Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: wijziging wet positie rechterlijke ambtenaren

Datum nieuwsfeit: 13-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26947000.003 mem. van toel. wijz van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Gemaakt: 13-12-1999 tijd: 16:24


26947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING


1. Algemeen

Dit wetsvoorstel strekt in hoofdzaak tot formalisering van de onderdelen van het op 23 oktober 1997 in het Sec-toroverleg Rechterlijke Macht met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak gesloten Akkoord arbeidsvoor-waarden 1997-1999 sector Rechterlijke Macht die formele wetgeving vereisen. De artikelen I, onderdelen B, C, D, E, F en G, III, IV en V van het onderhavige wetsvoorstel hebben hierop betrekking. Het bedoelde akkoord is als bijlage aan deze memorie van toelichting gehecht. Wat het ouderschapsverlof voor rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding betreft is aanleiding gezien om de artikelen waarin dit wordt geregeld nog nader te wijzigen. Voor de onderdelen van het akkoord die regelgeving op het niveau van een algemene maatregel van bestuur vergen, is een koninklijk besluit ontworpen.

Daarnaast bevat dit wetsvoorstel nog enkele wijzigingen die niet zozeer samenhangen met hetgeen is opgeno-men in het Akkoord arbeidsvoorwaarden 1997-1999 sector Rechterlijke Macht (hierna: Akkoord), 1) maar ertoe strekken om in de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra) een onjuiste verwijzing te corrigeren en een bij een eerdere gelegenheid ten onrechte ongedaan gemaakte wijziging alsnog door te voeren. Ook wordt een onjuiste verwijzing in de Ambtenarenwet gecorrigeerd. Verwezen wordt naar de toelichtingen bij de artike-

len I, onderdelen A en H, en II.

De dekking van de aan het onderhavige wetsvoorstel verbonden kosten wordt enerzijds gevonden in de voor de arbeidsvoorwaarden centraal beschikbare middelen en anderzijds door herschikking binnen de voor de rechter-lijke organisatie beschikbare budgetten.


2. Artikelsgewijs

Artikel I

A

Vanwege artikel III van de Wet van 26 februari 1996 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de functie verkeersschout (Stb. 155), welke met ingang van 1 augustus 1996 in werking is getreden (Stb. 1996, 371), is de verwijzing naar het ambt van verkeersschout in het toenmalige artikel 1, eerste lid, van de Wrra, regelende de indeling van rechterlijke ambtenaren in salaris-categorieën, geschrapt. De nog fungerende verkeersschouten zijn met ingang van 1 augustus 1996 van rechts-wege benoemd tot substituut-officieren van justitie met een tot het verkeersrecht beperkte bevoegdheid. Met in-gang van 1 januari 1997 is de verwijzing naar het ambt van verkeersschout echter abusievelijk weer opgedoken in artikel 7, eerste lid, van de Wrra, waarin de indeling van rechterlijke ambtenaren in salariscategorieën vanaf laatstgemelde datum is geregeld. Zie de Wet van 29 november 1996 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (aanvulling van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof) (Stb. 590). Deze verwij-zing naar het (niet meer bestaande) ambt van verkeersschout wordt nu geschrapt.

B, C en D

De salarissen van de rechterlijke ambtenaren en de rechterlijke ambtenaren in opleiding worden volgens onder-deel 2.1 van het Akkoord structureel verhoogd met 2,8% per 1 mei 1997 en met 2,4% per 1 juli
1998. Dit leidt tot de in de onderdelen B en D voorgestelde wijzigingen van de in artikel 7, tweede lid, van de Wrra bedoelde bijlage. Onderdeel C betreft de wijziging van diezelfde bijlage per 1 januari 1998 in verband met de blijkens de eerste alinea van onderdeel
2.4 van het Akkoord afgesproken herstructurering van salariscategorie
9. Deze her-structurering behelst het invoegen van een extra trede tussen het aanvangssalaris en de daaropvolgende trede alsmede het met een trede verhogen van het maximum van de schaal. De herstructurering is vanzelfsprekend ook verwerkt in de in onderdeel D voorgestelde wijziging. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat deze salariswijzigingen ook gelden voor degenen die bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Tariefcommissie en het College van beroep studiefinanciering een rechterlijk ambt of het ambt van gerechtsauditeur of griffier vervullen, aangezien artikel 7 van de Wrra op hen van overeenkomstige toepassing is. Deze overeenkomstige toepassing geldt overigens ook voor de hierna volgende voorgestelde wij-zigingen van Wrra-artikelen.

E

In het nieuwe artikel 27a van de Wrra is voor rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding

geregeld dat zij in beperkte mate vakantiedagen kunnen afkopen, dat wil zeggen met recht op een financiële vergoeding de aanspraak op vakantie kunnen laten verlagen. Dit artikel betreft de uitwerking van het eerste

gedeelte van onderdeel 2.7 van het Akkoord. Voor de redactie van artikel 27a van de Wrra is voorzover moge-lijk aangesloten bij die van artikel 22, twaalfde tot en met veertiende lid, van het Algemeen Rijksambtenaren-reglement (ARAR), waarin dezelfde materie is geregeld voor bijvoorbeeld het ondersteunend personeel bij de gerechten en de parketten. Ook de inhoud van artikel 27a komt in grote lijnen overeen met die van artikel 22, twaalfde tot en met veertiende lid, voormeld. Kortheidshalve wordt hier dan ook verwezen naar de toelichting op de laatstbedoelde artikelleden en de toelichting op het onderwerp afkoop vakantie-uren, zoals opgenomen in de nota van toelichting bij het Besluit van 4 december 1997, houdende wijziging van het Algemeen Rijksamb-tenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenover-eenkomst sector Rijk
1997-1999 (Stb. 655). De datum waarvoor rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambte-naren in opleiding hun aanvragen moeten indienen wordt door de minister vastgesteld; op de voor die datum ingediende aanvragen wordt beslist door de functionele autoriteiten.

F en G

Volgens onderdeel 3.2. van het Akkoord wordt de regeling van het ouderschapsverlof voor rechterlijke ambte-naren en rechterlijke ambtenaren in opleiding op een drietal punten aangepast. Deze aanpassingen zijn nader uitgewerkt in de hier voorgestelde wijziging van artikel 37 van de Wrra. Het betreft hier een verruiming van de mogelijkheden om gebruik te maken van de regeling van het ouderschapsverlof alsmede een versoepeling met betrekking tot de verplichting tot terugbetaling van bezoldiging bij een beëindiging van de aanstelling tijdens

of binnen een jaar na de verlofperiode. Daarnaast behelst de wijziging van artikel 37 van de Wrra nog drie an-dere aanpassingen: a. het nieuwe derde lid voorziet in een peildatum voor het vaststellen van de verlofaan-spraak van een rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding, b. in dat nieuwe derde lid wordt geregeld dat en hoe het verlof opnieuw wordt vastgesteld indien de arbeidsduur van de rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding gedurende de verlofperiode wijzigt, en c. de beperking van de duur van het ouderschapsverlof tot een jaar vervalt. Met al deze wijzigingen wordt aangesloten bij de inhoud per 1 juli 1997 van artikel 33g van het ARAR, in welk artikel voor de burgerlijke rijksambtenaren het ouderschapsverlof is ge-regeld. Tenslotte is ertoe overgegaan om de redactie van de artikelen 37 en 38 van de Wrra zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met die van het per 1 juli 1997 geldende artikel 644 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (waarin het ouderschapsverlof voor werknemers is geregeld). Deze aanpassingen komen grotendeels overeen met de eveneens hierdoor ingegeven redactionele aanpassingen van artikel 33g van het ARAR per 1 juli
1997. Voor een nadere toelichting op de voorgestelde wijziging van de artikelen 37 en 38 wordt, gelet op het voorgaande, verwezen naar de toelichting op de wijziging van artikel 33g van het ARAR alsmede

de toelichting op het onderwerp ouderschapsverlof, zoals opgenomen in de hierboven al aangehaalde nota van toelichting bij het Besluit van 4 december 1997, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenregle-ment en enkele andere besluiten in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk
1997-1999 (Stb. 655).

H

De wijziging in artikel 53, eerste lid, van de Wrra betreft de correctie van een tweetal onjuiste verwijzingen.

Artikel II

In artikel 2, tweede lid, van de Ambtenarenwet, zoals dat is komen luiden vanwege de Wet van 19 april 1999 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket) (Stb. 194), wordt melding ge-maakt van «rechterlijke ambtenaren, bedoeld in artikel 145 van de Wet op de rechterlijke organisatie». Artikel 145 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft echter betrekking op rechterlijke ambtenaren in opleiding. De verwijzing in artikel 2, tweede lid, voormeld wordt daarom gecorrigeerd.

Artikelen III, IV en V

Met ingang van 1 januari 1998 wordt salariscategorie 9, de salarisschaal voor rechters in arrondissementsrecht-banken en officieren van justitie, geherstructureerd; zie hierboven de toelichting bij artikel I, onderdeel C. In onderdeel 2.4, tweede tot en met vierde alinea, van het Akkoord is in verband met deze herstructurering een overgangsregeling getroffen voor degenen die voorafgaand aan de datum van 1 januari 1998 reeds als rechter

of officier zijn benoemd dan wel als rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding voor een derge-lijk ambt in opleiding zijn. Deze regeling zorgt ervoor dat de bestaande vooruitzichten van bedoelde rechterlij-ke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding met betrekking tot de termijn waarbinnen zij in salaris-categorie 9 in het genot komen van het salaris dat tot 1 januari 1998 aan de tweede trede was verbonden, zeker worden gesteld. Voorts voorziet de regeling erin dat rechterlijke ambtenaren die voor
1 januari 1998 reeds het maximum salaris in salariscategorie 9 hadden bereikt, direct voor het nieuwe maximum salaris in aanmerking komen. Een en ander geldt ook voor de plaatsvervangers die krachtens artikel
9, eerste en derde lid, van de Wrra een zelfde salaris genieten als een rechter in een arrondissementsrechtbank of een officier van justitie. De overgangsregeling heeft haar uitwerking gekregen in de artikelen III, IV en V van dit wetsvoorstel. Het in deze artikelen bepaalde geldt ook voor de (plaatsvervangende) leden van het College van beroep studiefinanciering en voor degenen die bij dit college voor een dergelijk ambt in opleiding zijn. Voor wat hun bezoldiging betreft zijn de (plaatsvervangende) leden van het College van beroep studiefinanciering namelijk ingevolge artikel 112, eerste lid, van de Wet op de studiefinanciering gelijk gesteld met rechters (en rechters-plaatsvervangers)

in een arrondissementsrechtbank.

Artikel VI

Aan de artikelen van dit wetsvoorstel die een uitwerking vormen van onderdelen van het Akkoord wordt terug-werkende kracht verleend tot de tijdstippen met ingang waarvan het bepaalde in die onderdelen volgens het Akkoord werking moeten hebben.

De Minister van Justitie,

A.H. Korthals


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt,

omdat het zonder meer instemmend

luidt (artikel 25a, vierde

lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad

van State)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...