Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministeries, provincies en gemeenten werken samen in regio

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE EZ

www.minez.nl

MINEZ: Samenwerking in regio

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nuumer: 212
Datum: 09-12-1999

MINISTERIES, PROVINCIES EN GEMEENTEN WERKEN SAMEN IN REGIO

De ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan de komende vier jaar samenwerken op het gebied van bedrijventerreinen, innovatie en marktwerking. Daartoe is vandaag het convenant 'Samenwerking in de Regio' getekend. Het is het vervolg op het convenant 'Ruimte voor Economische Activiteit' tussen IPO en Economische Zaken, dat alleen betrekking had op bedrijventerreinen. De provincies en Economische Zaken zijn partij bij alle drie hoofdterreinen van het convenant. Verkeer en Waterstaat is een nieuwe partner en zal zich vooral inzetten voor het multimodaal ontsluiten van bedrijventerreinen en het bundelen van goederenstromen. De VNG is met name betrokken bij bedrijventerreinen en marktwerking. Centraal in het convenant staat de versterking van de economie in de regio.

Bedrijventerreinen
Om economische groei te kunnen waarborgen moeten Rijk, provincies, gemeenten en bedrijfsleven tijdig zorgen voor voldoende, kwalitatief goede bedrijfslocaties. Verder moeten planning en reservering van bedrijventerreinen zoveel mogelijk bovenlokaal worden aangepakt. Om dat te bereiken gaat het Rijk, in samenspraak met de provincies, de Bedrijfslocatiemonitor verbeteren.
De provincies gaan werken met zogeheten zoekruimten. Dat zijn gebieden waar geen ruimtelijke bestemming aan mag worden gegeven, die een latere bestemming tot bedrijfslocatie onmogelijk maakt. Alle partijen zullen de nodige aandacht schenken aan ruimte voor bedrijvigheid bij de totstandkoming van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en de Herijking VINEX/VINAC. Er wordt een internationale benchmark gehouden naar het regionale vestigingsklimaat. Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken streeft er naar het Besluit Tender Investeringspro- gramma's Provincies (TIPP), opvolger van de Stimuleringsregeling voor Economische Activiteit (StiREA), per medio 2000 in werking te laten treden. Tot 2004 is daarmee tweehonderd miljoen gulden gemoeid. Bij de voorwaarden is zoveel mogelijk afstemming gezocht met formele vereisten van de GSB-ISV-innovatietender en van de GSB-ontwikkelprogramma's. De VNG zal bij een aantal activiteiten gericht op versterking van de stadseconomie, samenwerken met EZ, zoals het maken van een brochure over gemeentelijk ruimtelijk-economisch beleid en een symposium over samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven. In het kader van het in ontwikkeling zijnde NVVP zullen Verkeer en Waterstaat, de provincies en de gemeenten bekijken hoe de bestuurlijke rolverdeling tussen de decentrale overheden voor wat betreft regionaal verkeer en goederen- en personenvervoer vorm moet krijgen.

Innovatie
De staatssecretaris zal de EZ-regelingen op het gebied van technologie en innovatie stroomlijnen met als doel een vermindering van het huidige aantal regelingen. De provincies zullen zorgen voor een soortgelijke stroomlijning van de eigen innovatieregelingen. Om te komen tot een integrale regionale technostartersaanpak stelt Ybema drie jaar lang twee miljoen gulden beschikbaar, in totaal zes miljoen gulden. De provincies leggen daar een even groot bedrag aan co-financiering naast. Op deze manier komt er meer geld voor regionale projectplannen ter stimulering van meer en beter voorbereide technostarters.
Om de inbedding van de Syntens-activiteiten in het regionale innovatiestimuleringsbeleid te vergroten hebben de staatssecretaris en de provincies een experiment afgesproken waarbij in het Syntens-begrotingsjaar vier provincies maximaal 10% kunnen trekken op het in de desbetreffende provincie beschikbare Syntens-budget. De provincies zijn bereid naast iedere gulden die op het Syntens-budget wordt getrokken, een gulden uit eigen provinciale middelen te leggen.

Marktwerking en efficiëntie
Door het invoeren van marktconforme prikkels kunnen alle ondertekenaars van het convenant de effectiviteit en efficiëntie van het beleid vergroten. Het convenant gaat meer specifiek in op de aandachtsgebieden Overheidsinkopen en aanbestedingen, Administratieve lasten, Markt en Overheid en het MDW-project Stad en regels. Bij deze onderwerpen zullen de verschillende partijen lessen trekken uit hun ervaringen. De partijen zullen de informatie die dat oplevert verspreiden en gebruiken. Een van de onderwerpen die aan bod komt is de uitwerking van een aanbeveling voor publiek-private samenwerkingsconstructies.

Het convenant loopt 1 januari 2004 af. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering en wordt gekeken of nieuwe acties en onderwerpen kunnen worden toegevoegd. De regiokantoren van Economische Zaken en de regionale Directies van Rijkswaterstaat, zullen provincies en gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van het convenant.

Noot van de redactie: inlichtingen bij Hans Jacobs, tel: (070) 379 61 74

09 dec 99 11:19

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie