Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Onderwijs over informatie internaten en prestatiebeurs

Datum nieuwsfeit: 13-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


2680viii.065 brief min ocw t.g.v. informatie over internaten en presta tiebeurs

Gemaakt: 17-12-1999 tijd: 20:


4


26800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschappenBuitenlandse Zaken (VIII) voor het jaar 2000

nr. 65 brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 13 december 1999

In het overleg dat ik afgelopen dinsdag met u hebt gevoerd over een aantal moties, heb ik u toegezegd dat ik de Kamer nadere informatie zal sturen over:


1. de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden over schoolinternaten of kostscholen met preventieve en didactische doelstellingen:


2. de onderbouwing van de fl. 950 mln kosten om de aanvullende beurs onder het prestatieregime uit te halen.

Deze informatie treft u hierbij aan

Internaten of kostscholen

Het gaat in motie nummer 29 niet om het opzetten van justitiële inrichtingen of residentiele instellingen voor jeugdhulpverlening, maar om internaten als vorm van intensieve begeleiding om te voorkomen dat allochtone jongeren (wellicht) geen diploma zullen behalen.

De wetgeving kent dergelijke internaten met onderwijsbegeleiding niet. In het kader van de onderwijswetgeving wordt alleen het schoolonderwijs bekostigd en geen verdere opvang. Dat wil niet zeggen dat internaten met onderwijsbegeleiding niet mogelijk zouden zijn. De wetgeving levert in dit opzicht geen belemmeringen, maar voorziet alleen in bekostiging van het onderwijs en niet in mogelijk aan het onderwijs gekoppelde internaatsopvang. Wel bieden o.m. het GOA-beleid, maar ook het grote stedenbeleid, de mogelijkheid, om in het kader van het bestrijden of voorkomen van onderwijsachterstanden op decentraal niveau middelen in te zetten voor lokaal maatwerk. Dat kan resulteren in lokale bekostiging van (internaats-) opvang van leerlingen.

Een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden op andere onderdelen van het Rijk vraagt meer tijd. Uiteraard ben ik bereid om juridische bijstand te laten verlenen indien hieraan behoefte bestaat.

Onderbouwing van de uitgaven fl. 950 mln

In mijn brief van 25 november 1999, heb ik aangegeven dat de uitvoering van motie nummer 47 tot forse extra uitgaven zal leiden, namelijk cumulatief over een aantal jaren ca. 950 mln. De extra uitgaven die met deze motie gemoeid zijn, zijn het gevolg van het vervallen van het zogenoemde prestatiebeurs-effect.

Het prestatiebeurs-effect betekent dat zolang de student nog niet aan de prestatienormen heeft voldaan, de uitgaven voor de prestatiebeurs (basisbeurs en aanvullende beurs) als voorwaardelijke lening worden verstrekt. Deze leningen zijn niet-relevant voor het begrotingstekort, en belasten daarom het budgettaire beeld van de begroting van OCenW niet. Pas op het moment dat de prestatiebeurs definitief wordt omgezet in een gift (bij het voldoen van de eerstejaarsnorm, en bij het behalen van het diploma) worden de uitgaven als relevante uitgaven geboekt.

Als de aanvullende beurs niet meer onder de prestatiebeurs-systematiek komt te vallen, vervalt ook het prestatiebeurseffect. Dit betekent dat de beursuitgaven dan direct in het jaar waarin ze gedaan worden, ook als relevante uitgaven worden geboekt. Dit leidt in de eerste jaren tot extra relevante uitgaven, die het budgettaire beeld van de begroting van OCenW belasten. In latere jaren ebt het effect langzaam weg, omdat tegenover de extra relevante uitgaven geen omzettingen van leningen in gift staan.

Dit betekent dat het vervallen van dit prestatiebeurs-effect niet structureel is. In de bijlage bij deze brief wordt nader ingegaan op deze berekeningen.

Stapsgewijze invoering

In de aangepaste motie en in het debat van 7 december heeft de Kamer gesuggereerd dat bij een stapsgewijze invoering de aangegeven dekking mogelijk wel voldoende is. In de berekening in de bijlage bij deze brief is dit vertaald in cohortsgewijze invoering. Het zal duidelijk zijn dat ook een dergelijke cohortsgewijze invoering tot extra uitgaven van in totaal f 950 miljoen leidt.

Een andere aanpassing van de prestatiesystematiek in de richting van een stapsgewijze invoering is niet goed denkbaar zonder dat ook onderwijskundige aanpassingen nodig zijn. Hierbij moet gedacht worden aan extra tussenmomenten voor de prestatiemeting (tussen het eerste jaar en het diploma) speciaal voor studenten met een aanvullende beurs. Indien dit gefinancierd moet worden uit de jaarlijkse extra opbrengst van ca. fl. 16 mln van de indexeringsmaatregel, is er een veelvoud van tussenmomenten noodzakelijk voor prestatiemeting, hetgeen onuitvoerbaar is. Stapsgewijze invoering acht ik onderwijskundig en uitvoeringstechnisch dan ook niet mogelijk.

De aangegeven dekking in de betreffende motie betreft de middelen die jaarlijks vrijvallen uit indexering van de basisbeurs voor thuiswonenden. Tot en met de begroting 2002 van OCenW zijn deze middelen ingezet voor knelpunten binnen de begroting van OCenW. Vanaf
2003 zijn deze middelen structureel beschikbaar voor knelpunten in de studiefinanciering (f 50 mln per jaar), zoals door mij genoemd in het debat. De begroting en meerjarenraming lopen tot en met het jaar 2004. Tot dat moment liggen de opbrengsten daarin vast. Wat betreft de meeropbrengsten daarna zijn de normale budget-spelregels van toepassingen: binnen die spelregels is vastliggend beleid bepalend voor de nieuwe meerjarenraming. Deze spelregels leidden ertoe dat het dalend p-beurseffect bij de OV-studentenkaart onder het prestatieregime ook niet door OCenW gecompenseerd hoefde te worden. Daarentegen zijn de besparingen die de maatregel oplevert ná 2004 ook niet voor OCenW beschikbaar.

Conclusie

Nogmaals wil ik benadrukken dat in het regeerakkoord is afgesproken dat met ingang van het komend studiejaar de prestatie-systematiek wordt afgeschaft voor de aanvullende beurs in het eerste jaar. Het eerste jaar heeft immers een oriënterende en selecterende functie.

De studenten die aan de prestatienorm van het eerste jaar hebben voldaan, hebben een belangrijke drempel gehaald. De studenten die dan doorsturen hebben 10 jaar de tijd om hun diploma te halen, waarmee ze aan de prestatienorm voldoen. Deze termijn is op grond van het regeerakkoord tot 10 jaar verlengd. Ik verwacht dan ook dat de groep die de volledige studiefinancieringsrechten gebruikt, en dan niet binnen 10 jaar het diploma haalt, klein zal zijn. Mede in relatie tot het sociale karakter van het stelsel van het terugbetalen van studieschulden is er daarmee een arrangement dat ik zeer goed verdedigbaar acht.

Wanneer ik dit afweeg tegen de met motie gemoeide kosten van f 950 miljoen in relatie tot de constatering dat de door de Kamer aangegeven dekking tot grote tekorten leidt, hou ik vast aan het voornemen om de motie niet uit te voeren.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage: Nadere onderbouwing van de kosten

Bij de berekening van de omvang van het extra uitgaven van de motie is verondersteld dat met ingang van het studiejaar 2000/2001 de prestatiesystematiek voor de aanvullende beurs vervalt. In deze veronderstelling zullen de eerste extra uitgaven zich voor doen in het jaar 2001, omdat de aanvullende beurs voor de eerstejaars vanaf 2000, op grond van het regeerakkoord, reeds als gift wordt verstrekt.

De berekening van de omvang van de extra uitgaven is dan als volgt:

Extra relevante uitgaven bij afschaffen prestatiebeurs-systematiek voor de aanvullende beurs. (bedragen in f mln)


2000 2001 2002 2003 2004 2005 Struct. Totaal

Beurs ipv lening 70 140 240 300 300 320

Geen omzettingen -100 -320

Saldo: P-beurs effect 70 140 240 300 200 0 950

Geen

De extra beursuitgaven zijn de uitgaven aanvullende beurs. Elk jaar komt er een nieuw cohort studenten bij, waardoor ook de uitgaven toenemen. Deze uitgaven zijn extra uitgaven omdat deze als beurs worden verstrekt, en niet als lening.

De omzettingen van leningen in gift vinden niet meer plaats. De eerste diploma's van het cohort 2000/2001 worden behaald in 2004. De eerste omzettingen onder het huidige regime zijn dus in 2005. In de jaren ná
2005 neemt dit bedrag snel toe, en zal dan gelijk zijn aan het structurele bedrag van de aanvullende beurs-uitgaven.

Het saldo van beide reeksen is het totaal aan extra relevante uitgaven voor de OCenW -begroting. In totaal over de periode 2000 - 2005 bedraagt dit f 950 mln.

De aangegeven dekking (de vrijval van de middelen uit de indexering van de beurs voor thuiswonenden) in de motie is als dekking hiervoor ontoereikend.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...