Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie van Financien over Wet Verbruiksbelastingen

Datum nieuwsfeit: 10-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Groene PrikkelsDirectie Wetgeving Verbruiksbelastingen

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WV 1999-02217 M

10 december 1999

Onderwerp

Nadere informatie met betrekking tot het voorstel van wet tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag (26 532)

Bij de behandeling van wetsvoorstel 26 532 inzake invoering van de regeling energiepremies en van de milieu-investeringsaftrek op 11 november jl. is door de heer Vendrik gevraagd om uiterlijk 10 december de definitieve teksten van de te treffen uitvoeringsregelingen aan de Tweede Kamer toe te zenden alsmede het toetsingskader dat gehanteerd is bij het samenstellen van de lijst voor de energiepremieregeling. Dat is toen ook toegezegd. Bij brief van de vaste Commissie voor Financiën van 30 november 1999 (kenmerk 63-99-Fin) is de eerste ondergetekende aan deze toezegging herinnerd. Hierbij doen wij u deze stukken toekomen.

Bij de nu toegezonden meest recente tekst van de Uitvoeringsregeling energiepremies tekenen wij aan dat deze minimaal afwijkt van de concept-regeling zoals deze u bij de nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel 26 532 is toegezonden. Het gaat om de volgende afwijkingen. Met betrekking tot de in bijlage I opgenomen vaatwasser (nr. 1002) zijn nu ook eisen gesteld ten aanzien van afwas- en droogresultaat, in bijlage II is nu voorzien in een EPA-bonus (zie noot 2 van die bijlage) en er is nu ook een toelichting op de gehele regeling opgenomen. De regeling is ook bij de Europese Commissie aangemeld als technisch voorschrift. Deze regeling zal, als de Eerste Kamer haar goedkeuring hecht aan het wetsvoorstel, op 1 januari 2000 van kracht kunnen worden. De melding aan Brussel als technisch voorschrift betekent immers niet dat inwerkingtreding van de maatregel dient te worden opgeschort tot Brussel een reactie heeft gegeven.

Met betrekking tot de nu overgelegde teksten inzake de milieu-investeringsaftrek (MIA) merken wij op dat de bij de aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 1999 behorende concept-bijlage Milieulijst MIA 1999, te zamen met de wettelijke regeling van de milieu-investeringsaftrek dit voorjaar bij de Europese Commissie is aangemeld in het kader van de verplichting om steunmaatregelen te melden; de Commissie heeft daarover nog geen besluit genomen. Het is daarmee thans zeker dat de MIA in 1999 niet meer zal kunnen werken.

Het voor de MIA uitgetrokken budget zal, zoals ook al is vermeld in de brief van 17 november jl., waarbij de vierde nota van wijziging op het Belastingplan 2000 werd aangeboden (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999/2000, 26 820 en 26 532, nr. 16), worden aangewend voor fiscale maatregelen in het kader van de herstructurering land- en tuinbouw.

Het concept van de bijlage bij de aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2000 (Milieulijst MIA 2000) is eind oktober aan de Commissie voorgelegd; ook daarover heeft de Commissie nog geen besluit genomen. Zodra de Commissie het groene licht geeft zal deze lijst definitief kunnen worden vastgesteld.

Inzake het gevraagde toetsingskader dat is gehanteerd bij het vaststellen van de energiepremielijst merken wij het volgende op. Het samenstellen van de lijst met de te premiëren apparaten en voorzieningen en de daarbij behorende energiepremies ten behoeve van de uitvoeringregeling energiepremies is gebeurd door een breed samengestelde werkgroep. In de werkgroep hadden zowel de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als NOVEM en EnergieNed zitting. De uitgangspunten op grond waarvan deze werkgroep is gekomen tot de aanbevelingen die hebben geleid tot de concept-energiepremielijst, zijn neergelegd in bijgaande notitie Toelichting op het voorstel maatregelen energiepremies. Daarin wordt het toetsingskader geschetst voor de beantwoording van de vraag welke apparaten en voorzieningen op de lijst dienen te worden geplaatst en welke bedragen daarbij in aanmerking genomen moeten worden. De notitie beperkt zich uitdrukkelijk tot de onderhavige regeling. Een meer algemene studie over het toetsingskader, waarbij onder meer de afweging tussen subsidie en belastingfaciliteit aan de orde komt, zal zoals toegezegd in de loop van volgend jaar aan uw Kamer worden aangeboden.

Wij maken verder van de gelegenheid gebruik om een toezegging na te komen die is gedaan bij de behandeling van het Belastingplan 2000 op 23 en 24 november jl. Door de heer Vendrik is toen gevraagd om nadere informatie over de EnergiePrestatieAdvies (EPA) experimenten.

Daarover merken wij het volgend op. Vooruitlopend op de definitieve start van het EPA worden er al experimenten met het EPA uitgevoerd. Daartoe is op 31 augustus 1999 een Besluit Subsidies Energieprogrammas (BSE) in de Staatscourant gepubliceerd. In het kader van dit BSE worden experimenten met EPA gesubsidieerd, waaronder praktijk- en haalbaarheids-experimenten, ontwikkelings- en onderzoeksprojecten en kennisoverdracht (opleidingen tot EPA-adviseur). Er zijn al ruim 100 projectvoorstellen ingediend, met een grote variëteit (woningcorporaties, installateurs, bouwbedrijven, gemeenten). Circa 50 projecten hebben inmiddels een subsidie toegewezen gekregen. De overige aanvragen, waaronder ook die inzake het door de heer Vendrik genoemde initiatief in Utrecht, zijn nog in behandeling. Op 22 november 1999 is de indieningstermijn voor de EPA-experimenten verlengd tot eind 1999 en is het beschikbare budget met 2,5 miljoen verhoogd. De gehonoreerde experimenten zullen nauwkeurig worden gemonitord en geëvalueerd. De resultaten daarvan, die naar verwachting medio 2000 beschikbaar zullen zijn, zullen worden gebruikt bij de verdere vormgeving van EPA-regeling.

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Economische zaken,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer,

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

Nr. WV99/ M s-Gravenhage, .. december 1999

concept 2 december 1999

Uitvoeringsregeling energiepremies

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 36a, eerste lid, onderdeel j, en 36p, tweede lid van de Wet belastingen op milieugrondslag;

Besluit:

ARTIKEL I

A. Deze regeling verstaat onder wet: Wet belastingen op milieugrondslag.

B. Als apparaten en voorzieningen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie als bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de wet worden aangewezen: de apparaten en voorzieningen opgenomen in bijlage I van deze regeling.

C. Als belastingvermindering bedoeld in artikel 36p, tweede lid, van de wet wordt aangewezen: de bedragen per apparaat of voorziening opgenomen in bijlage II van deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling energiepremies.

De Staatssecretaris van Financiën,

Bijlage I

Deze bijlage wordt aangehaald als: Energiepremie-lijst

Omschrijving apparaten

1001

Koelkast/vriezer

Bestemd voor:

het koelen van levensmiddelen voor huishoudelijk gebruik, met behulp van een koelkast of een koel/vries-combinatie of een vrieskist of vrieskast met een inhoud van 1 m3 of minder

Bestaande uit:

koelkast, vrieskast, vrieskist of koelvriescombinatie voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat deze apparaten voldoen aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik koel- en vriesapparatuur

1002

Vaatwasser

Bestemd voor:

het reinigen van huishoudelijke vaat

Bestaande uit:

vaatwasser met een capaciteit van minder dan 15 standaard couverts en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A voor energieverbruik en klasse A of B voor afwasresultaat en droogresultaat als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik afwasmachines

1003

Wasmachine

Bestemd voor:

het reinigen van kleding en huishoudelijk textiel

Bestaande uit:

wasmachine met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik wasmachines

1004

Elektrische wasdroger

Bestemd voor:

het drogen van kleding en huishoudelijk textiel door middel van drooglucht die wordt verwarmd door een elektrische installatie

Bestaande uit:

elektrische wasdroger met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik droogtrommels

1005

Gasverwarmde wasdroger

Bestemd voor:

het drogen van kleding en huishoudelijke textiel door middel van drooglucht die direct wordt verwarmd met gas of indirect wordt verwarmd door een gasgestookte installatie

Bestaande uit:

gasverwarmde wasdroger met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed

1006

Wasdrogercombinatie

Bestemd voor:

het reinigen en drogen van kleding en huishoudelijk textiel

Bestaande uit:

een wasdrogercombinatieapparaat met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties

Omschrijving voorzieningen

2001

Vloerisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van de onderzijde van de begane grondvloer van een woning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:


a. een laag isolatiemateriaal, welke niet uit in situ gespoten polyurethaan bestaat, met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2. K/W, of


b. een in situ gespoten laag HCFK vrije polyurethaan, voorzien van een certificaat waaruit blijkt dat de laag voldoet aan de beoordelingsrichtlijn 1332/02 van het BKB, met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2.K/W

2002

Bodemisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van kruipruimtes van woningen door middel van het bedekken van de bodem met een isolerende laag, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

een isolerende laag met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2.K/W

2003

Spouwmuurisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van een spouwmuur van een buitengevel of buitengeveldeel, van een woning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

een laag isolatiemateriaal met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2.K/W

2004

Gevelisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van de binnen- of buitenzijde van een buitengevel of buitengeveldeel (waaronder begrepen borstweringen en het vervangen van glas door een niet transparante laag) van een woning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

een laag isolatiemateriaal met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2.K/W

2005

Dak- of vlieringisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van hetzij een dak hetzij een onverwarmde vliering van een woning, met uitzondering van een plat dak aan de onderzijde of van een schuin dak met UF-schuim onder de dakpannen, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

een laag isolatiemateriaal met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2.K/W

2006

Isolatiemaatregelen door de aanvrager

Bestemd voor:

het realiseren van energiebesparing in woningen, waarbij de voorziening door de aanvrager zelf is aangebracht

Bestaande uit:

het realiseren van voorzieningen als genoemd onder 2001 tot en met 2005 met uitzondering van 2001 deel b.

2007

HR++glas

Bestemd voor:

het beperken van energieverliezen door ramen door middel van warmtereflecterend isolerend meervoudig glas, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

warmtereflecterend HR++ glas dat voorzien is van de vermelding van de productnaam en het kenmerk HR++glas (vastgesteld volgens de Nationale BRL 2002, 1996) in de afstandhouder en aangebracht met inachtneming van NEN 3576 en NPR 3577, en een spouwbreedte heeft van tenminste 15 millimeter.

2008

HR++glas

Bestemd voor:

het beperken van energieverliezen door ramen door middel van warmtereflecterend isolerend meervoudig glas, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

warmtereflecterend HR++ glas dat voorzien is van de vermelding van de productnaam en het kenmerk HR++glas (vastgesteld volgens de Nationale BRL 2002, 1996) in de afstandhouder en aangebracht met inachtneming van NEN 3576 en NPR 3577, en een spouwbreedte heeft van tenminste 9 millimeter doch minder dan 15 millimeter.

Bij toepassing in bewegende delen zal HR++glas met een spouwbreedte van minder dan 9 mm worden opgevat als HR++glas met een spouwbreedte van tenminste 9 millimeter doch minder dan 15 millimeter.

2009

Galerij- of balkon-afdichting

Bestemd voor:

het winddicht dichtzetten van balkons en galerijen bij meergezinswoningen, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

beglazing, beplating of andere bouwkundige voorziening

2010

HR-(combi)ketel (£ 35 kW)

Bestemd voor:

het verwarmen van water voor ruimteverwarming van woningen en/of de verwarming van tapwater, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een aardgas gestookte ketel met een nominale belasting van ten hoogste 35 kW en voorzien van een Gaskeur HR 107-CW kwaliteitsaanduiding

2011

HR-(combi)ketel (> 35 kW)

Bestemd voor:

het verwarmen van water voor ruimteverwarming van woningen en/of de verwarming van tapwater, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een aardgas gestookte ketel met een nominale belasting van meer dan 35 kW en voorzien van een Gaskeur HR 107- CW kwaliteitsaanduiding

2012

Woningaanpassing t.b.v. warmtelevering

Bestemd voor:

het geschikt maken van de verwarmingsinstallatie van een woning voor aansluiting op een extern warmtedistributienet, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

voorzieningen binnen de woning ten behoeve van ontvangst en benutting van warmte voor ruimteverwarming vanuit een warmtedistributienet dat buiten het woningenblok is gelegen

2013

Individuele bemetering

Bestemd voor:

het meten van het energiegebruik voor verwarming of voor de productie van warm tapwater in afzonderlijke eenheden van een collectief verwarmd en nog niet individueel bemeterd gebouw, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

individuele warmtemeters per woningeenheid

2014

Warmteterugwinning uit ruimteventilatielucht

Bestemd voor:

het terugwinnen van warmte uit ruimte-ventilatielucht, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een warmtewisselsysteem met een energetisch rendement van tenminste 80 %

2015

Gelijkstroomventilator

Bestemd voor:

het verplaatsen van luchtstromen in een ruimteventilatiesysteem met warmteterugwinning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een ventilator aangedreven door een gelijkstroommotor

2016

HF-verlichting

Bestemd voor:

verlichting van collectieve ruimtes bij meergezinswoningen, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REI 1994

Bestaande uit:

een hoogfrequent elektronisch voorschakelapparaat waarbij het lichtconversiesysteem bij een omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius en bij het nominale lampvermogen voldoen aan de eis ten aanzien van de verhouding lichtstroom/opgenomen vermogen van:


- > 90 lumen/Watt voor lagedruk buisvormige fluorescentielampen;


- > 75 lumen/Watt voor lagedruk compacte fluorescentielampen;


- > 90 lumen/Watt voor overige lampen.

Hierbij betreft het opgenomen vermogen, het vermogen opgenomen door het gehele lichtconversiesysteem; de lichtstroom betreft de lichtstroom van de kale lamp.

2017

Aanwezigheids- en/of daglichtsensoren

Bestemd voor:

het automatisch schakelen en/of regelen van verlichtingssystemen, t.b.v. verlichting van collectieve ruimtes bij meergezinswoningen, in afhankelijkheid van de aanwezigheid van personen en/of daglicht, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REI 1994

Bestaande uit:

een bewegingssensor en/of daglichtsensor met schakeleenheid

2018

Lage temperatuur centraal verwarmingssysteem

Bestemd voor:

het aanpassen van een centraal warmwaterverwarmingssysteem op zodanige wijze dat de maximale ontwerp-aanvoertemperatuur minder 56°C bedraagt, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd of aangepast door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een warmwaterverwarmingsinstallatie waartoe inregelvoorzieningen per warmte-afgifte-element zijn aangebracht danwel inregelvoorzieningen per warmte-afgifte-element alsook additionele c.q. andere warmte-afgifte-elementen (radiatoren of convectoren) zijn aangebracht

De warmwaterverwarmingsinstallatie dient te voldoen aan de kwaliteitseisen geformuleerd in ISSO publicatie 50 (1999)

2019

Lage temperatuur centraal verwarmingssysteem met vloer- of wandverwarming

Bestemd voor:

het toevoegen van vloer- of wandverwarming, in woonkamer en keuken, aan een centraal warmwaterverwarmingssysteem conform 2018, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

vloer- en/of wandverwarming in woonkamer en keuken toegevoegd aan een (aangepaste) warmwaterverwarmingsinstallatie, die gerealiseerd is conform de eisen gesteld bij maatregel 2018 van deze bijlage, waarbij bovendien het afgiftevermogen van de aangebrachte vloer- en/of wandverwarming groot genoeg is om in deze vertrekken als hoofdverwarming te dienen

2020

Lage temperatuur luchtverwarming

Bestemd voor:

het realiseren c.q. aanpassen van een centraal indirect gestookt luchtverwarmings-systeem op zodanige wijze dat de waterzijdige maximaal ontwerp-aanvoertemperatuur minder dan 56°C bedraagt, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een (aangepaste) luchtverwarmingsinstallatie waarvan het ontwerp en de uitvoering zijn gerealiseerd conform ISSO publicatie 50 (1999)

2021

EnergiePrestatieAdvies (EPA) voor één woning

Bestemd voor:

het op uniforme en betrouwbare wijze bepalen van de energetische hoedanigheid van een woning

Bestaande uit:

een EnergiePrestatieAdvies dat voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de wet, waarbij het meetresultaat op geen andere woning van toepassing wordt verklaard en er uit het EnergiePrestatieAdvies tenminste één voorziening die op de energiepremie-lijst staat wordt toegepast.

2022

EnergiePrestatieAdvies (EPA) voor een woningblok van 2 t/m 10 woningen

Bestemd voor:

het op uniforme en betrouwbare wijze bepalen van de energetische hoedanigheid van een woning deel uitmakend van een woningblok van 2 tot en met 10 technisch gelijksoortige woningen van dezelfde eigenaar

Bestaande uit:

een EnergiePrestatieAdvies dat voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de wet, waarbij het meetresultaat van toepassing wordt verklaard op het gehele woningblok en er uit het EnergiePrestatieAdvies tenminste één voorziening die op de energiepremie-lijst staat per woningblok wordt toegepast.

2023

EnergiePrestatieAdvies (EPA) voor een woningblok van meer dan 10 woningen

Bestemd voor:

het op uniforme en betrouwbare wijze bepalen van de energetische hoedanigheid van een woning deel uitmakend van een woningblok van meer dan 10 technisch gelijksoortige woningen van dezelfde eigenaar

Bestaande uit:

een EnergiePrestatieAdvies dat voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de wet, waarbij het meetresultaat van toepassing wordt verklaard op het gehele woningblok en er uit het EnergiePrestatieAvies tenminste één voorziening die op de energiepremie-lijst staat per woningblok wordt toegepast.

Indien in de bijlage sprake is van meetvoorschriften of tests, of van verklaringen of certificaten, worden apparaten of voorzieningen die getoetst zijn met gelijkwaardige meetvoorschriften of tests, onderscheidenlijk voorzien zijn van gelijkwaardige verklaringen of certificaten, gelijkgesteld met de aangewezen voorzieningen of apparaten.

Indien in de bijlage sprake is van werkzaamheden of leveranties die dienen te geschieden door op grond van vakbekwaamheid of opleiding erkende personen of ondernemers, dan worden hieraan gelijkgesteld, personen of ondernemers die deze bekwaamheid of opleiding hebben verworven in het buitenland.Bijlage II

Nummer

Apparaat/Voorziening

Eenheid

Bedrag

(in guldens)

1001

Koelkast/vriezer

stuk

100

1002

Vaatwasser

stuk

100

1003

Wasmachine

stuk

100

1004

Elektrische wasdroger

stuk

350

1005

Gasverwarmde wasdroger

stuk

350

1006

Wasdrogercombinatie

stuk

450

1007

Gelijktijdige aanschaf1)

aankoop

50

2001

Vloerisolatie

m2

10

2002

Bodemisolatie

m2


2003

Spouwmuurisolatie

m2

10

2004

Gevelisolatie

m2

20

2005

Dak-of vlieringisolatie

m2

20

2006

Doe-het-zelf toepassing isolatie

m2


2007

HR++glas (spouw ³15 mm)

m2

60

2008

HR++glas (spouw ³9 <15 mm)

m2

40

2009

Galerij- of balkonafdichting

woning

200

2010

HR-(combi)ketel 107 (£35 kW)

ketel

100

2011

HR-(combi)ketel 107 (>35kW)

kW


2012

Woningaanpassing warmtelevering

woning

100

2013

Individuele warmtebemetering

woning

150

2014

HR warmteterugwinning uit ruimteventilatielucht

stuk

200

2015

Gelijkstroomventilator

stuk

100

2016

HF-verlichting

stuk

20

2017

Aanwezigheids- en/of daglichtsensoren

sensor

30

2018

Laagtemperatuur CV

woning

500

2019

Laagtemperatuur CV met vloer- of wandverwarming

woning

500

2020

Laagtemperatuur luchtverwarming

woning

500

2021

EPA t.b.v. één woning2)

woning

350

2022

EPA t.b.v. blok 2 t/m 10 woningen2)

woning

250; max 1000 per blok

2023

EPA t.b.v. blok > 10 woningen2)

woning

100; max 3500 per blok

1) Bij de gelijktijdige aankoop van twee of meer apparaten, die behoren tot de nummers van 1001 t/m 1006 van deze Energiepremie-lijst bedraagt de premie het cumulatieve bedrag als vastgesteld op grond van de bovenstaande premiebedragen, eenmalig vermeerderd met 50 voor de aangeschafte combinatie.

2) Wanneer op basis van een EPA één of meerdere maatregelen worden getroffen die behoren tot de nummers 2001 t/m 2020, dan wordt de premie voor die maatregel(en) vermeerderd met een bonus van 25%. Toelichting

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2000 wordt ingevolge de Wet tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag in de Wet belastingen op milieugrondslag de mogelijkheid opgenomen de aanschaf van energiezuinige apparaten en energiebesparende voorzieningen aan de woning te stimuleren door middel van het toekennen van een energiepremie. Het bij die wet nieuw ingevoegde artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de Wet belastingen op milieugrondslag biedt de mogelijkheid om bij ministeriële regeling apparaten en voorzieningen aan te wijzen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie. In het nieuw ingevoegde artikel 36p, tweede lid, is voorts de bevoegdheid opgenomen om bij ministeriële regeling het bedrag aan te wijzen waarmee de belastingplichtige de door hem verschuldigde regulerende energiebelasting kan verminderen indien hij kan aantonen dat dat bedrag als energiepremie is uitgekeerd aan degene die ter zake van de aanschaf van een energiezuinig apparaat of een energiebesparende voorziening bij de belastingplichtige een verzoek om toekenning van de energiepremie heeft ingediend.

De onderhavige regeling geeft invulling aan deze bevoegdheden.

Aanwijzing

Artikel I, onderdeel B, van deze regeling strekt tot aanwijzing van de apparaten en voorzieningen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie. De aangewezen apparaten en voorzieningen zijn opgenomen in bijlage I bij deze regeling. Deze bijlage bevat een lijst, de zogenoemde energiepremielijst, onderscheiden in apparaten en voorzieningen.

Met betrekking tot de aangewezen apparaten (voor huishoudelijk gebruik) is een koppeling gelegd met de voor het desbetreffende apparaat geldende regeling etikettering energiegebruik, op grond waarvan een energie-label aan het apparaat wordt toegekend. Die regelingen geven uitvoering aan richtlijn nr. 92/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1992 (PbEG L 297) betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere bronnen op de etikettering en in de standaard-produktinformatie van huishoudelijke apparaten. Ingevolge deze regeling worden alleen apparaten die voldoen aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de voor dat apparaat van toepassing zijnde regeling etikettering energiegebruik aangewezen als apparaten die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie. Voor vaatwassers is het gezien de opzet van de meetnorm noodzakelijk om naast eisen ten aanzien van de energie-efficiency tevens eisen te stellen aan het wasresultaat en droogresultaat om te voorkomen dat slechts ten behoeve van deze regeling het energielabel kunstmatig wordt opgehoogd naar de A klasse ten koste van het was- of droogresultaat. Deze laatste gegevens staan ook vermeld op het energie-etiket.

Naast deze van een A-label voorziene apparaten zijn ook gasverwarmde wasdrogers opgenomen in de energiepremielijst. Omdat de vorengenoemde EU-richtlijn alleen betrekking heeft op elektrische apparatuur zijn deze wasdrogers niet voorzien van een energie-label. Alle thans op de markt beschikbare gasverwarmde wasdrogers hebben echter een energie-efficiency die gelijk of beter is dan de elektrische wasdrogers die voldoen aan de Energie-efficiency klasse-A. Om deze reden zijn ook gasverwarmde wasdrogers opgenomen in de lijst.

Ook met betrekking tot voorzieningen aan de woning is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij objectieve keurmerken om vast te stellen of de voorziening in het belang is van een doelmatig gebruik van energie. Dit geldt bijvoorbeeld voor dubbel-glas en verwarmingsketels. Indien er binnen een keurmerk verschillende kwaliteitsniveaus worden onderscheiden, is gekozen voor de voorziening met het hoogste kwaliteitsniveau.

Voor voorzieningen waarvoor geen keurmerk beschikbaar is, worden kwaliteitseisen gehanteerd om te verzekeren dat sprake is van een voorziening met een hoog kwaliteitsniveau. Zo wordt voor isolatiemateriaal uitgegaan van een R-waarde groter of gelijk aan 1,3. Indien voorzieningen zijn getoetst met andere gelijkwaardige meetvoorschriften of tests of zijn voorzien van gelijkwaardige verklaringen of certificaten worden deze gelijkgesteld met de aangewezen voorzieningen. Deze laatste bepaling is opgenomen om te voorkomen dat voor qua energie-efficiency gelijkwaardige voorzieningen onbedoeld een technische belemmering zou kunnen worden opgeworpen om in aanmerking te komen voor plaatsing op de energiepremielijst.

Onder de nummers 2021 tot en met 2023 is het EnergiePrestatieAdvies (EPA) opgenomen. Op grond van nader bij ministeriële regeling te stellen eisen kan een EPA worden aangevraagd voor een woning (2021) of een woningblok (2022 en 2023). Het EPA voldoet als zodanig niet rechtstreeks aan het criterium dat het in het belang is van een doelmatig gebruik van energie. Het EPA zal derhalve slechts in aanmerking komen voor een energiepremie indien er uit het advies tenminste één voorziening die op de energiepremielijst staat wordt toegepast. De energiepremie ten behoeve van het EPA wordt derhalve alleen verstrekt indien het advies feitelijk tot energiebesparende maatregelen leidt.

Artikel I, onderdeel C, van deze regeling strekt tot het aanwijzen van de bedragen per apparaat of voorziening waarmee de verschuldigde belasting ingevolge artikel 36p, eerste lid, van de wet wordt verminderd. Een belangrijk criterium bij de bepaling van de hoogte van de premie is de kosteneffectiviteit van de maatregel. De premiebedragen zijn in eerste instantie zodanig vastgesteld dat zij zo veel mogelijk in verhouding staan tot de energiebesparing en CO2-reductie die ermee wordt gerealiseerd. Deze bedragen zijn vervolgens aangepast naar de mate van respons in de markt die ervan kan worden verwacht. Tenslotte zijn de aldus verkregen bedragen afgerond zodat ronde helder te communiceren bedragen zijn verkregen.

Bij gelijktijdige aanschaf van twee of meer apparaten zal de premie worden verhoogd met f 50 bovenop het voor die apparaten in bijlage II opgenomen bedrag. Hiermee wordt in geval van grotere aankopen een extra beloning gegeven voor energiebewust gedrag.

Met betrekking tot het EnergiePrestatieAdvies zij erop gewezen dat in geval het EPA op meerdere woningen betrekking heeft, het bedrag per woning lager is vastgesteld. Bij een EPA ten behoeve van een woningblok van 2 tot en met 10 woningen bedraagt de energiepremie f 250 per woning met een maximum van f 1000 per blok; bij een EPA ten behoeve van een woningblok van meer dan 10 woningen bedraagt de energiepremie f 100 per woning met een maximum van f 3500 per blok. Omdat het EPA een nog relatief nieuw instrument is wordt aan deze voorziening een extra stimulans gegeven in de vorm van een bonus van 25% op de energiepremie voor de voorzieningen onder de nummers 2001 tot en met 2020 in bijlage II die op grond van het advies worden toegepast.

Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000, dat wil zeggen gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag.

De Staatssecretaris van Financiën, Concept 2-12-99

Bijlage bij Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek (Milieulijst MIA 1999)
Investeringen ter voorkoming of beperking van waterverontreiniging of ten behoeve van waterbesparing

categorie I (30% investeringsaftrek)

M1000 Helophytensysteem (komt overeen met nummer 1085 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het zuiveren van afvalwater met een vervuilingswaarde van minder dan 200 inwonerequivalenten, met behulp van bevloeiing in een helophytensysteem, dat bestaat uit bodemmateriaal, eventueel voorafscheider, voorzien van planten en dat is voorzien van een vloeistofdichte bodemafdichting,

en bestaande uit: helophytensysteem samengesteld uit bodemmateriaal, (eventueel) voorafscheider, waterzuiverende planten en een vloeistofdichte bodemafdichting, (eventueel) pomp, (eventueel) buffervat.

M1001 Aërobe biologische waterzuiveringsinstallatie (komt overeen met nummer 1014 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het zuiveren van afvalwaterstromen door middel van een aërobe biologische waterzuiveringsinstallatie met een maximale capaciteit van 250 inwonerequivalenten,

en bestaande uit: (eventueel) zandfilter, (eventueel) beluchtingseenheid, (eventueel) systeem met dragermateriaal voor slib, (eventueel) slibafscheidingseenheid, (eventueel) trommelfilter, (eventueel) UV-installatie, (eventueel) pompen, (eventueel) bufferput, (eventueel) vetafscheider, (eventueel) doseerapparatuur.

M1002 Melkleidingenwassysteem (komt overeen met nummer 1060 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het reinigen van melksystemen met gebruik van een buffersysteem, waardoor de reinigingsvloeistof meerdere malen wordt aangewend,

en bestaande uit: pomp, water- en reinigingsmiddelenreservoir, bedieningsapparatuur.

M1003 Waswateropslagsysteem (komt overeen met nummer 1061 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het opslaan van waswater, dat gebruikt is voor het reinigen van melkleidingen en dat aangewend wordt voor het reinigen van stallen,

en bestaande uit: buffertank, pomp, spuit.

M1004Waterzuiveringsinstallatie voor chemisch verontreinigd spuit-, spoel- of ontsmettingswater (komt overeen met nummer 1067 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het behandelen van chemisch verontreinigd spuit-, spoel- of ontsmettingswater uit de land- en tuinbouw, door achtereenvolgens chemische flocculatie/precipitatie (bezinking), mechanische filtratie en actiefkooladsorptie,

en bestaande uit: behandelings- of ontvangsttank, (eventueel) roerwerk, bezinktank, grindfilter en/of zandfilter of gelijkwaardig, tenminste twee in serie geschakelde adsorptiefilters, (doseer)pompen.

categorie II (15% investeringsaftrek)

M1005 Lucht-persrioolsysteem (komt overeen met nummer 1013 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het afvoeren van afvalwater door middel van een lucht-persrioolsysteem,

en bestaande uit: compressor, kunststof putten, leidingen, besturingseenheid.

M1006 Biologisch actief zandfilter (komt overeen met nummer 1012 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het verwijderen van organische verontreinigingen uit afvalwater door middel van biologische afbraak in een zandfilter, dat constant wordt belucht en waarbij de organische slibfractie continu wordt verwijderd door middel van luchtdoorleiding,

en bestaande uit: continu regenererend zandfilter.

M1007Drain- en spoelwaterontsmettingsinstallatie op basis van biologische zandfiltratie (komt overeen met nummer 1022 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het ontsmetten van drain- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw door middel van biologische (zand)filtratie, waarna het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt hergebruikt,

en bestaande uit: biologisch (zand)filter, opslag- en recirculatietanks, pompen.

M1008Drain- en spoelwaterontsmettingsinstallatie op basis van membraanfiltratie (ultrafiltratie of
microfiltratie) (komt overeen met nummer 1023 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het ontsmetten van drain- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw door middel van membraanfiltratie, waarna het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt hergebruikt,

en bestaande uit: (eventueel) voorfilter, membraanfiltratie-eenheid, opslag- en recirculatietanks, pompen.

M1009Drain- en spoelwaterontsmettingsinstallatie op basis van verhitting (komt overeen met nummer 1024 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het ontsmetten van drain- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw door middel van verhitting, waarna het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt hergebruikt,

en bestaande uit: warmtewisselaar, verhitter, filter, opslag- en recirculatietanks, pompen.

M1010 Drain- en spoelwaterontsmettingsinstallatie op basis van oxidatie (komt overeen met nummer 1025 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het ontsmetten van drain- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw door middel van oxidatie met ozon of waterstofperoxide, waarna het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt hergebruikt,

en bestaande uit: compressor, (eventueel) luchtdroger, (eventueel) ozongenerator, injector, (eventueel) reactievat, (eventueel) redoxmeet-opnemer, (eventueel) restozonvernietiger, opslag- en recirculatietanks, pompen.

M1011 Drain- en spoelwaterontsmettingsinstallatie op basis van UV-bestraling (komt overeen met nummer 1026 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het ontsmetten van drain- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw door middel van UV-bestraling, waarna het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt hergebruikt,

en bestaande uit: UV-reactor, opslag- en recirculatietanks, pompen, (eventueel) zandfilter.

M1012 Drain- en spoelwaterontsmettingsinstallatie op basis van UV-bestraling en oxidatie (komt overeen met nummer 1027 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het ontsmetten van drain- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw door middel van oxidatie onder invloed van UV-bestraling, waarna het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt hergebruikt,

en bestaande uit: UV-reactor, (eventueel) filter, opslag- en recirculatietanks, pompen, reactievat, opslagtank voor oxidatiemiddel.

M1013 Regenwaterinstallatie (komt overeen met nummer 1044 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het gebruik van regenwater als:


a. water voor toiletspoeling, wasmachine en andere niet-drinkwaterdoeleinden in de gebouwde omgeving, of


b. proces- of koelwater in de industrie, reinigingswater of


c. drinkwater voor vee,

en bestaande uit: regenwateropslag, pomp, (eventueel) waterzuiveringsinstallatie, (eventueel) luchtreinigingsinstallatie, besturing en bewaking.

M1014 Regenwateropslagvoorzieningen (komt overeen met nummer 1050 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het individueel of collectief opslaan van regenwater ten behoeve van gebruik als proceswater (gietwater), drinkwater voor vee, beregeningswater en reinigingswater met een totale opslagcapaciteit van tenminste 1000 m3 per hectare glas- en dakoppervlakte of tenminste 1000 m3 per hectare vloeistofdicht teeltoppervlakte,

en bestaande uit: waterbassin of andere wateropslagvoorziening (bovengronds of ingegraven in de grond) met uitzondering van pompen, leidingen, daken, goten en verharde oppervlakken.

M1015 Driftbeperkende kunststofschermen (komt overeen met nummer 1069 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het beperken en/of voorkomen van drift van bestrijdingsmiddelen, door het plaatsen van kunststofschermen aan de waterkant,

en bestaande uit: kunststofscherm, palen anders dan geïmpregneerde houten palen.

M1016 Algensysteem (komt overeen met nummer 1084 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het verwerken van dierlijke mest of afvalwater door middel van biologische afbraak door algen, waarbij de algen geoogst worden,

en bestaande uit: (eventueel) voorscheidingsapparatuur, vloeistofdicht bassin, schoepenrad of pomp, continu meetsysteem, oogstapparatuur.

M1017 Verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir (komt overeen met nummer 1090 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het in het geval van calamiteiten tijdelijk opslaan van bodembedreigende stoffen, niet zijnde rioolwater, in een verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir,

en bestaande uit: verplaatsbare opslagzak, (eventueel) haspel, (eventueel) haspelwagen.

M1018 Spoelwaterrecyclingsysteem


a. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater, dat vrijkomt bij het wassen van bollen of knollen,

en bestaande uit: filter, bezinker, (eventueel) hydrocycloon, (eventueel) hogedruk wasinstallatie, (eventueel) pomp, of


b. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater dat vrijkomt bij het wassen van tuinbouwproducten, waarbij plantaardige delen, zand en slib worden afgescheiden bij tuinbouwbedrijven,

en bestaande uit: bezinkbak of zand- en slibafscheider, filter, pomp, wateropslagtank of waterbassin of watervat, (eventueel) hogedruk wasinstallatie, (eventueel) compressor, of


c. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater, dat vrijkomt bij het wassen van boomkwekerijproducten,

en bestaande uit: (eventueel) sedimentatie-afscheider, (eventueel) filters, (eventueel) pomp, (eventueel) hydrocycloon.

M1019 Gesloten reservoir of bezinkbassin

bestemd voor: de opslag van verontreinigd water, afkomstig van het schoon- en grondvrij maken van geoogste land- en tuinbouwproducten ten behoeve van hergebruik,

en bestaande uit: betonnen bezinkbassin of reservoir, aanvoerleidingen.

M1020 Gesloten reservoir

bestemd voor: de opvang van niet meer bruikbaar recirculatiewater in de tuinbouw, dat door middel van wegtransport dient te worden afgevoerd,

en bestaande uit: betonnen reservoir van maximaal 50 m3, (eventueel) aanvoerleidingen.

M1021 Rioolaansluiting voor land- en tuinbouwbedrijven

bestemd voor: de afvoer van afvalwater of kalvergier uit stallen of afvalwater van tuinbouwkundige processen naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een
kalvergier-voorzuiveringsinstallatie,

en bestaande uit: rioolaansluiting op (een hoofdriool van) de rioolwaterzuiveringsinstallatie of
kalvergier-voorzuiveringsinstallatie, (eventueel) bezinktank.

M1022 Opslagvoorziening voor oppervlakte-, regen- en/of recirculatiewater

bestemd voor: het opslaan van oppervlakte-, regen- en/of recirculatiewater ten behoeve van de recirculatie hiervan in de boomteelt (incl. vaste-plantenteelt) of voor nachtvorstberegening in de fruitteelt,

en bestaande uit: vloeistofdicht bassin of vloeistofdichte silo of tank, (eventueel) aan- en afvoerleidingen, (eventueel) afdekfolie, (eventueel) pomp.

M1023 Meet- en besturingsapparatuur voor watergeven naar behoefte

bestemd voor: het meten van het vochtgehalte in de grond en het op basis hiervan aansturen van beregeningsapparatuur in buitenteelten (bijv. in potten of containers),

en bestaande uit: tensiometers, elektronische besturing van de regenautomaat (exclusief de regenautomaat).

M1024 Recirculatiesysteem voor teelt op matten

bestemd voor: het gebruik van recirculatiewater voor het water geven
d.m.v. bevloeiing van buiten op matten gekweekte producten.

en bestaande uit: pomp, leidingen, kranen, opvanggoten, (eventueel) ontsmettingsinstallatie, (eventueel) tensiometers.

M1025 Spoel-wasplaatsen met vloeistofdichte vloeren en opvangsysteem

bestemd voor: het reinigen van veewagens en werktuigen waarbij het spoel- en waswater wordt opgevangen, zodat wordt voorkomen dat verontreiniging optreedt van oppervlaktewater, grondwater of bodem,

en bestaande uit: vloeistofdichte verharde plaat van gewapend beton, asfalt of gekitte prefab-betonnen platen van maximaal 150 m2 op afschot of met opstaande rand, afvoergoten, afsluitbare opvangput, (eventueel) olie-of vetafscheider.


2. Investeringen ter voorkoming of beperking van luchtverontreiniging

categorie I (30% investeringsaftrek)

M2000 Kadaverkoeling (komt overeen met nummer2100 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het gekoeld bewaren van kadavers en slachtafval in:


a. een gekoelde container,

en bestaande uit: container met geïntegreerde halogeenvrije koelmachine, of


b. een gekoelde ruimte,

en bestaande uit: halogeenvrije koelmachine.

M2001 Biothermische droogunit (komt overeen met nummer 2124 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het drogen van pluimveemest buiten de stal door middel van natuurlijke broei,

en bestaande uit: tunnel, gaswasser, afzuigsysteem.

M2002 Groen Labelstal voor pluimvee

bestemd voor: het huisvesten van pluimvee anders dan leghennen in stallen voorzien van een Groen Label ter beperking van ammoniakemissie en waarbij de dieren worden gehouden op strooisel,

en bestaande uit: pluimvee Groen Labelstal met uitzondering van die ruimten, waarin geen pluimvee is gehuisvest.

M2003 Volièrehuisvesting voor opfok- en leghennen

bestemd voor: het vrij laten bewegen van opfok- en leghennen in een stal met een aantoonbare ammoniakemissie van maximaal:
a. 0,05 kg ammoniak per dierplaats per jaar voor opfokhennen, of
b. 0,09 kg ammoniak per dierplaats per jaar voor leghennen,

en bestaande uit: stal (met uitzondering van die ruimten, waarin geen dieren zijn gehuisvest ) met etages, voorzien van roosters, aanvliegstokken, zitstokken, mestbanden (inclusief beluchting voor droging van de mest), stalinrichting.

M2004 Diervriendelijke huisvesting voor scharrelleghennen.

bestemd voor: het diervriendelijk houden van leghennen volgens de normen van het CPE-keuringscertificaat voor producenten,

en bestaande uit: hokken met mestbeun en roosters, stalinrichting.

M2005 Huisvesting voor biologisch pluimvee

bestemd voor: het huisvesten van pluimvee in een bedrijf, dat voldoet aan de Skal-normen, genoemd in artikel 0.11 van de Statuten van de Stichting Skal,

en bestaande uit: pluimveestal (met uitzondering van die ruimten, waarin geen dieren zijn gehuisvest ), stalinrichting.

M2006 Groen Labelstal voor varkens

bestemd voor: het huisvesten van varkens in stallen voorzien van een Groen Label ter beperking van ammoniakemissie, met uitzondering van stalsystemen die zijn voorzien van een gaswasser of een biologisch luchtfilter

en bestaande uit: varkens Groen Labelstal met uitzondering van die ruimten, waarin geen varkens zijn gehuisvest.

M2007 Diervriendelijke huisvesting voor scharrelvarkens

bestemd voor: het diervriendelijk houden van varkens volgens de overeenkomst inzake de PVV-regeling scharrelvarkens,

en bestaande uit: extra ruime hokken, stro-opslag, (overdekte) uitloop, stalinrichting.

M2008 Varkensstal voor groepshuisvesting van zeugen (ombouw)

bestemd voor: het diervriendelijk herhuisvesten van guste en dragende zeugen in een stal met een aantoonbare ammoniakemissie van maximaal 2,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar en waarbij de dieren worden gehouden in groepen in een ingestrooide leefruimte met een minimaal leefoppervlak van 2,25 m2 per dierplaats, waarvan minimaal 1,3 m2 dichte vloer per dierplaats,

en bestaande uit: stalinrichting, omgebouwde huisvesting (met uitzondering van die ruimten, waarin geen dieren zijn gehuisvest ) met een van de volgende voersystemen:


a. een mechanisch of computergestuurd simultaanvoedersysteem, of


b. een computergestuurd volgtijdig voedersysteem met behulp van voerstation, brijbak, of droogvoerbak, of


c. voerligboxen met inpandige uitloop.

M2009 Hellingstal voor vleesvarkens

bestemd voor: het diervriendelijk huisvesten van vleesvarkens in een stal waarbij de ammoniakemissie aantoonbaar maximaal 2,5 kg ammoniak per dierplaats per jaar bedraagt en waarbij de stal voorzien is van een helling waardoor het strooisel door de dieren geleidelijk van de ligplaats naar de mestgang getrapt wordt en door een schuif of andere voorziening wordt verzameld,

en bestaande uit: een stal met hellende gestrooide ligplaats (met uitzondering van die ruimten, waarin geen dieren zijn gehuisvest ), (eventueel) mechanische stroverdeler, (eventueel) mestschuif of ander mestverzamelsysteem in de mestgang.

M2010 Energie-arme en diervriendelijke groepshuisvesting van varkens

bestemd voor: het diervriendelijk, energie- en emissiearm in groepen huisvesten van biggen en vleesvarkens in een stal met een aantoonbare ammoniakemissie van maximaal 2,5 kg ammoniak per dierplaats per jaar en waarbij de stal niet is voorzien van ruimteverwarming of mechanische ventilatie,

en bestaande uit: een natuurlijk geventileerde stal (met uitzondering van die ruimten, waarin geen dieren zijn gehuisvest ) met rondom en boven afgeschermde eventueel geïsoleerde onderkomens voor de dieren.

M2011 Biggenstal voor huisvesting in grote groepen(ombouw)

bestemd voor: het diervriendelijk herhuisvesten van biggen in een stal met een aantoonbare ammoniakemissie van maximaal 0,18 kg ammoniak per dierplaats per jaar, waarbij kleine grondhokken en flatdeckkooien worden vervangen door grondhokken voor groepen van meer dan 30 biggen met een minimaal leefoppervlakte van 0,4 m2 per dierplaats,

en bestaande uit: omgebouwde huisvesting van biggen in grondhokken, aanpassing aan vloeren, leidingen, stalinrichting.

M2012 Huisvesting voor biologische varkens

bestemd voor: het huisvesten van varkens in een bedrijf, dat voldoet aan de Skal-normen, genoemd in artikel 0.11 van de Statuten van de Stichting Skal,

en bestaande uit: stal (met uitzondering van die ruimten, waarin geen dieren zijn gehuisvest ), stalinrichting.

M2013 Groen Labelstal voor rundvee (komt overeen met nummer 2079 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het huisvesten van rundvee in stallen voorzien van een Groen Label ter beperking van ammoniakemissie,

en bestaande uit: rundvee Groen Labelstal met uitzondering van die ruimten, waarin geen rundvee is gehuisvest en met uitzondering van de melkwinnings- en melkopslagvoorzieningen.

categorie II (15% investeringsaftrek)

M2014 Low-NOx-brander

bestemd voor: het verminderen van de NOx-vorming, eventueel in combinatie met rookgasrecirculatie, bij aardgasgestookte toestellen met een thermisch vermogen van 100 kWt tot 20 MWt, door toepassing van brander(s) met een NOx-vorming van minder dan 60 mg NOx/m3 (3% O2), (gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A),

en bestaande uit:

a. ventilatorbrander-ketelcombinatie met een thermisch vermogen van maximaal 1MWt, of

b. atmosferische brander-ketelcombinatie, of
c. ventilatorbrander met een thermisch vermogen groter dan 1MWt,,

(eventueel) rookgasrecirculatiesysteem, (eventueel) luchtpoorten (of lansen), (eventueel) aanpassingen aan de vuurhaard.

M2015 Gaswasser (komt overeen met nummer 2044 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, door middel van het oplossen van de verontreinigende stoffen in een vloeistof, waarbij de wasvloeistof wordt gerecirculeerd of nuttig wordt toegepast,

en bestaande uit: wassysteem, (eventueel) ventilator, (eventueel) druppelvanger, pompen, (eventueel) chemicaliëndosering, tanks, (eventueel) wasvloeistofbehandelingssysteem.

M2016 Biologisch luchtfilter (komt overeen met nummer 2047 van de VAMIL-regeling)


a. bestemd voor: de microbiologische afbraak van geurstoffen, of


b. bestemd voor: de microbiologische afbraak van vluchtige koolwaterstoffen,

en bestaande uit: bak of vat met biomassa op dragermateriaal, ventilator, (eventueel) filterbevochtigingsinstallatie, (eventueel) afgasbevochtigingsinstallatie, (eventueel) demister, (eventueel) afgassenkoelinstallatie.

M2017 Droge vacuümpomp (komt overeen met nummer 2090 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het opwekken van een vacuüm met behulp van een pomp zonder afdichtings- of smeermiddel in het pomphuis, waarbij een druk wordt gecreëerd van maximaal 100 mbar absoluut,

en bestaande uit: roterende mechanische pomp zonder smeer- of afdichtingsmiddel in het pomphuis, (eventueel) koelsysteem.

M2018 Watermist/microschuim- ontstoffing (komt overeen met nummer 2106 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het beperken van stofverspreiding bij de op- en overslag van stortgoed door middel van een bevochtiging van het stortgoed met zeer fijn verneveld water dan wel met schuim, dat verkregen wordt door het mengen van water met een volledig biologisch afbreekbaar schuimmiddel,

en bestaande uit: (eventueel) watervenevelingssysteem, (eventueel) bindmiddelvoorraadvat, (eventueel) mengsysteem, (eventueel) schuimtoedieningssysteem.

M2019 Luisdichte gaaskas

bestemd voor: het vrij van insecten en dergelijke telen of opkweken van gewassen, ter beperking van het gebruik van chemische middelen,

en bestaande uit: luisdicht gaas met ondersteuningsmateriaal, (eventueel) toegangssluis met dubbele deur.

M2020 Groen Labelstal voor pelsdieren (komt overeen met nummer 2080 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het huisvesten van pelsdieren in stallen voorzien van een Groen Label ter beperking van ammoniakemissie,

en bestaande uit: pelsdieren Groen Labelstal met uitzondering van die ruimten, waarin geen pelsdieren zijn gehuisvest.

M2021 Gestrooide potstal voor rundvee, melkgeiten of schapen

bestemd voor: het diervriendelijk huisvesten van rundvee, melkgeiten of schapen in groepshuisvesting met stro, al of niet gecombineerd met roosters en mestschuif voor snelle verwijdering van de mest,

en bestaande uit: een gestrooide potstal (met uitzondering van die ruimten, waarin geen dieren zijn gehuisvest), (eventueel) gedeeltelijk roosters, (eventueel) mestschuif, (eventueel) stalinrichting.

M2022Groepshuisvesting jongvee met zachte boxbedekking.

bestemd voor: het diervriendelijk huisvesten van jongvee door middel van groepshuisvesting, in een stal met een aantoonbare ammoniakemissie van maximaal 3,9 kg ammoniak per dierplaats per jaar en waarbij de stal voorzien is van een zacht ligbed,

en bestaande uit: stal voor groepshuisvesting (met uitzondering van die ruimten, waarin geen dieren zijn gehuisvest ), eventueel met ligboxen, een waterbed of een matras, welke met water gevuld is, dan wel is samengesteld uit één of meer zachte lagen.


3. Investeringen ter voorkoming of beperking van bodemverontreiniging

categorie I (30% investeringsaftrek)

M3000 Rijen-, stroken- of onderbladspuitmachine (komt overeen met nummer 3001 van de VAMIL-regeling)


a. bestemd voor: het selectief spuiten van rijen of strokengewas met een bestrijdingsmiddel waarbij geen bestrijdingsmiddel tussen de rijen of stroken terecht komt,

en bestaande uit: rijen-, strokenspuitmachine, (eventueel) spuitcomputer, of


b. bestemd voor: het spuiten van herbiciden onder een gewas waarbij het gewas wordt afgeschermd zodat het niet geraakt wordt,

en bestaande uit: onderbladspuitmachine, (eventueel) spuitcomputer.

M3001 Injectiesysteem op spuitmachine (komt overeen met nummer 3002 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het injecteren van geconcentreerd bestrijdingsmiddel in de vloeistofstroom in de spuitleiding,

en bestaande uit: rek, fusten, (eventueel) pomp, leidingen, spuitdoppen, (eventueel) procescomputer, (eventueel) kantdoppen.

M3002 Tunnelspuit (komt overeen met nummer 3009 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het afgeschermd spuiten van bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw, fruitteelt en bomenteelt,

en bestaande uit: verrijdbare of zelfrijdende spuittunnel met opvangvoorziening, ventilatoren, spuitinrichting, tank, (eventueel) procescomputer, (eventueel) scherm, pomp, (eventueel) sensoren.

M3003 Overkapte bedden- of ruggenspuit

bestemd voor: het nagenoeg emissie-vrij bespuiten van de eerste meter(s) gewas langs slootkanten door middel van een zodanige kapconstructie boven en naast spuitleiding en -doppen, dat het te bespuiten gewas aan de bovenzijde volledig wordt afgeschermd,

en bestaande uit: draag- en bevestigingsconstructie aan landbouwtrekker, spuitleiding met spuitdop(pen), (eventueel) aansluiting(en) op pomp en tank van andere spuitmachine, (eventueel) hef-en/of opklapconstructie.

M3004 Apparatuur voor mechanische onkruidbestrijding (komt overeen met nummer 3004 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het mechanisch bestrijden van onkruid,

en bestaande uit: strokenfrees of rijenfrees of onkruidveertandeg of strokenroleg of strokenborstel of onkruidborstelmachine of wiedmachine of schoffelmachine eventueel voorzien van een rol.

M3005 Onkruidstrijker (komt overeen met nummer 3017 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het toedienen van onkruidbestrijdingsmiddel (herbicide) met behulp van een onkruid bevochtigende doek,

en bestaande uit: strijkers (plantbevochtiger), (eventueel) gewasscheidingspennen, (eventueel) frame, (eventueel) niet-afkoppelbare aandrijfbron.

M3006 Fotosynthesemeter

bestemd voor: het meten van de fotosynthese-activiteit van onkruiden, waardoor bij de onkruidbestrijding gewerkt kan worden met een minimale lethale dosis herbiciden,

en bestaande uit: fotosynthesemeter.

M3007 Mestbemonsteringsapparatuur

bestemd voor: het bemonsteren van drijfmest door middel van een in de Minas geaccepteerd bemonsteringssysteem, dat in de laad/losleiding van de mesttank wordt geplaatst,

en bestaande uit: mestbemonsteringssysteem.

M3008 Weeginrichting op mesttransportwagens

bestemd voor: het binnen het kader van Minas nauwkeurig wegen van mestvrachten door middel van een op de mesttransportwagen gemonteerde geijkte electronische weegopnemer,

en bestaande uit: electronische weegopnemer, uitlees- en printapparatuur, (eventueel) beveiliging tegen overbelasting onder het rijden, (eventueel) stabilisatoren voor de wagen bij het wegen.

M3009 Doseerunit voor vloeibare meststoffen

bestemd voor: het in één werkgang, gelijktijdig met het zaaien, poten of planten, gedoseerd toedienen van meststoffen in de grond, vlak bij het zaad, de knol of het plantje, met uitzondering van bestaand grasland,

en bestaande uit: een geheel van hydromotor, hydraulische volume regelunit, tank, zuigslang, verdeelstuk, doseerslangen, injectiekouter.

M3010 Rijenbemestingsunit

bestemd voor: de rijenbemesting in de teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond,

en bestaande uit: voorraadbak, mechanische of hydraulische aandrijving, strooiunit, verdeelmechanisme.

M3011 Mechanische mestscheider

bestemd voor: het mechanisch scheiden van rundvee- en varkensdrijfmest in een dikke en een dunne fractie,

en bestaande uit: mechanische mestscheider, aan- en afvoerleidingen, afsluiters, mestpomp(en).

M3012 Bezinkbassins voor dunne mest voor veehouderijbedrijven

bestemd voor: het via bezinking in meerdere bassins scheiden van drijfmest in een dikke en een dunne fractie op het veehouderijbedrijf,

en bestaande uit: twee of drie in serie geschakelde bezinkbassins met een diepte van 2 à 3 meter met een gezamenlijke inhoud van niet meer dan 200 m3, aan- en afvoerleidingen, afsluiters, mestpomp(en).

M3013 Mestindampinstallatie op boerderijniveau

bestemd voor: het verhogen van het drogestofgehalte van dunne mest dan wel het verbeteren van de mestkwaliteit met het oog op betere afzetmogelijkheden door middel van mechanische damprecompressie,

en bestaande uit: mestindampinstallatie op basis van mechanische damprecompressie, (eventueel) luchtreiniging.

M3014 Mestdrooginstallatie voor pluimveemest

bestemd voor: het buiten de stal (na)drogen van pluimveemest nadat deze in de stal mechanisch voorgedroogd is,

en bestaande uit:


a. een droogtunnel met mestbandinstallatie, beluchtingsventilatoren, (eventueel) warmtewisselaar, of


b. een installatie met geperforeerde vloer, beluchtingsventilatoren, warmtewisselaar, luchtwasser, of


c. een gesloten composteringsunit, luchtwasser.

M3015 Vloeistofdichte kadaverplaats

bestemd voor: het hygiënisch tijdelijk opslaan van kadavers ter voorkoming van bodem- en oppervlaktewaterverontreiniging,

en bestaande uit: vloeistofdichte verharde plaat van maximaal 15m2 van gewapend beton, asfalt of gekitte prefab-betonnen platen, (eventueel) afvoergoten, (eventueel) afsluitbare opvangput.

M3016 Stikstofmeter

bestemd voor: het bepalen van de hoeveelheid beschikbaar nitraatstikstof in de grond ten behoeve van een optimale mestgift.

en bestaande uit: stikstofmeter.

M3017 Buitenuitloop voor guste en dragende zeugen

bestemd voor: het buiten lopen van guste en dragende zeugen in verband met het dierwelzijn, op zodanige wijze dat bodem- of waterverontreiniging wordt vermeden,

en bestaande uit: een vloeistofdichte uitloop, (eventueel) overkapping, voorziening voor de opvang van mestvocht.

categorie II (15% investeringsaftrek)

M3018 Mechanische kunstmeststrooier (komt overeen met nummer 3000 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het optimaliseren van de mestgift,

en bestaande uit:


a. mechanische kunstmeststrooier met afdraai-inrichting, elektronische afgifteregeling en kantstrooi-inrichting, of
b. pneumatische kunstmeststrooier met afdraai-inrichting en elektronische afgifteregeling.

M3019 Spuitmachine met luchtondersteuningssysteem (komt overeen met nummer 3003 van de VAMIL-regeling)


a. bestemd voor: het over de volledige hoogte van het houtige gewas nagenoeg horizontaal uitblazen van de lucht- en vloeistofstroom,

en bestaande uit: spuitmachine met luchtondersteuningssysteem, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) sensoren, (eventueel) regelsysteem, of


b. bestemd voor: het met een nagenoeg vertikale, naar beneden gerichte luchtondersteuning gericht verspreiden van bestrijdingsmiddelen bij houtige en niet-houtige gewassen in de buitenlucht,

en bestaande uit: spuitmachine met luchtondersteuningssysteem, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) sensoren, (eventueel) regelsysteem.

M3020 Aardappellooftrekker of -klapper (komt overeen met nummer 3005 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het mechanisch verwijderen van aardappelloof,

en bestaande uit: aardappellooftrekker of aardappelloofklapper met een minimale werkbreedte van 1,5 meter.

M3021 Infraroodbrander voor onkruid- en ziektekiemenbestrijding (komt overeen met nummer 3007 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het bestrijden van onkruid en ziektekiemen door middel van warmtestraling,

en bestaande uit: gasfles, gasbrander en edelstaalreflektoren.

M3022 Lucht-vloeistofmengselspuitinstallatie (komt overeen met nummer 3010 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het spuiten van bestrijdingsmiddelen met behulp van een systeem, waarbij lucht en vloeistof door middel van een compressor actief gemengd worden,

en bestaande uit: lucht-vloeistof spuitinstallatie met compressor, (eventueel) procescomputer, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) sensoren.

M3023 Plantenziektenkundig weerstation (komt overeen met nummer 3013 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: plantenziektenkundig-relevante waarnemingen van klimatologische aard bij land- en tuinbouwbedrijven,

en bestaande uit: sensoren, elektronische verwerkings- en registratie-installatie.

M3024 Bol- en knolontsmettingsinstallatie (komt overeen met nummer 3014 van de VAMIL-regeling)


a. bestemd voor: het toedienen van ontsmettingsmiddelen aan bollen en knollen met behulp van schuim,

en bestaande uit: compressor, luchtketel, vloeistoftank, pomp, schuimkop, of


b. bestemd voor: het toedienen van ontsmettingsmiddelen aan bollen en knollen door middel van verzadigde damp die op de bollen of knollen condenseert,

en bestaande uit: verwarmingselement, vloeistoftank, vernevelaar, doseersysteem, of


c. bestemd voor: het toedienen van ontsmettingsmiddelen aan bollen en knollen door middel van onderdompeling in een roterende gesloten trommel met geperforeerde schoepen, waarbij het fust niet in aanraking met ontsmettingsmiddel komt,

en bestaande uit: ontsmettingstrommel, aandrijvings- en bedieningsapparatuur, lekbak, of


d. bestemd voor: het toedienen van ontsmettingsmiddelen aan bollen en knollen in palletkisten (kuubskisten) door middel van een installatie die een gedoseerde hoeveelheid middel toevoegt in de vorm van fijn verdeelde druppels waarbij het residu wordt opgevangen,

en bestaande uit: sproei-installatie, doseersysteem, voorraadtank, transportband, pomp, regelapparatuur, of


e. bestemd voor: het toedienen van ontsmettingsmiddelen aan bollen en knollen met behulp van een elektrostatisch geladen spuitvloeistof,

en bestaande uit: (schijf)vernevelaar, tank, regelunit, pomp, elektrostatisch systeem.

M3025 Aardappelhaarwortel-snijmachine (komt overeen met nummer 3015 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het ondergronds afsnijden van haarwortels van aardappelen,

en bestaande uit: aardappelhaarwortel-snijmachine.

M3026 Ontsmettingsapparatuur op basis van UV-bestraling, ozon, waterstofperoxide of perazijnzuur (komt overeen met nummer 3025 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het zonder gebruik te maken van halogeenhoudende of andere organische stoffen desinfecteren van vloeistoffen of oppervlakken en/of desinfecteren van eieren en bijbehorend verpakkingsmateriaal, door middel van UV-straling of ozon of waterstofperoxide of perazijnzuur,

en bestaande uit: (eventueel) UV-lamp, (eventueel) ozongenerator, (eventueel) waterstofperoxide- of perazijnzuurtank en doseerinstallatie, (eventueel) rollenbaan.

M3027 Eendenstal (komt overeen met nummer 3026 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het houden van eenden in een gesloten stal, die is voorzien van een vloeistofdichte bodemafdichting, waarin de eenden op een rooster of op strooisel worden gehouden,

en bestaande uit: eendenstal voorzien van vloeistofdichte vloer (met uitzondering van die ruimten, waarin geen dieren zijn gehuisvest ), exclusief stalinrichting en nutsvoorzieningen.

M3028 Fustontsmettingsinstallatie (komt overeen met nummer 3027 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het ontsmetten van transportkratten of kisten voor land- en tuinbouwproducten,

en bestaande uit: ontsmettingsinstallatie.

M3029 Wortelsnoei-apparatuur (komt overeen met nummer 3028 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het snoeien van wortels van houtige gewassen, door middel van een mechanisch systeem, ter voorkoming of beperking van het gebruik van groeiremmers,

en bestaande uit: snoeisysteem (exclusief trekkend voertuig waarop het systeem is opgebouwd).

M3030 Groenrooier (komt overeen met nummer 3029 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het rooien en toedekken van aardappelen, ter voorkoming van het gebruik van bladdodingsmiddelen,

en bestaande uit: groenrooimachine, (eventueel) diabolorol.

M3031 Nettenplant- of rooimachine voor bollen en knollen1 (komt overeen met nummer 3030 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het planten of rooien van bollen en knollen met behulp van een net, waarbij de bollen/knollen in een net in de grond gebracht of gerooid worden,

en bestaande uit: rooimachine of plantmachine, waarvan het hydraulisch systeem van de machine met een eigen hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie.

M3032 Spuitmachine met optische sensortechniek (komt overeen met nummer 3032 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het selectief toedienen van bestrijdingsmiddelen met behulp van door optische sensoren gestuurde spuitdoppen,

en bestaande uit: sensoren, spuitdop, computer, regelunit.

M3033 Watercirculatiesysteem (komt overeen met nummer 3035 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het hergebruiken van drainwater in de tuinbouw of de boomteelt,

en bestaande uit: verzamelleiding of -goot, waarop de drains worden aangesloten (exclusief onderafdichting en drains), verzamelput of -tank, pomp, (eventueel) opslagsilo van maximaal 150 m3/ha, (eventueel) mengsysteem.

M3034 Voorkiemsysteem voor pootaardappelen (komt overeen met nummer 3036 van de VAMIL-regeling)van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het voorkiemen van pootaardappelen door middel van een systeem, waarbij de pootaardappelen worden voorgekiemd in zakken, die zijn opgehangen in een rek, waardoor geen of minder bestrijdingsmiddelen behoeven te worden gebruikt,

en bestaande uit: voorkiemzakken, (eventueel) hangrekken.

M3035 Waterafgiftesysteem (komt overeen met nummer 3044 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het gereguleerd doseren van water en meststoffen aan gewassen ter voorkoming van uitspoeling,

en bestaande uit: lichtmeter, computer, waterafgiftesysteem.

M3036 Miscanthusoogstmachine (komt overeen met nummer 3045 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het oogsten van miscanthus (olifantsgras) als volle stengel,

en bestaande uit: miscanthusoogstmachine.

M3037 Schoffel-met-grasonderzaaimachine (komt overeen met nummer 3047 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het verwijderen van onkruid en het inzaaien van gras gedurende de groei van het hoofdgewas ter voorkoming van de uitspoeling van mineralen in de periode van uitrijping en gedurende het winterseizoen,

en bestaande uit: op één frame samengebouwde schoffel en graszaaimachine

M3038 Doorzaaimachine voor klaverzaad

bestemd voor: het doorzaaien van klaverarm grasland op een biologisch bedrijf, dat voldoet aan de normen genoemd in de Statuten van de Stichting Skal, ter verbetering van de stikstofvastlegging,

en bestaande uit: doorzaaimachine voor klaverzaad (stripseeder).

M3039 Stikstofverwijderingsinstallatie voor dunne mestfractie

bestemd voor: het beluchten van dunne mest op het veehouderijbedrijf,

en bestaande uit: compressor met verdeelleiding, beluchtingstank, denitrificatie- en/of nabezinktank, aan- en afvoerleidingen.

M3040 Pelleteerinstallatie voor varkens- en pluimveemest

bestemd voor: het maken van mestkorrels uit gedroogde varkens- en pluimveemest met het oog op een betere afzetbaarheid,

en bestaande uit: persinstallatie met toevoerbanden, (eventueel) opzakinstallatie.

M3041 Ondersteuningsmateriaal in de fruitteelt

bestemd voor: steunen van fruitbomen tegen omwaaien met palen van beton, palen van duurzaam geteeld hardhout voorzien van het keurmerk van de Stichting Keurhout, FSC of een gelijkwaardig keurmerk, of palen gemaakt van thermisch of via azijnzuuranhydride verduurzaamd naaldhout,

en bestaande uit: palen.

M3042 Voorzieningen voor toepassing van stro in de varkenshuisvesting

bestemd voor: het verhogen van het dierenwelzijn door middel van voorzieningen die strogebruik in de varkenshouderij mogelijk maken,

en bestaande uit een of meer van de volgende investeringen: stroruiven, ontmestingssysteem door middel van mestkanaal, mestketting of -band, mechanische stroverdeler, strohakselaar, stroversnijder aan mestpomp, molpomp voor vaste mest of opvoerband naar vastemest-opslag.

Investeringen ter voorkoming of beperking van afvalstoffen

categorie I (30% investeringsaftrek)

M4000 Composteringsinstallatie (komt overeen met nummer 4102 van de VAMIL-regeling)


a. bestemd voor: het composteren, binnen de inrichting waar het afval ontstaan is, van organisch afval uit de land- en tuinbouw in een bak voorzien van een vloeistofdichte onderafdichting met waterafvoersysteem en een opstaande rand van ten minste 50 cm, waarbij het water wordt gezuiverd dan wel gerecirculeerd, dan wel afgevoerd naar het riool,

en bestaande uit: composteringsinstallatie, of


b. bestemd voor: het overdekt composteren van organisch afval in een composteringsinstallatie met een capaciteit van maximaal 25.000 ton, die is voorzien van een vloeistofdichte onderafdichting, waarbij het vrijkomende water wordt gezuiverd, dan wel geloosd op een zuiveringswerk, dan wel wordt gerecirculeerd en waarbij de lucht wordt behandeld,

en bestaande uit: vloeistofdichte onderafdichting, watercirculatie- en/of waterzuiveringsinstallatie, bovenafdichting, luchtbehandelingssyteem, pomp, ventilator, of


c. bestemd voor: het composteren van houtachtig tuin- en hoveniersafval door middel van een groencomposteringsinstallatie met een capaciteit van maximaal 25.000 ton, die is voorzien van een vloeistofdichte onderafdichting, waarvan het vrijkomende water wordt gezuiverd, geloosd op een zuiveringswerk of gerecirculeerd,

en bestaande uit: vloeistofdichte onderafdichting, watercirculatie- en/of waterzuiveringsinstallatie, pomp, (eventueel) bovenafdichting, (eventueel) luchtbehandelingssyteem, (eventueel) ventilator.

M4001 Nettenreiniger (komt overeen met nummer 4126 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het droog reinigen en prepareren van netten met het doel de netten te hergebruiken in een bollenplantmachine,

en bestaande uit: nettenreiniger

categorie II (15% investeringsaftrek)

M4002 Verlaadinstallatie voor bieten of aardappelen (komt overeen met nummer 4032 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het verladen van bieten of aardappelen door middel van een verlaadinstallatie met een nokkenbed, sterrenbed of vijzelbed, waarbij de aanhangende aarde en zand op de rooiakker achterblijft,

en bestaande uit: verlaadinstallatie met nokkenbed, sterrenbed of vijzelbed, (eventueel) borstels, storttrechter, (eventueel) ingebouwde aandrijfeenheid.

M4003 Membraanfiltratie-installatie (komt overeen met nummer 4077 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het bewerken of verwerken of scheiden van vloeibare afvalstoffen door middel van microfiltratie, nanofiltratie, ultrafiltratie of omgekeerde osmose, waarbij het drukverschil over het membraan meer bedraagt dan 2 bar,

en bestaande uit: voedings- en recirculatiepomp, membranen, (eventueel) voorfilter, tank.

M4004 Rooimachine met tarra-reinigingsinstallatie2 (komt overeen met nummer 4106 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het rooien van bieten, prei, bollen of andere knollen, waarbij aanhangende aarde en zand wordt verwijderd door middel van een rooimachine welke voorzien is van een specifiek reinigingssysteem en waarvan het hydraulisch systeem van zelfrijdende rooiers of rooiers met een eigen hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en bestaande uit:


a. rooier voor bollen of knollen, met inbegrip van aardappelen en met uitzondering van bieten, voorzien van axiaalrollen, of


b. een bietenrooier met een sterrenbed, gevolgd door axiaalrollen, of


c. een bietenrooier met een sterrenbed met daarboven minimaal 3 borstels, of


d. een bietenrooier met een sterrenbed met daarboven een wrijfband, of


e. een bietenrooier met axiaalrollen met daarboven minimaal 3 borstels, of


f. een bietenrooier met speciale reinigingszon, een luchtdruk reinigingsunit en borstels, of


g. een preirooier met klembanden, afsnij-inrichting, borstels of schudsysteem, pelrollen.

M4005 Mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen (komt overeen met nummer 4119 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het verwijderen van tarra van bollen en knollen door middel van een mobiele installatie op basis van een zwevend-zand bed, waardoor de tarra op de rooiakker achterblijft,

en bestaande uit: mobiele tarrascheidingsinstallatie.

M4006 Reinigingsinstallatie

bestemd voor: het reinigen van oppervlakken door middel van een mobiele gasgestookte thermische hogedrukreinigingsinstallatie met water van meer dan 75oC, een minimaal thermisch vermogen van 35 kW en met een werkdruk van meer dan 60 bar.


5. Investeringen ter voorkoming of beperking van geluidsemissies

categorie II (15% investeringsaftrek)

M5000 Axiaal ventilator (komt overeen met nummer 5009 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het verplaatsen van lucht bij warmtewisselaars, koeltorens en ventilatiesystemen, waarbij de omtreksnelheid kleiner is dan 40 m/s,

en bestaande uit: ventilator, aandrijfmechanisme, (eventueel) toerenregeling.

M5001 Houtversnipperaar (komt overeen met nummer 5010 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het versnipperen van houtige gewassen door middel van een niet stationair opgestelde houtversnipperaar, welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van:


a. ten hoogste 117 dB(A)/1 pW voor versnipperaars met een maximale invoerdiameter van 200 mm of minder, of


b. ten hoogste 120 dB(A)/1 pW voor versnipperaars met een maximale invoerdiameter van meer dan 200 mm.

M5002 Milieuvriendelijke tractor2 (komt overeen met nummer 5022 van de VAMIL-regeling)

bestemd voor: het trekken en/of aandrijven van werktuigen door middel van een tractor waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

welke voldoet aan een geluiddrukniveau LpA(7,5m) van maximaal: 62 + 11logP, bepaald volgens EEG-Richtlijn 74/151 EG, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269,

en waarvan de emissies, gemeten volgens EG-Richtlijn 97/68/EG de in onderstaande tabel vermelde grenswaarden niet overschrijden

Nettovermogen

Koolmonoxide

Koolwaterstoffen

Stikstofoxiden

Deeltjes

(P)

(CO)

(CH)

(NOx)

(PT)

(kW)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

130 ££ P ££ 560

5,0

1,3

9,2

0,54

75 ££ P <130

5,0

1,3

9,2

0,70

37 ££ P < 75

6,5

1,3

9,2

0,85

M5003 Milieuvriendelijke gemotoriseerde landbouwmachines3

bestemd voor: het emissiearm zaaien, planten, bemesten, verzorgen of oogsten van landbouwprodukten of het maaien en reinigen van sloten en bermen,

en bestaande uit: gemotoriseerde landbouwmachines waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie, dat niet gekoppeld kan worden aan een hydraulisch systeem met gewone olie, en waarvan de emissies, gemeten volgens EG-Richtlijn 97/68/EG de in onderstaande tabel vermelde grenswaarden niet overschrijden

Nettovermogen

Koolmonoxide

Koolwaterstoffen

Stikstofoxiden

Deeltjes

(P)

(CO)

(CH)

(NOx)

(PT)

(kW)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

130 ££ P ££ 560

5,0

1,3

9,2

0,54

75 ££ P <130

5,0

1,3

9,2

0,70

37 ££ P < 75

6,5

1,3

9,2

0,85

M5004 Milieuvriendelijke getrokken landbouwmachine

bestemd voor: het zaaien, planten, bemesten, verzorgen of oogsten van landbouwprodukten of het maaien en reinigen van sloten en bermen.

en bestaande uit: getrokken landbouwmachines met een eigen hydraulisch systeem, dat is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie, die voor zijn energievoorziening uitsluitend aghankelijk is van de aftakas van het trekkende voertuig, dan wel een hydraulisch systeem van het trekkende voeruig, dat gevuld is met biologisch afbreekbare, niet toxische olie.

Concept (2-12-1999)

Bijlage bij Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2000 (Milieulijst MIA 2000)

Investeringen ter voorkoming of beperking van waterverontreiniging of ten behoeve van waterbesparing

categorie I (30% investeringsaftrek)

1000 Membraanfiltratie-installatie


a. bestemd voor: het zuiveren van afvalwater door middel van microfiltratie, nanofiltratie, ultrafiltratie of omgekeerde osmose, waarbij het drukverschil over het membraan meer bedraagt dan 0,2 bar, of


b. bestemd voor: het scheiden van organische vloeistoffen in niet waterig milieu, of


c. bestemd voor: vloeistof-vloeistofscheiding met als drijvende kracht een drukverschil van tenminste 0,2 bar, of


d. bestemd voor: het verwijderen van papiervezels uit proceswater van de papierindustrie, waarbij papiervezel en proceswater worden hergebruikt,

en bestaande uit: voedings- en recirculatiepomp, membranen, (eventueel) voorfilter, tank.

1001 Magnetische separator

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen, kleurstoffen, gesuspendeerde of opgeloste organische stoffen of fosfaten uit afvalwater of slib door toevoeging van en binding aan magnetiet gevolgd door magnetische afscheiding en terugwinning van magnetiet,

en bestaande uit: (eventueel) kooldioxide-stripper, reactiebuis of reactievat, (doseer)pompen, chemicaliëntanks, separatiemagneet, magnetische drager, spoelluchtaansluitingen, (eventueel) ionenwisselaar, (eventueel) compressor met tank en magnetietterugwininstallatie (drumseparator, tanks).

1002 Kristallisatiereactor

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen, fosfaten of fluoriden uit afvalwater door middel van toevoeging van loog of kalk in een gefluïdiseerd-bed-reactor, waarna zware metalen resp. fosfaten resp. fluoriden in de vorm van zouten neerslaan op zandkorrels of vergelijkbaar dragermateriaal, welke vervolgens kunnen worden afgescheiden ten behoeve van terugwinning,

en bestaande uit: gefluïdiseerd-bed-reactor (met invoerverdeling en recirculatieleidingen), (doseer)pompen.

1003 Elektrochemische reactor


a. bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit afvalwater door middel van elektrolyse met als voor-concentratiestap vloeistof-vloeistofextraktie of membraanfiltratie of ionenwisseling of indampen,

en bestaande uit: (semipermeabele) elektrolysecel, (eventueel) extraktie-eenheid of membraanfilter of ionenwisselaar of indamper, spanningsvoeding, of


b. bestemd voor: de regeneratie van
metaaloppervlaktebehandelingsbaden door middel van elektrolyse,

en bestaande uit: (semipermeabele) elektrolysecel, pomp, filter, chemicaliëntanks, (eventueel) roerwerken, spanningsvoeding, of


c. bestemd voor: de oxidatie van afbreekbare (organische) stoffen door middel van elektrolyse met als voor-concentratiestap vloeistof-vloeistofextraktie of membraanfiltratie of ionenwisseling of indampen,

en bestaande uit: (semipermeabele) elektrolysecel, (eventueel) extraktie-eenheid of membraanfilter of ionenwisselaar of indamper, spanningsvoeding, pomp.

1004 Membraanelektrolyse-installatie


a. bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit afvalwater en waterige slibstromen door middel van membraanelektrolyse,

en bestaande uit: membraanelektrolysecel of gescheiden elektrolysecel met membraanfilter, pompen, (eventueel) voorfilter, (chemicaliën)tanks, (eventueel) roerwerken, (eventueel) bezinker, spanningsvoeding, of


b. bestemd voor: het verwijderen van zouten uit afvalwater door middel van membraanelektrolyse, waarbij zuur of loog wordt gevormd,

en bestaande uit: membraanelektrolysecel of gescheiden elektrolysecel met membraanfilter, pompen, (eventueel) voorfilter, (chemicaliën)tanks, (eventueel) roerwerken, (eventueel) bezinker, spanningsvoeding.

1005 Elektrodialyse-installatie


a. bestemd voor: het verwijderen van metalen uit afvalwater of ketelvoedingswater door middel van elektrodialyse,

en bestaande uit: elektrodialysecellen, spanningsvoeding, pompen, of


b. bestemd voor: het verwijderen van ionen uit leidingwater door middel van elektrodialyse,

en bestaande uit: ionenwisselaar, elektrodialysecellen, spanningsvoeding, pompen.

1007 Elektroflotatie-installatie

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen of organische verbindingen uit afvalwater door middel van elektrolyse van water, waarbij geen metalen oplossen, gevolgd door oxidatie en flotatie van metalen of afscheiding van organische verbindingen,

en bestaande uit: buffercirculatietank, schakelkast, stroomomvormer, reactor, bezinkingsflotatiebekken, vlokverzamelingsbekken, pomp, filterpers, doseerventiel, (eventueel) luchtafzuigkap, vacuümschuimzuiger, drukvat.

1005 Oxidatiereactor

bestemd voor: het oxideren van organische of cyanidische verontreinigingen in afvalwater of koelwater door oxidatie door middel van waterstofperoxide en/of ozon en/of UV-straling en/of een katalysator,

en bestaande uit: oxidatiereactor met waterstofperoxide-eenheid en/of ozongenerator met (eventueel) restozonvernietiger en/of UV-reactor en/of katalysator.

1030 Katalytische oxidatiereactor


a. bestemd voor: het oxideren van verontreinigingen in afvalwater door een gekatalyseerde oxidatie met zuurstof,

en bestaande uit: reactorvat met katalysator, pompen, buffertanks, zuurstofopslag, zuurstofinjectie-installatie, stoominjecteur, tanks voor hulpstoffen, of


b. bestemd voor: het oxideren van verontreinigingen in afvalwater door een gekatalyseerde reactie met ozon,

en bestaande uit: filter, ozongenerator, (eventueel) restozonvernietiger, reactorvat met katalysator, pompen.

1041 Anaërobe waterbehandelingsinstallatie

bestemd voor: de omzetting van verontreinigingen in afvalwaterstromen door middel van anaërobe micro-organismen waarbij het biogas als brandstof kan worden aangewend,

en bestaande uit: biogasreactor, (eventueel) verzuringsreactor, (eventueel) biogasopslag, (eventueel) biogasbehandelingsinstallatie, (eventueel) biogasbranders of dual-fuel branders, (eventueel) gasmotor of generator.

1055 Natte-oxidatiereactor

bestemd voor: het onder hoge druk en temperatuur al dan niet katalytisch oxideren van verontreinigingen in afvalwaterstromen, niet zijnde slib van een biologische zuiveringsinstallatie,

en bestaande uit: reactor, (eventueel) katalysator, (eventueel) compressoren, (eventueel) zuurstofproductie-eenheid, pompen, buffertanks, bezinktanks, (eventueel) nabehandelingsinstallatie.

1059 Membraanbioreactor

bestemd voor: het zuiveren van afvalwater in een aërobe biologische zuiveringsinstallatie onder gelijktijdige verwijdering van gezuiverd water via membraantechnologie,

en bestaande uit: aërobe waterzuiveringsinstallatie, membraanfiltratie-eenheid, pomp.

1062 Koolwaterstoffenadsorptiesysteem

bestemd voor: het zuiveren van koolwaterstoffen bevattend afvalwater van de grafische industrie door middel van adsorptie aan actieve kool, polymeermateriaal, zeoliet of bentoniet,

en bestaande uit: (eventueel) voorfilter, adsorptie-installatie, (eventueel) pomp.

categorie II (15% investeringsaftrek)

1006 Ionenwisselaarinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen of anionen uit afvalwater, (recirculatie)-spoelwater, ontwikkelaar of beitszuren door middel van ionenwisseling, ten behoeve van hergebruik of de productie van demiwater,

en bestaande uit: ionenwisselaar, (eventueel) voorfilter, doseereenheid, pompen, (eventueel)
regeneratievloeistofopwerkingsinstallatie.

1008 Cascadespoelinstallatie voor oppervlaktebehandelingen

bestemd voor: het verminderen van de uitsleep van procesvloeistoffen die gebruikt worden voor oppervlaktebehandelingen van materialen door toepassing van een sproei- of vernevelingssysteem, waarbij het spoelwater in tegenstroom wordt geleid met de voorwerpenstroom,

en bestaande uit: (nevel)sproeiers, lekbakken, pompen.

1009 Afzuig/afblaasinstallatie voor galvanische processen

bestemd voor: het verminderen van de uitsleepvloeistof van galvanische procesvloeistoffen via gerichte afzuig/afblaas van de vloeistof en terugvoer naar het concentraatbad,

en bestaande uit: afzuig/afblaaseenheid, opvangtank, pompen.

1010 Nitraatverwijderingsinstallatie

bestemd voor: de biologische behandeling van nitraathoudend viskweekwater, waardoor het water geloosd of gerecirculeerd kan worden,

en bestaande uit: reactorvat, (eventueel) slibdragermateriaal.

1011 Laser imager

bestemd voor: het maken van afdrukken van medische röntgen- of MRI-opnames door middel van een laser imager, zonder tussenkomst van nat-chemische technieken,

en bestaande uit: laserbron, thermische ontwikkelvoorziening.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1016 Anaërobe sulfaatreductiereactor

bestemd voor: het verwijderen uit afvalwater op biologische wijze van:


a. sulfaat, of


b. zware metalen,

onder anaërobe omstandigheden, waarbij sulfide wordt gevormd,

en bestaande uit: anaërobe reactor (tank, invoerverdeelsysteem, gasafscheider), (eventueel) dragermateriaal ten behoeve van biomassa, (eventueel) bovenafdekking, (doseer)pompen, (eventueel) stripper, (eventueel) gaswasser, (eventueel) zwavelindikkingseenheid, (eventueel) regeneratietank, (eventueel) chemicaliëntanks.

1017 Biologische sulfide-oxidatiereactor

bestemd voor: het verwijderen uit afvalwater op biologische wijze van:


a. sulfide, of


b. sulfaat, of


c. organische zwavelverbindingen,

en bestaande uit: beluchtingseenheid of biorotorinstallatie (rotorpakketten, aandrijving), bezinker, (eventueel) lamellenseparator, overkapping, (doseer)pompen, (eventueel) chemicaliëntanks.

1018 Stoom- of kamerfixatie-installatie voor houtverduurzaming

bestemd voor: het op gecontroleerde wijze opbrengen van verduurzamingsmiddel op hout, waarbij de in het middel aanwezige zware metalen in de vorm van zoutcomplexen worden gefixeerd door hetzij stoomfixatie hetzij kamerfixatie,

en bestaande uit: fixeerketel met stoominjectie (bij stoomfixatie) of fixatiekamer met luchtinjectie (bij kamerfixatie), condensaattank, (doseer)pompen, stoomketel (bij stoomfixatie) of luchtverwarmingsinstallatie (bij kamerfixatie) indien de stoomketel uitsluitend ten behoeve van het fixatieproces wordt ingezet.

1019 Ontkalkingsinstallatie voor leerhydrolysevloeistoffen

bestemd voor: het ontkalken van leerhydrolysevloeistoffen met behulp van kooldioxide,

en bestaande uit: tanks, reduceerapparaat, expansievat, pompen.

1020 Haarverwijderingsinstallatie leerlooierijen

bestemd voor: het verwijderen van haar uit het kalkvat na de ontharing van leerhuiden,

en bestaande uit: rondpompinstallatie, haarzeef, opvangcontainer.

1021 Waterterugwininstallatie voor wasstraten ten behoeve van hergebruik van water

bestemd voor: het behandelen van reinigingswater van wasstraten voor voertuigen, landbouwmachines en werktuigen ten behoeve van hergebruik in de wasstraat,

en bestaande uit: vuilwatertanks, zandvanger of cycloon, slibopvangput, benzine/olie-afscheider, filters, pomp, (eventueel) aanvullende zuivering.

1028 Olie/water afscheider

bestemd voor: het afscheiden van lichte minerale olie uit afvalwater door middel van:

a. een afscheider met een platenpakket gebouwd overeenkomstig een hydraulische berekening gericht op het afscheiden van laminaire en stabiele waterstromen verontreinigd met lichte minerale oliedeeltjes kleiner dan 50 micron met een soortelijke massa kleiner dan 850 kg/m3 bij 20 graden C. De afscheider moet zijn vergezeld van een verklaring opgesteld door een door de Raad van de Accreditatie erkende organisatie waaruit blijkt dat het ontwerp en de uitvoering van de installatie overeenkomt met de genoemde hydraulische berekening,

en bestaande uit : afscheider waarin opgenomen een platenpakket, (pre-) sedimentatie-eenheid of slibvangput, casco, of
b. een afscheider met een coalescentie-pakket . De afscheider moet zijn vergezeld van een testverklaring volgens prEN 838 waaruit blijkt dat de afscheider lichte minerale oliedeeltjes afscheidt uit water tot minder dan 5 mg/l. De bedoelde verklaring moet zijn opgesteld door een door de Raad van de Accreditatie erkende organisatie,

en bestaande uit: coalescerende afscheider, (eventueel) sedimentatie-eenheid of slibvangput.

1029 Continu vulcanisatiesysteem

bestemd voor: het continu vulcaniseren van rubber profielen of slangen,

en bestaande uit: diëlektrische verwarmingseenheid met hete lucht tunnel en waterkoelzone of fluidised bed-eenheid.

1031 Havenontvangstinstallatie

bestemd voor: het innemen van grijswater, bilgewater of blackwater bij watersporthavens,

en bestaande uit: tanks, pompen, leidingen, (eventueel) olie/vet-afscheider.

1032 Spoelwaterrecyclinginstallatie

bestemd voor: het reinigen van spoelwater of proceswater dat vrijkomt bij de productie van drinkwater, door middel van fysische scheidingstechnieken, waardoor het spoelwater kan worden benut als drinkwater,

en bestaande uit: (eventueel) bezinkbassin, (eventueel) zandfilter, lamellenseparator, doseerinstallatie, slibopslag, pomp.

1033 Flexibele drijvende versperring

bestemd voor: het voorkomen van de verspreiding van olieverontreiniging bij havens en steigers,

en bestaande uit: kerend of absorberend scherm, drijvers, verankering, (eventueel) centrifuge.

1034 Zoutrecycling-installatie

bestemd voor: het terugwinnen van zout in de lederindustrie door het ontzouten van te looien huiden,

en bestaande uit: klopinrichting met zoutterugwinning, opslagtank, filter, pomp, transportbanden.

1035 Roterend filter

bestemd voor: het zuiveren van afvalwater door middel van een roterend filter, waarbij in een doorgang de zware en de lichte vervuilingsfracties worden gescheiden en waarna de zware fractie beschikbaar komt voor hergebruik na afscheiding uit een cylindrische borstelset en de lichte fractie wordt verwijderd via filterkaarsen,

en bestaande uit: roterend filter met cilindrische borstelset en filterkaarsen.

1036 Sedimentatie-installatie

bestemd voor: het, door middel van bezinking, verwijderen van verontreinigingen uit water dat vrijkomt bij het uitwendig reinigen van schepen,

en bestaande uit: sedimentatiebak, pomp, (eventueel) slibruimer, (eventueel) drijflaagafscheider.

1037 Biologische waterzuivering

bestemd voor: het zuiveren van afvalwater van houtimpregneerinrichtingen door middel van biologische technieken,

en bestaande uit: beluchtingseenheid of biorotor, slibafscheidingseenheid, slibtank, pompen.

1038 Hogesnelheid thermische spuitinstallatie

bestemd voor: het aanbrengen van metallische deklagen (metallische coatings) op metalen voorwerpen,

en bestaande uit: spuitpistool, lucht/watergekoeld spuitstuk, gasvolume- en drukregelinstallatie, (eventueel) geluidsdichte cabine, (eventueel) afzuiginstallatie, (eventueel) werkstukmanipulator, (eventueel) robot, (eventueel) luchtreinigingsinstallatie.

1039 Trommelfilter

bestemd voor: het reinigen van spoelwater van laadruimten van vaartuigen door middel van filtratie met behulp van een roterend filter,

en bestaande uit: roterende trommel, (eventueel) sproeiers, (eventueel) zeefdoek, (eventueel) hydrocycloon, (eventueel) zandvanger.

1040 Papierbleekinstallatie

bestemd voor: het bleken van papier in de papierbereiding door middel van:


a. ozon,

en bestaande uit: ozongenerator, of


b. moleculaire zuurstof,

en bestaande uit: (eventueel) luchtscheidingsinstallatie, oxidatietoren.

1042 Grijswater-recycling-installatie

bestemd voor: het hergebruiken van zwembad- of douchewater, het spoelen van filters en voor toiletspoeling in de recreatiesector,

en bestaande uit: grijswatertank, secundair waterleidingnet, drukvat, automatische omschakelaar, filtratie-unit.

1043 Omgekeerde osmose-installatie

bestemd voor: de productie van demiwater,

en bestaande uit: membraaninstallatie, pomp.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1045 Gesloten vacuümcondensor

bestemd voor: het condenseren van vacuümstoom in vacuümsystemen in de margarine-, vet- en olie-industrie, waarbij geen direct contact is tussen vacuümstoom en koelwater,

en bestaande uit: vacuümcondensor, koelwatercircuit.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1046 Terugwin-installatie voor waterafdunbare verf, lak, inkt of lijm

bestemd voor: het terugwinnen ten behoeve van hergebruik van waterafdunbare verf of waterafdunbare lak of waterafdunbare inkt of waterafdunbare lijm uit spoelwater,

en bestaande uit: membraaninstallatie of verdamper, buffervat, pomp, (eventueel) voorfilter.

1047 Zelfreinigend roterend trommelfilter

bestemd voor: het reinigen van afvalwater door middel van een roterend filter, waarbij het filter niet gereinigd behoeft te worden,

en bestaande uit: zelfreinigend roterend trommelfilter.

1048 Digitale fotocamera

bestemd voor: het digitaal vastleggen van stilstaand beeld waarbij de kleuren dusdanig gesepareerd worden, dat de digitale informatie in de pre-press bruikbaar is,

en bestaande uit: fotocamera met digitale achterwand, (eventueel) scanner, (eventueel) computer, (eventueel) monitor, (exclusief printer).

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1049 Computer naar plaat/pers systeem

bestemd voor: het direct, zonder fotografische tussenbewerkingen overbrengen van in digitale vorm beschikbare tekst en beeld, van computer naar:


a. offsetplaten,

en bestaande uit: laserplaat-belichter voor platen zonder zware metalen, raster image processor, (eventueel) plaatontwikkelmachine of plaatprocessor, (eventueel) computer, (eventueel) extern massageheugen, of


b. op de pers liggende offsetplaten,

en bestaande uit: op offsetpers gemonteerde laserplaat-belichter voor platen zonder zware metalen, raster image processor, (eventueel) processor, (eventueel) computer, (eventueel) extern massageheugen.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1051 Vloeistofapplicatiesysteem voor textiel

bestemd voor: het opbrengen van vloeistof bij het voorbewerken van textiel waardoor het afkoken en bleken en eventueel het ontsterken in één bad wordt uitgevoerd,

en bestaande uit: doektransportsysteem, chemicaliënreservoir, aanbrengsysteem, bad.

1052 Walssysteem voor textiel

bestemd voor: het gedoseerd aanbrengen van vloeistoffen op textiel met behulp van een wals die in een vloeistofbad draait en waarbij het doek over de wals wordt geleid,

en bestaande uit: wals, (eventueel) rakel, (eventueel) vochtmeter, reservoir.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1053 Sproeisysteem voor textiel


a. bestemd voor: het gecontroleerd aanbrengen van vloeistofnevel op textiel met behulp van snel roterende schijven,

en bestaande uit: roterende schijven, reservoir, vochtmeter, of


b. bestemd voor: het gecontroleerd aanbrengen van vloeistof op textiel met behulp van een rotatiesjabloon en een gerichte luchtstraal,

en bestaande uit: roterend sjabloon, luchtstraalmechanisme, vochtmeter.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1054 Vuilwatertank

bestemd voor: het aan boord opvangen van afvalwater, dat ontstaat in pleziervaartuigen in de recreatievaart,

en bestaande uit: vuilwatertank, leidingen, koppelstukken, dekaansluiting voor havenontvangstinstallatie.

1056 Schroefaskokerafdichtingsinstallatie

bestemd voor: het afdichten van de schroefaskoker van schepen door middel van:


a. een watergesmeerde schroefaskokerafdichting,

en bestaande uit: schroefaskokerafdichting, lagers, schroefasloopbussen, schroefaskoker, schroefas, waterpomp, (eventueel) steunlager, (eventueel) watertank voor circulatiesysteem, (exclusief schroef), of


b. een gesloten vetgesmeerde schroefaskokerafdichting, die dient ter vervanging van een bestaande afdichting en waarop door de leverancier een garantie wordt gegeven op technische nullekkage bij normaal gebruik, gedurende een door de fabrikant aangegeven onderhoudsvrije periode, die minimaal 5 jaar bedraagt,

en bestaande uit: lagerbussen, schroefaskokerafdichting, vetretourleiding, (eventueel) vetreinigingssysteem.

1057 Waterstofperoxidebleekinstallatie voor textiel

bestemd voor: het bleken van textiel met behulp van waterstofperoxide,

en bestaande uit: waterstofperoxidegenerator, doseerinstallatie, bad.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1058 Biologische schachtwaterzuiveringsinstallatie

bestemd voor: het biologisch zuiveren van afvalwater in een schachtvormige reactor, met een diepte van tenminste 40 meter,

en bestaande uit: schachtreactor, compressor, slibafscheidingssysteem, ontgassingsinstallatie, (eventueel) nabehandelingsinstallatie.

1063 Spoelwaterrecyclingsysteem


a. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater dat vrijkomt bij het reinigen van machines en machineonderdelen waarmee waterafdunbare inkt, lak of lijm wordt aangebracht,

en bestaande uit: pompen, filters, (eventueel) ionenwisselaars, (eventueel) opslagtanks, of


b. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater gebruikt voor het reinigen van bakvormen en persinstallaties in de keramische industrie,

en bestaande uit: (eventueel) sedimentatie-afscheider, (eventueel) olie-afscheider, (eventueel) filters, (eventueel) pomp, (eventueel) hydrocycloon, of


c. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater, dat vrijkomt bij het wassen van bollen of knollen,

en bestaande uit: filter, bezinker, (eventueel) hydrocycloon, (eventueel) hogedruk wasinstallatie, (eventueel) pomp, of


d. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater dat vrijkomt bij het wassen van tuinbouwproducten, waarbij plantaardige delen, zand en slib worden afgescheiden bij tuinbouwbedrijven,

en bestaande uit: bezinkbak of zand- en slibafscheider, filter, pomp, wateropslagtank of waterbassin of watervat, (eventueel) hogedruk wasinstallatie, (eventueel) compressor, of


e. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater, dat vrijkomt bij het wassen van boomkwekerijproducten,

en bestaande uit: (eventueel) sedimentatie-afscheider, (eventueel) filters, (eventueel) pomp, (eventueel) hydrocycloon, of


f. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater, dat vrijkomt bij natwasserijen, door middel van membraanfiltratie,

en bestaande uit: membraanfiltratie-eenheid, (eventueel) trommelfilter, opslag- en recirculatietanks, pompen, of


g. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater van de tapijtindustrie ten behoeve van de aanmaak van latexcompounds,

en bestaande uit: buffertank, pomp, (eventueel) doseerinstallatie, (eventueel) roerwerk, of


h. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater dat ontstaat bij het afspoelen van offsetplaten in een plaatontwikkelmachine,

en bestaande uit: waterreservoir, pomp, filters.

1064 Pekelregeneratie-installatie

bestemd voor: het regenereren van vis- of kaaspekel door middel van zelfreinigende keramische of polymeerfilters ten behoeve van hergebruik van de pekel,

en bestaande uit: zelfreinigende keramische of polymeerfilters.

1065 Stoomstripper

bestemd voor: het verwijderen van organochloorverbindingen uit afvalwater door toepassing van stoomstripping, waarbij de organochloorverbindingen worden afgescheiden ten behoeve van hergebruik,

en bestaande uit: stripperkolom, (eventueel) looginjectie-eenheid, (eventueel) stoominjectie-eenheid, warmtewisselaars, mengers.

1066 Laserbewerkingsinstallatie

bestemd voor: het etsen van afbeeldingen in metaal of kunststof dragermateriaal door middel van een laserstraal,

en bestaande uit: laser, x/y-tafel, besturingssysteem.

1068 Verwijderinginstallatie voor zwevende deeltjes

bestemd voor: het verwijderen van zwevende deeltjes uit afvalwater of rookgasontzwavelingsvloeistoffen door middel van een filter met geëtste schijven,

en bestaande uit: vat, platenbatterij met geëtste schijven, pomp, (eventueel) regeneratie-eenheid.

1070 Stoomsterilisator

bestemd voor: het steriliseren door middel van vochtige verhitting van instrumenten, die worden gebruikt in de tandartsen- , huisartsen-, dierenartsen- en tatoeëerpraktijk en in schoonheidssalons,

en bestaande uit: autoclaaf of stoomsterilisator, (eventueel) luchtreinigingsinstallatie.

1071 Recyclingsinstallatie voor kolensproeiwater

bestemd voor: het hergebruik van water, dat vrijkomt bij het besproeien van kolen, die in opslag liggen, ter beperking van de stofemissie, waarbij het sproeiwater wordt hergebruikt,

en bestaande uit: vaste stofafscheider, doseerstation, filters, pompstations, transportleidingen.

1072 Waterbereidingsinstallatie

bestemd voor: het bereiden van water voor gesloten drainwatersystemen in de glastuinbouw door middel van verwijdering van ionen met behulp van ionenwisselaars of membranen,

en bestaande uit: ionenwisselaar of membraaninstallatie, pomp.

1073 Zeefdruk direct camera

bestemd voor: het vanaf litho direct belichten van het zeefdrukraam zonder tussenkomst van een fotografische vergroting van formaat 1:1,

en bestaande uit: projectiecamera met UV-lichtbron, optisch systeem voor de transmissie van UV-licht.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1074 Bewerkingseenheid voor digitale grootmontage

bestemd voor: het direct zonder fotografische tussenbewerkingen overbrengen van tenminste drie full color pagina's van computer naar fotografische films ter grootte van de drukvorm,

en bestaande uit: computer, (eventueel) extern massageheugen, (eventueel) filmbelichter op drukformaat, (eventueel) raster image processor.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1075 Thermische kleurendrukker voor zelfklevend vinyl

bestemd voor: het in kleur afdrukken van zelfklevende kunstoffolie door overzetten en insmelten van kleurstoffen,

en bestaande uit: computer, drukmachine met thermische hittekop, (eventueel) snijplotter.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1076 Verwerkingsinstallatie van digitale medische beeldinformatie

bestemd voor: het opnemen, verwerken, presenteren en opslaan van medische beeldinformatie voor de diagnose van patiënten,

en bestaande uit: werkstation, servers, software, (eventueel) camera.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1077 Belichter chemieloze film

bestemd voor: het maken van afdrukken op zilverloze film zonder gebruik van nat-chemische technieken,

en bestaande uit: laserbelichter of infraroodbelichter, (eventueel) thermische ontwikkelvoorziening, (eventueel) scheidinginstallatie voor drager- en beeldfolie.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1078 Contract-kleurproefprinter

bestemd voor: het direct, zonder fotografische tussenbewerkingen vanaf digitaal opgeslagen tekst en beeld vervaardigen van kleurproeven voor drukwerk op oplagepapier,

en bestaande uit: kleurenprinter en kleurenmanagementsoftware geschikt voor het bedrukken van oplagepapier, en het daarop reproduceren van oplagekwaliteit.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1079 Inktwerk waterige diepdruk

bestemd voor: het drukken met waterafdunbare inkten in de illustratie-diepdruk,

en bestaande uit: roestvrij stalen inktwerken, roestvrij stalen inktreservoirs, inkttanks, inktleiding, (eventueel) droogluchtleidingen, (eventueel) afzuigventilatoren.

1080 Keramische vochtwalsen

bestemd voor: het overbodig maken van isopropylalcohol als toevoeging aan vochtwalsen in offsetpersen,

en bestaande uit: vochtwalsen van keramisch materiaal.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1081 Spanramen

bestemd voor: het opbrengen van laatste verflagen (finishing) op doekbanen bij de textielindustrie, met schuim of met gegraveerde walsen,

en bestaande uit: schuiminstallatie of wals, spanramen, ontwateringspers, (eventueel) filtereenheid voor afvoerlucht, (eventueel) recirculatiesysteem voor warme afvoerlucht.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1082 Condensaatopslag- en behandelingssysteem

bestemd voor: het opslaan en behandelen, ten behoeve van hergebruik, van condensaat van indampprocessen in de zuivelindustrie voor spoel- en reinigingsdoeleinden,

en bestaande uit: condensaatopslagtank, desinfectie-eenheid, condensaatgeleidbaarheidsmeter, kleppen en kleppenstuurmechanisme.

1083 Computer naar papier (printing on demand) systeem

bestemd voor: het direct zonder fotografische tussenbewerkingen in aansluiting op digitale prepress in vier of meer kleuren overbrengen van tekst en beeld van computer op papier,

en bestaande uit: digitale vier- of meerkleuren-drukpers, raster image processor, (eventueel) computer, (eventueel) extern massageheugen.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1086 Zoutelektrolyse-apparatuur

bestemd voor: het op de plaats van gebruik produceren van chloorbleekloog,

en bestaande uit: elektrolyse-apparatuur, zoutopslag, pekeldoseereenheid, pomp.

1087 Infiltratiesysteem

bestemd voor: het bufferen en infiltreren van regenwater in een geperforeerde uit gerecycled kunststof vervaardigde container, waarbij het regenwater na verblijf in deze container wordt afgevoerd naar het riool en/of infiltreert in de bodem,

en bestaande uit: geperforeerde uit gerecycled kunststof vervaardigde container, (eventueel) geotextiel.

1088 PTFE-glijlagers voor scheepshelling

bestemd voor: het geleiden van schepen bij het te water laten vanaf de scheepshelling,

en bestaande uit: PTFE-glijlagers, roestvaststalen baan (excl. de helling).

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1089 Elektrostatisch of magnetisch vloeistofbehandelingsapparaat

bestemd voor: het voorkomen van aankalking van leidingen of warmtewisslaars door middel van een magnetisch veld,

en bestaande uit: (eventueel) elektrostatische spanningsomvormer,(eventueel) magneten, doorstroomapparaat.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1091 Elektronenstraal drooginstallatie

bestemd voor: het fixeren of doen uitharden van kleurstoffen door middel van een elektronenstraal,

en bestaande uit: elektronenstraalinstallatie.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1092 Permanent-anode systeem

bestemd voor: het beschermen van de scheepshuid (van binnenvaartschepen) tegen roest door middel van een systeem van kathodische bescherming, waarbij gebruik gemaakt wordt van opgedrukte stroom in plaats van opofferende anodes, waardoor er geen emissie van zink of aluminium naar het water optreedt,

en bestaande uit: gelijkrichter, permanente anode, referentiecellen.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1093 Vriesconcentreerinstallatie

bestemd voor: concentreren van toxisch en/of corrosief afvalwater waarna de geconcentreerde fractie verder wordt bewerkt,

en bestaande uit: koel- en kristallisatie-installatie, rijpvat, waskolom.

1094 Droogschilmachine

bestemd voor: het schillen van aardappels, waarbij in het schilproces geen water wordt gebruikt,

en bestaande uit: droogschilmachine.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

1095 Hennegatkokerafdichting

bestemd voor: het afdichten van het hennegat door middel van:


a. een watergesmeerde afdichtingsinstallatie,

en bestaande uit: hennegatkokerafdichting, lagers, loopbussen, hennegatkoker, roerkoning, waterpomp, (eventueel) steunlager,(eventueel) watercirculatiesysteem, of


b. een gesloten vetgesmeerde afdichtingsinstallatie, die dient ter vervanging van een bestaande afdichting en waarop door de leverancier een garantie wordt gegeven op technische nullekkage bij normaal gebruik, gedurende een door de fabrikant aangegeven onderhoudsvrije periode, die minimaal 5 jaar bedraagt,

en bestaande uit: lagerbussen, lagers, hennegatkokerafdichting, vetretourleiding, (eventueel) vetreinigingssysteem.

1096 Hydraulische aandrijving snijkopzuiger

bestemd voor: het aandrijven en besturen van de snijkop van een snijkopzuiger met een maximale baggerdiepte van 10 m, door middel van een hydraulisch systeem, dat is gevuld met biologisch afbreekbare niet toxische olie

en bestaande uit: hydrauliekpomp, hydrauliekmotor, cilinder, stuurkleppen, ventielen, drukvat, voorraadvat, eventueel koeler, eventueel vochtfilter.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

N0001 Centrifuge

bestemd voor: het verwijderen van onopgeloste deeltjes uit industrieel afvalwater en slib met een maximale hydraulische capaciteit van 50 m3/uur,

en bestaande uit: voedingspomp, centrifuge, (eventueel) opvangvoorzieningen afgescheiden deeltjes.

N0002 Decanter

bestemd voor: het afscheiden van zware en lichte componenten uit industrieel afvalwater of industrieel slib met een hydraulische capaciteit van maximaal 50 m3/uur,

en bestaande uit: voedingspomp, decanter, (eventueel) opvangvoorzieningen afgescheiden componenten.

N0003 Vloeistofcycloon

bestemd voor: het afscheiden van deeltjes (al dan niet geëmulgeerd) uit industrieel afvalwater met een maximale hydraulische capaciteit van 100 m3/uur,

en bestaande uit: voedingspomp, vloeistofcycloon, (eventueel) opvangvoorzieningen afgescheiden olie.

N0004 Lamellenfilter

bestemd voor: het afscheiden van deeltjes uit industrieel afvalwater met een hydraulische capaciteit van maximaal 50 m3/uur,

en bestaande uit: lamellenfilter, (eventueel) opvangvoorzieningen afgescheiden deeltjes.

N0005 Skimmer

bestemd voor: het verwijderen van olie uit afvalwater met een maximale hydraulische capaciteit van 50 m3/uur,

en bestaande uit: olieskimmer, (eventueel) opvangvoorzieningen afgescheiden olie.

N0006 Coalescentiefilter

bestemd voor: het verwijderen van olie en andere organische vloeistoffen uit waterige afvalstromen,

en bestaande uit: filter met platenpakket of schuimpakket, voedingspompen en regeneratiepompen.

N0007 Kleurstofverwijderingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van kleurstof uit afvalwater met behulp van een absorbens

en bestaande uit: evt bufferbassin, pomp, absorbtie-eenheid.

N0008 Zeoliet adsorbtie-installatie

bestemd voor: het verwijderen van verontreinigingen uit afvalwater door middel van adsorbtie aan zeoliet,

en bestaande uit: adsorbtie-installatie, evt pomp, evt regeneratiesysteem.


2. Investeringen ter voorkoming of beperking van luchtverontreiniging

categorie I (30% investeringsaftrek)

2018 NOx-reductie-unit voor stationaire gasmotor

bestemd voor: het verminderen van emissie van NOx tot een niveau minder dan 65 g NOx/GJ bij nominale belasting,

en bestaande uit: driewegkatalysator of lean-burn injectiesysteem.

2044 Gaswasser

bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, door middel van het oplossen van de verontreinigende stoffen in een vloeistof, waarbij de wasvloeistof wordt gerecirculeerd of nuttig wordt toegepast,

en bestaande uit: wassysteem, (eventueel) ventilator, (eventueel) druppelvanger, pompen, (eventueel) chemicaliëndosering, tanks, (eventueel) wasvloeistofbehandelingssysteem.

2062 Katalytische naverbrander

bestemd voor: het naverbranden van verontreinigingen in procesafgassen, die vrijkomen uit stationair opgestelde installaties door middel van een katalytische naverbrander,

en bestaande uit: katalytische naverbrander, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) ventilator, (eventueel) aërosolfilter of stoffilter.

2063 Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)

bestemd voor: het omzetten, door middel van chemische reductie, van stikstofoxiden in afgassen en rookgassen met uitzondering van eenheden in energiecentrales met een vermogen groter dan 300 MWt en afval- en slibverbranding,

en bestaande uit: katalysator, reactor.

2071 Elektrofiltrerende venturi

bestemd voor: het ontstoffen van afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, door middel van een venturiwasser met een elektrisch veld,

en bestaande uit: elektrofiltrerende venturi, tank, pomp.

2082 Koolstofdioxide verfverdunningsinstallatie

bestemd voor: het verdunnen van verf en coating met superkritische koolstofdioxide (vloeibaar) ter beperking van het gebruik van organische oplosmiddelen,

en bestaande uit: toevoereenheid, mengsysteem, pomp, opslagsysteem voor koolstofdioxide.

2091 Selectieve non-katalytische reductie-installatie (SNCR)

bestemd voor: het omzetten van NOx in rookgassen door middel van injectie van ureum of ammoniak,

en bestaande uit: ammoniak- of ureuminjectiesysteem, tank, leidingen.

categorie II (15% investeringsaftrek)

2000 Ontvettings- en reinigingsinstallatie

bestemd voor: het ontvetten en reinigen van metalen en kunststof door middel van een installatie uitsluitend geschikt voor reinigingsmiddel zonder vluchtige organische oplosmiddelen,

en bestaande uit: ontvettings- en reinigingsinstallatie, pompen, (eventueel) verwarmingssysteem, (eventueel) drooginstallatie, (eventueel) waterreinigingsinstallatie.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2001 Reinigingsinstallatie voor componenten

bestemd voor: het ontvetten en reinigen van componenten, drukvormen en onderdelen van grafische machines door middel van een installatie die uitsluitend geschikt is voor een reinigingsmiddel zonder vluchtige organische oplosmiddelen,

en bestaande uit: ontvettings- of reinigingsinstallatie, (eventueel) verwarmingssysteem, (eventueel) drooginstallatie, (eventueel) waterreinigingsinstallatie.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2002 Alkalische ontlakkingsmachine

bestemd voor: het ontlakken van metalen delen door middel van het besproeien met een alkalische oplossing onder gelijktijdige verhitting,

en bestaande uit: ontlakkingscabine, pompen, afzuiging, sproei-installatie, verwarmingselementen, zeven.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2003 Ultrasoon- of hydrosoonwasstraat

bestemd voor: het reinigen van materialen door middel van ultrasoon- of hydrosoonbaden, zonder gebruik van vluchtige organische oplosmiddelen,

en bestaande uit: ultrasoon- of hydrosoonbaden, trillingsgenerator.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2004 CO2-benuttingssysteem

bestemd voor: het terugwinnen van CO2, dat vrijkomt bij het vergistingsproces in bierbrouwerijen,

en bestaande uit: afzuigsysteem, compressor, condensatiesysteem, (eventueel) opslagtank, (eventueel) verdampingsinstallatie.

2005 Sterilisatie-installatie op basis van gammastraling

bestemd voor: het steriliseren van producten of apparatuur,

en bestaande uit: sterilisatie-installatie, gammastralingsgenerator.

2006 Sterilisatie-installatie op basis van elektronenversnelling

bestemd voor: het steriliseren van kunststofhoudende medische apparatuur,

en bestaande uit: sterilisatie-installatie, elektronenversneller.

2007 Installatie voor regeneratie van vervuilde halogeenhoudende koelvloeistoffen

bestemd voor: het regenereren van vervuilde halogeenhoudende koelvloeistoffen door deze af te scheiden van olie en andere stoffen,

en bestaande uit: olie-afscheider, ontgassingstank, scheidingsvat, opslagtank, (eventueel) adsorber.

2008 CO2-verdampingsinstallatie

bestemd voor: het verdampen van CO2, ten behoeve van het bottelen van bier- en frisdrank, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de omgevingslucht,

en bestaande uit: verdamper, (eventueel) ventilator.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2009 Koelapparatuur ontmantelingsinstallatie

bestemd voor: het terugwinnen van halogeenhoudende koelvloeistoffen afkomstig van koel- en vriesapparatuur, met scheiding van olie en koelmiddel,

en bestaande uit: hefinrichting, boorinrichting, compressorpotopener, (eventueel) kopertrekker, ontgassingstank, scheidingstank, opslagfles.

2010 Folie-veiligheidstoestel

bestemd voor: het beveiligen van leidingsystemen tegen overdruk door middel van een overdrukventiel, dat is voorzien van een folie op de klep, ten behoeve van een volledige afdichting,

en bestaande uit: overdrukventiel met folie-afdichting.

2011 Stikstofsoldeermachine

bestemd voor: het afgesloten solderen van printpanelen onder stikstofgas,

en bestaande uit: stikstoftanks, verhittingseenheid, soldeereenheid.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2012 Formaldehyde terugwinningsinstallatie

bestemd voor: het terugwinnen van formaldehyde, dat vrijkomt bij de productie van diervoeders, waarbij het teruggewonnen formaldehyde wordt opgenomen in het product,

en bestaande uit: condensatiesysteem,
condensaatverwerkingseenheid.

2013 Membraanscheidingsinstallatie voor gasmengsels

bestemd voor: het scheiden van gasmengsels die gehalogeneerde gassen bevatten afkomstig van koelmedium-vulstations door middel van een membraan, waarbij olie en waterdeeltjes worden verwijderd met behulp van filters,

en bestaande uit: membraanscheidingsunit, pompen, condensor, olienevelfilters, filters,

blower, dehydrator.

2014 Low-NOx-brander


a. bestemd voor: het verminderen van de NOx-vorming, eventueel in combinatie met rookgasrecirculatie, bij aardgasgestookte toestellen met een thermisch vermogen van 100 kWt tot 20 MWt, door toepassing van brander(s) met een NOx-vorming van minder dan 60 mg NOx/m3 (3% O2), (gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A), of


b. bestemd voor: het verminderen van NOx-vorming, eventueel in combinatie met rookgasrecirculatie, bij gas- of (zware) stookoliegestookte installaties met een thermisch vermogen van min. 20 MWt en max. 300 MWt, met uitzondering van gasturbine en
-motorinstallaties, waarbij de volgende uitworpniveaus (NOx) niet worden overschreden:

NOx-limiet in mg/m3 (3% O2):

(gemeten volgens Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A)

bij gebruik van: voor cat. I voor cat. II


- aardgas 60 150


- zware stookolie (incl. residuen) 200 400


- overig gas 100 200

cat. II betreft installaties met een ongekoelde vuurhaard en andere stookinstallaties, voor zover gebouwd vóór 1-8-1988

cat. I betreft alle overige installaties

en bestaande uit: ventilatorbrander-ketelcombinatie met een thermisch vermogen van maximaal 1MWt of
atmosferische-brander-ketelcombinatie of ventilatorbrander met een thermisch vermogen groter dan 1MWt, (eventueel) rookgasrecirculatiesysteem, (eventueel) luchtpoorten (of lansen), (eventueel) aanpassingen aan de vuurhaard.


c. bestemd voor: het verminderen van NOx-vorming, in combinatie met rookgasrecirculatie, bij gasgestookte procesovens en fornuizen met een thermisch vermogen van min. 20 MWt, en max. 300 MWt, waarbij de volgende uitworpniveaus (NOx) niet worden overschreden:

NOx-limiet in mg/m3 (3% O2):

(gemeten volgens Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A)


- aardgas 200,


- overig gas 300,

en bestaande uit: ventilatorbrander met een thermisch vermogen groter dan 1 MWt, (eventueel) rookgasrecirculatiesysteem, (eventueel) luchtpoorten (of lansen), (eventueel) aanpassingen aan de vuurhaard.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2015 Hoogrendement gasturbine

bestemd voor: het opwekken van elektrische energie door middel van een gasturbine met een vermogen van maximaal 2 MWe, waarvan de NOx-emissie kleiner is dan 40 g/GJ (gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A),


a. met een elektrisch rendement van meer dan 40%, of


b. met een elektrisch rendement van meer dan 25% en een uitlaattemperatuur van tenminste 450 oC,

en bestaande uit: gasturbine.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2016 Mechanische reinigingsmachine

bestemd voor: het mechanisch reinigen van de champignonteeltcellen zonder gebruik van ontsmettingsmiddelen,

en bestaande uit: schrobmachine.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2017 Oxidatiekatalysator voor stationaire gas- of dieselmotoren

bestemd voor: het verminderen van emissie van koolwaterstoffen en koolmonoxide

van stationaire gas- of dieselmotoren,

en bestaande uit: oxidatiekatalysator.

2019 Gas- en dampadsorber met regeneratie


a. bestemd voor: het verwijderen van vluchtige organische stoffen, geurstoffen en dampen uit afgassen door middel van adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning of vernietiging van de vluchtige organische stoffen,

en bestaande uit: adsorber, regeneratie-eenheid, of


b. bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit afgassen door middel van adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning van de metalen,

en bestaande uit: adsorber, regeneratie-eenheid.

2020 Adsorptierotor voor het concentreren van oplosmiddelen in luchtstromen

bestemd voor: het concentreren van lage concentraties koolwaterstoffen of zware metalen uit luchtstromen met een hoog debiet door adsorptie op een met adsorbens bedekte rotor, waarbij de koolwaterstoffen of zware metalen tegelijkertijd worden gedesorbeerd door partiële verhitting van de rotor door een hete luchtstroom met een lager debiet,

en bestaande uit: ventilator, adsorptierotor, filter, (eventueel) naverbrander.

2021 Luchtrecirculatie-installatie op spuitcabines

bestemd voor: het recirculeren van (warme) lucht in spuitcabines, waarbij de lucht ontdaan wordt van oplosmiddelen, waarna deze oplosmiddelen worden verbrand of teruggewonnen,

en bestaande uit: recirculatie-installatie, (eventueel) ventilatoren, (eventueel) adsorber, (eventueel) thermische naverbrander.

2022 Regeneratieve thermische naverbrander voor procesafgassen

bestemd voor: het thermisch naverbranden van procesafgassen, waarbij de vrijkomende energie wordt teruggewonnen,

en bestaande uit: (reversed flow) verbrandingskamers, (eventueel) keramisch bed, branders, ventilatoren, warmtewisselaars, (eventueel) aërosolfilter of stoffilter.

2023 Polyethyleenschuiminstallatie

bestemd voor: het produceren van polyethyleenschuim door middel van een systeem zonder cfk's of koolwaterstoffen als blaasmiddel,

en bestaande uit: doseer- en mengeenheid, blaasmiddelopslag en
-doseersysteem, schuimproductiemachine.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2024 Foto-oxidatie-installatie

bestemd voor: het vernietigen van geur- en koolwaterstoffen in procesafgassen door oxidatie met UV-licht in combinatie met waterstofperoxide of ozon of zuurstofradicalen,

en bestaande uit: UV-reactor, (eventueel) waterstofperoxidewasser, (eventueel) wastoren, (doseer)pompen, (eventueel) ventilator, (eventueel) ozongenerator, (eventueel) ozonabsorber/restozonvernietiger, (eventueel)
zuurstofradicaalgenerator, tanks.

2025 Vacuümpompeenheid met recirculatiesysteem

bestemd voor: het voorkomen van emissies van vluchtige organische verbindingen door samenbundeling van meerdere waterringpompen tot een enkele eenheid en aansluiting op een gezamenlijke buffer, waarbij dampen uit de buffer worden gecondenseerd, opgevangen en gerecirculeerd,

en bestaande uit: vacuümpompen (waterringpompen), waterbuffer met recirculatiesysteem, condensor.

2026 Luchtionisatie apparatuur

bestemd voor: het versnellen van het rijpingsproces van kaas(producten),

en bestaande uit: ontladingsbuis, hoogspanningsvoeding.

2027 Gesloten koelmediumsysteem met oplosmiddelterugwinning

bestemd voor: het koelen van proceswater met een gesloten koelsysteem en een warmtewisselaar, waarbij het oplosmiddel door middel van destillatie uit het circulatiewater wordt teruggewonnen,

en bestaande uit: tanks, warmtewisselaar, koeltoren, koelwaterbehandelingseenheid.

2028 Dampretoursysteem

bestemd voor: het terugvoeren en eventueel behandelen van damp die vrijkomt bij het vullen of ledigen van opslagtanks,

en bestaande uit: dampretourleiding, dampretourleidinglaadarm, (eventueel) vloeistofvanger, (eventueel) filter, (eventueel) vlambeveiliging, (eventueel) compressor, (eventueel) adsorber, (eventueel) gaswasser, (eventueel) koelcondensatie-eenheid, (eventueel) naverbrander.

2029 Secondary seals bij drijvende daken van tanks

bestemd voor: het beperken van emissies ten gevolge van verdamping van koolwaterstoffen

door afdichting,

en bestaande uit: extra afdichtingsconstructies (secondary seals) rond het drijvend dak.

2030 Lansontzwavelingsinstallatie

bestemd voor: het ontzwavelen van gesmolten ijzer door middel van een lansontzwavelingssysteem,

en bestaande uit: transport- en doseersysteem, lansinstallatie, lanswisselinstallatie.

2031 Magneetkoppeling

bestemd voor: het voorkomen van verliezen langs as en pakkingen door toepassing van een hermetisch gesloten krachtoverbrenging voor pompen, mengers en roerders voor tanks of leidingen,

en bestaande uit: magneet, aandrijving, roerder of pomp.

2032 Dubbele mechanische asafdichting

bestemd voor: het verminderen van lek- en verdampingsverliezen van vluchtige organische stoffen langs roterende assen van machines,

en bestaande uit: dubbele mechanische asafdichting welke voldoet aan de norm API 610, plan 53.

2033 Geurbestrijdingssystemen

bestemd voor: afbreken van geurcomponenten door toepassing van enzympreparaten die worden verneveld in afgasleidingen of een contactruimte,

en bestaande uit: enzymdoseer- en verstuivingseenheid (eventueel) contactruimten, leidingwerk, appendages, besturingseenheid.

2034 Afsluiter voorzien van een metalen balg

bestemd voor: het regelen of beperken van de omvang van stromen van vluchtige organische stoffen in leidingen, waarbij de afsluiteras is voorzien van een metalen balg die verdampings- of lekverliezen voorkomt,

en bestaande uit: afsluiter met metalen balg.

2035 Poederterugwinning bij elektrostatische poederspuitinstallatie

bestemd voor: het terugwinnen van poederlakresten of poederemails waarna hergebruik plaatsvindt in de elektrostatische poederspuitinstallatie,

en bestaande uit: luchtaanzuiger, (eventueel) filters, poederterugwininstallatie.

2036 Installatie voor het opbrengen van waterafdunbare verf/coating/lijm


a. bestemd voor: het spuiten van objecten door middel van een installatie welke uitsluitend geschikt is voor het gebruik van waterafdunbare verf, waterafdunbare coating, oplosmiddelvrije coating of waterafdunbare lijm,

en bestaande uit: (eventueel) ringleiding, (eventueel) spoelpomp, (eventueel) spuitpistolen, (eventueel) circulatiepomp, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) droogapparatuur, of


b. bestemd voor: het elektrostatisch spuiten met een geïsoleerd opgestelde installatie of met een voltage-blocksysteem voor zover de spuitinstallaties uitsluitend geschikt zijn voor het gebruik van waterafdunbare verf, waterafdunbare coating of waterafdunbare lijm,

en bestaande uit: pomp, geïsoleerde slangen, spuitpistool, voorzieningen voor elektrisch geïsoleerde opstelling, (eventueel) droogapparatuur, of


c. bestemd voor: het opbrengen van waterafdunbare verf, waterafdunbare coating of waterafdunbare lijm door middel van een potentiaalverschil (cataforese) in een installatie die uitsluitend geschikt is voor het gebruik van waterafdunbare verf, waterafdunbare coating of waterafdunbare lijm,

en bestaande uit: kettingtransporteur, verfbad, spanningsgenerator, (eventueel) droogapparatuur, (eventueel) ultra filtratie eenheid, (eventueel) noodopslagtank of


d. bestemd voor: het opbrengen van waterafdunbare verf, waterafdunbare coating of waterafdunbare lijm met behulp van een wals,

en bestaande uit: wals, (eventueel) droogapparatuur, of


e. bestemd voor: het opbrengen van waterafdunbare verf, waterafdunbare coating of waterafdunbare lijm met behulp van dompeling,

en bestaande uit: dompelbad, (eventueel) droogapparatuur, (eventueel) ultra filtratie eenheid, (eventueel) noodopslagtank of


f. bestemd voor: het opbrengen van waterafdunbare verf, waterafdunbare coating of waterafdunbare lijm door middel van een gietinstallatie,

en bestaande uit: gietinstallatie, (eventueel) droogapparatuur, (eventueel) ultra filtratie eenheid, (eventueel) noodopslagtank of


g. het opbrengen van waterafdunbare verf of waterafdunbare lak met behulp van een vacuümcoat-installatie,

en bestaande uit: vacuüm lakverneveleenheid, doorvoersysteem, (eventueel) viscositeitsautomaat, (eventueel) droogapparatuur.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2037 Roterende deeltjesscheider

bestemd voor: het verwijderen van stof uit afgassen niet afkomstig van afval- en slibverwerkingsinstallaties en energiecentrales, door middel van een roterend filter, dat is opgebouwd uit axiale kanalen,

en bestaande uit: roterende deeltjesscheider, regeneratie-eenheid.

2038 Low-NOx branders voor glassmeltovens

bestemd voor: het verwarmen van een glassmeltoven door middel van branders met een maximale NOx-vorming van:


a. 900 mg/Nm3 (8% O2), of

ingeval van recuperatieve of regeneratieve ovens:

b-1. 1700 mg/Nm3 (8% O2) voor een U-vlamtype en

b-2. 2500 mg/Nm3 (8% O2) voor een dwarsvlamtype,

gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A,

en bestaande uit: low-NOx brander, (eventueel) rookgasrecirculatiesysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2039 Schoenreparatie-unit

bestemd voor: het repareren en/of veranderen van schoenen met behulp van een reparatie-unit, die voorzien is van een lijm- en drooggedeelte ten behoeve van watergedragen lijmen, een luchtafzuiging met koolfilter voor oplosmiddel bevattende lijmen, een stofafzuiginstallatie met (de mogelijkheid van) luchtrecirculatie en een automatische uitschakeling bij geen gebruik,

en bestaande uit: schoenreparatie-unit.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2040 Gesloten hangende transportband

bestemd voor: het stofvrij transporteren van bulkgoederen door middel van een systeem met een flexibele hangende, rondom gesloten transportband,

en bestaande uit: flexibele hangende transportband, ophanging, (eventueel) bandondersteuning, aandrijving, los- en laadsysteem (exclusief opslagsysteem).

2041 Poederkalkreactor met doekfilter voor fluorideverwijdering

bestemd voor: het versproeien van calciumhydroxide of calciumcarbonaat met als doel fluoriden uit de proceslucht te binden en vervolgens door middel van een doekfilter af te vangen,

en bestaande uit: reactor, kalkpoederverstuiver, kalkopslagsilo en doekfilter.

2042 Bewegend kalksteenbedreactor voor fluorideverwijdering

bestemd voor: het verwijderen van fluoriden uit proceslucht door middel van binding aan een langzaam bewegend bed van kalksteenkorrels, waarbij de verrijkte kalk continu wordt verwijderd,

en bestaande uit: kalksteenbedreactor, kalkopslagsilo, kalkafvoerinstallatie, (eventueel) peltrommel, (eventueel) pelmolen.

2043 Elektrostatisch filter

bestemd voor:


a. het verwijderen van rookdeeltjes uit afgas afkomstig van vis-, vlees- en kaasrokerijen, of


b. het verwijderen van bestrijdingsmiddelen uit afgassen van zaaizaadbehandelingssystemen, of


c. het verwijderen van stof uit afgas van stralen, lassen, solderen, vlamspuiten of thermisch verzinken, of


d. het verwijderen van stof uit afgas van glassmeltovens, of
e. het verwijderen van stof uit afgas van
houtverbrandingsinstallaties in de houtindustrie, of
f. het verwijderen van deeltjes uit afgassen van processen met een emissie van minder dan 10 mg/Nm3,

en bestaande uit: ventilator, elektrostatisch filter, opvangreservoir.

2045 Flexibel klepsysteem voor overslag van bulkgoederen

bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij overslag van bulkgoederen door afdekking van de bunker met een flexibel klepsysteem, waarbij onder de kleppen onderdruk wordt gehandhaafd,

en bestaande uit: flexibele kleppen, vacuümpompen.

2046 Metaalgaasfilter

bestemd voor: het verwijderen van stof uit rookgassen van verbrandingsinstallaties voor schoon resthout,

en bestaande uit: ventilator, metaalgaasfilter, stofopvangreservoir.

2048 Natstraalinstallatie

bestemd voor: het stofvrij stralen van oppervlakken met behulp van een nat of vochtig straalmiddel,

en bestaande uit: compressor, tank, straaleenheid, slangen, filter, waterpomp.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2049 Aardgasafleverstation

bestemd voor: het afleveren van aardgas als motorbrandstof voor voertuigen,

en bestaande uit: compressor, bufferopslag, afleverzuil, droger.

2050 Gasaangedreven vrachtauto

bestemd voor: het vervoer van goederen over de openbare weg door middel van een vrachtauto met een minimaal vermogen van 100 kW, die als brandstof aardgas of LPG gebruikt,

en bestaande uit: cabine, motor, chassis, (excl. opbouw).

2051 Elektrische infrarooddroger


a. bestemd voor: het drogen van objecten die behandeld zijn met poedercoating, waterafdunbare verf of waterafdunbare coating of waterafdunbare lak of waterafdunbare inkt of waterafdunbare lijm door middel van infrarode straling,

en bestaande uit: elektrisch infrarooddroogpaneel of elektrische infrarooddroogtunnel, of


b. bestemd voor: het drogen van (elektronische) componenten na galvanische behandeling door middel van infrarode straling,

en bestaande uit: infraroodlampen, (eventueel) luchtblazer.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2052 Condensatie-installatie


a. bestemd voor: het terugwinnen van vluchtige koolwaterstoffen (met uitzondering van cfk's) uit procesafgassen of verontreinigde luchtstromen, door middel van condensatie gevolgd door afscheiding,

en bestaande uit: warmtewisselaar, koelunit, tank voor koelmedium, of


b. bestemd voor: het verwijderen van koolwaterstoffen uit drooglucht van offsetdrukpersen,

en bestaande uit: condensatie-unit, agglomeratie/filtratie unit, (eventueel) demister, adsorber.

2053 Spuitinstallatie voor UV-lak

bestemd voor: het spuiten van lakken die onder de invloed van UV-licht uitharden,

en bestaande uit: spuitinstallatie, (eventueel) lakterugwinningsinstallatie, UV-belichtingseenheid, doorvoersysteem, (eventueel) in de laklijn opgenomen schuurmachine.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2054 Verfgietinstallatie voor UV-lak

bestemd voor: het opbrengen van lakken die onder de invloed van UV-licht uitharden,

en bestaande uit: verfgietmachine, UV-belichtingseenheid, doorvoersysteem, (eventueel) in de laklijn opgenomen schuurmachine.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2055 Walscoating-installatie voor UV-lak

bestemd voor: het opbrengen van lakken die onder de invloed van UV-licht uitharden,

en bestaande uit: wals, UV-belichtingseenheid, doorvoersysteem, (eventueel) in de laklijn opgenomen schuurmachine.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2056 Vacuüm coatinginstallatie voor UV-lak

bestemd voor: het opbrengen van lakken die onder de invloed van UV-licht uitharden,

en bestaande uit: vacuüm lakverneveleenheid, overspray-opvangbak, UV-belichtingseenheid, doorvoersysteem, (eventueel) in de laklijn opgenomen schuurmachine.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2057 UV-belichtingseenheid

bestemd voor: het doen uitharden van lakken, verven, inkten en lijmen door UV-belichting,

en bestaande uit: UV-lampen, doorvoersysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2058 Tunnelinstallatie

bestemd voor: het voorkomen van de emissie van dampen uit het beitsproces bij oppervlaktebehandelingen door middel van een intunneling welke voorzien is van een behandelingsinstallatie voor de proceslucht,

en bestaande uit: tunnels, sluisconstructie, afzuiginstallatie, luchtbehandelingsinstallatie.

2059 Rollcoating-installatie

bestemd voor: het opbrengen van verf op leder met behulp van een wals,

en bestaande uit: wals, reservoir, rakel, transportband, invoertafel.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2060 Ontzwavelingsinstallatie

bestemd voor: het ontzwavelen van rookgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, raffinaderijen of de petrochemie, gevolgd door de productie van:


a. elementair zwavel,

en bestaande uit: (eventueel) wastorens, (eventueel) pompen, (eventueel) concentratieverhogingsstap, (eventueel) indikker, (eventueel) reactoren, (eventueel) verwerkingseenheid, (eventueel) membraanabsorber, (eventueel) oxidatiereactor, (eventueel) regeneratie-eenheid, of


b. zwavelzuur of zwaveligzuur,

en bestaande uit: (eventueel) reactievat, (eventueel) chemicaliëndosering, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) ventilatoren, (eventueel) membraaninstallatie, (eventueel) condensatie-eenheid.

2061 Multicycloonfilter

bestemd voor: het verwijderen van stof uit rookgassen van verbrandingsinstallaties voor schoon resthout met een vermogen kleiner dan 0,5 MWt,

en bestaande uit: ventilator, multicycloonfilter, stofopvangreservoir.

2064 Gesloten koeltunnel

bestemd voor: het voorkoelen van voorgebakken aardappelproducten door middel van een indirecte koeling met buitenlucht, waarbij geen direct contact is tussen buitenlucht en product en geen gebruik wordt gemaakt van een mechanische koelmachine,

en bestaande uit: koeltunnel, transportband, ventilator, warmtewisselaars.

2065 Watergeïnjecteerde schroefcompressor

bestemd voor: het samenpersen van lucht door middel van een schroefcompressor, die voor de koeling en smering uitsluitend gebruik maakt van water,

en bestaande uit: schroefcompressor, (eventueel) waterbereidingseenheid.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2066 Droog rookgasreinigingsinstallatie

bestemd voor: het behandelen van het afgas van verbrandingsprocessen dat niet afkomstig is van afval- of slibverbrandingsinstallaties door middel van een droogreinigingssysteem,

en bestaande uit: (eventueel) mengers, reactor, warmtewisselaar, filterinstallatie, doseerinstallatie.

2067 Elektrisch aangedreven voertuig/vaartuig


a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over de openbare weg met behulp van een voertuig met minder dan 4 wielen, uitgerust met een elektromotor en een accu als energiebron voor de aandrijving, of


b. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over de openbare weg met behulp van een voertuig met vier of meer wielen met een elektromotor als hoofdmotor (elektro-auto), eventueel in combinatie met een verbrandingsmotor (hybrideauto), waarvoor een belastingplicht bestaat op grond van de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1966, of


c. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over water met behulp van een vaartuig met voor de aandrijving uitsluitend een elektromotor,

en bestaande uit: elektrisch aangedreven voer- of vaartuig, (eventueel) oplaadstation.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2068 PUR-schuimverwerkingsinstallatie


a. bestemd voor: het terugwinnen van cfk's uit pur-schuim,

en bestaande uit: shredder, pers, condensatiekolom, cfk-opslagtank, invoermechanisme, (eventueel) waterzuivering, of


b. bestemd voor: het verwerken van pur-schuim, nadat het vrijkomende cfk is teruggewonnen, tot platen, briketten of korrels,

en bestaande uit: (eventueel) shredder, (eventueel) menger, (eventueel) wals, (eventueel) pers.

2069 Tapijt- en meubelreinigingsinstallatie

bestemd voor: het reinigen van tapijten en meubels door middel van een mobiele thermische hogedrukreinigingsinstallatie, waarbij warmte en druk worden opgewekt door middel van een warmtekracht koppeling en waarbij de afgassen over een katalysator worden geleid en het afvalwater wordt opgevangen,

en bestaande uit: tapijt- en meubelreinigingsinstallatie.

2070 Terugwininstallatie voor overspray

bestemd voor: het terugwinnen van overspray ten behoeve van hergebruik van de overspray van verf- en laksystemen,

en bestaande uit: opvangscherm, schraap- en opvangsysteem.

2072 Ontstoffingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes en dioxine uit afgassen niet afkomstig van afval- of slibverbrandingsinstallaties via adsorbtie aan een adsorbens,

en bestaande uit: afgasverzamelsysteem, ventilator, stoffilter, adsorptiemiddelinjectiesysteem.

2073 Tweetrapsfiltratie-installatie

bestemd voor: het afscheiden van stof uit procesafgassen door middel van tweetrapsfiltratie (twee opeenvolgende filtratiestappen), waarbij het stof zelf als filtermedium fungeert,

en bestaande uit: roestvrijstalen filter, wisselkleppen, filterhuizen.

2074 Vloeibare rook dompel- of douchesysteem

bestemd voor: het roken van kaas, vis en vleeswaren door middel van onderdompelen of douchen van deze producten in een oplossing van vloeibare rook,

en bestaande uit: vloeibare rook dompel- of douchesysteem.

2075 Windzifter voor vaste stof met materiaalterugwinning

bestemd voor: het afscheiden van fijn stof uit bulkgoederen door middel van een windzifter, waarbij het afgescheiden stof wordt gegranuleerd en teruggevoerd naar de bulk,

en bestaande uit: trilgoot, blaasnozzles, cycloon, expansiekamer, draaisluis, ventilator, filters, granuleringskamer, (eventueel) bevochtingsinstallatie, (eventueel) retourtransportsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2076 Mobiel monstername-apparaat

bestemd voor: het bemonsteren van gastanks in de gastankvaart door middel van een mobiel gesloten systeem, waarbij geen emissie van de gassen optreedt,

en bestaande uit: bemonsteringseenheid met circulatiepomp, inertgastank en (aansluiting op) dampretourleiding.

2081 Oxidatiekatalysator

bestemd voor: het verminderen van de emissies van koolwaterstoffen en koolmonoxide van dieselmotoren van voertuigen in het goederen wegtransport met een minimaal totaalgewicht (inclusief lading) van meer dan 3500 kg, of van motorvoertuigen die zijn ingericht voor het vervoer over de weg van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen,

en bestaande uit: oxidatiekatalysator.

2083 Spuitinstallatie voor hotmeltcoating of hotmeltwas of hotmeltlijm

bestemd voor: het, zonder gebruik te maken van oplosmiddelen, aanbrengen van coating of was of lijm die door verwarming op verwerkingsviscositeit komen,

en bestaande uit: (eventueel) spuitcabine, (eventueel) materiaaldoorvoersysteem, verwarmingseenheid, pomp, applicatie-apparatuur.

2084 Elektrostatische verf- of lakspuitinstallatie

bestemd voor: het elektrostatisch verspuiten van verf of poederlak met het zogenaamde klok- of schijfsysteem,

en bestaande uit: pomp, slangen, elektrostatisch spuitpistool.

2085 Olie-absorptie-installatie met regeneratie

bestemd voor: het terugwinnen van oplosmiddelen uit proceslucht door middel van absorptie van de oplosmiddelen in olie gevolgd door destillatie,

en bestaande uit: olie-absorber, inertgassysteem, (eventueel) warmtewisselaar, destillatie-eenheid.

2086 Gecombineerde droger/naverbrander

bestemd voor: het geforceerd drogen bij offsetdruk waarbij de vrijkomende dampen door een naverbrander worden geleid en de energie nuttig wordt aangewend,

en bestaande uit: droger, naverbrander, recirculatiesysteem.

2087 Zeefdrukvorm/flexodrukpers-spoelinstallatie.

bestemd voor: het verwijderen van lak- of inktresten uit zeefdrukvormen/flexodrukpersen door middel van een recirculerende vloeistof in een gesloten systeem,

en bestaande uit: spoelinstallatie, sproeisysteem, rondpompsysteem, (eventueel) destillatie-eenheid en vacuumunit.

2088 Uitspoelapparaat voor fotopolymere flexovormen

bestemd voor: het uitspoelen in een gesloten systeem met water of halogeenvrije oplosmiddelen van fotopolymere drukvormen voor de flexografie,

en bestaande uit: gesloten wasappparaat, droger, pomp, (eventueel) regeneratie-apparaat voor oplosmiddel.

2089 Oplosmiddelvrije folielamineermachine

bestemd voor: het vervaardigen van papier/kunststoffolie-, karton/kunststoffolie- of kunststof/kunststoffolie-laminaten met oplosmiddelvrije lamineermiddelen,

en bestaande uit: lamineermachine, (eventueel) mengsysteem, (eventueel) UV-eenheid.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2090 Droge vacuümpomp

bestemd voor: het opwekken van een vacuüm met behulp van een pomp zonder afdichtings- of smeermiddel in het pomphuis, waarbij een druk wordt gecreëerd van maximaal 100 mbar absoluut,

en bestaande uit: roterende mechanische pomp zonder smeer- of afdichtingsmiddel in het pomphuis, (eventueel) koelsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2092 Variabele druk schuiminstallatie

bestemd voor: het produceren van poly-urethaanschuim onder verlaagde druk, zonder gebruik van additioneel blaasmiddel,

en bestaande uit: doseer- en mengeenheden, schuimproductiemachine, variabele druktunnel (onderdrukinstallatie), sluissysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2093 Rookgasbehandelingssysteem voor las-, soldeer- en snijdampen

bestemd voor: het afzuigen en behandelen van las-, soldeer- en snijdampen, waarbij de gezuiverde lucht gerecirculeerd kan worden,

en bestaande uit: afzuigsysteem, filtersysteem, bedieningseenheid, recirculatie-eenheid.

2094 Gesloten malsysteem voor kunstharsproductie

bestemd voor: het verwerken van kunstharsen in een gesloten systeem ter vermijding van styreenemissies, door middel van een vacuüminjectiesysteem of een overdruksysteem,

en bestaande uit: vacuüm- of persinstallatie, gesloten malsysteem, injectie-apparatuur, (eventueel) oven.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2095 Biogaswasser

bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen, die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, door middel van een biologische wasinstallatie,

en bestaande uit: biomassa op dragermateriaal, tank, (eventueel) ventilator, (eventueel) druppelvanger, (eventueel) chemicaliëndoseerinstallatie, (eventueel)
wasvloeistofbehandelingssysteem.

2097 Vernietigingsinstallatie voor dioxine of voor benzofuranen

bestemd voor: het vernietigen van dioxinen of benzofuranen uit afgassen door middel van een gecombineerd katalytisch-chemisch proces,

en bestaande uit: doseerinstallatie, reactor, katalysator, absorptiewasser.

2098 Katalytische reactor voor halogeen koolwaterstoffen

bestemd voor: de verwijdering van halogeenhoudende afgassen door middel van katalytische omzetting,

en bestaande uit: reactor met katalysator, afgasbehandeling, (eventueel) warmtewisselaar.

2099 Vloeimiddelvrije soldeerinstallatie

bestemd voor: het zonder vloeimiddel solderen van printpanelen in een gesloten systeem,

en bestaande uit: soldeerbad, condensatie-apparatuur, voorverhittingseenheid, plasmakamer, transportsysteem.

2101 Elektro- of gasmotor voor schepen

bestemd voor: het voortstuwen van vaartuigen die, ten behoeve van de voortstuwing, uitsluitend voorzien zijn van een elektro- of gasmotoren,

en bestaande uit: LPG- of aardgasmotor met tank of elektromotor met accu's en (eventueel) oplaadstation.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2102 Ombouwset van dieselmotoren naar LPG- of aardgasmotoren

bestemd voor: het ombouwen van dieselmotoren van voertuigen in het goederen wegtransport met een minimaal vermogen van 100 kW of van motorvoertuigen die zijn ingericht voor het vervoer over de weg van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, naar motoren voor deze voertuigen die aardgas dan wel LPG als brandstof gebruiken, ten behoeve van het beperken van de emissie van NOx en deeltjes,

en bestaande uit: voertuiggebonden installatie voor opslag, toevoer, injectie en ontsteking van aardgas of LPG.

2103 Lucht-drijfgassenvulsysteem

bestemd voor: het vullen van metalen spuitbussen, die samengeperste lucht als enig drijfgas bevatten, door middel van een vullijn, waarbij spuitkop en aanzuigslang een vaste positionering ten opzichte van de bus hebben,

en bestaande uit: vullijn, spuitkopplaatser, aanzuigslangplaatser.

2104 Halogeenvrij koelsysteem

bestemd voor: het koelen van producten of processtromen door middel van een nieuw koelsysteem op basis van propaan, (iso)butaan, ammoniak of CO2, dat dient ter vervanging van een hcfk of hfk bevattend koelsysteem, of een bestaand koelsysteem dat is overgegaan van hcfk of hfk op propaan, (iso)butaan, ammoniak of CO2,

en bestaande uit: koelsysteem op basis van propaan, (iso)butaan, ammoniak of CO2, (eventueel) warmtewisselaar.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2105 Biologisch ontzwavelingssysteem

bestemd voor: het behandelen van zwavelhoudende afgassen door middel van een biologisch ontzwavelingssysteem, waarbij primair zwavel wordt gevormd,

en bestaande uit: gaswasser, biologische zwavelreactor, zwavelopwerkingseenheid, voorraadtanks.

2106 Watermist/microschuim- ontstoffing

bestemd voor: het beperken van stofverspreiding bij de op- en overslag van stortgoed door middel van een bevochtiging van het stortgoed met zeer fijn verneveld water dan wel met schuim, dat verkregen wordt door het mengen van water met een volledig biologisch afbreekbaar schuimmiddel,

en bestaande uit: (eventueel) watervenevelingssysteem, (eventueel) bindmiddelvoorraadvat, (eventueel) mengsysteem, (eventueel) schuimtoedieningssysteem.

2107 Mobiele onderdruk asbeststoffiltermachine

bestemd voor: het afzuigen van asbest bevattende lucht bij sloop-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden met een minimale onderdruk van 30 Pa, door een filter met een vangstrendement van tenminste 99,997%,

en bestaande uit: voor- en eindfilters, filterhuis, ventilator, aandrijving, bedieningsapparatuur.

2108 Recuperatieve natwasser

bestemd voor: het verwijderen van stofvormige verontreinigingen uit afgassen of voor het reinigen van afzuiglucht van galvanische processen door middel van een natwasser, waarbij de verontreinigingen uit de vloeistoffase worden teruggewonnen en hergebruikt,

en bestaande uit: natwasinstallatie,
wasvloeistofverwerkingseenheid, pomp.

2109 Kwikverwijderingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van kwik uit krakergrondstoffen, door middel van adsorptie aan een ionenwisselaar,

en bestaande uit: adsorptievaten of
magneetfiltratie-installatie.

2110 Ontsmettingsinstallatie

bestemd voor: het ontsmetten van (grondstoffen voor) levensmiddelen, diervoeders en zaden door middel van een inert-gassysteem,

en bestaande uit: inert-gasgenerator of inert-gasopslag, gasdistributiesysteem, (eventueel) inert-gas terugwinningssysteem.

2111 Kasdekreinigingssysteem

bestemd voor: het mechanisch reinigen van kasdekken van tuinbouwkassen door middel van roterende borstels en water,

en bestaande uit: kasdekreiniger, (eventueel) rail.

2112 Beladingsbalg

bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij het beladen van vrachtwagens of schepen,

en bestaande uit: vouwbalg, (eventueel) sluitkegel, filteraansluiting, geïntegreerd stoffilter.

2113 Rotatie drukmachine

bestemd voor: het bedrukken van behang, ander papier of kunststof door middel van een rotatiezeefdrukmachine, waarbij gebruik gemaakt wordt van waterige inkten en waarbij tussen de drukposities niet wordt gedroogd (nat in nat werken),

en bestaande uit: rotatiezeefdrukmachine.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2114 Membraanscheidingsinstallatie

bestemd voor: het zuiveren van afgassen of afvallucht door middel van een membraanscheidingsinstallatie,

en bestaande uit: pomp, (eventueel) vacuümpomp, membranen, (eventueel) voorfilter.

2115 Hoogfrequente ontsmettingsapparatuur

bestemd voor: het in een continu proces ontsmetten van rijst door middel van hoogfrequente straling (microgolven),

en bestaande uit: ontsmettingstunnel met hoogfrequente stralingsbuizen.

2116 Cilinderschoonmaakmachine

bestemd voor: het onder hoge druk reinigen van diepdrukcilinders en/of gegraveerde walsen door middel van een water/natriumbicarbonaat mengsel,

en bestaande uit: afgesloten reinigingsmachine met automatisch aangestuurde mechanische spuitkoppen.

2117 Sproeivochtsysteem of filmvochtwerk voor offsetpersen

bestemd voor: het toevoeren van vochtwater in offsetpersen, waardoor het rollenstelsel voor het opbrengen van vochtwater in offsetpersen (grotendeels) overbodig wordt en waarbij geen isopropylalcohol of andere oplosmiddelen worden gebruikt,

en bestaande uit:


a. een sproeivochtsysteem met pulserende sproeikoppen, bediening, tank, of


b. een filmvochtwerk met vochtwaterreservoir en rollensysteem voor de vorming van zeer fijne emulsie.

2118 Plaatkoelsysteem voor offsetpersen

bestemd voor: het koelen van offsetplaten, waardoor bestaande offsetpersen geschikt gemaakt kunnen worden voor droge offset,

en bestaande uit: luchtkoeler, blaasluchtbalken, ventilatoren, koelluchtrecirculatiesysteem, regelsysteem.

2119 Lage druk polyesterhars opbrengsysteem

bestemd voor: het opbrengen van polyesterhars door middel van een lage druk spuitkop, waarbij nevelvorming wordt voorkomen,

en bestaande uit: lage druk spuitkop, (eventueel) pomp.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2120 Gasmotor

bestemd voor: het aandrijven van een voertuig, bestemd voor:het vervoer over de openbare weg van:


a. goederen met behulp van een vrachtauto met een minimaal vermogen van 100 kW, of


b. meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen,

die aardgas dan wel LPG als brandstof gebruikt,

en bestaande uit: gasmotor, voertuig gebonden tank, verdamper.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2121 Chargeoven

bestemd voor: het bakken van deegproducten door middel van een gasgestookte oven, waarvan het verbrandingsrendement tenminste 98% bedraagt en waarvan de NOx uitstoot via de rookgassen niet meer bedraagt dan 45 mg/Nm3,

en bestaande uit: oven voorzien van metaalvezelbranders, convectiesysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2122 Stoom- of waterinjectiesysteem

bestemd voor: het beperken van NOx-vorming door middel van het injecteren van stoom of water in bestaande procesfornuizen, ketels, ovens en drogers, waardoor de NOx-emissie beneden 60 mg/Nm3 (3% O2) ligt, (gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A),

en bestaande uit: injectiesysteem, (eventueel) stoomgenerator, (eventueel) demineralisatie-apparatuur.

2123 Restgasondervuringssysteem

bestemd voor: het voorkomen of beperken van emissies van koolwaterstoffen in procesafgassen of ruimtelucht afkomstig van de productie of verwerking van kunststoffen of bij verdeling van textiel door middel van ondervuring,

en bestaande uit: (eventueel) afzuiginstallatie, leidingen, (eventueel) aanpassing aan de brander.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2126 Half-droge-rookgasreinigingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen van glassmeltovens door middel van een half-droog procédé, op basis van soda, waarbij het rookgasreinigingsresidu wordt ingezet in het productieproces,

en bestaande uit: cycloonreactor, sodadoseerinstallatie, doekenfilter.

2127 Stortgaswinninginstallatie

bestemd voor: het onttrekken van stortgas uit gestort afval,

en bestaande uit:. stortgasonttrekkingssysteem, gasbehandelingsapparatuur, (eventueel) compressor, (eventueel) gasmotor, (eventueel) generator, (eventueel) warmtewisselaar.

2128 Tweetrapsfilter

bestemd voor: het afscheiden van stof uit een luchtstroom door toepassing van een filter dat is uitgerust met twee afzonderlijke afscheidingssystemen zodanig dat de lucht die naar de atmosfeer wordt afgevoerd niet meer dan 10 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: tweetrapsfilter.

2129 Elektronisch gestuurde dieselmotor

bestemd voor: a. het aandrijven van een vaartuig dat goederen of personen transporteert op binnenwateren inclusief de Nederlandse territoriale wateren (zgn. 12 mijls-zone),


b. het direct of indirect aandrijven van een of meer zandpompen ten behoeve van het uitvoeren van baggerwerken in de Nederlandse wateren inclusief de Nederlandse territoriale wateren (zgn. 12 mijls-zone),

en waarvan de uitstoot van stikstofoxiden en deeltjes, gemeten onder toezicht van een door de Raad voor de Accreditatie erkende organisatie, overeenkomstig de bijlagen III tot en met V van richtlijn 97/68/EG onder gebruikmaking van, afhankelijk van de toepassing, testcyclus E2, E3 of C1 van ISO standaard 8178-4, niet meer bedraagt dan 8,6 (cyclus E2 en E3) of 9,2 (cyclus C1) g/kWh stikstofoxiden en 0,2 g/kWh deeltjes,

en bestaande uit: elektronisch gestuurde dieselmotor, (eventueel) in- en uitbouw in geval van vervanging van een bestaande dieselmotor.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2130 Ontstoffingsinstallatie elektro-oven

bestemd voor: het verwijderen van stof en gasvormige verontreinigingen die vrijkomen bij de bereiding van staal in een elektro-ovenschrotvoorverwarmingsinrichting,

en bestaande uit: primaire afzuigsysteem, naverbrandingskamer, quencher, boosterfan, filterhuis en ventlatoren.

2131 Gasgestookte stoom-/convectieoven

bestemd voor: het bereiden van maaltijden in professionele keukens en waarvan de NOx uitstoot (gemeten volgens Gastec criteria nr 175) niet meer bedraagt dan:


a. 40 ppm voor met een belasting t/m 40 kW, of


b. 1 ppm per kW belasting voor toestellen met een belasting tussen 40 kW en 60 kW


c. 60 ppm voor toestellen met een belasting van 60 kW of meer,

en bestaande uit: gasgestookte stoom-/convectieoven, aardgasaanvoer, rookgasafvoer.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

2132 Systeem voor gedeeld autogebruik

bestemd voor: het geschikt maken van personenauto's voor gedeeld autogebruik door middel van een geautomatiseerd registratiesysteem in de auto in combinatie met hard- en software buiten de auto, waarbij de auto in de directe nabijheid (loopafstand) van wonen, werken en winkelen wordt

aangeboden en gedurende 24 uur per dag beschikbaar is,

en bestaande uit: electronisch pasleessysteem, (eventueel) locatiezuil, (eventueel) plaats-bepalingssysteem, centraal registratiesysteem.

2133 Milieuvriendelijke taxi

bestemd voor: het taxivervoer van maximaal 8 personen, de bestuurder niet meegerekend, met een voertuig met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, die is uitgerust met een systeem voor interieurverwarming dat niet afhankelijk is van warm koelwater van de motor (standkachel) en waarvan de eventuele LPG- of aardgasapparatuur blijkens het kentekenbewijs voldoet aan de criteria om voor verlaging van de brandstoftoeslag in de Motorrijtuigenbelasting in aanmerking te komen (G3).

De investering komt voor 10% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

N0009 Stofcycloon

bestemd voor: het verwijderen van deeltjes (stof) uit industriële procesluchtstromen met een maximale capaciteit van 5.000 Nm3/uur,

en bestaande uit: blower, stofcycloon, (eventueel) opvangvoorzieningen afgescheiden deeltjes.

N0010 Airless verfspuitapparaat

bestemd voor: opbrengen van verf-, lak- of coatinglagen,

en bestaande uit: airless verfspuit.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

N0011 Opbrenginstallatie voor watergedragen lasprimer

bestemd voor: het aanbrengen van een watergedragen lasprimer op staalprodukten

en bestaande uit: coatingstraat, met spuitapparatuur, evt voorverwarming, evt droogruimte.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

N0012 Doekfilterinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een gasstroom tot een concentratie van maximaal 10 mg/Nm3

en bestaande uit: doekfilter, evt ventilator.

N0013 Zeoliet adsorbtie-installatie

bestemd voor: het verwijderen van verontreinigingen uit afgassen door middel van adsorbtie aan zeoliet,

en bestaande uit: adsorbtie-installatie, evt ventilator, evt druppelvanger, evt regeneratiesysteem.


3. Investeringen ter voorkoming of beperking van bodemverontreiniging

categorie I (30% investeringsaftrek)

3046 Houtmodificatie-installatie

bestemd voor: het modificeren van hout met behulp van azijnzuuranhydride waardoor de duurzaamheid van het hout wordt verhoogd,

en bestaande uit: reactor, condensatie-installatie, (eventueel) regeneratie-installatie.

categorie II (15% investeringsaftrek)

3008 Lekdetectie- en tankbewakingssysteem

bestemd voor:


a. het detecteren van lekken van ondergrondse tanks en/of ondergrondse leidingen en/of vloeistofdichte vloeren en/of bestratingen, door middel van een permanente bewaking,
b. het vanaf het (vloer)oppervlak via afsluitbare openingen direct in het porienvolume van de bodem, detecteren van verontreinigingen van de bodemlucht en/of monitoren van het grondwater en/of onderzoek van de vloeistofdichtheid van voorzieningen met behulp van lucht en/of begeleiden van een in situ-reinigingsproces van een verontreinigde bodem,

en bestaande uit: in het oppervlak aangebrachte en/of in de verharding gemonteerde bodemluchtontsluitingseenheden die worden gevormd door een buisvormig lichaam voorzien van een afsluitbare en afneembare opening en in de verharding voorzien is van een afdichtingsmanchet en afdekplaat met gasdichte afdichting.

3011 Dubbelwandige ondergrondse tanks en dubbelwandige leidingen

bestemd voor: het ondergronds opslaan in tanks en/of het onder- of bovengronds transporteren in leidingen van bodembedreigende vloeistoffen,

en bestaande uit: dubbelwandige tanks en/of dubbelwandige leidingen, (eventueel) lekdetectiesysteem.

3013 Planteziektenkundig weerstation

bestemd voor: planteziektenkundig-relevante waarnemingen van klimatologische aard bij land- en tuinbouwbedrijven,

en bestaande uit: sensoren, elektronische verwerkings- en registratie-installatie.

3018 Thermische houtverduurzamingsinstallatie

bestemd voor: het verduurzamen van zachte houtsoorten met behulp van een thermisch proces waarbij geen impregneerchemicaliën worden gebruikt,

en bestaande uit: voorbewerkingsinstallatie, verhittingsreactor, (eventueel) verdichtingsinstallatie.

3019 Zaadpilleer-installatie

bestemd voor: het pilvormig omhullen van zaden met gewasbeschermingsmiddelen met behulp van een drageerinstallatie,

en bestaande uit: menger, drageerketel, zeefinstallatie, droger.

3020 Zaadcoatingsinstallatie

bestemd voor: het coaten van zaaizaden met een coatingsinstallatie die voorzien is van een zelfregulerende doseerinstallatie voor gewasbeschermingsmiddelen,

en bestaande uit: coatingsinstallatie, zelfregulerende doseerinstallatie, pomp.

3021 Taludspoeldoos

bestemd voor: het saneren van steenachtige taluds door middel van waterinjectie in een spoeldoos, waarbij het opgewervelde slib wordt afgezogen,

en bestaande uit: spoeldoos, waterinjectiesysteem, pomp.

3022 Baggerschraper

bestemd voor: het laagsgewijs verwijderen van verontreinigde waterbodem, die door middel van een snijplaat wordt gescheiden van de bodem,

en bestaande uit: baggerschraper met snijplaat, schraapschoepen, centrifugaalpomp.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

3023 Wormwielbaggerkop met milieukap

bestemd voor: saneringsbaggeren door middel van een baggerkop, waarbij het wormwiel wordt omgeven door een kap, die slechts aan één zijde open is,

en bestaande uit: wormwielbaggerkop, beplating, (eventueel) wisselklep.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

3024 Emmerladder

bestemd voor: het uitvoeren van saneringsbaggerwerken met behulp van een emmerbaggermolen, waarbij een minimale verspreiding van de baggerspecie wordt bereikt door ventielen in de emmers en omkasting van de ladder,

en bestaande uit: emmerladder, omkasting, baggeremmers met ventielen.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

V3031 Saneringsgrondwaterbenuttingssysteem

bestemd voor: het winnen en als koel- of proceswater aanwenden van verontreinigd grondwater, waarbij het water na gebruik geloosd wordt op een zuiveringswerk,

en bestaande uit: pomp, (eventueel) warmtewisselaar.

3033 Noodopslagvoorziening

bestemd voor: het opvangen van vloeistoffen bij calamiteiten, door middel van een schacht voorzien van een inert gassysteem en afdekschuimsysteem of afdekkorrelsysteem,

en bestaande uit: schacht, inert-gassysteem, korrel- of schuimsysteem.

3034 Drainstoomsysteem

bestemd voor: het ontsmetten van de bodem door middel van stoom onder toepassing van dampafzuiging door drains,

en bestaande uit: (eventueel) aanpassingen aan de stoomketel, dampafzuigingsleiding, drains (alleen ingeval van een extra stoomdrainsysteem naast ander drainsysteem), ventilator, stoomtoedieningssysteem (exclusief drains).

3038 Sproei-installatie voor vloeibare fytase dosering

bestemd voor: het toevoegen van vloeibare fytase aan geperste mengvoederkorrels ten behoeve van de reductie van het mineralengebruik,

en bestaande uit: transportpomp, opslagtank, weegvat, doseerpomp, sproei-installatie.

3039 Mobiele sleeftrailer

bestemd voor: het opvangen van vloeistofverliezen uit (tank-)containers bij overslag en geschikt voor containers tot 80 m3 door middel van een overmaats opvangsysteem,

en bestaande uit: trailer, overmaatse opvangtank, bevestigingsconstructie, (eventueel) reinigingsinstallatie.

3043 Coatinglijn voor staalprofielen

bestemd voor: het elektrostatisch poedercoaten van inductief voorverwarmde stalen profielen met epoxy- of polyesterhars,

en bestaande uit: coatinglijn met inductieverwarming voor staalprofielen.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

3048 Smeeroliesysteem

bestemd voor: continue verversing en suppletie van smeerolie van dieselmotoren

en bestaande uit: smeerolie suppletietank, meet- en regeleenheid, doseringseenheid inclusief bijbehorende leidingen en appendages.

N0014 Bodemluchtextractie-installatie

bestemd voor: extraheren van bodemlucht ten behoeve van de verwijdering van vluchtige organische stoffen,

en bestaande uit: compressor, afdekmateriaal, luchtreinigingsapparatuur.

N0015 In situ bodemreinigingsinstallatie

bestemd voor: het reinigen van de bodem met behulp van biologisch actieve cellen, waarbij geen ontgraving van de te reiningen grond nodig is,

en bestaande uit: lanzen, voedingspomp, evt peilbuizen, doseerapparatuur, evt mengapparatuur.

Investeringen ter voorkoming of beperking van afvalstoffen

categorie II (15% investeringsaftrek)

4000 Terugvoerinstallatie voor koepelovenstof

bestemd voor: het injecteren van koepelovenstof (vliegas) in de smeltzone van de koepeloven,

waardoor organische componenten en zware metalen worden teruggevoerd en de verbrandingsresten worden opgenomen in de slak,

en bestaande uit: afscheider, voorraadsilo, injector, transporteurs.

4001 Pyrolyse-installatie


a. bestemd voor: het verwijderen van lak, kunststof, poeders, was, coatinglagen en bindmiddelen door middel van thermische ontleding, waarbij de afgassen door een naverbrander worden geleid en worden omgezet in water en kooldioxide en waarbij de anorganische componenten van de te verwijderen lagen achterblijven of worden afgevangen,

en bestaande uit: pyrolyse-oven, naverbrander, (eventueel) stofafvanger, (eventueel) asafvoer, of


b. bestemd voor: de verwijdering van bindmiddel uit mineralewol-afval door middel van een thermische behandeling, zodat de restproducten opnieuw kunnen worden gebruikt voor de productie van minerale wol,

en bestaande uit: maalinstallatie, transportband, pyrolyse-oven, (eventueel) luchtnabehandelingseenheid.


c. bestemd voor: het onder zuurstofarme of -loze omstandigheden verwerken van afvalstoffen door middel van thermische ontleding, waarbij de vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige reactieproducten worden aangewend als brandstof, grondstof of tussenproduct,

en bestaande uit: voorbewerkingsapparatuur, pyrolysereactor, gasreinigingssysteem, rookgasreinigingsinstallatie.

4002 Slibvergassingsinstallatie

bestemd voor: het vergassen van afvalwaterzuiveringsslib,

en bestaande uit: voorbewerkingsapparatuur, vergassingsreactor, gasreinigingssysteem, rookgasreinigingsinstallatie, warmtewisselaar, (exclusief gasturbine, gasmotor en generator).

4003 Menginstallatie voor afvalinkt, afvalverf of afvallak

bestemd voor: het mengen van afvalinkt, afvalverf of afvallak voor hergebruik,

en bestaande uit: pompen, mengeenheid, (eventueel) kleurencomputer, (eventueel) scanner, (eventueel) spectrofotometer.

4004 Hogedruk onthaar- en chroomlooi-installatie

bestemd voor: het verminderen van sulfiden en chroom in afvalwater door middel van het onder hoge druk injecteren van chemicaliën ter optimalisering van de dosering,

en bestaande uit: lopende band, injectiesysteem, doseervat, pomp.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

4005 Badenreinigingsinstallatie

bestemd voor: het afscheiden van verontreinigingen uit galvanische-, ets- en beitsbaden, waterige ontvettingsbaden en baden met snij-, wals-, boor- en koelvloeistofemulsies, waardoor de standtijd wordt verlengd, dan wel het water en/of de chemicaliën worden teruggewonnen en/of hergebruikt, door middel van:


a. centrifugeren en/of pasteuriseren,

en bestaande uit: centrifuge en/of pasteurisatie-eenheid, of


b. gravitaire afscheiding,

en bestaande uit: sedimentatie-afscheider, (eventueel) skimmer, (eventueel) centrifuge, (eventueel) oliewiel, (eventueel) lamellator, of


c. selectieve absorptie,

en bestaande uit: filter, absorptiekolommen, pompen, (eventueel) voorfilter, of


d. (membraan)dialyse,

en bestaande uit: dialysecel, pompen, vaten, (eventueel) voorfilter, of


e. membraanscheiding,

en bestaande uit: membraanfiltersysteem, pomp, of


f. magneetscheiding,

en bestaande uit: magneetscheidingsinstallatie, of


g. coalescentieplaten,

en bestaande uit: (eventueel) voorfilter, coalescentieplaten, pomp, of


h. retardatie

en bestaande uit: retardatiekolom, (eventueel) voorfilter, pomp, buffervat, of


i. druk/ontspanningsflotatie,

en bestaande uit compressor, (eventueel) drijflaagafscheider.

4006 Terugwininstallatie voor vulstoffen

bestemd voor: het afscheiden ten behoeve van hergebruik van vulstoffen uit oud papier,

en bestaande uit: wasinstallatie, filtratie- of sedimentatie-eenheid, drooginstallatie, calcineeroven, verbrandingsoven.

4007 Poederterugwin-installatie voor poederspuitcabines

bestemd voor: het terugwinnen van poederstof afkomstig uit overspray in poederspuitinstallaties door middel van patroonfilters of cycloon,

en bestaande uit: patroonfilters of cycloon, ventilator, afzuigsysteem.

4008 Elektronisch- of pneumatisch geregeld meer-componenten verfspuitapparaat

bestemd voor: het optimaal mengen van verfcomponenten tijdens het spuiten,

en bestaande uit: elektronisch of pneumatisch geregeld meer-componenten verfspuitapparaat, pomp, mengsysteem, slangen.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

4009 Gesloten wasautomaat voor verfspuitgereedschap

bestemd voor: het reinigen van verfspuitgereedschap in een gesloten systeem met terugvoer van reinigingsvloeistof,

en bestaande uit: gesloten wasautomaat.

4010 Blikkenspoelmachine/pers

bestemd voor: het spoelen van resten (verf, inkt, tectyl, etc.) uit blik, voorafgegaan door verkleining of gevolgd door samenpersing of hergebruik van het blik,

en bestaande uit: (eventueel) opzettableau, (eventueel) aftapbare opvangbak, (eventueel) pomp, (eventueel) spoelmiddelreservoir, (eventueel) perscyclinder, (eventueel) shredder.

4011 Stofvrij straalsysteem

bestemd voor: het afzuigen en scheiden van het bij het stralen van oppervlakken gebruikte

straalmiddel en het daarbij vrijkomende stof,

en bestaande uit: straaleenheid, (eventueel) slangen, stofvrije straalkoppen en filter.

4012 Straalmiddelopschooninstallatie


a. bestemd voor: het droog reinigen van verontreinigd straalmiddel door middel van scheidingstechnieken op basis van lucht,

en bestaande uit: (eventueel) mechanische schrapers, (eventueel) jacobsladder, (eventueel) trilzeef, (eventueel) windzifter en transportsysteem, (eventueel) blaassysteem, (eventueel) cycloon, (eventueel) luchtbehandelingseenheid, of


b. bestemd voor: het met behulp van water reinigen van verontreinigd straalmiddel,

en bestaande uit: transportsysteem, fraktioneringssysteem, waterbehandelingssysteem, tank, pomp, of


c. bestemd voor: het thermisch reinigen van verontreinigd straalmiddel door een oven voorzien van een rookgasnabehandeling,

en bestaande uit: voorraadbunker, (eventueel) voorverwarmingseenheid, oven, zware-metalenterugwinningsinstallatie, rookgasreiniginginstallatie, afkoelwals/granulator.

4013 Filterinstallatie voor restinkt

bestemd voor: het verwijderen van verontreinigingen uit persrestanten vierkleuren-offsetinkt gevolgd door hergebruik,

en bestaande uit: viervoudige filterinstallaties, leidingen, pompen.

4014 Oppervlaktereinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels

bestemd voor: het reinigen van oppervlakken door middel van het onder hoge druk opbrengen van koolzuur- of ijskorrels,

en bestaande uit: straalunit, straalnozzles, persluchtinstallatie, afzuiginstallatie en droogijs-

productie-installatie.

4015 Halogeen-koolwaterstoffen ontledingsinstallatie


a. bestemd voor: het ontleden van gehalogeneerde koolwaterstoffen door middel van hydrogenatie in koolwaterstoffen en zuren,

en bestaande uit: voedingscircuit, buffervaten, warmtewisselaars, injectiesysteem voor waterstof, katalysatorbed, scheidingssysteem voor de gevormde koolwaterstoffen en zuren, of


b. bestemd voor: het ontleden van gehalogeneerde koolwaterstoffen door middel van een thermische reactie,

en bestaande uit: reactorvat, doseersysteem, warmtewisselaar, pomp, (eventueel) katalysator.

4016 Optimaliseringsafkortzaag

bestemd voor: het afkorten van ruwhout door middel van een geautomatiseerd zaagplan dat vastgesteld is op basis van de automatisch gedetecteerde knoesten en scheuren,

en bestaande uit: invoersysteem, (eventueel) lasermarkering, detectiesysteem, computer, zaag.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

4017 Automatisch kleurenmeet- en verfmengsysteem

bestemd voor: het automatisch meten van kleuren van voertuigen of kleurmonsters, gevolgd door het automatisch mengen van verf of lak ten behoeve van schadeherstel aan voertuigen,

en bestaande uit: kleurenmeetkop, (exclusief computer, beeldscherm, printer), menginstallatie.

4018 Lijmspuitinstallatie voor het palletiseren

bestemd voor: het aanbrengen van waterafdunbare- of hotmeltlijm op dozen, zakken of andere verpakkingsmaterialen, zodat deze gepalletiseerd kunnen worden zonder verdere omwikkeling,

en bestaande uit: lijmspuitinstallatie, (eventueel) pomp.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

4019 Kartonrecycler

bestemd voor: het door middel van snijden en volumevergroten opwerken van oud karton tot vulmateriaal voor verpakkingen,

en bestaande uit: kartonrecycler.

4020 Windziftereenheid voor vaste afvalstoffen

bestemd voor: het scheiden van componenten uit een afvalstroom door blazen met een geforceerde luchtstroom, gevolgd door opvang van de componenten,

en bestaande uit: trilgoot, blaasnozzle, cycloon, expansiekamer, draaisluis, ventilator, opstellingsframe, doorblaasfilter.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

4021 Stijgziftereenheid voor vaste afvalstoffen

bestemd voor: het scheiden van componenten uit een afvalstroom door zuigen met een luchtstroom, gevolgd door opvang van de componenten,

en bestaande uit: trilgoot, zuignozzle, cycloon, draaisluis, ventilator, opstellingsframe, doorblaasfilter.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

4022 Scheidingsinstallatie voor catering- en kantine-afval

bestemd voor: het scheiden van catering- en kantine-afval in glas, blik, karton, kunststof en dergelijke,

en bestaande uit: transportbanden, zifters, magneetscheiders, zeven, balenpersen en perscontainers.

4023 Recycling-installatie voor polystyreen-hardschuim

bestemd voor: het verdichten van resten polystyreen-hardschuim in een agglomerator, gevolgd door omzetting in schoon granulaat,

en bestaande uit: agglomerator, extruder, filter.

4024 Pneumatisch huisvuilafvoersysteem

bestemd voor: het afvoeren van gescheiden huisvuilstromen uit gestapelde bouw door middel van een pneumatisch afvoersysteem,

en bestaande uit: stortkoker, buffers, zuigleiding, vacuümpomp, verzamelcontainer.

4025 Zeef- en wasinstallatie voor afvalhoutsnippers

bestemd voor: het verwijderen van metaal-, verf- en kunststofresten uit houtsnippers die zijn verkregen uit afvalhout door middel van zeven en wassen,

en bestaande uit: zeefinstallatie, magneetafscheider (eventueel) gecombineerd met non-ferro/kunststofverwijderings- en scheidingsinstallatie, slurrypomp, opvoer- en ontwateringsschroef, waterbehandellingsinstallatie, aandrijf- en besturingseenheden.

4026 Anaërobe-vergistingsinstallatie

bestemd voor: het anaëroob vergisten van organische reststoffen of mest,

en bestaande uit: reactor, (eventueel) menger, biogashouder, warmtewisselaar, (eventueel) silo, (eventueel) biogasbehandeling (eventueel) gasmotor of -turbine, (eventueel) generator.

4027 Zandterugwinningsinstallatie

bestemd voor: het scheiden van tarra die vrijkomt bij de verwerking van bieten en aardappelen, waarbij het afgescheiden zand kan worden hergebruikt,

en bestaande uit: pomp, hydrocycloon, (eventueel) zandopslag, (eventueel) gasmotor of turbine, (eventueel) generator.

4028 Discontinue verfmachine


a. bestemd voor: het verven van doekbanen in een gesloten systeem met een lage vlotverhouding waarbij minder dan 10 liter vloeistof per kg doek wordt gebruikt,

en bestaande uit: verfmachine met jet-opstraalpijp, of


b. bestemd voor: het in een batchproces verven van tapijt met een lage vlotverhouding, waarbij minder dan 20 kg vloeistof per kg tapijt wordt gebruikt,

en bestaande uit: haspelkuip.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

4029 Metaalschrootwasinstallatie

bestemd voor: het wassen van afvalmetaal met behulp van water, waarbij het water hergebruikt wordt en de machine opgesteld is in een geluidwerende cabine,

en bestaande uit: roterende wastrommel,
warmwatersproei-installatie, olie-afscheider, waterbehandelings- en recyclinginstallatie, geluidwerende cabine, pompen.

4030 Vingerlasapparatuur

bestemd voor: het aan elkaar koppelen van houten balken of planken door middel van een vingerlas,

en bestaande uit: invoersysteem, vingerlasfrees, lijmeenheid, perseenheid, samenvoegingseenheid, uitvoersysteem.

4031 Versvetafscheider

bestemd voor: het afscheiden van vers vet door middel van een scheidingscentrifuge, waarbij vet, water en slib direct na het ontstaan van het afvalwater in een continue stroom van elkaar worden gescheiden, waardoor het vet geschikt is voor nuttige toepassing,

en bestaande uit: centrifugale versvetafscheider.

4033 Bodemstraalmachine

bestemd voor: het in het droogdok stralen van de onderkant van schepen met een straalsysteem, waarbij het gebruikte straalgrit continu gereinigd wordt ten behoeve van hergebruik,

en bestaande uit: bodemstraalmachine.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

4034 Asgranulaatinstallatie

bestemd voor: het granuleren van as door middel van het aan elkaar hechten van de asdeeltjes ten behoeve van een nuttige toepassing van de granules,

en bestaande uit: menger, doseerapparatuur, verhardingssilo, transportsysteem tussen de installatie-onderdelen, pelleteerinstallatie (korrelvormingsinstallatie).

4035 Kunststofrecycling-installatie


a. bestemd voor: het verwerken van kunststofafval door kunststofresten te verkleinen tot maalgoed of korrels,

en bestaande uit: (eventueel) voorscheidingsapparatuur, (eventueel) wasapparatuur, (eventueel) shredder of maalmolen, (eventueel) drooginstallatie, (eventueel) mengschroef of smelthomogenisator, (eventueel) smeltzuiveringsinstallatie, (eventueel) extruder of agglomerator, transportbanden, (eventueel) granulator, of


b. bestemd voor: het herverwerken van kunststofafval tot producten of halffabrikaten,

en bestaande uit: (eventueel) was- en drooginstallatie, extruder of spuitgietmachine, (eventueel) mengschroef of smelthomogenisator, (eventueel) smeltzuiveringsinstallatie, (eventueel) pomp, (eventueel) accumulator, spuitkop of matrijs.

4036 Leidingreinigings- of productwisselingssysteem met behulp van pigs of proppen

bestemd voor:


a. het reinigen van leidingen, of


b. het voorkomen van vermenging bij productwisseling,

en bestaande uit: kop- en ontvangststation van de pigs of proppen, afsluiters, bol- of kegelvormige elementen (pigs of proppen), (eventueel) stikstof- of persluchtaansluiting, (eventueel) residutank.

4037 Verwerkingsinstallatie voor swill en consumentenvoedingsproducten

bestemd voor: het verwerken van organisch afval uit de horeca, de levensmiddelenindustrie en de detailhandel tot veevoeder,

en bestaande uit: opslag, (eventueel) verkleiningseenheid, (eventueel) emballagescheidingsinstallatie, (eventueel) verhittingsinstallatie,(eventueel) droogeenheid.

4038 Aluminiumafscheidingsinstallatie

bestemd voor: het scheiden van aluminium uit afval door middel van het opwekken van magnetisme met behulp van wervelstroom,

en bestaande uit: doorvoerband, draaiende trommel met zeldzame aardmetalen.

4039 Verfafvalrecyclinginstallatie

bestemd voor: het scheiden van verfafvalstoffen in een vloeibare en een vaste fractie door vacuümdamptechniek, waarbij de vloeibare fractie wordt hergebruikt en de vaste fractie onder stikstofatmosfeer wordt bewerkt ten behoeve van de inzet als vulmiddel voor plamuur en/of lakken,

en bestaande uit: indampinstallatie, schroeftransporteur, condensator, stofafvanger, stikstoftank, stikstofgenerator.

4040 Batterijsorteerinstallatie

bestemd voor: het sorteren van huishoudbatterijen ten behoeve van recycling,

en bestaande uit: ontvangstbak, transportbanden, zeefinstallatie, magnetische scheidingsinstallatie, trilgoot, inductie-sensor.

4041 Ontdradingsmachine voor oudpapier- en grondstofbalen

bestemd voor: het verwijderen van metalen draden en banden van balen met oud papier of grondstoffen, gevolgd door het compacteren van de banden of draden,

en bestaande uit: doorsnij- of knipinstallatie, draden- of bandenwegtrekinstallatie, verdichtingsmachine voor ijzerdraad of ijzerband.

4042 Scheidingsinstallatie voor beeldbuizen

bestemd voor: het scheiden van beeldbuizen in een voor- en achterglasplaat,

en bestaande uit: heftafel, centreerpunten, gloeidraad, (koel)watervoorziening, stofafzuiginstallatie, filterinstallatie.

4043 Reinigingsinstallatie


a. bestemd voor: het reinigen van oppervlakken of het verwijderen van verflagen met water onder toepassing van een werkdruk van meer dan 600 bar,

en bestaande uit: waterreservoir, hogedrukpomp, aandrijfmechanisme, (eventueel) scheidingsapparatuur, of


b. bestemd voor: het reinigen van oppervlakken met water van meer dan 75oC onder toepassing van een werkdruk van meer dan 350 bar,

en bestaande uit: verwarmingseenheid, waterreservoir, hogedrukpomp, aandrijfmechanisme, (eventueel) scheidingsapparatuur, of


c. bestemd voor: het reinigen van gevels door middel van een hoge druk waterstraal, waarbij het water wordt opgevangen en gerecycled,

en bestaande uit: hogedrukreinigingsinstallatie met wateropvangvoorziening, filter, olie- en slibafscheider, ionenwisselaar, neutralisatie-eenheid, of


d. bestemd voor: het reinigen van oppervlakken door middel van een aardgasgestookte thermische hogedrukreinigingsinstallatie, met water van meer dan 75oC, een minimaal thermisch vermogen van 35 kW en met een werkdruk van meer dan 60 bar,


e. het reinigen van oppervlakken, machines, gevels door middel van een pulserende luchtstroom met een maximale werkdruk van 12 bar eventueel aangevuld met water of droge toevoeging,

en bestaande uit: verwarmingseenheid, waterreservoir, hogedrukpomp, aandrijfmechanisme, (eventueel) opvang- en scheidingsapparatuur, compressor, spuitlansen, (eventueel) opzetlansen.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

4044 Afscheider organisch materiaal

bestemd voor: het afscheiden van fijn organisch materiaal, bij de invoer van suikerbieten en aardappelen in de fabriek, door middel van een zeef met openingen kleiner dan 1,0 mm, waarbij het organisch materiaal als grondstof wordt ingezet in het productieproces,

en bestaande uit: (eventueel) pomp, zeefbocht of trommelzeef, (eventueel) opslagfaciliteit.

4045 Olierecyclingsinstallatie


a. bestemd voor: het hergebruiken van hydraulische-, smeer- of systeemolie door toepassing van elektrostatische reiniging,

en bestaande uit: pomp, elektrostatische scheidingsreactor, buffervat, of


b. bestemd voor: het hergebruiken van hydraulische-, smeer- of systeemolie door middel van off-line filtratie,

en bestaande uit: (eventueel) pomp, filter, buffervat, of


c. bestemd voor: het zuiveren van hydraulische-, smeer- of systeemolie door middel van een bypassfilter naast het hoofdfilter,

en bestaande uit: bypassfilter.

4046 Flitsgietinstallatie

bestemd voor: het recyclen van aluminiumschroot door middel van de flitsgiettechniek,

en bestaande uit: smeltoven, flitsgieteenheid, versnipperaar, blokkenpers.

4047 Inktdoseer- en mengmachine

bestemd voor: het doseren en mengen van verschillende kleuren inkt tot de gewenste mengkleur door middel van een geautomatiseerd systeem, waarbij het in gebruik zijnde voorraadblik is afgesloten met een zuiger, waardoor verdamping is uitgesloten en de hoeveelheid restinkt tot nihil wordt gereduceerd, ten behoeve van offset-, zeef- of flexdrukkerijen,

en bestaande uit: inktdoseer- en mengmachine.

4048 Autobandenversnipperaar

bestemd voor: het verkleinen van autobanden tot granulaat ten behoeve van hergebruik als grondstof of hulpstof,

en bestaande uit: shredder, (eventueel) maalinstallatie.

4049 Thermische vatenreinigingsinstallatie

bestemd voor: het reinigen van stalen vaten ten behoeve van hergebruik door middel van een droog thermisch proces gevolgd door afgasbehandeling,

en bestaande uit: uitbrandoven, naverbrander, warmtewisselaar.

4050 Schoorsteenkanaalstraler

bestemd voor: het inwendig reinigen van schoorsteenkanalen voorafgaand aan het slopen met behulp van een straalunit, waarvan de straalkop door het kanaal wordt bewogen,

en bestaande uit: straalunit, grit- en afval container, (eventueel) gritscheidingsinstallatie, (eventueel) filter.

4051 Mijnsteenwasser

bestemd voor: het fraktioneren en wassen van mijnsteen afkomstig van mijnsteenbergen voor de productie van (wegen)bouwgrondstoffen en brandstoffen,

en bestaande uit: bunker, ontijzeringsinstallatie, (eventueel) shredder, wasinstallatie, fraktioneringsinstallatie, waterbehandelingsinstallatie.

4052 Isolatiemateriaalproductiesysteem

bestemd voor: het vervaardigen van thermisch isolatiemateriaal op basis van vlasvezels, stro, afvalpapier of andere cellulosehoudende afvalmaterialen,

en bestaande uit: isolatiemateriaalproductiemachine, (eventueel) pers.

4053 Verfverwijderingssysteem

bestemd voor: het verwijderen van verflagen van oppervlakken door middel van infra-roodlasers, ultra-violetlasers of plasma-etsing,

en bestaande uit: lasersysteem of plasma-etssysteem.

4054 Wasinstallatie voor zeefzand en granulaat

bestemd voor: de natte reiniging van zeefzand en granulaat afkomstig van bouw- en sloopafval ten behoeve van hergebruik,

en bestaande uit: invoersysteem, wasstraat, slibbehandelingsinstallatie, waterbehandelingsinstallatie.

4055 Absorbtiemateriaalrecyclingsinstallatie

bestemd voor: het verwerken van gebruikte luiers en incontinentiemateriaal in een recyclingsproces, waarbij vezels, absorbtiemateriaal en kunststof van elkaar worden gescheiden en voor hergebruik geschikt zijn,

en bestaande uit: absorbtiemateriaalrecyclingsinstallatie.

4056 Recyclinginstallatie voor vorm- en kernzand

bestemd voor: het terugwinnen van vorm- en kernzand voor hergebruik in metaalgietwerk,

en bestaande uit: zandopslagtank, (eventueel) zanddroger, (eventueel) zandkoeler, (eventueel) slijpsysteem, (eventueel) cyclonen, (eventueel) filter, (eventueel) transportsysteem, (eventueel) wervelbedoven.

4057 Reinigingsinstallatie voor snij- en boorvloeistoffen

bestemd voor: het scheiden ten behoeve van hergebruik van boor- en snijvloeistoffen bij de metaalbewerking door middel van coalescentie of centrifugeren of membraanfiltratie of magneetafscheiding of pasteurisatie,

en bestaande uit: (eventueel) magneetafscheider, (eventueel) coalescentieplaten, (eventueel) centrifuge, (eventueel) membraanfiltratie-installatie, (eventueel) pasteurisatie-eenheid, (eventueel) voorfilter.

4058 Vloeistof-vloeistofextraktie-installatie


a. bestemd voor: het terugwinnen van zware metalen uit vloeistoffen ten behoeve van hergebruik van deze metalen door middel van vloeistof-vloeistofextraktie,

en bestaande uit: (eventueel) voorbehandelingssysteem, mengsysteem, vloeistof-vloeistofscheider, (eventueel) pulskolom, pomp, buffertank, of


b. bestemd voor: het verwijderen van koolwaterstoffen of zware metalen uit afvalwaterstromen door middel van vloeistofextraktie, waarbij de extraktievloeistof polymeer gebonden is aan een drager,

en bestaande uit: extraktiekolommen, regeneratiesysteem, (eventueel) inert gassysteem.

4059 Thermische reinigingsinstallatie

bestemd voor: het, door middel van verhitting, verwijderen van organische stoffen van ophangmateriaal dat gebruikt wordt bij het bedekken van producten met lak, of van revisie-onderdelen of vervuilde spuitkoppen van spuitgietmachines, waarbij geen chemicaliën worden gebruikt en het materiaal wordt hergebruikt,

en bestaande uit: oven (eventueel met wervelbed), afgasreinigingsinstallatie.

4060 Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen

bestemd voor: het in twee opeenvolgende processtappen verwijderen van inkt en het strippen van zeefdruksjablonen in een gesloten systeem,

en bestaande uit: inktverwijderingseenheid, stripeenheid, rondpompsysteem.

4061 Schuimbevochtigingsinstallatie,

bestemd voor: het gecontroleerd aanbrengen van chemicaliën op textiel in schuimvorm met behulp van een rotatiesjabloon of rakelsysteem,

en bestaande uit: vloeistofresevoir, opschuimsysteem, rakel of rotatiesjabloon.

4062 Optisch-kunststoffensorteersysteem

bestemd voor: het sorteren van kunststoffen uit afvalstromen door middel van detectie met een foto- of lasersysteem,

en bestaande uit: foto- of laserdetectiesysteem, kunststoffensorteersysteem.

4063 Kunststofscheidingsinstallatie

bestemd voor: het scheiden, reinigen en eventueel verkleinen van kunststofafval voor hergebruik,

en bestaande uit: scheidingsapparatuur, wassysteem, droger, (eventueel) shredder of maalmolen, (eventueel) wervelbed, (eventueel) zigzag zifter.

4064 Condensatie-installatie

bestemd voor: het terugwinnen van organische oplosmiddelen met een vriespunt lager dan -30o C, door middel van het gebruik van koude die vrijkomt bij het opwarmen van vloeibare stikstof welke ingezet wordt voor inertgassystemen of procesdoeleinden,

en bestaande uit: koelers, (eventueel) filter, stikstofopslagsysteem.

4065 Voertuigdemontage-installatie

bestemd voor: het demonteren van voertuigen en voertuigonderdelen ten behoeve van recycling,

en bestaande uit: vloeistofaftapbrug met opvangcontainers, transportbaan, autoklem, (eventueel) railwisselsysteem, omkeerinstallatie, (eventueel) transportwagen.

4066 Lost foam gietinstallatie

bestemd voor: het vormen van gietstukken ten behoeve van metaalgieterijen met behulp van polystyreenmodellen,

en bestaande uit: vormmachine, coatingsysteem, doorloopoven.

4067 Meerlaagsbuizenextrusie-installatie

bestemd voor: de extrusie van meerlaagskunststofbuizen, waarvan tenminste één laag bestaat uit gerecycled kunststof,

en bestaande uit: extruders, meerlagenspuitkop, (eventueel) materiaal toevoerinstallatie, (eventueel) calibreer- en koelinstallatie.

4068 Compoundeerinstallatie

bestemd voor: het samenstellen van een gespecificeerd mengsel van gerecycled kunststof,

en bestaande uit: voorraadsilo's, transportsysteem, mengsysteem, afvoersysteem.

4069 Asbestcontainer

bestemd voor: het vervoeren en storten van asbesthoudend afval, door middel van een gesloten container,

en bestaande uit: container met laaddeur en intern sproeisysteem en extern sproeisysteem en folie-afdekmechanisme.

4070 Terugwinningsinstallatie voor betonpuin

bestemd voor: het binnen de inrichting breken en zeven van resten van beton en betonwaren, die vrijkomen bij de productie binnen deze inrichting, waarbij alle componenten worden hergebruikt,

en bestaande uit: storttrechter, (eventueel) transportband, breekinstallatie, zeefinstallatie, (eventueel) magnetische scheider.

4071 Installatie voor hergebruik van zaagstof

bestemd voor: het scheiden van zaagstof, dat vrijkomt bij het zagen van beton- of cementproducten of natuursteen, in water en zaagresten met hergebruik van afgescheiden producten en water,

en bestaande uit: scheidingsapparatuur, opvangbakken, pomp.

4072 Pulpvorminstallatie

bestemd voor: het uit oud papier vervaardigen van pulpvormproducten ten behoeve van verpakkingen,

en bestaande uit: pulppers, vormsectie, droger.

4073 Recalcinatiereactor voor schuimaarde

bestemd voor: het hergebruiken van schuimaarde door middel van verhitting in een wervelbedreactor, waardoor kalk wordt gevormd,

en bestaande uit: wervelbedreactor, opslag- en buffervoorzieningen.

4074 Röntgensensor

bestemd voor: het zonder tussenkomst van fotografische technieken maken van medische röntgenopnames die worden weergegeven op een beeldscherm,

en bestaande uit: (eventueel) röntgenbron, röntgensensor, (eventueel) printer.

4075 Reststoffeninzamelpunt

bestemd voor: het boven- en ondergronds gescheiden inzamelen in winkelcentra, op markten of bij recreatiebedrijven in een reststoffeninzamelpunt, waarbij tenminste 4 deelstromen gescheiden worden gehouden van reststoffen van particulieren,

en bestaande uit: containers, (eventueel) opslageenheden, (eventueel) inname-apparatuur, (eventueel) pers.

4076 Metalliseerstof terugwinningsinstallatie

bestemd voor: het terugwinnen na afzuiging van scoopeerstof (aluminium- of zinkstof),

en bestaande uit: ventilator, filter, aanzuig- en uitblaasleidingwerk.

4077 Membraanfiltratie-installatie

bestemd voor: het bewerken of verwerken of scheiden van vloeibare afvalstoffen door middel van microfiltratie, nanofiltratie, ultrafiltratie of omgekeerde osmose, waarbij het drukverschil over het membraan meer bedraagt dan 2 bar,

en bestaande uit: voedings- en recirculatiepomp, membranen, (eventueel) voorfilter, tank.

4078 Marangonidroogmodule

bestemd voor: het verminderen van de uitsleep uit baden door gericht blazen met verzadigde damp,

en bestaande uit: marangoniblaaskop, dampverzadigingssysteem.

4079 Verglazingsinstallatie voor afvalstoffen

bestemd voor: het inertiseren van afvalstoffen door middel van een verglazingsprocédé,

en bestaande uit: droogapparatuur, verglazingsreactor, rookgasbehandeling, (eventueel) waterbehandelingsinstallatie.

4080 Metaalverwijderingssysteem

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit reststoffen door toepassing van hoge smelttemperatuur, waarbij vluchtige zware metalen door middel van sublimatie worden verwijderd en niet vluchtige metalen in een verglaasde slak worden gebonden dan wel worden teruggewonnen,

en bestaande uit: smeltoven, productvoorbehandelingseenheid, slakverwerkingseenheid, afgasbehandelingsinstallatie.

4081 Kunstgrindvervaardigingsinstallatie

bestemd voor: het vervaardigen van kunstgrind uit baggerspecie door middel van het aan elkaar hechten van de baggerspeciedeeltjes,

en bestaande uit: menger, doseerapparatuur, verhardingsinstallatie, transportsysteem tussen de installatie-onderdelen, korrelvormingsinstallatie.

4082 Adsorptie-installatie

bestemd voor: het adsorberen van verontreinigingen uit procesafgassen door middel van een systeem waarbij het adsorbens als grondstof in het proces wordt hergebruikt, dan wel de grondstof als adsorbens wordt toegepast,

en bestaande uit: ventilator, (eventueel) filterinstallatie, (eventueel) adsorbensdoseerinstallatie, (eventueel) recirculatieleiding, (eventueel) overkapping, (eventueel) luchtverdeelsysteem.

4083 Vergassingsinstallatie

bestemd voor: het vergassen van afvalstoffen of mest, waarbij de vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige producten worden aangewend als brandstof, grondstof of tussenproduct,

en bestaande uit: voorbewerkingsapparatuur, vergassingsreactor, gasreinigingssysteem, rookgasreinigingsinstallatie, warmtewisselaar, (exclusief gasturbine, gasmotor en generator).

4084 Natte-oxidatiereactor

bestemd voor: het omzetten van slurry met een hoog organische stof gehalte door middel van oxidatie in een schachtreactor met een diepte van tenminste 900 meter,

en bestaande uit: schachtreactor, pompen, buffertanks, bezinktanks of -bassins, nabehandelingsinstallatie.

4085 Afvalhoutrecyclingsinstallatie

bestemd voor: het vervaardigen van bouwmateriaal uit afvalhout door middel van het granuleren en zeven van het hout, gevolgd door het mengen met cement en het persen tot blokken, planken of platen,

en bestaande uit: granulator, zeefinstallatie, meng- en vulmachine, stapel- en persinstallatie, ontmalinstallatie, trimmachine.

4086 Mobiele blikversnipperaar

bestemd voor: het versnipperen van blik afkomstig van de gescheiden huisvuilinzameling,

en bestaande uit: mobiele versnipperaar, magneetscheider, aluminiumafscheider, (eventueel) generator.

4087 Regeneratie-installatie voor hars

bestemd voor: het regenereren van hars, die beladen is met zware metalen afkomstig van ionenwisselaars, gevolgd door het verwijderen van de verontreiniging uit de regeneratievloeistof,

en bestaande uit: regeneratie-eenheid, opslagtanks, (eventueel) verhitter, regeneratievloeistofbehandelingseenheid.

4088 Mobiel pijpenreinigingssysteem

bestemd voor: het reinigen van pijpenbundels van industriële fornuizen en pijpleidingsystemen door middel van een mobiel systeem, waarbij stalen kogels via perslucht of persgas met hoge snelheid door de pijpen worden geleid,

waarbij het afval in vaste vorm wordt afgescheiden en de kogels opnieuw worden gebruikt,

en bestaande uit: mobiel pijpenreinigingssysteem.

4089 Rookgasreinigingsresidu-recyclingsinstallatie

bestemd voor: het opwerken van rookgasreinigingsresidu tot herbruikbaar rookgasreinigingsmiddel,

en bestaande uit: voorraadvat, pomp, (eventueel) centrifuge, (eventueel) zeef, (eventueel) filtratie-eenheid, (eventueel) gloei-installatie, (eventueel) indamper.

4090 Stalen of kunststof buikdenning

bestemd voor: het voorkomen van het ontstaan van afval bij het transport van goederen met binnenschepen, door het aanbrengen van een stalen of kunststof buikdenning in de laadruimte van bestaande binnenschepen,

en bestaande uit: stalen of kunststof buikdenning.

4091 Indampinstallatie

bestemd voor: het indampen van waterige afvalstromen door middel van een verdampingsinstallatie met terugwinning van de verdampingswarmte met een maximale destillatiecapaciteit van 250 liter per uur en een maximaal energiegebruik van 0,05 kWh per liter afvalwater na opstarten,

en bestaande uit: verdampingsinstallatie met vacuümpomp, (eventueel) opvangvat of -tank.

4092 Aftapinstallatie

bestemd voor: het met behulp van gesloten containers gebruiken van verf, lak, inkt of olie waardoor geen verpakkingsafval ontstaat en waarbij de geleverde containers worden teruggeleverd aan de leverancier,

en bestaande uit: aftapinstallatie, mengbuis, aansluitstukken, pomp.

4093 Lasersnij-apparatuur

bestemd voor: het snijden van kunststofmateriaal of materiaal van plantaardige oorsprong door middel van een laserstraal,

en bestaande uit: laser, stuursysteem, snijtafel, (eventueel) toe- en afvoerinstallatie.

4094 Waterstraalsnij-apparatuur

bestemd voor: het snijden van kunststof, keramisch materiaal of metalen door middel van een hoge druk waterstraal,

en bestaande uit: drukeenheid, snijkop, stuursysteem, snijtafel, (eventueel) toe- en afvoerinstallatie.

4095 Substraatbak

bestemd voor: het houden van niet ingeluierd substraat in een kunststof bak, waarbij de substraatvloeistof wordt verzameld voor recirculatie en waarbij het substraat en de substraatbak door middel van stomen meerjarig worden hergebruikt,

en bestaande uit: substraatbak.

4096 Recyclingsinstallatie voor gelaagd glas, vlakglas of draadglas

bestemd voor: het verwerken ten behoeve van hergebruik van gelaagd glas, vlakglas of draadglas door breken en zeven,

en bestaande uit: breekinstallatie, zeefinstallatie, (eventueel) magneetafscheider, (eventueel) non-ferro verwijderingsinstallatie.

4097 Recyclingsinstallatie voor minerale vezels en minerale wol

bestemd voor: het voorbewerken ten behoeve van hergebruik van gebruikte minerale vezels of gebruikte minerale wol door middel van breken, zeven en reinigen,

en bestaande uit: breekinstallatie, zeefinstallatie, (eventueel) magneetafscheider, (eventueel) droger, (eventueel) windzifter, (eventueel) non-ferro verwijderingsinstallatie.

4098 Destillatie-installatie met damprecompressie

bestemd voor: het destilleren van vloeibare afvalstoffen en mest, waarbij de damp door middel van thermisch of mechanisch bewerkstelligde drukverhoging condenseert bij een hogere temperatuur dan het atmosferische kookpunt, waardoor de condensatiewarmte kan worden benut,

en bestaande uit: destillatiekolom met thermische of mechanische damprecompressie-eenheid.

4099 Vullijn voor lichtgewicht flessen

bestemd voor: het vullen van lichtgewicht kunststof flessen met ontsmettings-, reinigings- of onderhoudsmiddelen, ter vervanging van bestaande vullijnen, waarbij een materiaalbesparing van de flessen wordt bereikt van tenminste 30% per verpakkingseenheid, gebaseerd op een gelijkblijvend verpakkingsvolume,

en bestaande uit: vullijn.

4100 Poly-urethaanrecyclingsinstallatie

bestemd voor: het omzetten van poly-urethaanafval door middel van hydrolyse, waarbij de gevormde componenten worden hergebruikt,

en bestaande uit: maalinstallatie, hydrolysereactor, raffinage-apparatuur.

4101 Ster- of trommelzeefmachine

bestemd voor: het zeven van bouw- en sloopafval door middel van een ster- of trommelzeef-installatie,

en bestaande uit: sterzeefinstallatie of trommelzeefinstallatie, (eventueel) lopende band.

4103 Elektrostatische scheidingsapparatuur

bestemd voor: het scheiden van kunststofafval en metaal door middel van oplading in een hoogspanningsveld gevolgd door scheiding ten gevolge van geleidbaarheid over een draaiende separatierol,

en bestaande uit: invoereenheid, corona-elektrodensysteem, separatierol, opvangeenheid.

4104 Kabelscheidingsinstallatie

bestemd voor: het mechanische scheiden van afvalkabels in metaal en kunststof door middel van een harige omloopband,

en bestaande uit: doseerinstallatie, omloopband, opvangeenheid.

4105 Elektrostatische separatoren

bestemd voor: het scheiden van kunststofmengsels in hun samenstellende delen door middel van elektrostatische oplading, gevolgd door een vrije val,

en bestaande uit: (eventueel) invoereenheid, hoogspanningsgenerator, scheidingsinstallatie, (eventueel) opvangeenheid.

4107 Plasma-afvalvernietigingsinstallatie

bestemd voor: het vernietigen van afval door middel van een plasmatoorts van minimaal 4000 oC, waarbij inert restmateriaal ontstaat,

en bestaande uit: invoersysteem, reactieruimte met plasmatoorts, voeding, residu-opvangeenheid, (eventueel) afgasbehandelingsinstallatie.

4108 Dresgrondrecyclingsinstallatie

bestemd voor: het onderhouden van grasvelden door middel van een mobiele installatie, die de dresgrond ter plaatse uit de bodem wint, waardoor separate winning, transport en opslag niet langer nodig is,

en bestaande uit: dresgrondrecyclingsinstallatie met geulenfrees en strooi-inrichting.

4109 Natte-scheidingsinstallatie voor zeefzand en ballastgrind

bestemd voor: het scheiden van zeefzand, afkomstig van breekinstallaties van bouw- en sloopafval en ballastgrind, door middel van fysische scheidingstechnieken, waarbij de zand- en/of grindfractie geschikt is voor hergebruik,

en bestaande uit: magneet, zeven, wastrommel, cyclonen, spiralen, ontwateringsschroef, zeefbocht, ontwateringseenheid, bezinktank, pompen, transportvoorziening.

4110 Droge tandwielfreesmachine

bestemd voor: het maken van metalen tandwielen door middel van een droge verspaningstechniek (zonder gebruik te maken van koel- of snij-olie),

en bestaande uit: tandwielfreesmachine, besturing.

4111 Mobiele compostomzetmachine

bestemd voor: het mechanisch omzetten, beluchten en mengen van organisch materiaal tijdens de compostbereiding door een niet baangebonden compostomzetmachine, welke uitsluitend voor dat doel geschikt is,

en bestaande uit: niet baangebonden compostomzetmachine.

4112 Recyclingsinstallatie voor ets- en beitsvloeistof en metaal

bestemd voor: het in het ets- of beitsproces regenereren van ets- of beitsvloeistof en het terugwinnen van het metaal, dat vrijkomt bij het etsen of beitsen,

en bestaande uit: regeneratie-installatie.

4113 IJzerslibverwerkingsinstallatie

bestemd voor: het indikken van ijzerslib afkomstig van de waterbereiding, gevolgd door toepassing hiervan in de afvalwaterbehandelingsinstallatie binnen de inrichting ten behoeve waarvan het water bereid wordt,

en bestaande uit: ijzerslibindikker, (eventueel) doseerapparaat.

4114 Metaalverwijderingssysteem

bestemd voor: het oplossen in zuur van zware metalen uit reststoffen, gevolgd door het verwijderen van de zware metalen door middel van (membraan)elektrolyse,

en bestaande uit: (membraan)elektrolysecel, doseer- en oplosvat, pompen, gelijkrichter, vaten.

4115 Asfaltrecyclingssysteem

bestemd voor: het smelten van gebruikt asfalt door middel van hoogfrequente straling of directe stoominjectie,

en bestaande uit: stralingsgenerator of stoomgenerator met stoominjectiesysteem.

4116 Reinigingsinstallatie voor baggerspecie

bestemd voor: het reinigen van baggerspecie door middel van schuimscheiding, waarna de gereinigde baggerspecie wordt ingezet als (secundaire) grondstof,

en bestaande uit: schuimscheidingsinstallatie, hydrocycloon.

4117 Vatenleeginstallatie

bestemd voor: het volledig ledigen van vaten door middel van een pomp, die is verbonden met een zuiger, waarvan de diameter gelijk is aan die van het vat en die met het peil van de (pasteuze) inhoud mee beweegt, waardoor geen aan de wand aanhangende resten in het vat achter blijven,

en bestaande uit: vatenpomp met statief, zuiger en bedieningspaneel.

4118 Breedwasmachine

bestemd voor: het spoelen van doekbanen in de textielveredelingsindustrie door middel van geheel gesloten continu-wasmachine met verticale doekdoorloop,

en bestaande uit: wasbakken met bodemverwarming, doekdoorvoermechanisme (doekrollen).

4119 Mobiele tarra scheidingsinstallatie voor bollen en knollen

bestemd voor: het verwijderen van tarra van bollen en knollen door middel van een mobiele installatie op basis van een zwevend-zand bed, waardoor de tarra op de rooiakker achter blijft,

en bestaande uit: mobiele tarra scheidingsinstallatie.

4120 Rest-pasta-benuttingssysteem

bestemd voor: het geautomatiseerd verzamelen van restpasta in de zeefdrukkerij, waarna de restpasta opnieuw kan worden gebruikt in het drukproces,

en bestaande uit: rest-pasta-benuttingssysteem.

4121 Terugname-automaat

bestemd voor: het terugnemen van blikjes en/of bekertjes in een terugname-automaat,waarbij de automaat steeds een retourpremie uitbetaalt of anderszins een tegenprestatie levert,

en bestaande uit: terugname-automaat.

4122 Afvalfolie-rolpers

bestemd voor: het reduceren van het volume van afvalfolie door opslag op een rol ten behoeve van hergebruik,

en bestaande uit: oprolautomaat.

4123 Frituurvetfilter

bestemd voor: het filtreren van warm frituurvet of -olie door middel van membraanfiltratie, waardoor de standtijd verlengd wordt,

en bestaande uit: membraanfiltratie-installatie, (eventueel) voorfilter, pomp.

4124 Rekfoliewikkelmachine

bestemd voor: het verpakken van producten op een pallet door middel van een folie aan te brengen met een wikkelaar; de folie moet daarbij tenminste 275 % (1 meter wordt 3,75 meter) worden voorgerekt waarbij ten hoogste een versmalling van 13 % van de folie mag optreden.

De machine moet zijn vergezeld van een verklaring afgegeven door een door de Raad van de Accreditatie erkende organisatie waaruit blijkt dat aan de hiervoor genoemde eisen is voldaan.

en bestaande uit: stalen frame, bovendraaiende wikkelarm met folie-afroller, voorrekmodule met vaste voorrekinstelling

4125 Digitale textielbedrukkkingsmachine

bestemd voor: Het direct, zonder tussenbewerkingen overbrengen van in digitale vorm beschikbare tekst en beeld van computer naar textiel; daartoe wordt zonder verlies of uitspoeling sublimatie-inkt opgebracht en daarna gestabiliseerd.

en bestaande uit: sublimatie-inktjetprinter, doektransporteur.

N0016 Demontagelijn voor huishoudelijke electronische apparaten

bestemd voor: het demonteren van gescheiden ingezamelde huishoudelijke apparaten ten behoeve van hergebruik van de onderdelen,

en bestaande uit: demontagelijn, evt transportbanden, sorteersysteem.

N0017 Oversprayterugwininstallatie

bestemd voor: het opvangen van overspray ten gevolge van spuitwerkzaamheden,

en bestaande uit: terugwinscherm, terugwinband of coolac wand.

N0018 Recyclingsinstallatie voor van polyesterversterkt kunststof

bestemd voor: het scheiden ten behoeve van de recycling van glasvezel versterkte kunstof door middel van verkleinen en zeven,

en bestaande uit: verkleiningsinstallatie, evt maalinstallatie ,zeefinstallatie evt windzifter, transportbanden.


5. Investeringen ter voorkoming of beperking van geluidsemissies

categorie II (15% investeringsaftrek)

5000 Geluidarm stroomaggregaat

bestaande uit: niet-vast opgestelde aandrijfmotor en generator met een op rotatie berustende werking, die stroom afgeeft voor laswerk of arbeidsvermogen,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 89+logPel, waarbij P het elektrisch vermogen is in kVA.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5001 Geluidarme motor-aangedreven compressor met een capaciteit van max. 30 m3/min

bestaande uit: niet-vast opgestelde door een verbrandingsmotor aangedreven toestel waarmee lucht wordt samengeperst en verplaatst, met uitzondering van ventilatoren en vacuümpompen,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 95+2logP, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5002 Geluidarme laadschop

bestemd voor:het laden, lossen, vervoeren of zeven van materiaal,

en bestaande uit: zelfrijdend door verbrandingsmotor aangedreven werktuig op wielen of rupsbanden met een geïnstalleerd vermogen groter dan 25 kW die aan de voorzijde is uitgerust met een bak en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 81 + 11log P, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5003 Geluidarme graafmachine

bestemd voor: het graven, laden, lossen, vervoeren, slopen, knippen, zeven of vergruizen van materiaal,

en bestaande uit: graafmachine met een geïnstalleerd vermogen groter dan 15 kW met zelfrijdende door verbrandingsmotor aangedreven onderwagen en een bovenwagen die een zwenkbeweging van meer dan 360o kan uitvoeren, door middel van bewegingen van de giek, de arm, die aan de voorzijde is uitgerust met een bak, sloopschaar, zeef, vergruizer of palenkraker en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 79 + 11log P, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5004 Geluidarme betonwaren-verdichtingsinstallatie

bestemd voor: het vervaardigen van betonwaren in een installatie waarbij de verdichting wordt verkregen door de toepassing van een trillingsfrequentiegenerator (in plaats van doorslagtoepassing),

en bestaande uit: betonwarenverdichtingsmachine, trillingsfrequentiegenerator.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5005 Geluidarm buizentransportsysteem

bestemd voor: het transport van metalen buizen met behulp van een transportsysteem voorzien van een V-profiel waardoor het bewegen van de buizen wordt voorkomen,

en bestaande uit: laadbak met V-profiel met geluiddempende kunststof bekleding.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5006 Geluidarm elektrisch koelaggregaat

bestemd voor: het koelen van goederen bij transport met vrachtwagens door middel van een koeleenheid, die naast een eventuele andere aandrijving is voorzien van een aandrijving, waarbij de energie wordt betrokken uit het openbare elektriciteitsnet en werkt met een koelmiddel dat chloorvrij is,

en bestaande uit: koelaggregaat met koelmiddel op basis van propaan, (iso)butaan, NH3 of CO2.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5007 Windgekoelde warmtewisselaar

bestemd voor: het koelen van processtromen met buitenlucht in een gesloten warmtewisselaar zonder gebruik te maken van geforceerde luchtstromen,

en bestaande uit: warmtewisselaar.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5008 Geluidarme motorpomp

bestemd voor: het oppompen van water met behulp van een niet-vast opgestelde pomp, aangedreven door een verbrandingsmotor met een geluidsvermogensniveau van maximaal 95 dB(A)/1pW,

en bestaande uit: motorpomp met eigen verbrandingsmotor.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5011 Vorkheftruck

bestemd voor: het heffen en verplaatsen van goederen met behulp van een vorkheftruck, die is voorzien van een meerijdende bestuurdersplaats en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en bestaande uit: een vorkheftruck met verbrandingsmotor met een geluidsvermogensniveau van maximaal: 87+8logP, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5012 Hydraulisch heiblok

bestemd voor: het heien van massieve funderingspalen door middel van een hydraulisch aange

dreven heiblok,

en bestaande uit: hydraulisch heiblok (exclusief generator).

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5013 Geluidarme mobiele kraan

bestaande uit: een zelfrijdende telescoop- of vakwerkkraan op banden met een maximale hijslast van 60 ton, die niet aan een vaste baan is gebonden, die is toegelaten op de openbare weg en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:


a. 103 dB(A)/1pW voor een telescoopkraan, of


b. 96 dB(A)/1pW voor een torenkraan.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5014 Verwijderbare bekisting voor ankerloze spouwmuren

bestemd voor: het gieten van ankerloze spouwmuren met behulp van een verwijderbare dubbele bekisting met een scharnierend middensegment,

en bestaande uit: dubbele bekisting met een scharnierend middensegment.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5015 Vast opgesteld lagedruk aggregaat

bestemd voor: het laden of lossen van bulkgoederen door middel van een vast opgesteld pneumatisch lagedruk aggregaat,

en bestaande uit: vast opgesteld pneumatisch lagedruk aggregaat.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5016 Geluidarme telescooplader/verreiker

bestemd voor: het verplaatsen van materiaal door een zelfrijdende door verbrandingsmotor aangedreven werktuig op wielen met een geïnstalleerd vermogen groter dan 25 kW, aan de voorzijde uitgerust met gereedschap, waarmee materiaal geladen of gelost kan worden, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 82+11logP, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5017 Geluidarm hydrauliek aggregaat

bestemd voor: het genereren van druk ten behoeve van hydraulische werktuigen door middel van een niet-vast opgesteld, door een verbrandingsmotor aangedreven aggregaat, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 100 + 2log P, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5018 Geluidarme straatveegmachine

bestemd voor: het vegen van straten met behulp van een zelfrijdende door een verbrandingsmotor aangedreven straatveegmachine, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 85 + 11log P, waarbij P het vermogen in kW is bepaald volgens EG-richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5019 Geluidarme hoogwerker

bestemd voor: het dragen en in de hoogte verplaatsen van mensen ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden door middel van een met een verbrandingsmotor aangedreven hoogwerker, die niet is toegelaten op de openbare weg en waarvan het hydraulisch systeem gevuld is met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan het geluidsvermogensniveau van maximaal: 82 + 11log P, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5020 Geluidarme kolkenzuiger

bestemd voor: het leegzuigen van straat- en rioolkolken met behulp van een kolkenzuiger, waarvan de pomp wordt aangedreven door de aftakas en waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 98 dB(A)/1pW.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5021 Geluidarme huisvuilwagen

bestemd voor: het inzamelen van huisvuil met behulp van een huisvuilwagen, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 96 dB(A)/1pW.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5023 Geluidarme autolaadkraan

bestemd voor: het laden en lossen van vracht met behulp van een autolaadkraan, die is voorzien van een eigen aandrijving, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 100 dB(A)/1pW.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

5024 Geluidreducerende voorzieningen voor lichte propellervlieguigen

bestemd voor: het terugbrengen van het brongeluidsniveau van lichte propellervliegtuigen met een max. toegelaten startmassa van 5700 kg (vlg.ICAO Hoofdstuk 6) tot en met 8618 kg (vlg. ICAO Hoofdstuk 10) door:


- aanpassing van vliegtuigen of


- door de aankoop van nieuwe vliegtuigen,

en welke voldoet aan het bereiken van een maximaal geluidsniveau van het vliegtuig gemeten volgens

ICAO hoofdstuk 6

Maximaal toegelaten startmassa (kg.)

Maximaal toegelaten geluidsniveau (dB(A))


5.700 - 1.500

76

1500 -600

64 + (M-600)/75

600 of minder

64

ICAO hoofdstuk 10

Maximaal toegelaten

startmassa (kg.)

Maximaal toegelaten geluidsniveau (dB(A))


8.618 - 1.325

82


1.325- 618

70 + (M-618). 12/707

618 of minder

70

M = Maximaal toegelaten startmassa (kg.)

en bestaande uit :


- (eventueel) een geluiddemper op de uitlaat;


- (eventueel) een drie- of meerbladige propeller,


- (eventueel) aandrijfeenheden waarbij het maximum (start-)vermogen wordt bereikt bij een propellertoerental kleiner dan of gelijk aan 2200 RPM.

De investering komt voor maximaal f80.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek

TOELICHTING OP HET VOORSTEL MAATREGELENLIJST ENERGIEPREMIES


1. Uitgangspunten opname maatregelen

Bij de samenstelling van de lijst Energiepremie hebben de volgende (deels tegengestelde) overwegingen een rol gespeeld:
* De Energiepremie is nadrukkelijk een onderdeel van de terugsluis van de regulerende energiebelasting. Om de Energiepremie aan zoveel mogelijk huishoudens ten goede te laten komen is gekozen voor een breed scala aan maatregelen en is tevens de mogelijkheid geboden om huishoudens die zelf voorzieningen aanbrengen (doe-het-zelf) van de Energiepremie te laten profiteren.
* Uiteraard is gekozen om de Energiepremie zo kosteneffectief mogelijk vorm te geven: de premie moet in redelijke verhouding staan tot de energiebesparing. Dat betekent een beperking van de lijst tot de grote huishoudelijke energieverbruikers en de grote energiebesparingsmaatregelen.

* Om de lijst overzichtelijk en de regeling eenvoudig en controleerbaar te houden is gekozen voor een beperking van de lijst tot maatregelen waarvoor de energiepremie een redelijk bedrag bedraagt (f 100 of meer). Dat komt eveneens neer op de grote huishoudelijke energieverbruikers en de grote energiebesparingsmaatregelen.

* Omdat de woningcorporaties, die thans nog toegang hebben tot de EINP, ook met de Energiepremie zullen meelopen, is ervoor gekozen om een aantal maatregelen uit de EINP dat vooral door verhuurders van complexen kan worden toegepast op de lijst Energiepremie op te nemen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de maatregelen galerij- of balkonafdichting, warmtelevering en individuele warmtemeting.

Deze overwegingen hebben geresulteerd in de lijst die is meegezonden met de nota naar aanleiding van het verslag.

Voor energiezuinige apparaten is een koppeling gelegd met de energie-etikettering die is gebaseerd op EU-richtlijn 92/75. Uitgangspunt is dat alleen de meest energiezuinige apparaten in aanmerking komen voor premiëring, in beginsel dus apparaten met een A-label.

Voor gasverwarmde wasdrogers wordt afgeweken van het beginsel van subsidiëring van A-labels; deze zijn ook in de lijst opgenomen. De gasverwarmde wasdrogers hebben weliswaar geen label (geldt alleen voor elektrische apparatuur), maar alle gasverwarmde wasdrogers hebben een energie-efficiency gelijk of beter dan elektrische wasdrogers met een A-label.

Ook voor spaarlampen is afgeweken van het beginsel van opnemen van A-labels in de lijst. Het stimuleren van spaarlampen is vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit en omvang van de potentiële energiebesparing/CO2-reductie zinvol. Voor spaarlampen is echter een (veel) lagere premie dan f 100,- gewenst. Bij de gekozen uitvoeringsvorm zouden de verwerkingskosten dan te hoog worden in relatie tot de uit te keren premie. Om die reden is besloten om het stimuleren van spaarlampen nadrukkelijk in de verkenning van specifieke programmas in het kader van de Energiepremie mee te nemen.

Van het opnemen in de lijst van andere apparaten waarvoor geen labellingsystematiek bestaat is afgezien.

Ook de wasdroogcombinatie, een wasmachine en wasdroger ineen, is in de lijst opgenomen, ondanks dat er op dit moment nog geen A-label apparaten op de markt zijn. Doorslaggevend hierbij is geweest het principe om alle grote huishoudelijke energiegebruikers met een energielabel op de lijst te zetten. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van A-label wasdroogcombinaties. Door het opnemen op de lijst wordt die technologische ontwikkeling gestimuleerd. Ook het energieverbruik van wasdroogcombinaties geeft geen aanleiding om het apparaat niet op de lijst op te nemen. De minimum eisen voor een wasdroogcombinatie om voor A-label in aanmerking te komen zijn zelfs (iets) strenger dan de minimum eisen voor een A-label bij de afzonderlijke apparaten.

Voor vaatwassers zijn naast de eis van A-label voor energie, tevens minimale eisen opgenomen ten aanzien van het was- en droogresultaat. Door de wijze van opzet van de meetnorm voor vaatwassers is het nodig deze extra eisen te stellen. Deze gegevens staan ook standaard vermeld op het energie-etiket. De eisen die worden gesteld zijn minimaal B voor wasresultaat en minimaal B voor droogresultaat.

Ook voor voorzieningen aan de woning is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij objectieve keurmerken om vast te stellen of sprake is van een zuinige voorziening. Dit geldt bijvoorbeeld voor dubbelglas en verwarmingsketels. Indien er binnen een keurmerk verschillende kwaliteitsniveaus worden onderscheiden, is gekozen voor subsidiëring van het hoogste kwaliteitsniveau. Zo vallen dubbel glas, HR-glas, HR+-glas en de HR-ketel met rendement 100 en 104 af en zijn slechts HR++-glas en de HR-107-ketel opgenomen. Voor voorzieningen, waarvoor geen keurmerk beschikbaar is, worden kwaliteitseisen gehanteerd, om te verzekeren dat sprake is van een voorziening met een hoog kwaliteitsniveau. Zo wordt voor isolatiemateriaal uitgegaan van een R-waarde van minimaal 1,3. Een hogere isolatiewaarde is vanwege de beperkte beschikbare ruimte in bestaande constructies veelal niet toepasbaar. Er zal echter nog worden onderzocht of deze waarde in de toekomst hoger kan worden.

Indien niet aan de hand van keurmerken of kwaliteitseisen kan worden vastgesteld of sprake is van een hoog kwaliteitsniveau is afgezien van opname op de lijst. Zo is de vervanging van een elektrische boiler door een warmwatervoorziening op basis van gas of warmtelevering uiteindelijk niet op de lijst opgenomen, omdat er geen kwaliteitslabel is voor tapwater. Ook het aanbrengen van serres (vooral) bij eengezinswoningen zal niet via de energiepremie-regeling worden gestimuleerd, omdat de controleerbaarheid van het gebruik van de serres slecht is (verkeerd gebruik heeft een toename van het energieverbruik tot gevolg) en de beslissing vaak op andere gronden (dan energiebesparing) wordt genomen.

Voorts heeft het uitgangspunt dat de regeling eenvoudig en controleerbaar moet zijn en de premie minimaal f 100,- moet bedragen ertoe geleid dat kleine voorzieningen zoals leidingisolatie, waterbesparende douchekop niet zijn opgenomen. Deze maatregelen zullen nadrukkelijk in de verkenning van specifieke programmas, als onderdeel van de activiteiten van E-teams, worden meegenomen.


2. Uitgangspunten vaststelling hoogte premiebedragen

In de eerste plaats is kosteneffectiviteit een belangrijk criterium bij de bepaling van de hoogte van de premie. Dit betekent dat de premiebedragen voor de maatregelen zoveel mogelijk in verhouding staan tot de energiebesparing en CO2-reductie die ermee wordt gerealiseerd. Daarbij is een kosteneffectiviteit van f 140,- per ton vermeden CO2 als uitgangspunt gehanteerd.

De Energiepremie is echter ook bedoeld om voldoende respons in de markt te bewerkstelligen. Dit heeft geleid tot zowel verhoging als verlaging van de op basis van de kosteneffectiviteit verkregen bedragen.

Met het oog op helderheid en eenduidigheid (ook in communicatie) is in enkele gevallen gekozen voor één vast bedrag voor verschillende maatregelen. Vanwege de helderheid is tevens zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ronde bedragen.

Met deze regeling wordt er naar gestreefd om consumenten die de keuze hebben gemaakt om een apparaat aan te schaffen te bewegen om een energiezuinig type van dit apparaat aan te schaffen.

Binnen de huishoudelijke apparaten hebben de koel/vriesapparaten de grootste marktomvang en daarnaast ook het grootste marktaandeel A-labels. Bij het hanteren van het criterium kosteneffectiviteit komt het premiebedrag van deze apparaten op f 107,- per apparaat. Voor de lijst is dit bedrag afgerond op f 100,-. Daarnaast wordt een bedrag van f 100,- per apparaat voldoende geacht om:


a. de verkoper te stimuleren de optie A-label met premie actief onder de aandacht van de

consument te brengen;


b. voor de consument een voldoende tegemoetkoming te zijn in de meerkosten van A- ten

opzichte van marktgemiddelde apparaten (zodat aanschaf van een apparaat met A-label

serieus in overweging wordt genomen).

Ervaringen van de energiebedrijven NUON en Eneco, die vooruitlopend op de Energiepremie zijn gestart met een vergelijkbare regeling, leren dat de respons bij dergelijke bedragen inderdaad voldoende is.

Voor vaatwassers en wasmachines hebben de criteria helderheid en voldoende respons in de markt een doorslaggevende rol gespeeld en is de premie eveneens vastgesteld op f 100,- per apparaat. Bij het uitsluitend hanteren van het criterium kosteneffectiviteit zouden uiteraard lagere bedragen uit de bus zijn gekomen.

Voor wasdrogers is de premie vastgesteld op f 350,- per apparaat. Om de keuze bij wasdrogers te laten uitvallen in het voordeel van een A-label of gasverwarmde wasdroger, is vanwege de hoge meerkosten (f 500 - f 1500) een hogere premie benodigd dan fl 100,- per apparaat. De toename van het aantal wasdrogers is één van de oorzaken van het stijgende elektriciteitsverbruik van huishoudens. Het is daarom van het grootste belang, dat de wasdrogers die worden aangeschaft energiezuinig zijn. In de afweging heeft het stimuleren van technische ontwikkeling (er is nu nog maar een zeer beperkt aantal typen met A-label op de markt) de doorslag gegeven.

Gezien de aanschafprijs van wasdrogers en de meerkosten van de energiezuinigste typen, zal een premiebedrag van f 350,- per apparaat er niet toe leiden dat een ongewenste toename van de verkoop van wasdrogers wordt bevorderd.

Voor wasdroogcombinaties is de premie vastgesteld op f 450,-, de opgetelde premie van een wasmachine en een wasdroger.

Daarnaast wordt een extra premie van f 50,- verstrekt voor gelijktijdige aanschaf van twee of meer verschillende A-label apparaten. Met de gelijktijdige aanschaf van twee of meer A-label apparaten zijn forse uitgaven gemoeid, die vaak onderdeel zijn van een grote investering, zoals de aanschaf van een nieuwe keuken. De extra premie van f 50,- heeft vooral een attentiewaarde om te voorkomen dat er wordt beknibbeld op de uitgave voor energiezuinige apparatuur.

Bij voorzieningen aan de woning is zoveel mogelijk het criterium kosteneffectiviteit gevolgd. In enkele gevallen zijn de bedragen lager vastgesteld. Zo is bij de isolatiemaatregelen een onderscheid aangebracht in toepassing door daartoe bevoegde derden/deskundigen en toepassing door de doe-het-zelver. Voor de doe-het-zelver zijn de premiebedragen voor alle toepassingen hetzelfde en is de premie lager dan bij aanbrengen door derden/deskundigen, omdat de premie anders beduidend hoger zou zijn dan de kostprijs van het materiaal.

Voor HR-ketels, individuele warmtebemetering en spouwmuurisolatie kan een hoge penetratie van de maatregel worden bereikt met een (veel) lager bedrag. Het beschikbaar stellen van lagere bedragen heeft als voordeel dat de bedragen redelijk aansluiten bij de bedragen die momenteel door de energiebedrijven worden verstrekt in het kader van het MAP en dat wordt voorkomen dat de bedragen een te groot percentage van de meerkosten uitmaken. Ook is de autonome penetratie van deze maatregelen reeds hoog, zodat door een lager bedrag het beslag van free-riders op de positieve prikkels wordt beperkt.

Voor de HR-107-ketel is de premie vastgesteld op f 100,- per ketel, in afweging van de volgende overwegingen. Er is overwogen om de HR-107-ketel niet op de lijst op te nemen, omdat vooral free-riders worden gestimuleerd. De HR-107-ketel heeft momenteel reeds een hoge autonome penetratie in de vervangingsmarkt van verwarmingsketels. Dit is voor de energiebedrijven reden geweest om de HR-ketel lange tijd buiten hun subsidieregeling in het kader van het MAP te houden. Anderzijds is overwogen een hoger bedrag beschikbaar te stellen, omdat nog lang niet alle ketels in Nederland zijn vervangen door een HR-ketel. Financiële stimulering zou kunnen helpen om versnelde vervanging van ketels te bewerkstelligen, maar dan is een veel hogere premie dan de thans voorgestelde f 100,- nodig. Het op grote schaal aanmoedigen van vervroegde ketelvervanging is echter vanwege kapitaalvernietiging en grondstoffen/afvalproblematiek niet wenselijk. Een premie van f 100,- per apparaat is naar verwachting voldoende om, indien besloten is tot ketelvervanging, te zorgen dat de keuze uitvalt op het meest energiezuinige type. De introductie van het HR-107-label in 1998 maakt het mogelijk om de afhandeling van de premieaanvraag op een zelfde wijze te laten verlopen als voor huishoudelijke apparaten met een A-label. Ook voor de meeste huishoudelijke apparaten wordt een bijdrage van f 100,- per apparaat verstrekt.

De HR-ketel is een energiebesparende maatregel met een grote bekendheid. In dat verband zou het vreemd overkomen als een dergelijke optie op de lijst zou ontbreekt. Alles afwegende is de HR-ketel met rendement 107 wel in de lijst opgenomen, maar met een beperkt premiebedrag.

Kwantitatieve informatie over maatregelen

Overzicht van te subsidiëren apparaten, met subsidiebedrag (per apparaat of pakket), kosteneffectiviteit. De kosteneffectiviteit (KE) is uitgedrukt in guldens premie per vermeden ton CO2-emissie.

Huishoudelijk apparaat

Premie

KE

A-label koel, vries en combinaties

fl 100,=

130

A-label vaatwasser

fl 100,=

260

A-label wasmachine

fl 100,=

500

A-label wasdroger

fl 350,=

350

gasverwarmde wasdroger

fl 350,=

350

A-label was-droog combinatie

fl 450,=

375 - 500

Voorziening aan de woning

Premie

KE

vloerisolatie

fl 10,=

200

bodemisolatie

fl 5,=

200

spouwmuurisolatie

fl 10,=

65

gevelisolatie

fl 20,=

130

dakisolatie

fl 20,=

110

isolatiemaatregelen Doe-Het-Zelf

fl 5,=

50

HR++ glas

spouw >=15 mm

spouw <15 mm

fl 60,=

fl 40,=

150

galerij- of balkonafdichting

fl 200,=

130

HR-(combi-)ketel 107

£35 kW

> 35 kW (per kW)

fl 100,=

fl 3,=

10

woningaanpassingen warmtelevering

fl 100,=


-

lage temperatuur CV

fl 500,=

130

lage temperatuur vloer- of wandverwarming

fl 500,=

110

lage temperatuur luchtverwarming

fl 500,=

130

individuele warmtebemetering

fl 150,=

35

HR-warmteterugwinning

fl 200,=

165

gelijkstroomventilator (bij WTW)

fl 100,=

150

HF-verlichting

fl 20,=

140

aanwezigheids- en/of daglichtsensoren

fl 30,=

30

CO2-effect van de Energiepremie

In het kader van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid hebben de instituten CPB, RIVM en ECN een inschatting gemaakt van het CO2-effect van de Energiepremie (positieve prikkels huishoudens). Deze inschatting is voor de kamerbehandeling van de Uitvoeringsnota aan de Tweede Kamer toegezonden. Het CO2-effect betreft een additioneel effect ten opzichte van de reducties die reeds in een referentiescenario zijn verondersteld.

CPB schat het CO2-effect van de Energiepremie in op circa 0,3 Mton (hard) tot 0,6 Mton (hard + minder hard). Door RIVM en ECN wordt geen onderscheid gemaakt tussen de Energiepremie en ander beleid gericht op energiebesparing bij huishoudens (zoals het EnergiePrestatieAdvies en verhoging van de REB). RIVM en ECN schatten het gezamenlijke effect in op circa 2,5 Mton (hard + onzeker).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie