Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meerjarenplan Gewasbescherming ministerie van Landbouw

Datum nieuwsfeit: 15-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 19995227
datum
15-12-1999

onderwerp
Meerjarenplan Gewasbescherming
TRC 1999/6353
doorkiesnummer

bijlagen
3

Geachte Voorzitter,

Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, informeer ik u over de voortgang van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G). Bijgevoegd ontvangt u de jaarlijkse voortgangsrapportage MJP-G over het jaar 1998 (bijlage 1).

De belangrijkste ontwikkeling die speciale aandacht verdient is het stijgende verbruik van fungiciden in de jaren 1997 en 1998. Het Coördinerend Uitvoeringsorgaan (CUO) van het MJP-G heeft daarom een notitie (bijlage 2) opgesteld over de oorzaken; in deze notitie wordt ook beschreven welke maatregelen er inmiddels zijn genomen in de voor fungiciden belangrijke sectoren: fruitteelt, akkerbouw (aardappelen) en bloembollen. Ik deel de conclusie van het CUO, dat deze oorzaken er waarschijnlijk voor zullen zorgen dat de fungicidendoelstelling van het MJP-G niet zal worden gehaald. Daar staat tegenover dat er nog het nodige gedaan kan worden om zover mogelijk te komen. Voor het terugbrengen van het totale fungicidengebruik is een voortvarende aanpak noodzakelijk. De voorgestelde projecten zijn een stap in de goede richting. Ik sluit echter niet uit dat aanscherpingen tijdens de loop van de verschillende activiteiten noodzakelijk zijn.

Dat neemt niet weg dat de agrarische sector er de afgelopen jaren niet in is geslaagd de structurele afhankelijkheid van fungiciden te beperken. Dit blijft een probleem, niet alleen voor het milieu maar ook voor de landbouwkundige praktijk, die in de toekomst met een beperkter middelenpakket ook nog een effectieve gewasbescherming zal moeten kunnen realiseren. Aangezien de ontwikkeling van het nieuwe gewasbeschermingsbeleid in volle gang is, acht ik het echter niet wenselijk om op dit moment additionele maatregelen voor deze afzonderlijke middelencategorie te nemen.

up

datum
15-12-1999

kenmerk
DL. 19995227

bijlage
Voorgangsrapportage
Stand van Zaken MJPG
Motie van de Leden Vos en Van der Hoeven

Milieu-indicator
Zoals gevraagd in een motie (21677 nr. 38 van 26 juni 1997) van de leden Vos en Van Ardenne-Van der Hoeve (bijlage 3) is de afgelopen twee jaar de ontwikkeling van een integrale milieu-indicator ter hand genomen, waarmee de milieubelasting van het feitelijk gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan worden gekwantificeerd. De indicator moet binnen Nederland maar ook internationaal op voldoende acceptatie bij belangenorganisaties én bij de wetenschap kunnen rekenen. Inmiddels is voor drie milieucriteria een rekenmethodiek ontwikkeld en de milieuscore berekend. In 2000 zal een verdere uitbouw van de milieu-indicator plaatsvinden met de andere in het toelatingsbeleid relevante milieucriteria.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
1. Bestuursovereenkomst Uitvoering Meerjarenplan Gewasbescherming: Voortgangsrapportage 1998
2. Coördinerend Uitvoeringsorgaan MJP-G: De fungicidendoelstelling in het MJP-G, Stand van Zaken en additionele acties 3. Motie van de leden M.B. Vos en van Ardenne-Van der Hoeven


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie