Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergadering Europese Ministers van Landbouw Brussel

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ. 991714
datum
07-12-1999

onderwerp
Agenda Landbouwraad d.d.14 en 15 december 1999 teBrusselTRC 1999/6193 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij deel ik u mee dat op dinsdag 14 en (eventueel) dinsdag 15 december a.s. te Brussel een vergadering zal worden gehouden van de Europese Ministers van Landbouw. De voorlopige agenda bevat 13 punten. Een belangrijk agendapunt betreft de etikettering van rundvlees. De Raad zal trachten een besluit te nemen over het uitstel van de invoering van de verplichte etikettering met maximaal één jaar. Daarnaast zal onder meer gesproken worden over de exportrestituties voor verwerkte landbouwproducten, het Witboek van de Commissie over de voedselveilig-heid, de stand van zaken ten aanzien van de dioxineproblematiek, de invoering van een I&R-database voor varkens en TSE. De Commissie zal onder meer het voorstel voor een wijziging van de marktordening voor katoen presenteren.

1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van de lijst van A-punten
3. Etikettering van rundvlees
Commissaris Fischler heeft tijdens de Landbouwraad van november jl. de twee voorstellen met betrekking tot de verplichte etikettering van rundvlees toegelicht. Beide voorstellen zijn in verband met de volksgezondheid gebaseerd op artikel 152 van het Verdrag, hetgeen betekent dat de medebeslissingsprocedure met het Europese Parlement van toepassing is.
In de Raad van december zal met name gesproken worden over het zogenoemde 'kleine' voorstel. Daarin stelt de Commissie voor om de ingangsdatum van de verplichte etikettering met één jaar uit te stellen tot 1 januari 2001. Dit betekent dat het huidige vrijwillige stelsel tijdelijk verlengd wordt. De reden voor het uitstel is gelegen in het feit dat de technische voorbereiding voor verplichte etikettering in nog vrijwel geen enkele lidstaat is afgerond.

up

datum
07-12-1999

kenmerk
IZ. 991714

bijlage

Nederland is van mening dat uitstel gezien de trage invoering van I&R in meerdere lidstaten onvermijdelijk is, en kan dan ook instemmen met dit voorstel.
4. Nationale steun aan kleine producenten in probleemgebieden (verzoek Oostenrijk)
De Raad zal een besluit nemen over het verzoek van Oostenrijk om nationale steun voor kleine producenten in probleemgebieden te verlengen tot 2004. Het gaat in dit geval om nationale steun (compenserende vergoedingen) aan kleine producenten in probleemgebieden die daar in 1993 op grond van nationale wetgeving recht op hadden.
De lidstaten moeten een dergelijk verzoek met eenparigheid van stemmen goedkeuren.
Nederland kan gezien het geringe bedrag waar het hier om gaat (ongeveer 1 miljoen euro), instemmen met dit verzoek van Oostenrijk.
5. Exportrestituties voor verwerkte landbouwproducten (non annex I) De exportrestituties voor verwerkte landbouwproducten staan op de agenda van de Raad omdat op 25 november jl. het Beheerscomité een negatief advies heeft uitgebracht over drie Commissievoorstellen voor een korting van 4,5% op de exportrestituties voor verwerkte landbouwproducten. Eerder had de Commissie met veel moeite voor de maand november wel een dergelijke korting kunnen vaststellen. De Commissie heeft aangegeven haar voorstel te handhaven. Hiervan zal zij de Raad waarschijnlijk op 6 december in kennis stellen. De Raad kan dan binnen een maand met gekwalificeerde meerderheid een andersluidend besluit nemen.
De Commissie stelt dat er budgettaire problemen zijn ontstaan voor het verlenen van exportrestituties aan sommige verwerkte landbouwproducten, die niet onder bijlage I van het EG-verdrag vallen. Deze exportrestituties zijn bedoeld om de verwerkende industrie een compensatie te bieden voor de hoge prijs van de grondstoffen op de EU-markt in vergelijking met de wereldmarkt. De Commissie ziet twee problemen:
+ de WTO-afspraken stellen grenzen aan de omvang van de restituties;
+ de Top van Berlijn heeft een plafond gesteld aan de landbouwuitgaven.
Daarom worden maatregelen voorgesteld die de uitgaven beteugelen. Deze maatregelen leiden ertoe dat het Nederlandse bedrijfsleven ruim 30 miljoen gulden minder aan dergelijke restituties zal ontvangen. Het gaat daarbij vooral om producten uit de zetmeelindustrie, chemische industrie en bierbrouwerijen. Nederland is van mening dat het niet juist is om vanwege algemene budget-beperkingen, met name op de uitgaven voor verwerkte landbouwproducten te besparen.
Als er bespaard moet worden, dan moeten daar in principe alle maatregelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor in aanmerking komen. Naast het schrappen van bepaalde producten van de restitutielijst moeten dan ook andere opties worden onderzocht. 6. (eventueel) Wijziging van de marktordening voor katoen De Commissaris zal het voorstel presenteren voor een wijziging van de gemeenschappe-lijke marktordening voor katoen. Het voorstel zal naar alle waarschijnlijkheid een verhoging inhouden van de korting op de streefprijs voor katoen in het geval dat de maximum gegarandeerde hoeveelheid (MGH) wordt overschreden. Omdat jaar op jaar de MGH wordt overschreden, én omdat de wereldmarktprijs voor katoen de laatste tijd laag is, worden de budgettaire lasten steeds groter. Met haar voorstel tracht de Commissie deze budgettaire lasten te beperken.
7. Witboek over de voedselveiligheid
De Commissaris zal in de Raad een presentatie geven over het Witboek voor de Voedselveiligheid. In het Witboek wordt een beeld gegeven van het nieuwe beleid voor voeding en voedselveiligheid. Dit beleid zal praktischer, dynamischer en veel-omvattender zijn dan hetgeen nu op Europees niveau is geregeld. Het nieuwe beleid zal rusten op drie pijlers: verantwoordelijkheid, van 'farm' tot 'fork' en traceerbaarheid. Het is de bedoeling dat alle voorstellen vóór het einde van het jaar 2000 aan de Raad en het EP worden aangeboden.
Wat betreft het Agentschap voor Voedselveiligheid zal het Witboek twee opties bevatten. Eén optie is de vorming van een Agentschap volgens het EMEA-model (Europees Agentschap voor (dier)geneesmiddelen). Dit zou dan een Agentschap worden dat onafhankelijk van de Commissie opereert. Een tweede optie is om binnen de gelederen van de Commissie een Voedselveiligheidsbureau op te richten. Het Witboek zal uitgebreid ingaan op de vraag welke bevoegdheden aan een nieuwe Europese autoriteit voor voedselveiligheid gegeven moeten worden.
Het Nederlandse kabinet is van mening dat een Europees voedselveiligheidsbureau een positieve bijdrage kan leveren aan het Europese voedselveiligheidsbeleid en het vertrouwen van de consument. De presentatie en de nadere uitwerking van dit initiatief van de Commissie worden dan ook positief kritisch tegemoet gezien.
8. Dioxine - stand van zaken
De Commissaris zal in de Raad de laatste stand van zaken toelichten met betrekking tot de dioxineproblematiek. Op Europees niveau wordt de aandacht momenteel gericht op maatregelen, met name op het gebied van diervoeders, om een dergelijke crisis in de toekomst te voorkomen. Onderwerp van discussie is onder meer de normstelling voor dioxine in diervoeders en in visolie en vismeel. 9. (eventueel) Intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens
De Commissaris zal onder dit agendapunt de stand van zaken weergeven van de invoering van de identificatie- en registratie (I&R) database voor varkens, die eigenlijk op 31 december van dit jaar gereed zou moeten zijn. Deze datum wordt echter niet gehaald omdat een groot aantal lidstaten hun systeem niet op orde hebben. Daarom wordt het voorstel gedaan om een aantal zaken later in te voeren. Het gaat in dit geval om:
a. de nationale verplichting tot het hebben van een geautomatiseerd centraal register van bedrijven met varkens (uitstel tot eind 2000),
b. het opnemen van de verplaatsingen vanaf het bedrijf waar de dieren geboren zijn in een dergelijke database (uitstel tot eind 2001), en
c. het opnemen van verplaatsingen vanaf alle overige bedrijven van dieren in een dergelijke database (uitstel tot eind 2002).
Nederland is niet gelukkig met het voorstel tot uitstel. Gelet op de opgedane ervaringen in de varkenspestcrisis van 1997 is een sluitend I&R-databasesysteem van zeer grote waarde. Uitstel is dan ook zeer onwenselijk. Het geeft bovendien een verkeerd signaal aan de consument die juist een groot belang hecht aan voedselveiligheid.
10. (eventueel) Residuen van diergeneesmiddelen Dit onderwerp is in de Landbouwraad van november jl. aan de orde geweest, op verzoek van Ierland. Het probleem is dat vanaf 1 januari 2000 een aanzienlijk aantal diergeneesmiddelen niet meer beschikbaar zal zijn omdat daarvoor geen maximale residuwaarde is bepaald. Dit heeft vooral voor paarden nadelige gevolgen, omdat er voor paarden toch al een tekort aan toegelaten geneesmiddelen is. Commissaris Byrne heeft in de Raad van november jl. erkent dat de situatie voor paarden ernstig is. Hij heeft toegezegd om samen met zijn collega's aan een oplossing te zullen werken. Gedacht werd aan een voorstel gericht op de identificatie van alle paarden die voor de slacht bestemd zijn. De eigenaren van de dieren moeten dan een soort 'paardenpaspoort' bijhouden. Met behulp van een dergelijk 'paspoort' is het mogelijk dieren te identificeren die niet voor de slacht zijn. Die dieren kunnen dan eventueel ook behandeld worden met geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn. Waarschijnlijk zal de Commissaris in de Raad een dergelijk voorstel presenteren. Het voorstel is evenwel nog niet bekend. 11. (eventueel) TSE - risicomateriaal
In de Raad komt een tweetal onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het voorkomen van BSE bij runderen, en scrapie bij geiten en schapen. Deze ziekten worden veroorzaakt door TSE's (transmissable spongiforme encephalopathieën), die bij mensen de ziekte van Creutzfeld-Jacob kunnen veroorzaken. Het betreft enerzijds het intrekken van een voorstel dat een verbod op het gebruik van risicomaterialen beoogt, en anderzijds een alomvattend voorstel voor de bestrijding en de preventie van alle TSE's bij dieren.
De Commissie stelt voor om de beschikking over het verbod op het gebruik van risicomaterialen (ruggemerg, ogen, hersenen) in te trekken omdat invoering geen haalbare kaart bleek. De lidstaten konden het namelijk niet eens worden over het voorstel vanwege onder meer de gevolgen ervan voor de handel. De beschikking maakte namelijk geen uitzondering voor het gebruik van risicomaterialen in industriële, cosmetische en farmaceutische toepassingen, zoals de capsules van medicijnen die van gelatine gemaakt worden. Daarnaast verplicht deze beschikking alle lidstaten risicomaterialen te verwijderen. Lidstaten zonder BSE zijn hier sterk tegen.
De Commissie zal tevens de stand van zaken toelichten over het voorstel dat betrekking heeft op de preventie en bestrijding van alle TSE's bij dieren, voor zover het daarbij gaat om voedingsmiddelen en diervoeders. Industriële, cosmetische en medicinale toepassingen worden in dit voorstel niet geregeld. Een belangrijk element van dit voorstel is de regionale indeling naar ziekterisico's. Deze indeling berust op categorieën die zijn ingesteld door de OIE. Daarnaast regelt het voorstel, behalve het verwijderen van risicomaterialen, onder meer zaken als toezicht, steekproeven, testmethodes en verplichte maatregelen bij constatering van TSE. Het wachten is op dit moment op de internationale normen van de OIE.
12. (eventueel) Bosbouwkundig teeltmateriaal
In de Raad zal een compromistekst ter tafel liggen over het voorstel inzake het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal. Het gaat om twee verouderde richtlijnen die omwille van de duidelijkheid in één nieuwe tekst zijn opgenomen. In het nieuwe voorstel wordt onder meer het aantal categorieën teeltmateriaal uitgebreid. De betekenis hiervan is met name gelegen in een vergroting van de mogelijkheden om adequaat in te kunnen spelen op het multifunctionele karakter van het bos. Tevens wordt de lijst met soorten waarop het voorstel betrekking heeft uitgebreid met soorten die vooral in de Zuidelijke lidstaten gekweekt worden. Daarnaast dient er voor bosbouwkundig teeltmateriaal een milieurisicobeoordeling te worden uitgevoerd, en vindt een aanpassing plaats van het controlesysteem en de bij de handel vereiste documentatie.
Nederland acht het een goede zaak dat de bestaande regelgeving wordt gemoderniseerd, en kan zich in grote lijnen vinden in het compromisvoorstel.
13. Diversen
a) Organisatie van toekomstige werkzaamheden

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,
mr. L.J. Brinkhorst

up Reageren


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...