Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoorde vragen over het weren van buitenlandse hooligans

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.368 het weren van buitenlandse hooligans
Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 11:19


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 dec. 1999

Onderwerp

Antwoorden op vragen Rijpstra over het weren van

buitenlandse hooligans.

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de antwoorden toekomen op de schriftelijke vragen van het lid Rijpstra d.d. 23 november 1999.

Ten behoeve van vragensteller en de afdeling Voorlichting zijn voldoende kopieën van de antwoorden bijgesloten.

De Minister van Justitie,

Antwoord van de Minister van Justitie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op de vragen van het lid Rijpstra over het weren van buitenlandse hooligans (ingezonden 22 november 1999, nr. 2990003090).


1.

Ja.


2.

Ja.


3.

In de brieven aan uw Kamer van 5 oktober, 11 oktober en 8 december
1999 zijn wij uitgebreid ingegaan op de internationale politiesamenwerking gedurende het EK2000. In de brief van 8 december zijn wij daarnaast ook ingegaan op de wijze waarop wij uitvoering geven aan de motie-Ravestein over informatie-uitwisseling met de deelnemende landen.

In grote lijnen komt ons beleid er op neer dat er op drie niveaus afspraken zijn gemaakt cq in de maak zijn tussen Nederland en België en de andere deelnemende landen. Deze niveaus zijn:

? De operationele samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de politie van de landen;

? De samenwerking en informatie-uitwisseling tussen het Openbaar Ministerie en haar internationale counterparts;

? De afstemming op ministerieel niveau met de deelnemende landen, mede in het kader van de aanstaande bezoeken van de betrokken bewindslieden van Nederland en België aan de deelnemende landen.

Wij menen dat er geen grote wettelijke of praktische belemmeringen bestaan die verhinderen dat er informatie over bekende hooligans wordt uitgewisseld. Wel dient een uitwisseling van informatie uiteraard daar waar het gaat om persoonsgegevens te voldoen aan de nationale en internationale regelgeving op het gebied van privacy in de betrokken lidstaten.

Over de rol van Europol is uitgebreid overlegd. Wij hebben de conclusie getrokken dat Europol in dit stadium weliswaar een rol kan vervullen maar dat deze rol niet meer kan zijn dan ondersteunend voor de evaluatie van eventuele bedreigingen.


4 en 5.

Wij hechten er aan om op te merken dat het zeker niet zo is dat alle deelnemende landen grote veiligheidsrisico's met zich brengen. Daar waar er mogelijk grotere groepen hooligans naar Nederland willen afreizen betreft het voornamelijk Engelse en Duitse hooligans.

Er zijn in onze beleving in ieder geval twee mogelijkheden om hooligans te weren bij het EK 2000. Allereerst door middel van het vreemdelingenbeleid. Zoals bekend overwegen Nederland en België om vlak voor en tijdens het EK de binnengrenscontroles tijdelijk opnieuw in te stellen. Wij zullen u hierover separaat informeren.

Daarnaast bieden internationale verdragen de mogelijkheid om personen die een dreigend gevaar voor de openbare orde vormen bij de buitengrens de toelating tot Nederland (en België) te weigeren. In de binnenkort af te vaardigen vreemdelingencirculaire zal dit punt nader worden uitgewerkt.

Daarnaast kent de Engelse wetgeving de mogelijkheid om supporters die in het buitenland zijn veroordeeld vanwege voetbalgerelateerde delicten bij rechterlijke uitspraak een uitreisverbod op te leggen. De in Nederland beschikbare strafdossiers van in het verleden hier veroordeelde Engelsen zullen naar verwachting op korte termijn aan de Engelse overheid ter beschikking worden gesteld. Dit zal overigens niet om grote getallen gaan.

In deze gevallen zal mogelijk alsnog een uitreisverbod opgelegd kunnen worden. Met de Engelsen vindt momenteel nader overleg plaats over de vraag of Nederlandse snelrechtveroordelingen van Engelsen tijdens bijvoorbeeld de eerste Engelse wedstrijd van het toernooi alsnog kunnen leiden tot Engelse uitreisverboden voor het vervolg van het tournooi. Dit zal met name bruikbaar kunnen zijn in die gevallen waarin de veroordeling in Nederland niet leidt tot een opgelegde vrijheidsstraf maar wel tot een uitzetting uit Nederland.

Daarnaast heeft Engeland zelf in een groot aantal gevallen op grond van in Engeland begane misdragingen uitreisverboden opgelegd aan in Engeland veroordeelde hooligans. Deze uitreisverboden zijn gebaseerd op wetgeving die al sinds 1994 in werking was maar zeer recent verder is aangescherpt.

Volledigheidshalve merk ik op dat ook België op dit punt met Engeland in gesprek is.

Met Duitsland zijn ook gesprekken gaande. Het doel van deze gesprekken is het daarheen te leiden dat Duitsland er naar toewerkt om bekende hooligans te beletten het land uit te reizen tijdens het EK. De met Duitsland te maken afspraken over een eventuele tijdelijke herinvoering van de binnengrenscontroles zullen de effectiviteit van deze maatregelen naar verwachting verder versterken.

Tenslotte verwijzen wij U naar het gestelde in de brief van 8 december jl. waarin is medegedeeld dat wij bezien in hoeverre de aanbeveling van de Raad van Europa (no. 3/99, T-RV(99) Rev.1), bijdraagt aan de identificatie van en informatie-uitwisseling over probleemsupporters. Zo zullen de lidstaten worden gevraagd op welke wijze zij er aan kunnen bijdragen dat bekende gewelddadige supporters worden belemmerd tijdens de spelen hun land te verlaten en de beide landen te bezoeken en in welke zin zij belangrijke persoonsinformatie kunnen verstrekken op basis van de nationale wetgeving in de betrokken landen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie