Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim 25 miljoen voor stads- en dorpsvernieuwing Utrecht

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
14 december 1999

Laatste verdeling provinciale stadsvernieuwingsfondsen RUIM 25 MILJOEN VOOR STADS- EN DORPSVERNIEUWING

Zesentwintig Utrechtse gemeenten ontvangen de komende jaren 25,5 miljoen gulden voor stads- en dorpsvernieuwing. Dat blijkt uit het Verdelingsplan Provinciale Stadsvernieuwingsfondsen 2000-2003, dat GS heeft vastgesteld. Voor 2000 gaat het om 15 miljoen gulden. Hiervan komt 5,4 miljoen gulden uit de eigen provinciale begroting; 9,6 miljoen gulden is afkomstig van het ministerie van VROM. De gemeenten Utrecht en Amersfoort ontvangen geen bijdragen uit de provinciale fondsen; zij ontvangen de stadsvernieuwingsgelden rechtstreeks van het rijk.

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Het Verdelingsplan 2000-2003 is de laatste verdeling op basis van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing. Volgend jaar gaan de stadsvernieuwingsgelden over in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). In het ISV houdt de provincie de verdeeltaak die zij nu ook heeft voor de stadsvernieuwingsgelden. Bij stedelijke vernieuwing gaat het echter om meer dan alleen de klassieke stadsvernieuwing. Het ISV vraagt om een integrale aanpak van stedelijk gebied. Meerdere subsidieregelingen zijn samengebracht in het ISV. De verdeelwijze wordt daarom aangepast. Bij de laatste verdeling van stadsvernieuwingsgelden houdt de provincie alvast rekening met de overgang naar het ISV. Vijf miljoen gulden wordt gereserveerd voor de eerste ISV-verdeling in oktober 2000. De subsidies die nu zijn verleend voor de jaren 2001 tot en met 2003, moeten voor het ISV opnieuw worden aangevraagd. In principe wordt de subsidie dan opnieuw toegekend, mits het project hoog op de ISV-prioriteitenlijst van de betreffende gemeente staat. Voordeel van deze constructie is dat gemeenten niet hoeven te wachten met de start van meerjarige projecten totdat het ISV in werking is getreden.

Verdelingsplan 2000-2003 In de meeste van de gehonoreerde plannen in het Verdelingsplan 2000-2003 gaat het om sloop of herstel van oude gebouwen en om verbetering van woonomgeving of centrumgebied. De plannen voorzien in de bouw van in totaal 1475 woningen in bestaand stedelijk gebied.
Hieronder volgen voorbeelden van de stads- en dorpsvernieuwingsplannen en de daarvoor verleende subsidies.

Gemeente Abcoude
In het project Rondom het Woonzorgcentrum worden 23 woningen gebouwd en wordt openbaar gebied in het beschermde dorpsgezicht verbeterd. GS verlenen hiervoor vervolgbijdragen van in totaal 600 duizend gulden. Voor de omgevingsverbeteringsprojecten Holendrecht en De Bloemknop ontvangt de gemeente Abcoude een subsidie van 41.250 gulden. Een gedeelte van de subsidies valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente deze projecten daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Amerongen
Na sanering van het bedrijf Fuller wordt het vrijgekomen terrein ingevuld met in totaal 29 woningen. GS verlenen 194 duizend gulden subsidie voor het terreingedeelte waar twaalf huurwoningen worden gebouwd. In 2001 wordt het openbaar gebied rond de dan gerestaureerde molen Maallust opnieuw ingericht. GS verlenen hiervoor een bijdrage van 317.250 gulden. Deze subsidie valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente dit project opnieuw aanmelden voor het ISV.

Gemeente Baarn
De gemeente Baarn ontvangt in 2000 een bijdrage van 202.600 gulden voor reconstructie van openbaar gebied aan de Eemnesserweg.

Gemeente De Bilt
De gemeente De Bilt ontvangt 545 duizend gulden subsidie voor de omgevingsverbeteringsprojecten Tuindorp en Dorpsstraat. In de vooroorlogse wijk Tuindorp zijn eerder al huurwoningen verbeterd, nu volgt de omgevingsverbetering. De Dorpsstraat ligt in de historische kern van De Bilt. Voor een gedeelte is het een beschermd dorpsgezicht. Openbaar gebied wordt opnieuw ingericht.

Gemeente Breukelen
Voor de vernieuwing van het centrum van Breukelen verlenen GS een vervolgbijdrage van 500 duizend gulden. Winkel- en woonfuncties worden herverkaveld. In totaal worden 62 woningen toegevoegd. Openbaar gebied wordt verbeterd door een betere scheiding van de verkeers- en verblijfsfuncties en door de bouw van een parkeergarage. Er wordt een plein aangelegd. Voor de woonomgevingsverbeteringsprojecten De Eendracht I en II geven GS een bijdrage van 230.650 gulden. Een deel van deze subsidie valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente de projecten daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Bunnik
De gemeente Bunnik ontvangt een vervolgbijdrage van 150 duizend gulden voor het project Traverse. In 1999 droeg de provincie al ruim één miljoen gulden bij voor de projecten Traverse en Van Hardenbroeklaan en omgeving. De projecten hangen samen met de omleiding van doorgaand verkeer uit de kern van Bunnik. Het openbaar gebied rond de oude traverse wordt opnieuw ingericht. Voor de verplaatsing van aannemingsbedrijf Avezaat verlenen GS een bijdrage van 350 duizend gulden. Op het vrijkomende bedrijfsterrein worden woningen en kleinschalige bedrijven gerealiseerd. Grotendeels valt de subsidie voor het project Avezaat onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente dit project opnieuw daarvoor aanmelden.

Gemeente Doorn
De gemeente Doorn ontvangt een vervolgbijdrage van 50 duizend gulden voor de herinrichting van de Kerklaan. In 1998 droeg de provincie al 300 duizend gulden bij voor woningbouw aan de Kerklaan. Voor de tweede fase van de herinrichting van de Dorpsstraat verlenen GS een vervolgbijdrage van 160 duizend gulden. De subsidie voor de Dorpsstraat valt onder de nieuwe ISV-subsidieregeling. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente dit project daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Houten
Voor het project Oude Dorp van de gemeente Houten verlenen GS subsidies van in totaal 724.650 gulden. De subsidies zijn verlaagd ten opzichte van eerdere toezeggingen. De korting is toegepast omdat niet is voldaan aan de voorwaarde van start van uitvoering in 1999. De voormalige school en de brandweerkazerne aan de Prins Bernhardweg worden gesaneerd. Er worden 30 woningen in de sociale sector en circa drieduizend vierkante meter aan winkels gerealiseerd. Grotendeels valt de subsidie voor het project Oude Dorp onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente dit project daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Loosdrecht
Voor de eerste fase van het reconstructieproject Oud-Loosdrechtsedijk van de gemeente Loosdrecht verlenen GS subsidies van in totaal 800 duizend gulden. Deze al eerder verleende subsidies zijn doorgeschoven naar 2000 en 2001. Een deel van de subsidies valt onder het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente het project daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Maarssen
De gemeente Maarssen ontvangt 465 duizend gulden voor reconstructie van het openbaar gebied in de dorpskern van Tienhoven. Met de reconstructie van de doorgaande verkeersroute wordt de leefbaarheid sterk verbeterd. Verder krijgt Maarssen een subsidie van 48.750 gulden voor herinrichting van een gedeelte van de Plesmanlaan.

Gemeente Montfoort
Voor verbetering van openbaar gebied in de binnenstad van Montfoort verlenen GS een bijdrage van 138 duizend gulden. De subsidie is bedoeld voor de herinrichting van een viertal pleintjes.

Gemeente Nieuwegein
Bij vorige verdelingen deden GS al toezeggingen van in totaal 4,68 miljoen gulden voor het grootschalige reconstructie- en saneringsproject Vreeswijk. De provinciale subsidies hebben betrekking op het plangedeelte Eurogritterrein. Het belangwekkende project Vreeswijk heeft tot doel de ruimtelijke en functionele kwaliteit van de historische kern te versterken. Hiertoe worden voor de woonomgeving hinderlijke bedrijven (scheepswerven, overslagbedrijven en constructiebedrijven) gesaneerd en worden circa 420 nieuwe woningen gebouwd. Het is een binnenstedelijke VINEX-locatie. Omdat de uitvoering van het plan is vertraagd, worden de eerder verleende subsidies doorgeschoven naar de jaren 2000 tot en met 2003. Een groot deel van de subsidies valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente het project daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Oudewater
Ten behoeve het plan Westerwal I wordt Veevoederfabriek Six verplaatst. Op de oude bedrijfslocatie worden 57 woningen gebouwd en worden monumenten gerestaureerd. Het plan Westerwal II betreft de bouw van 99 woningen en restauratie van monumenten op het aangrenzende terrein van machinefabriek De Hollandsche IJssel. Voor de plannen Westerwal I en II verleenden GS bij vorige verdelingen al 3,58 miljoen gulden. Omdat de uitvoering van de projecten is vertraagd, zijn de subsidies doorgeschoven naar de jaren 2000 en 2001.Een deel van de subsidies valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente de projecten daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Rhenen
Op meerdere plaatsen in de historische binnenstad van Rhenen is het openbaar gebied al opnieuw ingericht. Aansluitend op eerdere subsidies, verlenen GS een bijdrage van 130 duizend gulden voor het project Binnenstad III.

Gemeente De Ronde Venen
Voor verbetering van de woonomgeving in de woonwijk Proostdijland in Mijdrecht verlenen GS subsidies van in totaal 907.500 gulden. Voor verbetering van de Dorpskern Wilnis geven GS 140 duizend gulden. Een deel van deze subsidies valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente de projecten daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Soest
Aan de gemeente Soest verlenen GS een vervolgbijdrage van 400 duizend gulden voor herinrichting van centrumgebied in de Rademakerstraat in de kern van Soesterberg.

Gemeente Veenendaal
Voor het grootschalige stadsvernieuwingsproject Centrum Oost van de gemeente Veenendaal verlenen GS vervolgbijdragen van in totaal 3,75 miljoen gulden. In het centrumproject gaat het om herstructurering en versterking van de ruimtelijke en functionele structuur. Dit gebeurt door middel van functieverandering en herverkaveling. Naast winkels, openbare en bijzondere functies worden 482 woningen gerealiseerd. De helft van de woningen wordt gebouwd in de sociale sector. Voor het reconstructie- en saneringsproject Hollandia Wol verlenen GS subsidies van in totaal 881.250 gulden. De restauratie en herbestemming van de beeldbepalende textielfabriek Hollandia sluit aan op het Centrumproject. Er worden 75 woningen gerealiseerd. Voor het stadsvernieuwingsproject Van der Kolk verlenen GS een bijdrage van 375 duizend gulden. Na de bedrijfsverplaatsing wordt de bodem gesaneerd en worden 65 woningen gebouwd. Voor de bodemsanering heeft de provincie eerder al één miljoen gulden beschikbaar gesteld. De subsidies voor de projecten Centrum Oost en Hollandia vallen grotendeels onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente deze projecten daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Woerden
Voor het stadsvernieuwingsproject Binnenstad van de gemeente Woerden verlenen GS in de jaren 2000 en 2001 subsidies van in totaal 900 duizend gulden Dit als vervolg op eerder verleende subsidies van 1,66 miljoen gulden. De bijdragen hebben betrekking op het deelgebied Kerkplein.
Voor herinrichting van openbaar gebied in de kern Zegveld verlenen GS een bijdrage van 232.725 gulden. Een deel van de subsidies voor het project Binnenstad valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente het project daarvoor opnieuw aanmelden.

Gemeente Woudenberg
Voor de tweede fase van het centrumproject van de gemeente Woudenberg verlenen GS een subsidie van honderdduizend gulden. Dit als vervolg op eerdere subsidies van in totaal 525 duizend gulden. Garagebedrijf De Poort is inmiddels gesaneerd. Ter plaatse komen winkels en woningen. Het openbaar gebied wordt gereconstrueerd, met onder meer de aanleg van een plein. Op verschillende deellocaties worden in totaal honderd woningen gebouwd.

Gemeente Wijk bij Duurstede
Voor reconstructie- en saneringsprojecten Hoogstraat Zuid, Haven fase II en Houtland-Achterstraat van de gemeente Wijk bij Duurstede verlenen GS subsidies van in totaal 448.995 gulden. Bij deze projecten gaat het voornamelijk om herinrichting van openbaar gebied.

Gemeente Zeist
Voor de projecten Vogelwijk, Den Dolder en Steijnlaan verlenen GS aan de gemeente Zeist subsidies van in totaal ruim één miljoen gulden. Een deel van de subsidies is verlaagd ten opzichte van de eerdere toezeggingen, omdat niet is voldaan aan de voorwaarde dat de uitvoering in 1999 moest zijn gestart. Voor de verplaatsing van bedrijven uit het centrum van Zeist verlenen GS bijdragen van in totaal 1,98 miljoen gulden. Bij de verlening geldt als voorwaarde dat de gemeente vóór 1 april 2000 een nader gespecificeerde en volledige aanvraag indient. Zeist heeft nu verschillende alternatieven voor de besteding van het saneringsbudget aan GS voorgelegd. De gewenste besteding is mede afhankelijk van lopende onderhandelingen met verschillende bedrijven. Een deel van de aan Zeist verleende subsidies valt onder de nieuwe subsidieregeling voor het ISV. Voor 1 juli 2000 moet de gemeente de projecten daarvoor opnieuw aanmelden.
(Voor informatie: Christiaan Bonebakker, (actueel@prvutr.nl) 030 - 258 33 25)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...