Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Slotrapportage Millennium Platform

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

In deze brief geef ik u als vervolg op mijn brieven van 5 oktober 1999 (Kamerstukken II 1999-2000, 25 674, nr. 58) en 29 oktober 1999 (ID/EDI/EST 99067522) een voortgangsrapportage over de lopende activiteiten tot half november 1999 (in het kader) van het Millennium Platform.

In mijn brief van 5 oktober jl. constateerde ik dat Nederland, ook in internationaal opzicht gezien, er relatief goed voorstaat. Wel constateerde ik nog enkele zorgpunten en heb ik het bedrijfsleven opgeroepen de 'eindsprint' in te zetten. In deze slotrapportage vóór de millenniumwisseling worden de laatste en veelal ook afsluitende, activiteiten samengevat.

1. Informatievoorziening

Het tweede deel van de publiekscampagne wordt in november/december gehouden. De campagne wordt door het ministerie van BZK in samenwerking met het Millennium Platform uitgevoerd. In de rapportage van de minister voor Grote Steden -en Integratiebeleid wordt nader op deze campagne ingegaan.

De website van het Millennium Platform blijft een belangrijke bron voor actuele berichtgeving, informatie en voor het ter beschikking stellen van velerlei hulpmiddelen. De site wordt door zo'n 500 bezoekers per dag bezocht waarmee de belangstelling al geruime tijd stabiel is. Ook worden nog steeds veel vragen gesteld via het e-mail adres en worden veel brochures en andere publicaties aangevraagd via het gratis millennium informatienummer 0800- 999 2000.

Het aantal abonnees op de nieuwsbrief 'Millennium Flash' is weer verder toegenomen en bedraagt nu 8500. De nieuwsbrief wordt per fax of e-mail verspreidt.

2. Ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf

De millenniumadviseurs die bij de Kamers van Koophandel en bij branche-organisaties zijn aangesteld hebben hun werkzaamheden vrijwel geheel beëindigd. Een drietal adviseurs blijft in december nog stand-by om mogelijke vragen te beantwoorden en waar nodig advies te geven.

De gezamenlijke actie van de Haagse Hogeschool en de Kamers van Koophandel Haaglanden en Rijnland is succesvol afgesloten. Ruim 70 studenten hebben bijna 2200 bedrijven (met niet meer dan 100 werknemers) benaderd om de millenniumgereedheid te peilen en waar gewenst verdere informatie aan te bieden. Ruim 600 van de benaderde bedrijven is daarop ingegaan: daarvan heeft tweederde om nadere documentatie gevraagd en bij eenderde is een millenniumscan uitgevoerd. Gezien de beperkte nog resterende tijd tot de millenniumovergang is bij deze actie natuurlijk veel aandacht uitgegaan naar het maken van continuïteitsplannen. De Hogeschool en de Kamers van Koophandel overwegen om volgend jaar een soortgelijk project uit te voeren in het kader van de introductie van de Euro.

Ook de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen van het Millennium Platform worden in de komende periode afgerond; over de recente activiteiten valt nog het volgende te melden: De Werkgroep 'embedded systemen' heeft zich vooral gericht op de overdracht van specifieke informatie van grote bedrijven naar het MKB en op de laatste bijeenkomsten en voorlichtingsacties in samenwerking met een aantal brancheverenigingen. De Werkgroep 'informatie- en communicatietechnologie' handelt nog steeds specifieke vragen af die telefonisch of via e-mail binnenkomen en actualiseert regelmatig de ICT-informatie op de website van het Platform.

3. Continuïteitsplannen.

In mijn vorige rapportage noemde ik als zorgpunt de nog onvoldoende aandacht die bedrijven en sectoren geven aan continuïteits (contingency)plannen. Ook uit het laatste onderzoek van PA Consulting Group dat ik de Kamer op 29 oktober jl. heb toegezonden, komt dit naar voren. Sectoren die volgens het PA-onderzoek bovengemiddeld 'scoren' bij het maken van continuïteitsplannen zijn vooral de nutsbedrijven, het bank-en verzekeringswezen, de overheden en de chemiesector. Sectoren waarin volgens PA veel minder dan gemiddeld continuïteitsplannen gemaakt worden zijn de ZBO's, landbouw en visserij, 'andere dienstverlening' en de bouwnijverheid en installatiebedrijven. Nu verschilt het belang van het hebben van dergelijke 'noodplannen' natuurlijk met het karakter van de 'millenniumgevoeligheid' van de activiteiten en met de resterende risico's per sector.

Een aantal van de bovengenoemde sectoren valt onder de verantwoordelijkheid en aandacht van andere departementen en van sectorale millennium platforms. In de overige sectoren zijn door het Millennium Platform, een aantal branche-organisaties en EZ op het punt van de continuïteitsplannen de laatste tijd nog de nodige activiteiten ontwikkeld.

Op basis van uitgevoerde 'pilots' in het midden- en kleinbedrijf is een handleiding voor de continuïteitsplanning getiteld "De bedrijfsvoering veiliggesteld" uitgebracht door het Millennium Platform. Tevens zijn in samenwerking met 14 brancheorganisaties branche-specifieke handleidingen ontwikkeld en gepubliceerd. Het betreft handleidingen voor typisch dienstverlenende bedrijven als supermarkten, garagebedrijven, tankstations en woningcorporaties, voor bedrijven in de bouw- en houtsector, voor de transportsector, voor metaalbewerkingsbedrijven, etc.

Zoals ik in het Algemeen Overleg op 3 november jl. heb meegedeeld is er op 2 november jl. overleg geweest tussen (bedrijven uit) de chemiesector, de Arbeidsinspectie, Milieudienst Rijnmond, het Millennium Platform en EZ over veiligheidsaspecten, noodplannen en informatievoorziening. Op basis van dit overleg lijkt er geen reden te zijn om het millenniumprobleem in deze sector als een groot veiligheidsrisico te beschouwen.

Op initiatief van EZ en in samenwerking tussen het NVTB (Nederlands Verbond Toelevering Bouw) en het Millennium Platform, zijn in de sector van toeleverende bedrijven voor de bouw nog een aantal millenniumscans uitgevoerd. Deze scans zijn bij verschillende type bedrijven uitgevoerd en hadden onder meer het maken van continuïteitsplannen tot onderwerp.

Op 14 september en 5 oktober jl. zijn de zogenaamde contingencydagen gehouden. Vertegenwoordigers van sectorale platforms, het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC), het Projectbureau Millennium Overheid (PMO) en het Millennium Platform hebben aan de hand van een situatieschets op 5 januari 2000 een contingency game gespeeld waarin de activiteiten in de eigen sector onder de loep werden genomen. De geplande workshop voor grote bedrijven over risicomanagement is helaas wegens onvoldoende belangstelling niet doorgegaan. De workshop over crisismanagement (in de periode rondom de millenniumwisseling) trok echter voldoende belangstelling.

Ik meen dat hiermee door het Millennium Platform, brancheorganisaties, Kamers van Koophandel en EZ in redelijkheid alles is gedaan om het bedrijfsleven behulpzaam te zijn bij de voorbereiding op de millenniumovergang. Ik benadruk nogmaals dat het uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven is en blijft om de continuïteit in de eigen bedrijfsvoering zeker te stellen.

4. Juridische aspecten.

Over de vraag hoeveel en welke geschillen zich na de jaarwisseling zullen voordoen valt vooralsnog weinig te zeggen. Conflicten kunnen zich in alle maatschappelijke sectoren voordoen en kunnen gaan om de vraag of programmatuur of apparatuur millenniumbestendig is, maar ook of bedrijven voldoende millenniumgereed waren.

Bij het beperken van tijd en kosten van geschillen is allereerst een belangrijke rol weggelegd voor de (managers) van bedrijven en (overheids)organisaties zelf. In de brochure "Management, recht en actie 2000" (gezamenlijk uitgegeven door het Millennium Platform, het Millennium Platform Zorg en het Projectbureau Millennium Overheid) is aangegeven hoe partijen zich kunnen voorbereiden op en omgaan met, de juridische kanten van het millenniumprobleem.

Tot nu toe hebben zich in Nederland zeer weinig juridische conflicten voorgedaan; bij de rechterlijke macht en arbitrale instellingen zijn minder dan 10 procedures bekend. De introductie van de Erecode 2000 heeft daartoe mogelijk positief aan bijgedragen. Zoals bekend geven organisaties met de ondertekening daarvan onder andere aan dat men openstaat voor samenwerking en informatiedeling met anderen. Meer dan 400 organisaties hebben inmiddels de Erecode-2000 ondertekend. Toch zouden zich na de millenniumwisseling een, mogelijk groot, aantal gelijktijdige en spoedeisende conflicten voordoen en daarop moet men zijn voorbereid. Als bijdrage aan deze voorbereiding is het rapport getiteld "Beschouwingen over millenniumaansprakelijkheid" gepubliceerd in boekvorm en geplaatst op de website www.mp2000.nl. Dit boekje kan advocaten, bedrijfsjuristen, arbiters en rechters behulpzaam zijn bij het beoordelen en behandelen van millenniumgeschillen. Het gaat in op contractuele aansprakelijkheidsvragen tussen de bedrijfsmatige gebruiker van een product of systeem en de leverancier (of onderhoudsplichtige) daarvan. In oktober tot en met begin december worden een reeks seminars en workshops gehouden met de hiervoor genoemde beroepsgroepen, ter voorbereiding op millenniumgeschillen.

Tenslotte is het van belang dat de opgebouwde kennis voor de belanghebbende partijen beschikbaar blijft, ook na de beëindiging van de activiteiten van het Millennium Platform. Daartoe is overleg gaande met bestaande bemiddelings- en arbitrage-instellingen over de onderlinge afstemming van capaciteit, over kennisuitwisseling en over de overdracht van de (juridische) inhoud van de website in de loop van maart a.s.

5. Internationaal

Millenniuminformatie buitenland Zoals ik in mijn brief van 29 oktober jl. meedeelde, heeft de EVD recente en zo betrouwbaar mogelijke millenniuminformatie over een groot aantal landen van de Gartner Group aangekocht. Dit gezien de internationale aspecten van de ketenproblematiek en het grote belang van de import en export voor de Nederlandse economie. Via de EVD-website (www.evd.nl) en die van het Millennium Platform (www.mp2000.nl) is deze informatie toegankelijk gemaakt voor het bedrijfsleven. De overeenkomst met de Gartner Group voorziet in de levering van de actuele millenniumstatus van 45 landen en landengroepen en per land wordt over een aantal vitale sectoren gerapporteerd. Elke maand wordt deze informatie geactualiseerd. Na 1 januari a.s. zal de verstrekte informatie ook ingaan op gebleken millenniumproblemen en -voor zover bekend- op de oplossing daarvan.

Het Global Status Watch project Binnen de Verenigde Naties wordt een aantal millenniumactiviteiten ontplooid via het International Y2K Cooperation Center (IYCC). Het Global Status Watch project van het IYCC heeft tot doel om via internet de millenniumovergang wereldwijd te monitoren. Hierbij zal in zo'n 170 landen de status van 10 vitale sectoren (zoals energie, drinkwater, telecommunicatie, luchtvaart, financiële dienstverlening etc.) gevolgd en gemeld worden. Het Millennium Platform zal vanaf eind december tot uiterlijk 1 april 2000 de Nederlandse informatie in het project coördineren. De aanlevering en kwalificatie van deze informatie vindt onder coördinatie van PMO in nauwe samenwerking plaats met de sectorale millennium platforms en de betrokken departementen en, gedurende de millenniumwisseling, ook met het NCC.

6. Voorbereiding op de millenniumovergang

Over de voorbereidingen van het ministerie van Economische Zaken op de periode rondom de jaarwisseling wordt in de departementale rapportage verslag gedaan.

Het Millennium Platform heeft een eigen bezettingsplan opgesteld en blijft vanaf 31 december tot 4 januari operationeel. Zoals al onder punt 5 gemeld zal het Platform het Nederlandse aandeel in het kader van het Global Status Watch project verzorgen. Tijdens de millenniumwisseling worden de activiteiten van het Platform nauw afgestemd met het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) en het Nationaal Voorlichtingscentrum (NVC).

(w.g.) A. Jorritsma-Lebbink Minister van Economische Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...