Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: scheiding van een gezin bij uitzetting

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.343 scheiding van een gezin

Gemaakt: 13-12-1999 tijd: 16:26


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


9 december 1999

In antwoord op uw brief van 24 november 1999, kenmerk: 2990003290, kan ik u meedelen dat de vragen van de leden Halsema (Groen Links), Hoekema (D66), Albayrak (PvdA) en Wijn (CDA) inzake de scheiding van een gezin bij uitzetting, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van het antwoord, ten behoeve van de vragenstellers en de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Staatssecretaris van Justitie,

Antwoorden van de Staatssecretaris van Justitie op de Kamervragen van de leden Halsema, Hoekema, Albayrak en Wijn inzake de scheiding van een gezin bij uitzetting (ingezonden op 24 november 1999, kenmerk
2990003290).


1

Ja.


2.

De toepassing van de Overeenkomst van Dublin kan er in voorkomende gevallen toe leiden dat gezinsleden voor langere tijd worden gescheiden. Ik ben van oordeel dat een dergelijke situatie zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. De Lid-Staten die destijds betrokken waren bij het opstellen van de Overeenkomst van Dublin hebben met artikel 3, lid 4 en artikel 9 in de mogelijkheid voorzien een uitzondering te maken op regels voor
verantwoordelijkheidsverdeling. In de praktijk is evenwel gebleken dat deze artikelen een nadere uitwerking behoeven, met name waar het gaat om gezinshereniging en de voortzetting van het gezinsverband. Hoe dit precies dient te gebeuren, is thans onderwerp van discussie. Tijdens de bijeenkomst van het Artikel 18 Comité van de Overeenkomst van Dublin op 28 mei 1999 kon geen overeenstemming worden bereikt over een ontwerp_be-sluit inzake de overdracht van de verantwoordelijkheid ten aanzien van gezins-leden uit hoofde van artikel 3, lid 4, en van artikel 9 van de Overeenkomst van Dublin. Eén delegatie handhaafde een studievoorbehoud ten aanzien van de voorwaar-den tot gezinshereniging en voortzetting gezinsband. Dit voorbehoud is nog niet opgeheven.

Tijdens de laatste vergadering van de JBZ-raad heb ik opnieuw de aandacht hierop gevestigd.


3.

Het beleid terzake is neergelegd in B7/8.1.1.3, Vreemdelingencirculaire. Hierin is aangegeven onder welke om-stan-dig-he-den Nederland een asielaanvraag op grond van artikel 3, lid 4, van de Over-een-komst van Dublin zelf in behandeling zal ne-men. Dit is het geval indien zich - samengevat - een van de volgende omstan-digheden voordoet: er is sprake van ern-stige ziekte of zware handicap welke met een medi-sche verkla-ring zijn onder-bouwd; er is sprake van zwanger-schap of geboor-te, met een medische verklaring aangetoond; de gezinsleden zijn aan-toonbaar gezamenlijk rechtstreeks naar Nederland gereisd; er is sprake van een of meer minderjarige kinderen voor wiens asielaanvraag een ander land verant-woorde-lijk is, en Ne-derland is verant-woordelijk voor de asielaanvraag van beide ouders (en omge-keerd).

In de onderhavige zaak doen zich geen omstan-digheden voor als neer-ge-legd in het beleid op grond waarvan Nederland de asielaanvraag toch in behan-deling zou moe-ten nemen. Deze conclusie heeft standgehouden in de rechterlijke toets.

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om de overdracht aan Frankrijk niet te effectueren.

Voor het overige merk ik nog op dat het hele gezin reeds in Zambia is toegelaten als vluchteling en dat -mede op die grond- het asielverzoek van de man in eerste aanleg en in bezwaar is afgewezen. Er zijn mij geen beletselen bekend die een terugkeer naar Zambia in de weg zouden staan.


4.

Mijn voorkeur gaat uit naar een samenvoeging van asielaanvragen wanneer ver-schil-len-de Lid-Staten daarvoor verantwoordelijk zijn. Niettemin kunnen zich om-stan-dig-heden voordoen waarbij de vraag gerechtigd is of het bijeenhouden of brengen van een ge-zin wel in Nederland zou moeten plaatsvinden. Deze laatste vraag kan naar mijn oordeel niet in alle gevallen bevestigend worden beant-woord. De overweging om over te gaan tot gescheiden uitzetting of behan-deling kan echter pas dan wor-den genomen nadat alle aspecten van een speci-fiek verzoek zijn gewo-gen. Hu-manitaire aspec-ten, zoals neergelegd in de Vreemdelingencirculaire, spelen bij deze afweging een gewichtige rol.


5.

De regering hecht aan een evenredige verdeling van het aantal asielzoekers over de lidstaten van de Europese Unie. Maar dit streven staat los van de criteria aan de hand van waarvan in individuele zaken wordt bekeken of een Dublinclaim wel of niet zal worden gelegd. Daarbij spelen onder meer de criteria een rol waarnaar ik in mijn antwoord op vraag 3 verwijs.


6.

In het afgelopen jaar is een hondertal zaken getoetst aan artikel 3 lid 4. In alle gevallen heeft een zorgvuldige toets plaatsgevonden op grond van het beleid als neergelegd in B7/8.1.1.3, Vreemdelingencirulaire.


7.

Aangezien de Overeenkomst van Dublin betrekking heeft op alle Lid-Staten van de Europese Unie, zullen verdere afspraken over de toepassing van artikel 3, lid 4 naar mijn oordeel ook in Europees verband moeten worden genomen. De Nederlandse regering zal zich in Europees verband blijven inzetten voor een zo ruim mogelijke toepassing van de feitelijke ruimte die de Overeen-komst van Dublin biedt voor de samenvoeging van asielverzoeken wanneer verschillende lidstaten daarvoor verantwoordelijk zijn.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...