Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Slotverklaring overleg Nederland-Nederlandse Antillen

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Slotverklaring overleg Nederland-Nederlandse Antillen Een publicatie bij het onderwerp Nederlands beleid. 8 december 1999
Op 8 en 9 december 1999 heeft overleg plaatsgevonden tussen de regeringen van de Nederlandse Antillen en Nederland. Tijdens het overleg is gesproken over de huidige financieel-economische situatie van de Nederlandse Antillen, de nota Migratie Antilliaanse Jongeren en de inzet van de samenwerkingsmiddelen voor het jaar 2000 en daarna en de financiering van de wederopbouwprojecten ten behoeve van de door de orkaan Lenny getroffen gebieden.
A. Financieel-economische situatie
De regering van de Nederlandse Antillen heeft een beeld geschetst van de uitvoering van het regeerakkoord. Inmiddels is reeds een groot aantal maatregelen in gang gezet, gericht op enerzijds verlaging van de overheidsuitgaven en anderzijds versterking van de economische structuur. Aangezien het effect van deze maatregelen op korte termijn beperkt is, vraagt de regering van de Nederlandse Antillen een overbrugging van Nederland teneinde in de bestaande financieringsbehoefte te kunnen voorzien totdat er overeenstemming is bereikt met het IMF en er door Nederland een aanvullend pakket steunmaatregelen zal worden aangeboden. Ter overbrugging zal de Nederlandse regering nog dit jaar het bedrag van NLG 80 miljoen, dat zij had gereserveerd voor de bouw van de Koraal Specht gevangenis, op een geblokkeerde rekening storten van de Nederlandse Antillen bij de Bank van de Nederlandse Antillen. De regering van de Nederlandse Antillen zal deze week een Notice to proceed aan Wackenhut Corrections Corporation verzenden, waarmee nu daadwerkelijk met de aanvang van de bouw kan worden begonnen.
Daarbovenop biedt Nederland dit jaar NLG 50 miljoen aan ten behoeve van de wederopbouw na de orkanen Luis, Georges en Lenny. Ook dit bedrag zal worden gestort op een geblokkeerde rekening van het land Nederlandse Antillen bij de Bank van de Nederlandse Antillen. Het geld is bestemd voor orkaanhulp voor zowel de boven- als de benedenwindse eilanden. Voor de besteding van deze middelen zal de Nederlands-Antilliaanse regering een voorstel aan Nederland doen.
Beide regeringen zijn het er over eens dat het noodzakelijk is verdergaande maatregelen te nemen. Bij wijze van "prior actions" zal de Nederlands Antilliaanse regering de volgende maatregelen treffen: de invoering van vrije toetreding voor alle Europese Nederlanders naar en van de Nederlandse Antillen in het eerste kwartaal van 2000, waarbij een verregaande liberalisering van het werkvergunningenbeleid zal worden ingevoerd; compenserende maatregelen die het effect van de verlaging van de inkomstenbelasting budgettair neutraliseren en de 4-jarige periode in de wachtgeldregeling zal worden gehalveerd en een arbeidstijdverkorting met navenante verlaging van de personeelskosten zal worden doorgevoerd.
Na het bereiken van een akkoord met het IMF zal een fonds worden ingesteld voor economische stimulering. In overleg tussen het land de Nederlandse Antillen, de eilandgebieden en Nederland zal een gezamenlijk programma worden ontwikkeld gericht op duurzame economische ontwikkeling. Hierbij zal worden bezien in hoeverre de ideeën uit het IDB-rapport richtinggevend kunnen zijn bij de opzet van het programma. De regering van de Nederlandse Antillen zal een deel van de opbrengst van de privatiseringen en een groot deel van de ontwikkelingsgelden van Nederland in de toekomst ook in dit fonds storten. Hierdoor ontstaat één robuust fonds en wordt een te grote coördinatielast en teveel overhead vermeden. De fondsconstructie zal ambtelijk worden voorbereid. Afgesproken is een gezamenlijke werkgroep in te stellen die een analyse zal maken van de kosten van de eilandgebieden zoals die nu onder andere door het Solidariteitsfonds worden vergoed, opdat in de toekomst op objectieve wijze de financeringstekorten van de kleine eilanden kunnen worden vastgesteld. Door middel van een klankbordgroep zullen alle betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld inbreng te leveren. De gezamenlijke werkgroep zal adviseren ten behoeve van besluitvorming in de loop van het jaar 2000.
De regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen zullen de onderhandelingen over vernieuwing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk met spoed voortzetten, opdat de vernieuwing zo spoedig mogelijk kan ingaan. De aanpassing van de Belasting Regeling voor het Koninkrijk kan deel uitmaken van de uitvoering van een met het IMF overeengekomen programma voor de aanpak van de financieel-economische problematiek.
Waar nodig en gewenst, zal Nederland op verzoek van de Nederlandse Antillen technische deskundigheid aan de Nederlandse Antillen ter beschikking stellen voor de uitvoering van het urgentieprogramma en het tussen de Nederlandse Antillen en het IMF overeen te komen aanpassingsprogramma. De Nederlandse Antillen zullen hiertoe een integraal plan ontwikkelen en bij Nederland indienen. Na het bereiken van overeenstemming tussen de Nederlandse Antillen en het IMF zal nader overleg plaatsvinden tussen de Nederlandse Antillen en Nederland over de invulling van een steunpakket met aanvullende maatregelen. Het beschikbaar stellen van middelen voor het sociaal vangnet, zoals overeengekomen bij een vorig, niet volledig tot uitvoering gekomen IMF-traject, vinden voorafgaand hieraan onverkort doorgang.
B. Migratie Antilliaanse Jongeren
Beide regeringen delen de zorg over de toenemende migratie vanuit de Nederlandse Antillen naar Nederland. De problematiek van de kansarme jongeren dient te worden aangepakt.
Eerder dit jaar hebben Nederland en de Nederlandse Antillen afgesproken om het beleid terzake gezamenlijk uit te voeren. Dat uitgangspunt is opnieuw wederzijds bevestigd.
Medio volgend jaar zal in Nederland politiek geoordeeld moeten worden over de effectiviteit van de aanpak. Beide regeringen erkennen de urgentie om nu met kracht de uitvoering ter hand te nemen en waar mogelijk een versnelling te realiseren. De regeringen zijn overeengekomen dat de politieke en bestuurlijke regie in de Nederlandse Antillen zal worden versterkt om snel tot adequate maatregelen te komen. De Antilliaanse regering is voornemens daar deze maand nog een beslissing over te nemen, zodat het overleg met de Nederlandse regering (gepland is voor 6 en 7 januari aanstaande) wederzijds inhoudelijk goed kan worden voorbereid.
De regeringen zijn het er over eens dat het overleg op 6 en 7 januari aanstaande in de Nederlandse Antillen dient te leiden tot concrete afspraken over de:


* de invulling van de Antilliaanse aanpak waarmee jongeren in de Antillen zelf nieuwe kansen worden geboden;

* de invulling van de verbindingen tussen de
bevolkingsadministratie, de Voogdijregeling, het inburgeringstraject in de Antillen en de controle vóór het uitreizen;

* het tijdschema waarin de afspraken zullen worden gerealiseerd.

Teneinde de Nederlandse Antillen in staat te stellen maatregelen te treffen om de problematiek van de kansarme jongeren effectief aan te pakken zal binnen de samenwerkingsmiddelen budgettair ruimte worden gevonden. Hierbij wordt vooral gedacht aan de inzet van de middelen van onder andere het sociaal vangnet. Voor het overleg op 6 en 7 januari 2000 zal de Antilliaanse regering preciseren wat de aard is van de beoogde maatregelen, wat het resultaat van de maatregelen dient te zijn, hoe de uitvoering zal verlopen en wat de (meerjarige) kosten zullen zijn.

De regeringen hebben geconstateerd dat de controle op de Voogdijregeling en op het uitschrijven uit de bevolkingsadministratie van de Nederlandse Antillen verbetering behoeft. Beide regeringen zijn het er over eens dat vóór 1 april 2000 zowel in Nederland als in de Nederlandse Antillen verbeteringen hierin dienen te worden aangebracht, zodat de mogelijkheid om zich aan de regelingen te onttrekken wordt geminimaliseerd.

De eerste pilot met het inburgeringstraject in de Antillen wordt deze week afgerond. De tweede pilot staat op de rails. De regeringen zijn van mening dat het inburgeringstraject noodzakelijk is om Antillianen die naar Nederland zullen vertrekken op dat vertrek voor te bereiden. Continuering van het door Nederland gefinancieerde inburgeringstraject wordt derhalve door beide regeringen nagestreefd. Dit in samenhang met de intentie van de Nederlands-Antilliaanse regering om het inburgeringstraject in de Antillen in 2000 een verplichtend karakter te geven. De komende maanden zullen de regeringen dit verder uitwerken opdat nog in 2000 de verplichte inburgering ingevoerd zal zijn.

Een communicatietraject is overeengekomen om de uitvoering van de nota Migratie Antilliaanse Jongeren te begeleiden. Voor de doelgroepen van de nota zal in februari 2000 informatiemateriaal beschikbaar zijn om ze te informeren over de maatregelen en de regels die van toepassing zijn. Beide regeringen zullen in januari aangeven hoe de uitvoering van het communicatietraject georganiseerd zal worden.

De terugkeer van in Nederland woonachtige Antillianen naar de Antillen kan een waardevolle stimulans zijn voor het economisch en sociaal herstel in de Nederlandse Antillen. De regeringen zijn daarom overeengekomen om een remigratieproject op te zetten. In januari zal een opzet hiervoor beschikbaar zijn en tussen de regeringen worden besproken.

C. Samenwerkingsmiddelen 2000 e.v. en de gevolgen van orkaan Lenny

Nederland en de Nederlandse Antillen hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over het nieuwe beleidskader voor de samenwerking. Dit kader berust op drie pijlers. De Nederlandse Nota Toekomst in Samenwerking en de Antilliaanse nota "In dialoog naar een nieuw samenwerkingsbeleid", die de Antilliaanse regering na overleg met eilandgebieden zal finaliseren. Voorts het Urgentieprogramma van de Nederlands-Antilliaanse regering en de Nota Migratie Antilliaanse Jongeren.

Beide regeringen hebben afgesproken dat centrale coördinatie plaatsvindt door het land Nederlandse Antillen met betrekking tot de inzet van de samenwerkingsmiddelen. Het land zal voor afstemming met de eilandgebieden zorgen.

Beide regeringen hebben afgesproken dat met de invulling van dit nieuwe beleid wordt begonnen. In overleg zal een aantal suggesties worden uitgewerkt om op korte termijn zichtbare nieuwe activiteiten te starten in het licht van het overeengekomen beleidskader. Hierbij zullen tevens worden betrokken projecten die de orkaanbestendigheid van de Bovenwinden vergroten.

Besloten is om de bestaande invulling van de samenwerkingsmiddelen te heroverwegen, zodat ruimte wordt gecreëerd voor nieuw beleid. De Nederlandse Antillen zullen daartoe begin 2000 voorstellen doen.

Nederland en de Nederlandse Antillen hebben afgesproken om op basis van nader overeen te komen procedurewijzigingen te komen tot een nieuw protocol van afspraken voor de uitvoering van de samenwerking.

Ten aanzien van de NLG 10 mln voor noodhulp ten behoeve van de door de orkaan Lenny getroffen gebieden zijn tussen beide regeringen afspraken gemaakt over de beschikbaarstelling van deze fondsen en over (het toezicht op) de uitvoering van hieruit te financieren activiteiten.

D. Kustwacht

Beide regeringen onderschrijven de noodzaak van een goede Kustwacht en streven in dezen een intensivering van de internationale samenwerking in de regio na.

Den Haag, 9 december 1999

Voor de Nederlandse Antillen,
M. A. Pourier

Voor Nederland,
G.M. de Vries

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...