 tot en met 26 september in de Hanzehal te Zutphen (standnummer 50-51, hal A). De Gezonde Leefstijl promotiewagen Deze promotiewagen wordt ter plekke opengeklapt en uitgepakt, waardoor een gezondheidspleintje ontstaat. Op dit pleintje kunnen bezoekers een interactief leefstijlspel spelen. Aan de hand van de antwoorden geeft 'Madame Corazon', de waarzegster uit het spel, inzicht in de leefstijl van de speler. In de 'gezonde hapjes wagen' kan men gezonde sandwiches en roerbakgerechten proeven. En op een fietsattractie kunnen bezoekers elkaar uitdagen in de 'tour de force' of genieten van het landschap in de 'easy ride'. De derde mogelijkheid is samen naar een romantisch plekje fietsen langs de 'lovers lane'. De hartslag van de fietsers, die steeds te volgen is, geeft een beeld van hun conditie. Gezond leven is een kwestie van kiezen Uit het onderzoek van de Hartstichting blijkt ook dat 99 % van de bevolking gezond leven belangrijk vindt. En 98 % denkt zijn eigen gezondheid te kunnen beïnvloeden. De stijl van leven waar hart en bloedvaten wél bij varen, bestaat uit een combinatie van gezond eten, genoeg bewegen en niet roken. Deze stijl van leven is een kwestie van kiezen. Dat lijkt gemakkelijk gezegd. Want veel mensen denken dat je voor een gezond leven veel moet doen. En vooral veel moet laten. Maar in de praktijk blijkt een gezonde leefstijl dichterbij dan verwacht. En leuker dan gedacht. De Hartstichting maakt dit duidelijk door middel van informatie, tips en adviezen in commercials op radio en televisie, voorlichtingsmateriaal, de campagnewebsite, de Informatielijn en activiteiten in het hele land. De campagne van de Hartstichting loopt van september 1999 tot juni 2001 en laat zien dat een gezond(er) leven dichterbij is dan men denkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...