Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PVDA-voorstel: 'burgertoets' voor Europese beleidsmakers

Datum nieuwsfeit: 11-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT

Den Haag, 9 december 1999

PVDA WIL 'FICHE CITOYEN' ALS IJKPUNT VOOR EUROPESE BELEIDSMAKERS

De PvdA stelt voor een 'burgertoets' te ontwikkelen voor Europese beleidsmakers. In een 'fiche Citoyen' moet de burger als ijkpunt dienen zodat beleidsmakers de effecten van hun voorstellen kunnen toetsen. Dit staat in de discussienota 'PvdA aandachtspunten voor de IGC-2000' (*). In deze gezamenlijke nota van de Tweede Kamerfractie en de Eurodelegatie wordt verder gepleit voor een dubbele sleutel voor de stemmenweging in de Raad van Ministers. Daarmee wordt bedoeld dat een meerderheid van het aantal lidstaten gekoppeld moet worden aan een meerderheid (minimaal 60%) van de bevolkingen van de lidstaten. De PvdA stelt verder dat vastgehouden moet worden aan het beginsel dat elke lidstaat van de EU een Eurocommissaris moet kunnen leveren. Om Europese projecten die lokaal en regionaal worden uitgevoerd te evalueren, vindt de PvdA dat er jaarlijks een Europese resultaten- en controleweek moet komen.

Komend weekend wordt tijdens de Top in Helsinki de agenda vastgesteld van de IGC die volgend jaar plaatsvindt. De PvdA vindt dat de komende IGC meer moet omvatten dan de punten die in Amsterdam zijn blijven liggen. Daar staat tegenover dat de agenda niet zo moet worden uitgebreid dat besluitvorming binnen een jaar onmogelijk wordt. De agenda van de IGC mag geen kerstboom worden waaraan alle lidstaten hun vele wensen gaan ophangen.

In de ogen van de PvdA biedt de IGC een uitstekende mogelijkheid om Europa weer dichter bij de burger te brengen. Voor de PvdA is subsidariteit (bevoegdheden naar het laagst mogelijke bestuursniveau brengen) uitgangspunt. De voorstellen die tijdens de IGC zullen worden gedaan zullen mede moeten worden getoetst op hun noodzaak in het licht van subsidariteit.

Ook kan volgens de PvdA door het ontwikkelen van een 'fiche Citoyen' de burger meer betrokken worden bij de EU. Deze burger als ijkpunt is bedoeld om beleidsmakers bewust te maken van de effecten van hun voorstellen. Aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst moet beleid en wetgeving worden beoordeeld op hun impact op het dagelijks leven voor de burger. De resultaten van deze beoordeling moeten beschikbaar worden gesteld aan het Europees Parlement. De PvdA stelt voor dat het Europees Parlement de mogelijkheid krijgt om voorstellen een maand aan te houden als men van oordeel is dat evaluatie in onvoldoende mate heeft plaatsgevonden.

De PvdA houdt vast aan het beginsel dat iedere lidstaat een Commissaris moet kunnen leveren. Een verdergaande
versnippering van onderling sterk samenhangende
beleidsgebieden moet worden voorkomen, zodat
competentieconflicten niet toenemen en de coherentie van commissiebeleid wordt bevorderd. Bij een groeiend aantal Commissieleden betekent dit dat er nadrukkelijk gekeken zal moeten worden naar de werkwijze, wil de Commissie niet vastlopen. Ook heeft de hele gang van zaken rond het aftreden van de Commissie Santer overduidelijk aangetoond dat het Europees Parlement de mogelijkheid moet hebben een individuele Commissaris weg te sturen wanneer deze niet functioneert.

De besluitvorming in de Raad van Ministers staat door de toekomstige uitbreiding van de Unie meer dan ooit onder druk. Een herziening van de stemmingweging in de Raad is dan ook noodzakelijk. De PvdA wil dat bij de stemmenweging twee elkaar aanvullende principes worden gehanteerd: het volkenrechtelijke principe van de soevereine gelijkheid van staten enerzijds en de omvang van de bevolking anderzijds. Daarom kiest de PvdA voor de optie van een dubbele sleutel bij stemmingen. Dat wil zeggen een meerderheid van het aantal lidstaten, gekoppeld aan een meerderheid (minimaal 60%) van de bevolkingen van de lidstaten. Het biedt de meest zekere en duurzame oplossing en is juridisch en politiek het best te verdedigen. Het hanteren van andere criteria bij de stemmenweging, zoals het economisch gewicht van lidstaten, is strijdig met de democratische
uitgangspunten van de Unie en wijst de PvdA volstrekt van de hand gewezen.

Voor meer informatie: Remco Dolstra 070-318 26 96

(*) De discussienota kan worden opgevraagd bij de afdeling Voorlichting, 070-318 3025

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie