Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag kamerdebat wijziging begroting Koninkrijksrelaties

Datum nieuwsfeit: 13-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26909000.003 verslag wijz. begroting koninkrijksrelaties (IV) 1999
Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 21:4


26909 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Vastgesteld 13 december 1999

De vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 1), belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Rosenmöller

De griffier van de commissie,

Van Overbeeke

(art. 02.03 en 02.13)


1.

Omdat de Nederlandse Antillen niet op de vervaldatum van 31 december
1998 hebben voldaan aan hun aflossingsverplichting aan de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden, is artikel 02.03 (Garanties) verhoogd met 25 669 mln, ten laste van artikel 02.13 (Samenwerkingsmiddelen). Kan worden aangegeven ten kosten van welke in de begroting Koninkrijksrelaties voor het jaar 2000 genoemde artikelonderdelen de verlaging van artikel 02.13 zal plaats hebben ?

Antwoord:

De verlaging van artikel 02.13 met f 25,669 mln door het niet nakomen van de aflossingsverplichtingen 1998 door de Nederlandse Antillen komt ten laste van de beschikbare middelen in 1999. Hiertoe is het totaal beschikbare budget voor de Nederlandse Antillen verlaagd. Het bedrag ad f 25,669 mln is gelijkelijk verdeeld over de artikelonderdelen van artikel 02.13.


2.

Waarom konden de gevolgen van het niet tijdig aflossen per 31 december
1998 niet eerder verwerkt worden in de 1e suppl begroting ? Wat is de stand van zaken op dit moment bij de aflossingen en rentebetalingen, en de garantieverlening daarbij ?

Antwoord:

De besluitvorming in het Kabinet over de `HGIS-brief' kon bij het centrale besluitvormingsmoment dit voorjaar niet worden afgerond in verband met het beroep dat op de minister van Buitenlandse Zaken werd gedaan inzake de Kosovo-crisis. De besluitvorming over de HGIS-mutaties is uit dien hoofde doorgeschoven naar de Kabinetsbesluitvorming in augustus en verwerkt bij de vermoedelijke uitkomsten 1999 in de ontwerpbegroting 2000.

De stand van zaken op dit moment bij de aflossingen en rentebetalingen op begrotingsleningen is 31 december. Derhalve bestaat pas na de vervaldatum inzicht in de daarbij behorende garantieverlening. De renteverplichting op één leningsovereenkomst met Aruba met vervaldatum
30 juni is voldaan.


3.

Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren inzake de risico-ontwikkeling met betrekking tot garantie-overeenkomsten van het Rijk?

Antwoord:

Op dit moment kan niet worden aangegeven of er de komende jaren een beroep zal worden gedaan op de door de Staat der Nederlanden afgegeven garanties.

Wat de risico-ontwikkeling voor 1999 betreft, zal op 31 december 1999 duidelijk worden of de Nederlandse Antillen aan hun rente- en aflossingsverplichting over 1999 zullen hebben voldaan.


4.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de financiering van het project koraal Specht en de mogelijke Nederlandse bijdrage daaraan? Waarop is de verwachting gebaseerd dat de nu extra geraamde f 52 miljoen voor het project Koraal Specht ook daadwerkelijk tot besteding komt?

Antwoord:

Op 26 november 1999 heeft Nederland een subsidiebeschikking afgegeven voor de directe financiering van het project nieuw - en verbouw van de Koraal Spechtgevangenis . Deze subsidie is door de Nederlandse Antillen aanvaard. De regering van de Nederlandse Antillen zal vóór 17 december 1999 de «notice to proceed» aan Wackenhut afgeven, waarna de bouw kan starten.


1) Samenstelling:

Leden

Terpstra (VVD)

Te Veldhuis (VVD)

Ter Veer (D66)

Rosenmöller (GroenLinks), voorzitter

Scheltema-de Nie (D66), ondervoorzitter

Van Middelkoop (GPV)

Zijlstra (PvdA)

Van Zijl (PvdA)

Bijleveld-Schouten (CDA)

Voorhoeve (VVD)

Van der Hoeven (CDA)

Dankers (CDA)

Oudkerk (PvdA)

De Graaf (D66)

Van Oven (PvdA)

Gortzak (PvdA)

Van der Knaap (CDA)

Balkenende (CDA)

Karimi (GroenLinks)

Bussemaker (PvdA)

Van Bommel (SP)

Albayrak (PvdA)

E. Meijer (VVD)

Brood (VVD)

Van Baalen (VVD)

Plv. leden:

Rijpstra (VVD)

Oplaat (VVD)

Van den Berg (SGP)

Van Gent (GroenLinks)

Van Vliet (D66)

Rouvoet (RPF)

Valk (PvdA)

Swildens-Rozendaal (PvdA)

Van de Camp (CDA)

Weisglas (VVD)

Van Wijmen (CDA)

Hillen (CDA)

Timmermans (PvdA)

Dittrich (D66)

Koenders (PvdA)

Duivesteijn (PvdA)

Stroeken (CDA)

Atsma (CDA)

Oedayraj Singh Varma (GroenLinks)

De Cloe (PvdA)

Marijnissen (SP)

De Boer (PvdA)

Van den Doel (VVD)

Luchtenveld (VVD)

O.P.G. Vos (VVD)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie