Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Fabricom mag deel milieupark opstarten

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER VERA DUA

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW

9 december 1999

Fabricom mag deel milieupark opstarten

Vlaams minister voor leefmilieu en landbouw Vera Dua heeft aan de nv Fabricom de toestemming gegeven te starten met de realisatie van het overgrote deel van een milieupark in Gent. In dit park wil Fabricom verschillende activiteiten inzake recyclage en behandeling van afval organiseren. Voor zowat alle hier geplande activiteiten heeft dit bedrijf reeds een milieuvergunning gekregen. De verbrandingsinstallatie voor bedrijfsafvalstoffen en waterzuiveringsslib werd echter niet vergund De minister wil wat betreft de verwerking van bedrijfsafval en waterzuiveringsslib geen hypotheek leggen op een toekomstig afvalbeleid waarbij preventie en recyclage wel degelijk de voorkeur krijgen.

Door de beslissing van minister Dua kan Fabricom starten met de realisering van

- de opslag, de sortering en de mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen zoals textiel, papier en karton, hout, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval;

- de demontage van wit- en bruingoed;
- de demontage van autowrakken;

- de thermische behandeling van verontreinigde gronden.

Via deze activiteiten kan het overgrote deel van de op het milieupark voorziene tewerkstelling gerealiseerd worden wat positief is voor de werkgelegenheid in het Gentse.
Op dit ogenblik loopt de vergunningsaanvraag van de intercommunale IVAGO voor een composteringsinstallatie voor GFT-afval. IVAGO voorziet de bouw van deze installatie ook op de terreinen van het milieupark.

De minister heeft echter beslist de voorziene verbrandingsinstallatie voor bedrijfsafval en waterzuiveringsslib met een capaciteit van 120.000 ton niet te vergunnen. De weigering van de minister is gebaseerd op volgende argumenten:


- Het zou niet getuigen van behoorlijk bestuur om een beslissing tot de bouw van dergelijke installatie te nemen waardoor het beleid voor de komende 20-30 jaar in één welbepaalde richting wordt geduwd zonder dat er een grondige studie is gemaakt naar de beschikbare hoeveelheden aan bedrijfsafval en de mogelijke verschillende alternatieven. Zo is er voor verschillende stromen die voorzien waren om in de installatie verbrand te worden al zicht op mogelijke recyclagetechnieken. Het gaat hier ondermeer om tapijtafval (voorzien dat er 5.000 ton jaarlijks zou worden verbrand), textielafval (3.800 ton) en houtafval (36.000 ton).

- Het is aangewezen dat er eerst een uitvoeringsplan komt voor de aanwending en verwerking van de bedrijfsafvalstromen en voor het waterzuiveringsslib. De verbrandingscapaciteit van dit soort afval moet tot het strikt noodzakelijke beperkt worden om het recuperatie- en preventiebeleid niet te ondermijnen. Dit argument van de minister brengt met zich mee dat zolang er geen duidelijke planmatige aanpak van het probleem van bedrijfsafval en RWZI-slib is uitgewerkt, er geen initiatieven kunnen worden vergund die betrekking hebben op de eindverwijdering van deze afvalstoffen. De minister heeft alvast aan de betrokken Vlaamse administraties de opdracht gegeven om in de loop van 2000 een gedetailleerd uitvoeringsplan op te maken.

- De Gentse kanaalzone is een zwaar belaste omgeving, zowel naar de emissie van gevaarlijke stoffen als inzake de verkeersdrukte. Deze belasting zou vooral met de verbrandingsinstallatie nog toenemen. Het is via het MER (milieu-effect rapport) ver van duidelijk gemaakt of het gebied deze extra druk nog aankan . In en rond de kanaalzone bevinden zich verscheidene woonkernen (Desteldonk, Mendonk, Wachtebeke). De minister merkt in dit kader op dat ook andere activiteiten in de kanaalzone voor heel wat hinder voor mens en leefmilieu zorgen en een sanering zich hier hoe dan ook opdringt.


- Uit het milieu-effectrapport blijkt dat de geluidsnormen voor de avondperiode moeilijk zullen kunnen gerespecteerd worden. 's Nachts zullen de geluidsnormen zeker met 5 decibel worden overschreden. De Raad van State heeft reeds meermaals gesteld dat, als de hinder niet tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, de vergunning moet worden geweigerd.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie