Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie BIZA vraagt over misbruik sofinummers reisdocument

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

25746vra.gen lijst van vragen over reisdocumenten Gemaakt: 9-12-1999 tijd: 13:35 RTF

25 764 Reisdocumenten

Nr. LIJST VAN VRAGEN EN ...............

Vastgesteld

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft over de brief van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid van 5 november 1999 (kamerstuk 25 764, nr. 13) inzake misbruik van sofinummers op Nederlandse reisdocumenten, de navolgende vragen aan de regering ter ......... voorgelegd. Deze vragen, alsmede de daarop op....gegeven ........... zijn hieronder afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

De Cloe

De griffier voor deze lijst,

Nava

Op welke Nederlandse reisdocumenten staat het sofinummer van de houder? Op welke plaats en wijze is dit nummer aangebracht? Zullen paspoorten in de nieuwe generatie reisdocumenten ook het sofinummer vermelden? (blz. 2)

Hoeveel Nederlandse paspoorten zijn er de laatste 4 jaar als vermist opgegeven? Als het aantal vermiste paspoorten jaarlijks minder dan 1% is van het aantal in omloop zijnde paspoorten, is het dan correct te stellen dat er jaarlijks ca. 75.000 Nederlandse paspoorten vermist worden? Neemt het aantal vermiste paspoorten toe dan wel af de laatste jaren? (blz. 2)

Welk deel van de ca. 75.000 vermiste reisdocumenten wordt, voor zover nu kan worden overzien, gebruikt voor frauduleuze doelen? (blz. 2)

Kan een schatting worden gegeven van het aantal fraudegevallen met sofinummers? Kunnen personen die gedupeerd zijn geraakt als gevolg van misbruik van het sofinummer schadeloos worden gesteld? (blz. 2)

Kan de mededeling dat het aantal fraudegevallen door niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen met behulp van vervalste identiteitsdocumenten «hoewel niet onbelangrijk - toch beperkt is» nader worden gepreciseerd? (blz. 2).

In hoeveel gevallen is er de laatste 4 jaar bij de Nederlandse gemeenten, de CRI en/of andere overheidsinstanties de fotowisseltruc met het Nederlandse paspoort bekend geworden? Kan de regering een overzicht geven van de verschillende soorten van situaties waarin deze truc ontdekt werd? (blz. 2)

Wat is de reden dat de politie Midden- en West Brabant in geen enkel geval een proces-verbaal heeft opgesteld en geen opsporingsacties heeft ondernomen? Waren er geen concrete aanknopingspunten? (blz. 2-3)

Heeft de gemeente de vrijheid om uitzendbureaus informatie te verstrekken met betrekking tot de verificatie van persoonsgegevens? (blz. 3)

In hoeveel gevallen is er de laatste 4 jaar bij de Nederlandse gemeenten, de CRI en/of andere overheidsinstanties melding gemaakt van (poging tot) misbruik van sofinummer of sofi-gegevens? In hoeveel gevallen kon daarbij een link gelegd worden naar vermiste dan wel gestolen Nederlandse paspoorten? (blz. 3)

Waaruit bestaan de afspraken die op centraal niveau bestaan met de CRI, de Koninklijke Marechaussee en de BVD? Kan tevens worden aangeven wat voor concrete stappen ertoe bij moeten dragen dat onderhavige afspraken tot meer resultaten zullen leiden? (blz. 3)

Waarom geniet de opsporing van reisdocumentenfraude niet een hoge(re) prioriteit? Welke maatregelen zullen daartegen ondernomen worden? (blz. 3)

Zijn korpsbeheerders reeds eerder geattendeerd op de informatieverstrekking aan het direct betrokken ministerie in geval van geconstateerde fraude? Zo ja, waarom is die informatieverstrekking dan tot op heden tekortgeschoten? (blz. 3).

Bezitten de met de uitvoering van de Wet op de identificatieplicht belaste instanties en personen, en dan met name de zogenaamde eerstelijnscontroleurs, momenteel over voldoende expertise om te kunnen beoordelen of er sprake is van een al dan niet vervalst reisdocument? Is het gewenst dat deze instanties en personen instructies krijgen over de wijze waarop de authenticiteit van reisdocumenten kan worden gecontroleerd? ( blz. 3)

Wat vindt de regering van het idee om na aangifte van een gestolen en mogelijk te vervalsen paspoort deze aangifte ook door te geven aan de Belastingdienst, de GBA en de uitvoerende instellingen? Vindt dit al plaats? Zo nee, waarom niet? (blz. 3)

Kunnen de woorden `in principe' worden toegelicht in de zin: »Wanneer blijkt dat een persoon van wie het sofinummer is misbruikt daarbij geen betrokkenheid heeft, zijn daaraan voor de desbetreffende persoon in principe geen verdere gevolgen verbonden»? Welke mogelijkheden tot verhaal van eventuele kosten bestaan er voor de hier bedoelde personen? (blz. 3).

Bestaat er inzicht in welke mate uitvoeringsinstellingen genoegen nemen met identificatie door werkgevers op grond van fotokopieën in plaats van originele documenten? (blz. 3).

Indien door een van de bedrijven een vervalst paspoort wordt gesignaleerd, hoe is de terugkoppeling met de overheid? (blz. 3).

Is bekend of het niet adequaat uitvoeren van de diverse processtappen (identificatie door werkgever op grond van originele document, aanlevering van zowel persoonsgegevens als het sofinummer etc) in het algemeen het gevolg is van onkunde of van onwil?(blz. 3)

Hoe serieus is de opmerking dat zou kunnen worden overwogen het sofinummer niet langer op identiteitsdocumenten te handhaven als de uitvoeringsinstellingen niet adequaat handelen? (blz. 3).

Hoe kan worden bewerkstelligd dat de voorschriften worden nageleefd? Kan de regering aangeven op wat voor wijze en binnen welke termijn zij daar vorm aan gaat geven? Welke stappen zijn inmiddels gezet om extra voorlichting te geven over het controleren van de identiteit van personen aan de hand van de overgelegde identiteitsdocumenten? Wordt alleen aan voorlichting gedacht? Acht de regering het niet verstandig een stok achter de deur te hebben? (blz. 3) .

Kan aangeven worden of bij de gesignaleerde fraudegevallen eventueel sprake is van personen of groepen personen die zich georganiseerd hebben toegelegd op het vervreemden en vervalsen van reisdocumenten met het doel om misbruik van sofinummers te maken? (blz. 4)

In hoeverre worden reeds nu in overleg met de eerstelijnscontroleurs voorbereidingen getroffen voor op termijn in te voeren nieuwe infrastructurele voorzieningen? Welke afspraken bestaan er met eerstelijnscontroleurs over de controle op Nederlandse paspoorten? Zullen zij worden (her)opgeleid voor het effectief controleren van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten? Wanneer zal dat gebeuren en door wie? (blz. 4)

Hoe kan worden verklaard dat in de uitzendbranche geringe belangstelling bestaat voor het `hit/no hit register' en het Verificatie- en Informatiesysteem? Hoe kan de belangstelling uitzendbureaus slechts voor het verificatie- en informatiesysteem worden gestimuleerd? Wat wordt hier reeds aan gedaan? (blz. 4)

Welke concrete maatregelen zullen er genomen worden om de toegang tot het Basisregister Reisdocumenten van uitzendbureaus en andere en andere werkgevers, die de identiteit van werknemers moeten controleren, vorm te geven? Hoe kan de regering verzekeren dat die toegang beperkt zal blijven tot het raadplegen van hit/no hit-gegevens van documentnummers? (blz. 5)

Is er inmiddels besloten om een verkenning van mogelijkheid de raadpleging Basisregister Reisdocumenten een verplichtend karakter te geven, uit te voeren, en zo ja wanneer worden de resultaten daarvan verwacht? Kan aangegeven worden via welke procedure de raadpleging van het Basisregister Reisdocumenten vorm gaat krijgen? Wordt daarbij ook gedacht aan de mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologie daarbij kunnen bieden? (blz. 5)

Hoe hard is de verwachting dat het Basisregister Reisdocumenten over ruim een jaar operationeel zal kunnen zijn? Hoe rekbaar is de aanduiding `ruim en jaar'? (blz. 5)

Hoe wordt voorkomen dat uitzendbureaus en andere werknemers de persoonsgegevens uit het Basisregister reisdocumenten op een oneigenlijke manier gebruiken? Hoe verhoudt zich het Basisregister tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens? Kan in algemene zin nader worden ingegaan op de beperkingen die van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitgaat op het tegengaan van fraude via vervalsing van reisdocumenten? Dient de privacybescherming het niet af te leggen tegen frauduleus handelen? (blz. 5).

Op welke wijze wil de Minister uitzendbureaus, toegang verschaffen tot de Basisregistratie reisdocumenten? (blz. 5)

Wat wordt nu precies onderzocht met betrekking tot biometrische en/of chiptechnologische toepassingen in de Nieuwe Generatie Reisdocumenten? Zijn de door de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid tijdens de begrotingsbehandeling gedane toezeggingen dat er geen sprake is van biometrische en/of chiptechnologische toepassingen in de Nieuwe Generatie Reisdocumenten inmiddels achterhaald? (blz. 5)

Wat is de overheidsidentiteitskaart? Welke biometrische en/of chiptechnologische toepassingen worden daarin opgenomen? Waarom is het besluit dienaangaande al genomen, als nog uit pilots zal moeten blijken hoe functioneel deze toepassingen in de praktijk kunnen zijn? Welke pilots zullen er eigenlijk precies in 2000 worden uitgevoerd? (blz. 5)

Is er zicht op de verschillende technieken waarmee de reisdocumenten worden vervalst?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...