Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim 25 miljoen voor stads- en dorpsvernieuwing Utrecht

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
14 december 1999

Laatste verdeling provinciale stadsvernieuwingsfondsen RUIM 25 MILJOEN VOOR STADS- EN DORPSVERNIEUWING

Zesentwintig Utrechtse gemeenten ontvangen de komende jaren 25,5 miljoen gulden voor stads- en dorpsvernieuwing. Dat blijkt uit het Verdelingsplan Provinciale Stadsvernieuwingsfondsen 2000-2003, dat GS heeft vastgesteld. Voor 2000 gaat het om 15 miljoen gulden. Hiervan komt 5,4 miljoen gulden uit de eigen provinciale begroting; 9,6 miljoen gulden is afkomstig van het ministerie van VROM. De gemeenten Utrecht en Amersfoort ontvangen geen bijdragen uit de provinciale fondsen; zij ontvangen de stadsvernieuwingsgelden rechtstreeks van het rijk.

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Het Verdelingsplan 2000-2003 is de laatste verdeling op basis van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing. Volgend jaar gaan de stadsvernieuwingsgelden over in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). In het ISV houdt de provincie de verdeeltaak die zij nu ook heeft voor de stadsvernieuwingsgelden. Bij stedelijke vernieuwing gaat het echter om meer dan alleen de klassieke stadsvernieuwing. Het ISV vraagt om een integrale aanpak van stedelijk gebied. Meerdere subsidieregelingen zijn samengebracht in het ISV. De verdeelwijze wordt daarom aangepast. Bij de laatste verdeling van stadsvernieuwingsgelden houdt de provincie alvast rekening met de overgang naar het ISV. Vijf miljoen gulden wordt gereserveerd voor de eerste ISV-verdeling in oktober 2000. De subsidies die nu zijn verleend voor de jaren 2001 tot en met 2003, moeten voor het ISV opnieuw worden aangevraagd. In principe wordt de subsidie dan opnieuw toegekend, mits het project hoog op de ISV-prioriteitenlijst van de betreffende gemeente staat. Voordeel van deze constructie is dat gemeenten niet hoeven te wachten met de start van meerjarige projecten totdat het ISV in werking is getreden.

Verdelingsplan 2000-2003 In de meeste van de gehonoreerde plannen in het Verdelingsplan 2000-2003 gaat het om sloop of herstel van oude gebouwen en om verbetering van woonomgeving of centrumgebied. De plannen voorzien in de bouw van in totaal 1475 woningen in bestaand stedelijk gebied.
Hieronder volgen voorbeelden van de stads- en dorpsvernieuwingsplannen en de daarvoor verleende subsidies.

Gemeente Abcoude
In het project Rondom het Woonzorgcentrum worden 23 woningen gebouwd en wordt openbaar gebied in het beschermde dorpsgezicht verbeterd. GS verlenen hiervoor vervolgbijdragen van in totaal 600 duizend gulden. Voor de omgevingsverbeteringsprojecten Holendrecht en De Bloemknop ontvangt de gemeente Abcoude een subsidie van 41.250 gulden. Een gedeelte van de subsidies valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente deze projecten daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Amerongen
Na sanering van het bedrijf Fuller wordt het vrijgekomen terrein ingevuld met in totaal 29 woningen. GS verlenen 194 duizend gulden subsidie voor het terreingedeelte waar twaalf huurwoningen worden gebouwd. In 2001 wordt het openbaar gebied rond de dan gerestaureerde molen Maallust opnieuw ingericht. GS verlenen hiervoor een bijdrage van 317.250 gulden. Deze subsidie valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente dit project opnieuw aanmelden voor het ISV.

Gemeente Baarn
De gemeente Baarn ontvangt in 2000 een bijdrage van 202.600 gulden voor reconstructie van openbaar gebied aan de Eemnesserweg.

Gemeente De Bilt
De gemeente De Bilt ontvangt 545 duizend gulden subsidie voor de omgevingsverbeteringsprojecten Tuindorp en Dorpsstraat. In de vooroorlogse wijk Tuindorp zijn eerder al huurwoningen verbeterd, nu volgt de omgevingsverbetering. De Dorpsstraat ligt in de historische kern van De Bilt. Voor een gedeelte is het een beschermd dorpsgezicht. Openbaar gebied wordt opnieuw ingericht.

Gemeente Breukelen
Voor de vernieuwing van het centrum van Breukelen verlenen GS een vervolgbijdrage van 500 duizend gulden. Winkel- en woonfuncties worden herverkaveld. In totaal worden 62 woningen toegevoegd. Openbaar gebied wordt verbeterd door een betere scheiding van de verkeers- en verblijfsfuncties en door de bouw van een parkeergarage. Er wordt een plein aangelegd. Voor de woonomgevingsverbeteringsprojecten De Eendracht I en II geven GS een bijdrage van 230.650 gulden. Een deel van deze subsidie valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente de projecten daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Bunnik
De gemeente Bunnik ontvangt een vervolgbijdrage van 150 duizend gulden voor het project Traverse. In 1999 droeg de provincie al ruim één miljoen gulden bij voor de projecten Traverse en Van Hardenbroeklaan en omgeving. De projecten hangen samen met de omleiding van doorgaand verkeer uit de kern van Bunnik. Het openbaar gebied rond de oude traverse wordt opnieuw ingericht. Voor de verplaatsing van aannemingsbedrijf Avezaat verlenen GS een bijdrage van 350 duizend gulden. Op het vrijkomende bedrijfsterrein worden woningen en kleinschalige bedrijven gerealiseerd. Grotendeels valt de subsidie voor het project Avezaat onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente dit project opnieuw daarvoor aanmelden.

Gemeente Doorn
De gemeente Doorn ontvangt een vervolgbijdrage van 50 duizend gulden voor de herinrichting van de Kerklaan. In 1998 droeg de provincie al 300 duizend gulden bij voor woningbouw aan de Kerklaan. Voor de tweede fase van de herinrichting van de Dorpsstraat verlenen GS een vervolgbijdrage van 160 duizend gulden. De subsidie voor de Dorpsstraat valt onder de nieuwe ISV-subsidieregeling. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente dit project daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Houten
Voor het project Oude Dorp van de gemeente Houten verlenen GS subsidies van in totaal 724.650 gulden. De subsidies zijn verlaagd ten opzichte van eerdere toezeggingen. De korting is toegepast omdat niet is voldaan aan de voorwaarde van start van uitvoering in 1999. De voormalige school en de brandweerkazerne aan de Prins Bernhardweg worden gesaneerd. Er worden 30 woningen in de sociale sector en circa drieduizend vierkante meter aan winkels gerealiseerd. Grotendeels valt de subsidie voor het project Oude Dorp onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente dit project daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Loosdrecht
Voor de eerste fase van het reconstructieproject Oud-Loosdrechtsedijk van de gemeente Loosdrecht verlenen GS subsidies van in totaal 800 duizend gulden. Deze al eerder verleende subsidies zijn doorgeschoven naar 2000 en 2001. Een deel van de subsidies valt onder het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente het project daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Maarssen
De gemeente Maarssen ontvangt 465 duizend gulden voor reconstructie van het openbaar gebied in de dorpskern van Tienhoven. Met de reconstructie van de doorgaande verkeersroute wordt de leefbaarheid sterk verbeterd. Verder krijgt Maarssen een subsidie van 48.750 gulden voor herinrichting van een gedeelte van de Plesmanlaan.

Gemeente Montfoort
Voor verbetering van openbaar gebied in de binnenstad van Montfoort verlenen GS een bijdrage van 138 duizend gulden. De subsidie is bedoeld voor de herinrichting van een viertal pleintjes.

Gemeente Nieuwegein
Bij vorige verdelingen deden GS al toezeggingen van in totaal 4,68 miljoen gulden voor het grootschalige reconstructie- en saneringsproject Vreeswijk. De provinciale subsidies hebben betrekking op het plangedeelte Eurogritterrein. Het belangwekkende project Vreeswijk heeft tot doel de ruimtelijke en functionele kwaliteit van de historische kern te versterken. Hiertoe worden voor de woonomgeving hinderlijke bedrijven (scheepswerven, overslagbedrijven en constructiebedrijven) gesaneerd en worden circa 420 nieuwe woningen gebouwd. Het is een binnenstedelijke VINEX-locatie. Omdat de uitvoering van het plan is vertraagd, worden de eerder verleende subsidies doorgeschoven naar de jaren 2000 tot en met 2003. Een groot deel van de subsidies valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente het project daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Oudewater
Ten behoeve het plan Westerwal I wordt Veevoederfabriek Six verplaatst. Op de oude bedrijfslocatie worden 57 woningen gebouwd en worden monumenten gerestaureerd. Het plan Westerwal II betreft de bouw van 99 woningen en restauratie van monumenten op het aangrenzende terrein van machinefabriek De Hollandsche IJssel. Voor de plannen Westerwal I en II verleenden GS bij vorige verdelingen al 3,58 miljoen gulden. Omdat de uitvoering van de projecten is vertraagd, zijn de subsidies doorgeschoven naar de jaren 2000 en 2001.Een deel van de subsidies valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente de projecten daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Rhenen
Op meerdere plaatsen in de historische binnenstad van Rhenen is het openbaar gebied al opnieuw ingericht. Aansluitend op eerdere subsidies, verlenen GS een bijdrage van 130 duizend gulden voor het project Binnenstad III.

Gemeente De Ronde Venen
Voor verbetering van de woonomgeving in de woonwijk Proostdijland in Mijdrecht verlenen GS subsidies van in totaal 907.500 gulden. Voor verbetering van de Dorpskern Wilnis geven GS 140 duizend gulden. Een deel van deze subsidies valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente de projecten daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Soest
Aan de gemeente Soest verlenen GS een vervolgbijdrage van 400 duizend gulden voor herinrichting van centrumgebied in de Rademakerstraat in de kern van Soesterberg.

Gemeente Veenendaal
Voor het grootschalige stadsvernieuwingsproject Centrum Oost van de gemeente Veenendaal verlenen GS vervolgbijdragen van in totaal 3,75 miljoen gulden. In het centrumproject gaat het om herstructurering en versterking van de ruimtelijke en functionele structuur. Dit gebeurt door middel van functieverandering en herverkaveling. Naast winkels, openbare en bijzondere functies worden 482 woningen gerealiseerd. De helft van de woningen wordt gebouwd in de sociale sector. Voor het reconstructie- en saneringsproject Hollandia Wol verlenen GS subsidies van in totaal 881.250 gulden. De restauratie en herbestemming van de beeldbepalende textielfabriek Hollandia sluit aan op het Centrumproject. Er worden 75 woningen gerealiseerd. Voor het stadsvernieuwingsproject Van der Kolk verlenen GS een bijdrage van 375 duizend gulden. Na de bedrijfsverplaatsing wordt de bodem gesaneerd en worden 65 woningen gebouwd. Voor de bodemsanering heeft de provincie eerder al één miljoen gulden beschikbaar gesteld. De subsidies voor de projecten Centrum Oost en Hollandia vallen grotendeels onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente deze projecten daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Woerden
Voor het stadsvernieuwingsproject Binnenstad van de gemeente Woerden verlenen GS in de jaren 2000 en 2001 subsidies van in totaal 900 duizend gulden Dit als vervolg op eerder verleende subsidies van 1,66 miljoen gulden. De bijdragen hebben betrekking op het deelgebied Kerkplein.
Voor herinrichting van openbaar gebied in de kern Zegveld verlenen GS een bijdrage van 232.725 gulden. Een deel van de subsidies voor het project Binnenstad valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente het project daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Woudenberg
Voor de tweede fase van het centrumproject van de gemeente Woudenberg verlenen GS een subsidie van honderdduizend gulden. Dit als vervolg op eerdere subsidies van in totaal 525 duizend gulden. Garagebedrijf De Poort is inmiddels gesaneerd. Ter plaatse komen winkels en woningen. Het openbaar gebied wordt gereconstrueerd, met onder meer de aanleg van een plein. Op verschillende deellocaties worden in totaal honderd woningen gebouwd.

Gemeente Wijk bij Duurstede
Voor reconstructie- en saneringsprojecten Hoogstraat Zuid, Haven fase II en Houtland-Achterstraat van de gemeente Wijk bij Duurstede verlenen GS subsidies van in totaal 448.995 gulden. Bij deze projecten gaat het voornamelijk om herinrichting van openbaar gebied.

Gemeente Zeist
Voor de projecten Vogelwijk, Den Dolder en Steijnlaan verlenen GS aan de gemeente Zeist subsidies van in totaal ruim één miljoen gulden. Een deel van de subsidies is verlaagd ten opzichte van de eerdere toezeggingen, omdat niet is voldaan aan de voorwaarde dat de uitvoering in 1999 moest zijn gestart. Voor de verplaatsing van bedrijven uit het centrum van Zeist verlenen GS bijdragen van in totaal 1,98 miljoen gulden. Bij de verlening geldt als voorwaarde dat de gemeente vóór 1 april 2000 een nader gespecificeerde en volledige aanvraag indient. Zeist heeft nu verschillende alternatieven voor de besteding van het saneringsbudget aan GS voorgelegd. De gewenste besteding is mede afhankelijk van lopende onderhandelingen met verschillende bedrijven. Een deel van de aan Zeist verleende subsidies valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente de projecten daarvoor opnieuw aanmelden.
(Voor informatie: Christiaan Bonebakker, (actueel@prvutr.nl) 030 - 258 33 25)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie