Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op kamervragen over toelating tot tyltylonderwijs

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.371 toelatingtyltylonderwijs

Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 11:33


3

De voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 14 dec. 1999

Onderwerp

vragen van de leden Smits en Lambrechts

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Smits en Lambrechts van uw Kamer inzake toelating tot tyltylonderwijs.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2990003100.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Smits en Lambrechts van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden 22 november 1999, kenmerk 2990003100)


1. Ja.


2. In principe vind ik het niet juist, indien een tyltylschool of
-afdeling een leerling zou weigeren op grond van geringe leerbaarheid en moeizame communicatie. Ik beschouw dit schooltype als een bodemvoorziening. Het toelatingsbeleid van een school behoort evenwel tot de competentie van het bevoegd gezag. Bij de beslissing van het bevoegd gezag om een leerling al dan niet toe te laten is met name van belang, of naar het oordeel van de commissie van onderzoek van de school de leerling voor het op de desbetreffende school gegeven onderwijs in aanmerking komt, c.q. of de school een passend onderwijsaanbod aan de leerling kan bieden.


3. Ouders kunnen in beroep gaan tegen de beslissing van het bevoegd gezag van een school hun kind als leerling te weigeren om aldus te proberen te bereiken, dat hun kind alsnog wordt toegelaten. Ook zouden ouders kunnen besluiten om, al dan niet in overleg/samenwerking met de leerplichtambtenaar, een andere school voor hun kind te zoeken. Voorts kan zo nodig de hulp van de inspectie van het onderwijs worden ingeroepen om in bepaalde probleemsituaties te bemiddelen bij het vinden van een passende school.


4. Ja.


5. Enkele jaren geleden heeft het onderzoeksbureau Ipsofacto een kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar de afstemming tussen kinderdagcentra (kdc) en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml). De uitkomsten van dat onderzoek zijn bij brief PO/BB-97003573 van 9 april 1997 aan de Tweede Kamer gezonden. Uit de onderzoeksgegevens kwam onder meer naar voren, dat ca. driekwart van de ruim 4000 kdc-pupillen 5 jaar of ouder is. Een deel van deze kinderen gaat op enig moment naar een andere zorginstelling, een deel gaat naar school. Van het totaal aantal uitstromende kdc- pupillen in
1995 ging ruim zestig procent naar een school. De meesten daarvan gaan op 5, 6 of 7 jarige leeftijd naar het zml.


6. Ouders van leerplichtige kinderen voor wie geen ontheffing van de leerplicht is verleend, moeten hun kind aanmelden bij een school. Verblijf van leerplichtige kinderen in instellingen anders dan scholen is alleen toegestaan mits voor deze kinderen ontheffing van de leerplicht is verleend.

Er loopt reeds geruime tijd overleg met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de afstemming kdc-zml. In het Werkplan LGF 1999-2001, u toegezonden met de brief PO/BB/99/39848 van
4 oktober 1999, worden de voornemens hierover aangegeven.

De bedoeling is te onderzoeken, in hoeverre en voor welke populatie jonge kinderen in kdc's gemengde zorg-/onderwijstrajecten mogelijk gemaakt moeten worden en in hoeverre onderwijs vanuit een zml-school een meerwaarde heeft voor zeer laag functionerende kinderen die nu ook op latere leeftijd niet naar school gaan. In het kader van het taken- en functie-onderzoek zal verkend worden in hoeverre deze gemengde trajecten ingepast kunnen worden in de taken van de regionale expertisecentra.

De afstemmingsproblematiek kdc-zml is nu eveneens aan de orde in de zgn. cluster III - besprekingen (taken- en functie-onderzoek bij het onderwijs aan lichamelijk, meervoudig en verstandelijk gehandicapten) waaraan tevens wordt deelgenomen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

In het kader van het beleidstraject leerling gebonden financiering zal ik u informeren over de voortgang en uitkomsten van het taken- en functie-onderzoek en de beleidsvoornemens terzake.


7. In eerste instantie moet de uitspraak worden afgewacht inzake het bezwaarschrift dat de ouders hebben ingediend tegen de weigering van het bevoegd gezag om hun zoon tot de school toe te laten. Afhankelijk van die uitspraak zal ik zo nodig de inspectie vragen te bemiddelen bij het vinden van een passende school voor de desbetreffende leerling.

De staatssecretaris van Onderwijs, Zoetermeer,

Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie