Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie BIZA vraagt over misbruik sofinummers reisdocument

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

25746vra.gen lijst van vragen over reisdocumenten Gemaakt: 9-12-1999 tijd: 13:35 RTF

25 764 Reisdocumenten

Nr. LIJST VAN VRAGEN EN ...............

Vastgesteld

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft over de brief van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid van 5 november 1999 (kamerstuk 25 764, nr. 13) inzake misbruik van sofinummers op Nederlandse reisdocumenten, de navolgende vragen aan de regering ter ......... voorgelegd. Deze vragen, alsmede de daarop op....gegeven ........... zijn hieronder afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

De Cloe

De griffier voor deze lijst,

Nava

Op welke Nederlandse reisdocumenten staat het sofinummer van de houder? Op welke plaats en wijze is dit nummer aangebracht? Zullen paspoorten in de nieuwe generatie reisdocumenten ook het sofinummer vermelden? (blz. 2)

Hoeveel Nederlandse paspoorten zijn er de laatste 4 jaar als vermist opgegeven? Als het aantal vermiste paspoorten jaarlijks minder dan 1% is van het aantal in omloop zijnde paspoorten, is het dan correct te stellen dat er jaarlijks ca. 75.000 Nederlandse paspoorten vermist worden? Neemt het aantal vermiste paspoorten toe dan wel af de laatste jaren? (blz. 2)

Welk deel van de ca. 75.000 vermiste reisdocumenten wordt, voor zover nu kan worden overzien, gebruikt voor frauduleuze doelen? (blz. 2)

Kan een schatting worden gegeven van het aantal fraudegevallen met sofinummers? Kunnen personen die gedupeerd zijn geraakt als gevolg van misbruik van het sofinummer schadeloos worden gesteld? (blz. 2)

Kan de mededeling dat het aantal fraudegevallen door niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen met behulp van vervalste identiteitsdocumenten «hoewel niet onbelangrijk - toch beperkt is» nader worden gepreciseerd? (blz. 2).

In hoeveel gevallen is er de laatste 4 jaar bij de Nederlandse gemeenten, de CRI en/of andere overheidsinstanties de fotowisseltruc met het Nederlandse paspoort bekend geworden? Kan de regering een overzicht geven van de verschillende soorten van situaties waarin deze truc ontdekt werd? (blz. 2)

Wat is de reden dat de politie Midden- en West Brabant in geen enkel geval een proces-verbaal heeft opgesteld en geen opsporingsacties heeft ondernomen? Waren er geen concrete aanknopingspunten? (blz. 2-3)

Heeft de gemeente de vrijheid om uitzendbureaus informatie te verstrekken met betrekking tot de verificatie van persoonsgegevens? (blz. 3)

In hoeveel gevallen is er de laatste 4 jaar bij de Nederlandse gemeenten, de CRI en/of andere overheidsinstanties melding gemaakt van (poging tot) misbruik van sofinummer of sofi-gegevens? In hoeveel gevallen kon daarbij een link gelegd worden naar vermiste dan wel gestolen Nederlandse paspoorten? (blz. 3)

Waaruit bestaan de afspraken die op centraal niveau bestaan met de CRI, de Koninklijke Marechaussee en de BVD? Kan tevens worden aangeven wat voor concrete stappen ertoe bij moeten dragen dat onderhavige afspraken tot meer resultaten zullen leiden? (blz. 3)

Waarom geniet de opsporing van reisdocumentenfraude niet een hoge(re) prioriteit? Welke maatregelen zullen daartegen ondernomen worden? (blz. 3)

Zijn korpsbeheerders reeds eerder geattendeerd op de informatieverstrekking aan het direct betrokken ministerie in geval van geconstateerde fraude? Zo ja, waarom is die informatieverstrekking dan tot op heden tekortgeschoten? (blz. 3).

Bezitten de met de uitvoering van de Wet op de identificatieplicht belaste instanties en personen, en dan met name de zogenaamde eerstelijnscontroleurs, momenteel over voldoende expertise om te kunnen beoordelen of er sprake is van een al dan niet vervalst reisdocument? Is het gewenst dat deze instanties en personen instructies krijgen over de wijze waarop de authenticiteit van reisdocumenten kan worden gecontroleerd? ( blz. 3)

Wat vindt de regering van het idee om na aangifte van een gestolen en mogelijk te vervalsen paspoort deze aangifte ook door te geven aan de Belastingdienst, de GBA en de uitvoerende instellingen? Vindt dit al plaats? Zo nee, waarom niet? (blz. 3)

Kunnen de woorden `in principe' worden toegelicht in de zin: »Wanneer blijkt dat een persoon van wie het sofinummer is misbruikt daarbij geen betrokkenheid heeft, zijn daaraan voor de desbetreffende persoon in principe geen verdere gevolgen verbonden»? Welke mogelijkheden tot verhaal van eventuele kosten bestaan er voor de hier bedoelde personen? (blz. 3).

Bestaat er inzicht in welke mate uitvoeringsinstellingen genoegen nemen met identificatie door werkgevers op grond van fotokopieën in plaats van originele documenten? (blz. 3).

Indien door een van de bedrijven een vervalst paspoort wordt gesignaleerd, hoe is de terugkoppeling met de overheid? (blz. 3).

Is bekend of het niet adequaat uitvoeren van de diverse processtappen (identificatie door werkgever op grond van originele document, aanlevering van zowel persoonsgegevens als het sofinummer etc) in het algemeen het gevolg is van onkunde of van onwil?(blz. 3)

Hoe serieus is de opmerking dat zou kunnen worden overwogen het sofinummer niet langer op identiteitsdocumenten te handhaven als de uitvoeringsinstellingen niet adequaat handelen? (blz. 3).

Hoe kan worden bewerkstelligd dat de voorschriften worden nageleefd? Kan de regering aangeven op wat voor wijze en binnen welke termijn zij daar vorm aan gaat geven? Welke stappen zijn inmiddels gezet om extra voorlichting te geven over het controleren van de identiteit van personen aan de hand van de overgelegde identiteitsdocumenten? Wordt alleen aan voorlichting gedacht? Acht de regering het niet verstandig een stok achter de deur te hebben? (blz. 3) .

Kan aangeven worden of bij de gesignaleerde fraudegevallen eventueel sprake is van personen of groepen personen die zich georganiseerd hebben toegelegd op het vervreemden en vervalsen van reisdocumenten met het doel om misbruik van sofinummers te maken? (blz. 4)

In hoeverre worden reeds nu in overleg met de eerstelijnscontroleurs voorbereidingen getroffen voor op termijn in te voeren nieuwe infrastructurele voorzieningen? Welke afspraken bestaan er met eerstelijnscontroleurs over de controle op Nederlandse paspoorten? Zullen zij worden (her)opgeleid voor het effectief controleren van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten? Wanneer zal dat gebeuren en door wie? (blz. 4)

Hoe kan worden verklaard dat in de uitzendbranche geringe belangstelling bestaat voor het `hit/no hit register' en het Verificatie- en Informatiesysteem? Hoe kan de belangstelling uitzendbureaus slechts voor het verificatie- en informatiesysteem worden gestimuleerd? Wat wordt hier reeds aan gedaan? (blz. 4)

Welke concrete maatregelen zullen er genomen worden om de toegang tot het Basisregister Reisdocumenten van uitzendbureaus en andere en andere werkgevers, die de identiteit van werknemers moeten controleren, vorm te geven? Hoe kan de regering verzekeren dat die toegang beperkt zal blijven tot het raadplegen van hit/no hit-gegevens van documentnummers? (blz. 5)

Is er inmiddels besloten om een verkenning van mogelijkheid de raadpleging Basisregister Reisdocumenten een verplichtend karakter te geven, uit te voeren, en zo ja wanneer worden de resultaten daarvan verwacht? Kan aangegeven worden via welke procedure de raadpleging van het Basisregister Reisdocumenten vorm gaat krijgen? Wordt daarbij ook gedacht aan de mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologie daarbij kunnen bieden? (blz. 5)

Hoe hard is de verwachting dat het Basisregister Reisdocumenten over ruim een jaar operationeel zal kunnen zijn? Hoe rekbaar is de aanduiding `ruim en jaar'? (blz. 5)

Hoe wordt voorkomen dat uitzendbureaus en andere werknemers de persoonsgegevens uit het Basisregister reisdocumenten op een oneigenlijke manier gebruiken? Hoe verhoudt zich het Basisregister tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens? Kan in algemene zin nader worden ingegaan op de beperkingen die van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitgaat op het tegengaan van fraude via vervalsing van reisdocumenten? Dient de privacybescherming het niet af te leggen tegen frauduleus handelen? (blz. 5).

Op welke wijze wil de Minister uitzendbureaus, toegang verschaffen tot de Basisregistratie reisdocumenten? (blz. 5)

Wat wordt nu precies onderzocht met betrekking tot biometrische en/of chiptechnologische toepassingen in de Nieuwe Generatie Reisdocumenten? Zijn de door de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid tijdens de begrotingsbehandeling gedane toezeggingen dat er geen sprake is van biometrische en/of chiptechnologische toepassingen in de Nieuwe Generatie Reisdocumenten inmiddels achterhaald? (blz. 5)

Wat is de overheidsidentiteitskaart? Welke biometrische en/of chiptechnologische toepassingen worden daarin opgenomen? Waarom is het besluit dienaangaande al genomen, als nog uit pilots zal moeten blijken hoe functioneel deze toepassingen in de praktijk kunnen zijn? Welke pilots zullen er eigenlijk precies in 2000 worden uitgevoerd? (blz. 5)

Is er zicht op de verschillende technieken waarmee de reisdocumenten worden vervalst?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie