Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over deregulering taxivervoer

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vw000000.vra vragen deregulering taxivervoer

Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 16:31

Nr. LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft over het ontwerp-besluit, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer (deregulering taxivervoer) de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. Deze vragen, alsmede de daarop op ... gegeven antwoorden zijn hieronder afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Blaauw De griffier voor deze lijst, Kroes

Vragen en antwoorden naar aanleiding van het ontwerp-besluit, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer (deregulering taxivervoer), verzonden aan de Kamer per brief, d.d. 17 november 1999.

1

De invoering van de nieuwe Wet personenvervoer 2000 dient voor de gewenste uitkomst ook gepaard te gaan met wijziging van de infrastructuur, zoals door middel van taxistandplaatsen. Wanneer is op dat gebied resultaat te verwachten? (blz. 11)

2

Waarom komt de historische vakbekwaamheid op grond van praktische ervaring niet eerder dan per 1 juli 2001 te vervallen? (blz. 12)

3

Is er voor de minister grond om de verwachting dat de prijzen voor het taxivervoer zullen dalen, bij te stellen nu de taxicentrales in de grote steden hebben aangekondigd dat de prijzen per 1 januari 2000 juist omhoog zullen gaan? (blz. 12)

4

Is het bedrag van

2.000,- dat indicatief genoemd wordt voor de aanschaf van de boordcomputer, wel voldoende? (blz. 12)

5

Is het niet hebben van of niet deelnemen aan een klachtenregeling, naast een grond te zijn om een vergunning te schorsen of in te trekken, ook een reden om een vergunningsaanvraag te weigeren? (blz. 13)

6

In hoeverre maakt de wijze waarop gemeenten en provincies hun beleid ten aanzien van taxi's vormgeven, met name ook ten aanzien van vormgeving taxistandplaatsen (visgraat), deel uit van de monitor en de evaluatie na 18 maanden? Welke afspraken zijn ter zake met decentrale overheden gemaakt, mede naar aanleiding van de bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel door diverse fracties gestelde vragen? (blz. 13)

7

Kan de minister een nadere beschrijving geven van `lichte, driewielige motorvoertuigen'? (blz. 14, artikel 5)

8

Welk aandeel van het taxivervoer wordt verricht door vervoer in driewielige motorvoertuigen? (blz. 14, artikel 5)

9

Op welke wijze is het juridisch verankerd, dat geen taxivergunningen zullen worden afgegeven aan illegaal in Nederland verblijvende personen? En op welke wijze kan worden voorkomen, dat vergunningen worden verstrekt aan dubieuze rechtspersonen? Is er enige relatie te leggen met de systematiek met de wet BIBOB (TK 25 056)? (blz. 15, artikel 14)

10

In hoeverre wordt toezicht gehouden op het feit dat de vervoerder ook werkelijk de vergunning benut voor zelf uitgevoerd vervoer? (blz. 16, artikel 18)

11

Hoe verhoudt zich de verstrekking van vergunningsbewijzen op basis van het aantal wagens dat ter beschikking van de vervoerder staat, tot de afschaffing van het capaciteitsbeleid? Worden er automatisch vergunningbewijzen bijgeleverd indien de vervoerder extra auto's aanschaft? Worden vergunningbewijzen automatisch ingevorderd indien de vervoerder zijn wagenpark inkrimpt? (blz. 16, artikel 18)

12

Per wanneer denkt de minister de boordcomputer verplicht te stellen? (blz. 19 en 20, artikel 154 en 155)

13

Hoe verhouden de regels omtrent veiligheid zich tot het taxivervoer per driewielige motorvoertuigen? (blz. 21, artikel 158)

14

Wat is de stand van zaken ten aanzien van het overleg met Schiphol om deze markt open te stellen voor alle taxi's om op die manier leeg rijden te verminderen?

15

In hoeverre is de minister bekend met de praktijk dat nog voor inwerkingtreding van de nieuwe taxiwet extra vergunningen worden verstrekt aan bestaande vervoerders, die deze slechts verhuren en niet zelf benutten?

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de wijziging van het ontwerp-besluit, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer (deregulering taxivervoer), verzonden aan de Kamer per brief, d.d. 3 december1999.

16

Waarom krijgen de chauffeurs die de afgelopen maanden meer dan gemiddeld 30 uur per week werkten een certificaat van vakbekwaamheid? (blz. 1)

17

Op basis waarvan meent u dat chauffeurs die de afgelopen maanden meer dan gemiddeld 30 uur per week werkten ook aan de eis van vakbekwaamheid voldoen? (blz. 1)

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de ministeriële regeling maximum tarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, verzonden aan de Kamer per brief, d.d. 24 november 1999.

18

Verwacht u dat na de introductie van de door u geschetste marktwerking er inderdaad een tariefstijging zal plaatsvinden die de door u gestelde maximumtarieven kan overstijgen? Zo ja, waardoor zal dit dan komen? Zo nee, wat is dan het effect van dit Besluit? (blz. 3)

19

Waarop zijn de bedragen voor opstap, kilometer en stilstand en langzaam rijden gebaseerd? (blz. 1, artikel 1)

20

Bent u zich er van bewust dat nergens in Nederland het door u geschetste tarief wordt gerekend en dat overal de taxitarieven lager zijn? (blz. 4, artikel 1)

21

Waarom zijn de maximale bedragen voor gehandicapten zo aanzienlijk hoger? (blz. 4, artikel 1)

22

In hoeverre wijkt dit maximumtarief af van de gangbare tarieven voor gehandicapten taxivervoer? (blz. 4, artikel 1)

23

Verwacht u dat de gestelde maximumtarieven een prijsopdrijvende werking zullen hebben? (blz. 3)

24

Is het mogelijk een regionale differentiatie aan te brengen in de maximumtarieven, gezien het feit dat de tarieven voor opstap momenteel, behoudens Drenthe (fl. 9,15), overal onder de fl. 6,- vallen?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie