Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota Volkshuisvesting: doel in grote lijnen gerealiseerd

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: Nota Volkshuisvesting

Doelstellingen Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig op hoofdlijnen gerealiseerd

De meeste doelstellingen uit de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig van voormalig staatssecretaris Heerma zijn bereikt. De verzelfstandiging van de woningcorporaties was een succes. Datzelfde geldt - tot op zekere hoogte - voor de decentralisatie. Andere zaken, de bevordering van het eigen woningbezit onder lagere inkomensgroepen, de marktwerking op lokaal niveau en de versterking van de positie van bewoners zijn echter nog onvoldoende uit de verf gekomen. Dat zijn wat eerste, voorlopige conclusies die staatssecretaris Remkes (VROM) trekt uit de evaluatie van de Nota Volkshuisvesting, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De uiteindelijke conclusies die het kabinet aan de evaluatie verbindt komen te staan in de Nota Wonen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de volgend jaar te verschijnen Nota Wonen in de 21e eeuw mede wordt gebaseerd op een evaluatie van de vorige integrale volkshuisvestingsnota, de in 1989 uitgebrachte Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig. Deze evaluatie bestaat uit een (vooral kwantitatieve) inventarisatie van geboekte resultaten, een analyse van de veranderingen in de verantwoordelijkheidsverdeling (de .ordening.) door bureau Gerrichhauzen en Partners en een drietal essays van de hoogleraren Bomhoff, Toonen en Wolfson. Deze drie essays bevatten niet alleen een terugblik, maar ook een aantal aanbevelingen voor het toekomstig beleid. Elementen daarin zijn de sociale aspecten van het wonen, de verantwoordelijkheden van burgers en andere partijen en een groter gebruik van het transactiemechanisme op het gebied van wonen.

Verantwoordelijkheden
De bestuurlijk belangrijkste elementen van de Nota Volkshuisvesting waren decentralisatie en verzelfstandiging. De op dit punt geformuleerde doelstellingen zijn - volgens Gerrichhauzen - in grote lijnen gerealiseerd. Wel hebben de processen op het gebied van verzelfstandiging (van woningcorporaties) en marktwerking zich sterker en sneller gemanifesteerd dan de decentralisatie. Professor Toonen, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, is uitgesproken in zijn oordeel: 'Als bestuurskundig leerstuk falsifieert de bestuurlijke ontwikkeling die volgde op de Nota elke vooronderstelling dat een principiële reorganisatie en wezenlijke herinrichting van de bestuurlijke verhoudingen in Nederland niet mogelijk zouden zijn'. Ook NYFER ('de .nieuwe ordening. heeft goed gewerkt') en professor Wolfson,
('Het is de grote verdienste van Heerma geweest dat hij het evenwicht op de woningmarkt zag aankomen en besefte dat daar een vraaggestuurd systeem bij hoorde') zijn positief over de effecten van de nota.

Wolfson: voor wat hoort wat
Wolfson, emeritus hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit, noemt in zijn essay de tegenstelling markt - overheid een onjuiste. Het gaat volgens hem om het onderscheid tussen twee .ordenings.-mechanismen: regelgeving (is eenzijdig en komt vooral van de overheid, maar de markt kent ook zelfregulering) en transactie (tweezijdig, voor wat hoort wat). De huidige ordening kent nog teveel centrale sturing door regelgeving. Hij pleit ervoor om bij het woonbeleid uit te gaan van de individuele verantwoordelijkheid en het transactiemechanisme binnen politiek bepaalde randvoorwaarden. Met het transactiemechanisme, waarbij prestatie en tegenprestatie worden overeengekomen (en eventueel in een contract vastgelegd), kan volgens hem beter dan met regelgeving worden ingespeeld op de snelle veranderingen in de vraag op het gebied van wonen en op de differentiatie van die vraag. De integratie (wonen, werken, zorg, scholing) moet volgens hem zo dicht mogelijk bij de burger plaatsvinden. Hij doet een voorstel waarbij corporaties op lange termijn ook (mede)verantwoordelijk worden voor de bekostiging van de huursubsidie.

Toonen: individu maatschappelijk activeren
Volgens Toonen moet het individu maatschappelijk geactiveerd worden, of beter: in de gelegenheid worden gesteld maatschappelijk actief te worden en voor zichzelf te zorgen, ook op het gebied van wonen. De begrippen decentralisatie, verzelfstandiging en deregulering zijn nog steeds bruikbaar, maar moeten anders worden ingevuld. In het verleden werden deze begrippen vooral geassocieerd met een terugtredende overheid, nu moet het gaan om nieuwe en moderne vormen van bestuurlijke samenwerking (decentralisatie), een strategische bepaling van de maatschappelijke kerntaken van woningcorporaties (verzelfstandiging) en - in het kader van individualisering - naast .ontregeling. ook nut en noodzaak tot (zelf)organisatie voor het collectief belang.

Bomhoff: stedelijke verpaupering tegengaan
Volgens Bomhoff (hoogleraar economie Universiteit Nyenrode en directeur NYFER) is het tegengaan van stedelijke verpaupering en maatschappelijke segregatie de belangrijkste uitdaging voor het volkshuisvestingsbeleid de komende jaren. Middelen daarbij zijn de verkoop van huurwoningen aan bewoners en verdergaande privatisering van woningcorporaties om hun maatschappelijk rendement te vergroten. Tegelijkertijd is flankerend beleid van de overheid nodig: om voldoende woningen voor de laagstbetaalden en rechtsbescherming voor zittende huurders met een laag inkomen te waarborgen. Landelijke richtlijnen moeten ervoor zorgen dat elke gemeente of regio een evenredig aandeel neemt in de huisvesting van de laagstbetaalden om segregatie tegen te gaan.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting volkshuisvesting

Loek Caubo
070 339 35 40

Willem Klein
070 339 39 81

faxnummer
070 339 13 52

Buiten kantooruren is de dienstdoende
voorlichter door tussenkomst van de
centrale meldkamer bereikbaar,
070 339 39 39

Een exemplaar van het evaluatierapport is voor journalisten verkrijgbaar bij Maartje Willemsen, secretariaat van de afdeling Persvoorlichting en Externe Betrekkingen, telefoon 070 339 2616

09 dec 99 09:15

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie