Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak staatssecretaris Hoogervorst tijdens EU-conference

Datum nieuwsfeit: 10-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak staatssecretaris Hoogervorst tijdens EU-conference

Nr. 99/228
9 december 1999

Embargo:
10 december 1999 tot
10.30 uur

Staatssecretaris Hoogervorst: OPS in Europees verband bespreken en aanpakken.

In Nederland komen een half miljoen mensen tijdens hun dagelijks werk in meer of mindere mate in contact met oplosmiddelen. Ongeveer 2.500 mensen lijden in Nederland aan OPS (organisch psychosyndroom) door de blootstelling aan organische oplosmiddelen. Dit zei staatssecretaris Hoogervorst tijden de .EU-conference on Organic Solvents and Organic Psycho-Syndrome. op 10 december 1999 in Delft.
De Europese Commissie heeft op 9 december Nederland het groene licht gegeven voor de OPS-regeling die professioneel binnenschilderwerk met OPS-veroorzakende producten per 1 janauri 2000 verbiedt. Ook de parket- en tapijtleggers mogen vanaf die datum niet meer werken met lijm die oplosmiddelen bevat.
De staatssecretaris benadrukte het belang van een Europese aanpak. We moeten niet proberen in elke lidstaat hetzelfde wiel uit te vinden. Het is beter dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn. En het is wenselijk dat we ons beleid als lidstaten onderling en met de Commissie afstemmen.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de .EU-conference on Organic Solvents and Organic Psycho-Syndrome. op 10 december 1999 in Delft.

Het is mij een genoegen u namens de Nederlandse regering welkom te heten in Delft. Ik ben blij dat wij deze conferentie over organische oplosmiddelen en het organisch psychosyndroom samen met het Finnish Institute of Occupational Health hebben kunnen organiseren. Ik dank het .Institutet för Arbetshygien. voor zijn bijdrage aan het realiseren van deze bijeenkomst.

Want we kunnen veel leren van onze Scandinavische collega.s. Zij waren de eersten die in de jaren tachtig de gevaren van OPS hebben onderkend en de strijd tegen OPS hebben aangebonden. Met als klinkend resultaat dat het aantal slachtoffers van deze sluipende ziekte in de Scandinavische landen aanzienlijk is afgenomen.

De Nederlandse regering en het Nederlandse bedrijfsleven vinden het belangrijk dat we het probleem van de OPS in Europees verband bespreken en aanpakken. We moeten niet proberen in elke lidstaat hetzelfde wiel uit te vinden. Het is beter dat we van elkaar weten waarmee we bezig zijn. En het is wenselijk dat we ons beleid als lidstaten onderling en met de Commissie afstemmen. Daarom verheugt het mij dat dr. Aresini van het Directoraat-Generaal voor Werkgelegenheid, Industriële betrekkingen en Sociale Zaken van de Europese Unie deze conferentie voorzit.

Het zijn voor uw gezelschap waarschijnlijk bekende gegevens, maar toen ik de cijfers over OPS voor het eerst hoorde schrok ik wel. In Nederland komen een half miljoen mensen tijdens hun dagelijkse werk in meer of mindere mate in contact met oplosmiddelen. Ongeveer 2.500 mensen lijden in Nederland aan OPS door de blootstelling aan organische oplosmiddelen. En daar komen naar schatting enkele tientallen tot enkele honderden mensen per jaar bij.

We moeten - ook internationaal - alles in het werk stellen om de gevaren van oplosmiddelen te verminderen. Dat kan langs verschillende wegen. Door nieuwe technieken toe te passen, waarbij schadelijke oplosmiddelen plaatsmaken voor veiligere producten. En waar dat nog niet mogelijk is door veel bewuster en voorzichtiger met oplosmiddelen om te gaan. Maar ook door meer kennis te vergaren over de schadelijke effecten van oplosmiddelen. En tenslotte door de diagnostische procedures in de verschillende Europese landen op elkaar af te stemmen. Al die thema.s komen vandaag aan de orde.

Voor Nederland komt deze conferentie op een bijzonder moment. We hebben gisteren in Europees verband een belangrijke stap vooruit gezet bij de bestrijding van OPS. Want de Europese Commissie heeft ons het groene licht gegeven voor de OPS-regeling die professioneel binnenschilderwerk met OPS-veroorzakende producten per 1 januari verbiedt. Ook de parket- en tapijtleggers mogen vanaf die datum niet meer werken met lijm die oplosmiddelen bevat. Voor Nederland betekent dat de kroon op een mooi stuk werk dat we na een langdurig onderhandelingsproces in verbazingwekkend korte tijd hebben verzet.

Inderdaad, in zeer korte tijd. Want in 1997 stonden de werkgevers en de vakbonden in Nederland nog lijnrecht tegenover elkaar als het ging over schilderen met verf zonder oplosmiddelen. Wie had toen kunnen denken dat ik al eind vorig jaar in een zaal met vijftienhonderd schilders het startschot kon geven voor de campagne .Schilder anders.? Een campagne die door de hele branche met enthousiasme werd begroet.

Niet alleen werkgevers en werknemers in de schildersbedrijven zijn enthousiast. Ook de verfindustrie heeft zich ingespannen producten op de markt te brengen met aanzienlijk minder oplosmiddelen en die van een hoogstaande kwaliteit zijn. En enkele maanden geleden heb ik zeer geïnteresseerde opdrachtgevers toegesproken over het schilderen zonder oplosmiddelen.

Het Nederlandse .anders schilderen. markeert een cultuuromslag. Met creativiteit, gezond verstand en vernieuwingsgezindheid hebben alle betrokkenen de koers verlegd. Niet minder dan vijftigduizend schilders zijn in de loop van twee jaar bijgeschoold voor het werken met de nieuwe verfsoorten.

Ik denk dat het goed is dat we ons realiseren dat de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de bescherming van werknemers tegen risico.s op het werk. Maar we dienen ons er daarnaast van bewust te zijn dat werkgevers of werknemers en hun organisaties in veel gevallen een voortrekkersrol kunnen vervullen waar het gaat om het signaleren van de gevaren. En natuurlijk ook bij het aandragen van mogelijke oplossingen.

Niet de overheid, maar de bedrijven zijn de eersten die vaststellen dat er gezondheidsrisico.s gepaard gaan met bepaalde soorten werk. Zij zijn de eersten die op het probleem stuiten. Vervolgens is een gezamenlijke zoektocht naar de beste oplossing doorgaans de meest effectieve.

Zo is het ook in de Nederlandse schildersbranche verlopen. Die geeft een goed voorbeeld van nauwe samenwerking tussen werkgevers, werknemers, producenten en overheid die samen gezonder werken bevorderen. En daarbij gelijktijdig een proces van technologische vernieuwing in gang zetten. Het toepassen van nieuwe, hoogstaande technieken zal de Nederlandse concurrentiepositie niet aantasten, maar zal die juist versterken. Want met onze kennis en ervaring lopen wij in de voorste gelederen als heel Europa oplosmiddelarm gaat schilderen.

Ook op een andere manier ondersteunen we als overheid de cultuuromslag. Samen met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de verfproducenten proberen we ook de doe-het-zelf-markt over te halen zonder oplosmiddelen te schilderen. Mijn collega van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en ik verwachten daarmee een tweeledig doel te bereiken: minder schadelijke stoffen die het milieu belasten en een gelijk speelveld voor de professionele schilder en de doe-het-zelf-markt.

Het succes bij de schilders en de tapijtleggers moet bij andere beroepsgroepen navolging kunnen vinden. We zijn al bezig dit soort afspraken te maken met de autospuiters en de grafische industrie. Maar ook met andere sectoren met een hoog OPS-risico zijn we in gesprek: de scheepsbouw, de metaalsector, de schoenen- en leerindustrie, de houten meubel- en timmerindustrie. Een volledige vervanging van de honderden verschillende toepassingen van oplosmiddelen in al die sectoren is uiteraard niet van vandaag op morgen mogelijk. Maar dat proces van vervanging zal sneller kunnen verlopen naarmate we in de Europese Unie meer ervaringen uitwisselen over technische vernieuwingen.

In Nederland hechten wij veel belang aan vrijwillige afspraken in sectoren als het gaat om het verbeteren van arbeidsomstandigheden. In die afspraken, convenanten, wordt vastgelegd dat de sector zich verplicht een probleem op het gebied van arbeidsomstandigheden aan te pakken. Er wordt concreet vastgelegd dat het probleem binnen een bepaalde tijdspanne met een bepaald percentage moet zijn teruggedrongen.

Een convenant geeft zo.n sector een zekere mate van vrijheid wat betreft de manier waarop het doel wordt bereikt. Maar een convenant is niet vrijblijvend. Bedrijfstakken worden door een convenant aangemoedigd grenzen te verleggen, vernieuwend te opereren bij het zoeken naar mogelijkheden om arbeidsrisico.s te verkleinen. Die aanpak biedt ook bij het bestrijden van OPS mogelijkheden. De overheid ondersteunt die ontwikkeling, ook financieel.

Ik denk dat we in Europa gebaat zijn bij een benadering van het OPS-probleem die meer omvat dan een verbod op onverantwoorde blootstelling aan de invloed van schadelijke oplosmiddelen. We moeten als overheden onderzoek naar alternatieven stimuleren. We moeten zorgen voor goede voorlichting over de gevaren van OPS. We moeten onze kennis en ervaringen uitwisselen en zo mogelijk nationale strategieën onderling afstemmen.

Dit voorjaar hebben we in Amsterdam met een conferentie over .Substitution projects for health and environment. - het SPHERE+project - afgesloten. Dat project, gefinancierd door de Europese Unie, heeft ons veel geleerd over de manier waarop we het complexe probleem van de schade aan mens en milieu door giftige stoffen tot een oplossing kunnen brengen. SPHERE+ heeft ons duidelijk gemaakt dat we alleen in internationaal verband de vervanging van gevaarlijke stoffen effectief gestalte kunnen geven.

In het verlengde daarvan verwacht ik dat deze conferentie ons verder op weg helpt naar een gezonder werkend Europa. Ik wens u tot slot een vruchtbare conferentie en een prettig verblijf in Nederland toe.


- LET OP EMBARGO -

10 dec 99 10:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie