Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgevingen Gedeputeerde Staten Friesland

Datum nieuwsfeit: 13-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving beschikkingen WM en WVO Rendac Bergum BV

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan Rendac Bergum B.V. een Wet milieubeheervergunning verleend. De vergunning heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben na die veranderingen van het destructiebedrijf, gelegen aan de Damsingel 27-30 te Sumar. De vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning gewijzigd. Tevens maken zij namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân bekend dat een vergunning is verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van afvalwater, afkomstig van bovengenoemde inrichting. De Wvo-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning gewijzigd. Beide vergunningprocedures zijn door ons gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de stukken inzien
U kunt de beschikking, de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken van 13 december 1999 tot en met 24 januari 2000 op de volgende plaatsen inzien:

- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28). Wij maken u erop attent, dat het Provinsjehûs gesloten is van 25 december 1999 tot en met 3 januari 2000;

- in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum, bij de afd. Milieu & Beheer, sectie Milieu (kamer 82) op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. Op verzoek (tel. 0511 46 09 70) kunnen de stukken op maandag van 17.00 tot 20.00 uur worden ingezien. De stukken liggen dan bij de receptie van "Berchhiem", Prinses Margrietstraat 1 te Burgum;

- in het gebouw van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (afd. voorlichting) op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Wie kunnen er beroep instellen?
Tegen de besluiten kan vanaf 14 december 1999 tot en met 25 januari
2000 beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen;

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikkingen ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen zijn aangebracht.
Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift moet hierbij een afschrift (kopie) van het beroepschrift meesturen. Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet ondertekend worden en moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de datum;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d) de gronden van het beroep.
De beschikkingen treden pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, treden de beschikkingen niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Voor inlichtingen over de Wm-procedure kunt u contact opnemen met de heer M. v.d. Akker, afd. Milieuvergunningen, tel. 058 - 292 58 67. Indien het de Wvo-procedure betreft kunt u contact opnemen met de heer A. Pothaar van het Wetterskip Fryslân, tel. 058 233 96 11.


8 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie