Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: natuurcompensatieprogramma Westerschelde

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


25187000.017 brief sts vw over natuurcompensatieprograam westerschelde
Gemaakt: 23-12-1999 tijd: 13:11


2


25187 Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde)

nr. 17 Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 december 1999

Op 27 februari 1998 is een Bestuursovereenkomst getekend tussen het Rijk, de provincie Zeeland en de gemeenten en waterschappen rond de Westerschelde voor de voorbereiding en uitvoering van natuurprojecten, zowel binnen- als buitendijks, ter compensatie van de effecten op de natuur van de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde.

De bestuursovereenkomst is op 19 februari en 7 april 1998 met uw Kamer besproken

In de bestuursovereenkomst is in artikel 5.4 vermeld, dat voor de binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B) en voor de kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan/krekenherstel (projecten categorie C) nog een nadere regeling voor de betalingen, het financieel beheer en verantwoording getroffen moet worden. De voorbereiding en verwezenlijking van deze natuurcompensatieprojecten wordt namelijk onder de eerste verantwoordelijkheid en coördinatie van de provincie Zeeland uitgevoerd. Voor deze projecten is een bedrag van 49 miljoen gulden bestemd. Voor de buitendijkse projecten is in totaal 17 miljoen gulden uitgetrokken. Deze projecten worden onder de verantwoordelijkheid van de Rijkswaterstaat voorbereid en uitgevoerd.

In totaal kost het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde derhalve
66 miljoen gulden. De totale bijdrage van Vlaanderen van 44 miljoen gulden is reeds in drie jaarlijkse termijnen ontvangen.

De uitwerking van de (financiële) regeling heeft geresulteerd in het op


10 november 1999 sluiten van drie overeenkomsten tussen de Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland, de stichting Nationaal Groenfonds en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Vervolgens is het in de begroting
1999 van Verkeer en Waterstaat opgenomen bedrag van 49 miljoen gulden geoormerkt in het Groenfonds gestort.

Tussen de provincie Zeeland en de DLG is een uitvoeringsovereenkomst gesloten voor de grondaankoop en verdere uitvoering en begeleiding van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde.

Tussen de Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en de stichting Nationaal Groenfonds is een overeenkomst voor de te openen projectrekening gesloten.

Ten slotte is tussen de Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland een uitvoeringsovereenkomst gesloten die de (financiële) verhouding tussen partijen regelt, evenals mijn eindverantwoordelijkheid ten aanzien van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde.

Controleprotocollen met bijbehorende model-accountantsverklaringen maken onderdeel uit van de overeenkomsten.

Een ander onderdeel van de bestuursovereenkomst is het jaarlijks opstellen van een voortgangsrapportage (artikel 4) over de vorderingen van het totale project, dat in maximaal tien jaar uitgevoerd moet zijn.

De door de Voortgangscommissie vastgestelde voortgangsrapportage over het jaar 1998 is mij en alle andere ondertekenaars van de bestuursovereenkomst op 2 februari 1999 toegezonden.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Voortgangsrapportage Natuurcompensatieprogramma Westerschelde over het jaar 1998.*) Dit is conform mijn toezegging in de brief van 17 december 1997 [Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 187, nr. 10]

De rapportage is nog slechts een toestandsbeschrijving met een doorkijk naar het programma voor 1999. In deze rapportage wordt vermeld (blz. 10) dat nog regelingen getroffen worden voor het storten van de 49 miljoen gulden in het Groenfonds.

Dit is inmiddels op 10 november 1999 afgerond.

De volgende rapportages zullen ieder jaar in het voorjaar worden vastgesteld en vóór de zomer worden toegezonden.

De Voortgangsrapportage zal ik ook doen toekomen aan het Vlaams Gewest.

In het kader van een op 19 februari 1998 door de Europese Commissie gestarte en nog niet afgeronde inbreukprocedure (ingebrekestelling) ten aanzien van de natuurcompensatie voor de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde, wordt de Voortgangsrapportage ook aan de Europese Commissie toegezonden. Over die inbreukprocedure van de Europese Commissie bent u geïnformeerd op 7 april 1998 bij de behandeling van het Verslag van een algemeen overleg over de verdieping van de Westerschelde. Een belangrijk punt van de Europese Commissie is, dat nog niet met de uitvoering van de natuurcompensaties zou zijn begonnen, terwijl wel reeds met de verdieping was aangevangen.

Bij brief van 23 april 1998 heeft de Nederlandse regering de Europese Commissie geantwoord dat dit niet een vereiste van de Habitatrichtlijn is, maar dat de Nederlandse regering het volledig met de Commissie eens is dat natuurcompensatie moet plaatsvinden binnen een redelijke termijn. De schade aan natuurwaarden treedt ook pas geleidelijk op, waardoor de compensatie zich ook over een langere periode kan uitstrekken.

Uit de inbreukprocedure bleek ook dat de Europese Commissie nog geen rekening had gehouden met de brief van de Nederlandse regering van 23 januari 1998, waarin uitleg werd gegeven over het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde en de toen nog te sluiten Bestuursovereenkomst (27 februari 1998).

Tot nu toe is nog geen officiële reactie van de Europese Commissie ontvangen op de brief van 23 april 1998, zodat de procedure nog niet afgesloten is.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.M. de Vries


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie