Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare aanbesteding Bestek 99-23 provincie Friesland

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Openbare aanbesteding Bestek 99-23

Namens Gedeputeerde Staten van Fryslân zal door of namens de directeur van de Hoofdgroep Wegen en Kanalen van de provincie Fryslân op 9 december 1999, om 11.00 uur, in het kantoor-gebouw Gedempte Keizersgracht 38 te Leeuwarden, overeenkomstig het Uniform Aanbeste-dingsreglement 1986, openbaar worden aanbesteed:

"Bestek 99-23 volgens de RAW-systematiek, voor herinrichting wegvakken Gorredijksterweg te Jubbega, gelegen in de provinciale weg nr. N392 met bijkomende werken, aanleg rotonde Prikkedamweg te Hoornsterzwaag, gelegen in de provinciale weg nr. N380 met bijkomende werken, en aanleg rotonde Oldeberkoop te Oldeberkoop, gelegen in de provinciale weg nr. N353/N351 met bijkomende werken.

Bestek 99-23 omvat in hoofdzaak:

- het zagen van asfaltverharding 4070 m

- het verwijderen van fundering steenmengsels 3600 m2
- het opbreken van asfaltverharding 5720 m2
- het opbreken van elementenverharding 5125 m2
- het opbreken van betonbanden 930 m

- het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond 3770 m3
- het leveren en verwerken van grond 3330 m3
- het vervoeren en verwerken van grond uit depot 1300 m3
- het aanbrengen van kolken en inspectieputten 169 st
- het aanbrengen van pvc leidingen 2400 m

- het aanbrengen fundering 8650 m2

- het aanbrengen van asfaltverhardingen 990 ton
- het aanbrengen van betonverharding 250 m2
- het aanbrengen van elementverhardingen 2630 m2
- het aanbrengen van kantopsluiting 4930 m

Uitvoeringsduur:
Rotonde Oldeberkoop dient per 30 juni 2000 in gebruik te kunnen worden genomen.
Het werk moet uiterlijk 1 november 2000 worden opgeleverd.

Onderhoud: De onderhoudstermijn bedraagt 6 maanden. Betaling: De betaling zal plaatsvinden in 4-wekelijkse termijnen. Eisen en criteria:
Voor de opdracht van het werk komen uitsluitend in aanmerking inschrijvers die:
a. desgevraagd binnen één week na het daartoe gedane verzoek de volgende gegevens hebben overlegd:

- een bewijs van inschrijving van de onderneming in het beroepsregister;

- een bankverklaring waaruit de financiële draagkracht van de onderneming blijkt;

- een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan werken van de onderneming in de laatste drie boekjaren;
- een lijst van de in de laatste zeven jaar door de onderneming en door zijn eventueel in te schakelen onderaannemers uitgevoerde gelijksoortige werken, het bedrag van die werken, alsmede de tijd en de plaats van de uitvoering met vermelding van de opdrachtgevers; b. met behulp van de onder a. genoemde gegevens hebben aangetoond te beschikken over voldoende capaciteit en ervaring om het onderhavige werk op een vakkundige en regelmatige wijze te kunnen uitvoeren; c. niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren; d. in de periode van 7 jaar, voorafgaande aan de datum van aanbesteding van dit werk op een vakkundige en regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen: tenminste één (1) soortgelijk werk in de GWW-sector met een aannemings-som of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan ¦
900.000,-;
e. in de laatste 3 boekjaren een gemiddelde omzet aan werken in de GWW-sector hebben bereikt gelijk of groter dan f 3.500.000,-.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient tenminste één (1) van de deelnemers aan de combinatie aan de in d. en e. gestelde eisen te voldoen.

De gunningscriteria, voor zover anders dan het gunningscriterium van de laagste prijs, zijn:

- de uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen;
- de bij het inschrijvingsbiljet behorende volledig en naar waarheid ingevulde verklaring inzake inschrijvingsvereisten.

Ter inzage
Het bestek nr. 99-23 met de bijbehorende tekeningen ligt met ingang van 10 november 1999 ter inzage in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden en is aldaar met ingang van genoemde datum verkrijgbaar tegen betaling van f 205,- of wordt franco toegezonden na ontvangst van een volledig ingevulde en ondertekende girobetaalkaart of een bankcheque ad
f 215,-. De prijzen zijn inclusief B.T.W. Het bestek wordt geleverd inclusief een diskette met daarop het bestek in automatisch leesbare vorm. Er wordt geen restitutie gegeven.

Het postadres is: Provincie Fryslân, Hoofdgroep Wegen en Kanalen, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Tel. 058 - 292 59 25.

Inlichtingen
Inlichtingen zullen worden verstrekt op 24 november 1999 om 11.00 uur in het kantoorgebouw Gedempte Keizersgracht 38 te Leeuwarden; de nota van inlichtingen ligt 7 dagen voorafgaand aan de dag van aanbesteding ter inzage in het provinciehuis en wordt aan bestekhouders toegezonden. Het inschrijvingsbiljet moet worden bezorgd op het adres waar de aanbesteding zal worden gehouden.

Leeuwarden, 3 november 1999

Gedeputeerde Staten van Fryslân

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie