Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK inzake ciculaire Gemeentefonds

Datum nieuwsfeit: 10-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.163 brief min bzk t.g.v. de ciculaire gemeentefonds 10 dec. 1
999

Gemaakt: 20-12-1999 tijd: 13:32

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 dec. 1999

Hierbij zend ik u, mede namsn de staatssecretaris van Financien, afschriften van de circulaire gemeentefonds van 10 december 1999 die ik heden heb verzonden aan de gemeentefonds van 10 december 1999 die ik heden heb verzonden aan de gemeentebesturen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper.

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS
van 10 december 1999

Aan de gemeentebesturen

Onderwerp gemeentefonds

Doelstelling bekendmaking van beleid en
het geven van informatie

Relatie met andere circulaires meicirculaire van 1999 (FO99/U68602), septembercirculaire van 1999 (FO99/U84795),
brief van de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties van 4 november 1999
(FO99/91733)

Geldig tot 1 juli 2000

Inlichtingen 9-11 uur:


10-12 uur:
b.g.g. R.L.J. de Neef
N.P. Passchier
A. Doeves
R.S. Fransz (070) 426 6208
(070) 426 6259
(070) 426 6255
(070) 426 6277

E-mail (Dienstpostbus.BFO@minbzk.nl)

Internet

Gemnet www.minbzk.nl
www.minfin.gemnet.nl
web.minfin.gemnet.nl

1 Inleiding

In deze circulaire informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, over een mutatie op het gemeentefonds, die voortvloeit uit overleg dat wij op 1 december 1999 hebben gevoerd met de VNG en het IPO. Daarnaast geeft de circulaire de stand van zaken weer met betrekking tot de voorgenomen aanpassing van het verdeelstelsel met ingang van 2001.


2 Lokale opslagen omroepbijdragen

Wij verhogen het gemeentefonds structureel met ƒ 10 miljoen met ingang van het jaar 2000 in verband met de afschaffing van de omroepbijdrage. In de septembercirculaire van 1999 hebben wij voor dit onderwerp reeds een structurele toevoeging van ƒ 3 miljoen aangekondigd. Dit bedrag wordt nu met ƒ 7 miljoen aangevuld tot ƒ 10 miljoen. De verdeling van het bedrag van ƒ 3 miljoen, zoals die werd voorgesteld in § 5.5 van de septembercirculaire van 1999, vervalt. Ook zal geen gebruik worden gemaakt van een integratie-uitkering van ƒ 15 miljoen en evenmin zal de bijbehorende onttrekking van ƒ 12 miljoen aan de algemene uitkering doorgang vinden. Het gehele bedrag van ƒ 10 miljoen zal verdeeld worden via een bedrag per woonruimte.

De Tweede Kamer heeft op 25 november jl. het wetsvoorstel afschaffing omroepbijdrage aangenomen. Binnenkort zal de Eerste Kamer over dit onderwerp besluiten. Indien de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt, heeft dit tot gevolg dat het niet langer mogelijk is gemeentelijke opslagen op de omroepbijdrage te heffen voor lokale omroepen. Circa 100 gemeenten lopen hierdoor inkomsten uit bedoelde opslagen mis tot een bedrag van ƒ 3 miljoen (raming voorjaar 1999). Eerder bestond het voornemen dit gemis te compenseren via een toevoeging aan het gemeentefonds van ƒ 3 miljoen structureel (zie de septembercirculaire van 1999, § 5.5). Ter verdeling van dit bedrag hebben wij toen een eenmalige integratie-uitkering aangekondigd van ƒ 15 miljoen, in het jaar 2000 uit te keren aan de genoemde 100 gemeenten. Om deze ƒ 15 miljoen te bekostigen zou enerzijds de toevoeging van ƒ 3 miljoen worden gebruikt en anderzijds eenmalig een bedrag van ƒ 12 miljoen aan de algemene uitkering worden onttrokken door een verlaging van het bedrag per inwoner. In het jaar 2001 zou het bedrag van ƒ 12 miljoen vervolgens weer opgaan in de algemene uitkering van het fonds, samen met de toevoeging van ƒ 3 miljoen. De uitlichting (ƒ 0,64 per inwoner in basis) is destijds verwerkt in de Verdeeltabel 2000 (zie de septembercirculaire van 1999, bijlage 2, tabellen 3 en 4).

Op 1 december 1999 heeft over dit onderwerp bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de VNG en het IPO. Vastgesteld is dat een aantal gemeenten uit de algemene middelen bijdragen verstrekt aan lokale omroepen. Zij heffen dus geen opslagen op de omroepbijdrage. Het kabinet heeft in dit geval en zonder precedent besloten deze eigen bijdragen eveneens te compenseren. Het gaat om een bedrag van ƒ 7 miljoen, dat in aanvulling komt op de eerder aangekondigde ƒ 3 miljoen. De gehele som van ƒ 10 miljoen wordt structureel verdeeld via een bedrag per woonruimte met ingang van het jaar 2000. Het voornemen om in dat jaar bij de verdeling tijdelijk gebruik te maken van een integratie-uitkering vervalt, evenals de daarmee samenhangende verlaging van het bedrag per inwoner met ƒ 0,64 (in basis). Daarvoor in de plaats verhogen wij het bedrag per woonruimte met ƒ 1,17 (in basis). De wijzigingen zullen worden opgenomen in de Verdeeltabel 2000 van de meicirculaire van 2000.


3 Aanpassing verdeelstelsel gemeentefonds 2001

Op 4 november 1999 zonden wij u een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer inzake de aanpassing van het verdeelstelsel van het gemeentefonds. De begeleidende brief, kenmerk FO99/91733, maakte melding van een Algemeen Overleg op 18 november 1999 met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. De brief is in dat overleg besproken.

Het overleg met de Tweede Kamer is nog gaande. De vaste commissie zal nog deze maand schriftelijk antwoord krijgen op de vragen gesteld in het Algemeen Overleg van 18 november 1999. Wij voorzien in januari 2000 een nieuw overleg met de commissie over de structurele aanpassing van het verdeelstelsel. In april 2000 zal over één en ander definitief worden beslist.

Vele gemeenten hebben zich schriftelijk tot de Tweede Kamer en tot ons gewend over de voornemens. Ook de VNG heeft dat gedaan. De inhoud van die brieven is - specifiek of in meer algemene termen - in het overleg aan de orde geweest. Aangezien het door de brieven schrijvende gemeenten beoogde doel is bereikt (namelijk het aankaarten van een discussie), zien wij dan ook af van individuele beantwoording.


4 Voorschotbetalingen 2000

De mutatie, die wij in § 2 van deze circulaire hebben vermeld, wordt direct verwerkt in de bevoorschotting van de algemene uitkering voor 2000. Vanaf de betaalmaand januari zal dus gerekend worden met ƒ 215,29 per inwoner en ƒ 475,23 per woonruimte (bedragen in basis).

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie