Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Slotconferentie: Vernieuwing Lokale Democratie

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Slotconferentie

Vernieuwing Lokale Democratie

Sinds de bouw, in 1848, is het huis van Thorbecke vrijwel ongewijzigd gebleven. De noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden hebben wel plaatsgevonden en zo nu en dan is met het verplaatsen van de meubels wat meer licht en ruimte gecreëerd. Geen enkel huis kan het echter stellen zonder een duidelijke visie op het onderhoud voor de lange termijn. Nu, na meer dan 150 jaar Grondwet, is een deel van het huis aan een grondige inspectie onderworpen; het bouwkundig rapport wordt binnenkort gepresenteerd.
Het is logisch dat de inspectie zich vooral heeft gericht op de gemeenten. Die vormen immers het cement en ook het fundament van ons staatkundige bouwwerk. In de gemeenten vindt, door middel van de contacten met de burgers en het ontwikkelen en vaststellen van beleid en regels het dagelijkse onderhoud aan de lokale democratie plaats.
Gemeenten kregen in het huis van Thorbecke een eigen gekozen volksvertegenwoordiging: de raad, een uitvoerend orgaan met leden door en uit de volksvertegenwoordiging benoemd: het college en een voorzitter die in relatie stond tot zowel de lokale gemeenschap als het Rijksbestuur: de burgemeester. Dit is anno 1999 nog steeds de formele structuur. Dat er formeel weinig is veranderd aan de structuur betekent niet dat er in de loop der jaren niets is gebeurd. De modernisering van de lokale democratie is in gemeentelijke kring, maar ook elders, voortdurend onderwerp van discussie. Het in 1998 afgesloten VNG-project "Gemeenten 2000+" en het daarop volgende project "Vernieuwing van de lokale democratie" zijn daar voorbeelden van. Gemeenten hebben in die discussies steeds aangegeven open te staan voor veranderingen, mits zij geen doel op zich zijn en er een gedegen en samenhangende visie aan ten grondslag ligt. De Staatscommissie Dualisme en lokale democratie, onder leiding van professor Elzinga, is door het Kabinet verzocht die samenhangende visie te leveren. Medio januari 2000 zal de Staatscommissie rapporteren over haar bevindingen. Met name is onderzocht hoe de formele bevoegdhedenverdeling tussen gemeenteraad en college zich verhoudt tot de hedendaagse bestuurspraktijk, of en zo ja hoe, de aanstellingswijze van de burgemeester gewijzigd zou moeten worden en of een spreiding of combinatie van verkiezingen kan bijdragen aan een grotere betrokkenheid bij het bestuur.

In VNG-verband is op 18 februari jl. onder de noemer "Vernieuwing van de lokale democratie" een project gestart om het proces van de bestuurlijke vernieuwing op lokaal niveau te stimuleren. Dit project staat onder regie van een Beraadsgroep, waarin gekozen en benoemde bestuurders en ambtenaren onder voorzitterschap van burgemeester Ouwerkerk van Almere hebben gediscussieerd over de dilemma’s van de lokale democratie anno 1999. Daarbij is met opzet voor een brede insteek gekozen. Zo zijn bijvoorbeeld thema’s als burgerparticipatie en interactief bestuur, opkomst bij verkiezingen en de rol van politieke partijen, rol, taken en aanstellingswijze van de burgemeester en de bevoegdheden, taken en middelen van de gemeenteraad en het college van B&W aan de orde geweest.

Met de conferentie van 16 december willen wij u gelegenheid bieden kennis te nemen van de resultaten van de discussies die het afgelopen jaar in de Beraadsgroep hebben plaatsgevonden. De voorzitter, drs. H.G. Ouwerkerk, zal u daarover ‘s ochtends het een en ander vertellen. Eveneens in de ochtend zal professor mr. D.J. Elzinga, voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie, een inleiding houden over het werk van de Staatscommissie en daarbij hopelijk een tipje van de sluier oplichten over de bevindingen. Onder leiding van de dagvoorzitter, burgemeester W. Blanken van Ede, is er vervolgens gelegenheid tot het stellen van vragen aan de beide inleiders. Momenteel wordt een enquête gehouden onder de provinciale VNG-afdelingen, waarbij hen een aantal vragen over de vernieuwing van de lokale democratie is voorgelegd. We hopen u op 16 december de resultaten van die enquête te kunnen presenteren. ‘s Middags kunt u discussiëren met leden van de Beraadsgroep in vier verschillende workshops over de thema’s die de Beraadsgroep tot nu toe heeft behandeld. Daartoe hoeft u zich echter niet te beperken; u bent van harte uitgenodigd om ook andere onderwerpen die met het thema van de conferentie te maken hebben aan te snijden. Het programma is zo ingedeeld dat u twee van de vier workshops kunt bijwonen.

De thema’s van de workshops zijn:
I Rol en taken van de gemeentelijke organen
Moet er in formele zin een aanpassing in het bestuursmodel plaatsvinden, met ander woorden, moet de huidige, steeds dualistischer wordende stijl van besturen geformaliseerd worden? Wat zou dat betekenen voor de positie, taken, bevoegdheden en middelen van de gemeenteraad het college, de burgemeester en het ambtenarenapparaat? Moet de aanstellingswijze van de burgemeester en de wethouders hierdoor wijzigen?
Discussieleiders zijn de heer N.P.M. Schoof, burgemeester van Alphen aan den Rijn en de heer drs. Ch. Leeuwe, burgemeester van Lelystad (gelet op de verwachte belangstelling voor dit thema wordt deze workshop in twee parallelsessies en dus in totaal vier maal aangeboden)

II Verkiezingen en rol van politieke partijen
Hoe erg is het dat steeds minder mensen gaan stemmen? Wat voor gevolgen heeft een lage opkomst voor het politiek proces en welke gevolgen heeft dat voor onze representatieve democratie? Wat kunnen bestuur en politieke partijen doen om de opkomst te bevorderen? Moeten verkiezingen gecombineerd worden of juist niet? Welke rol kunnen gemeenten spelen bij het verbeteren van service bij verkiezingen?
Discussieleider is de heer mr. C.J.D. Waal, burgemeester van Castricum.

III Burgerparticipatie en interactief bestuur

Is interactief bestuur de panacee voor alle kwalen of ondermijnt het de positie van de gemeenteraad? Wat is de rol van gemeentelijke bestuursorganen bij burgerparticipatie? Hoe bereik je alle burgers en niet alleen de ijzeren ring van ‘inspraak-deskundigen’? Hoe voorkom je een tweedeling tussen participanten en andere burger? Discussieleider is mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester van Schipluiden.

IV De identiteit van de lokale overheid
Waar staat de gemeente voor? Heeft het markt denken zijn langste tijd gehad? Bestaat er werkelijk een imagoprobleem bij de overheid of praten we onszelf dat aan? Discussieleider is de heer dr. J.J. Schrijen, burgemeester van Venlo.

Alle deelnemers aan de workshops zullen begin 2000 een publicatie ontvangen met daarin een terugblik op de conferentie.
De conferentie, en met name de workshops, zijn ook bedoeld om een eerste aanzet te geven voor de VNG-reactie die naar aanleiding van het kabinetsstandpunt over het rapport van de Staatscommissie zal worden uitgebracht. De VNG zal haar leden na het verschijnen van het rapport begin volgend jaar hierover nog consulteren, maar we nodigen u nu vast van harte uit om ook de conferentie te benutten om uw visie op de vernieuwing van de lokale democratie kenbaar te maken!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Programma–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


10.00 - 10.25 uur Ontvangst met koffie en thee


10.25 - 10.30 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter, de heer mr. W. Blanken, burgemeester van Ede


10.30 - 11.00 uur Inleiding door prof. mr. D.J. Elzinga, voorzitter staatscommissie dualisme en lokale democratie


11.00 - 11.30 uur Inleiding door drs. H.G. Ouwerkerk, burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG Beraadsgroep Vernieuwing van de lokale democratie
11.30 - 12.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.00 - 13.15 uur Lunch
Ronde 1 workshops


* I Rol en taken van de gemeentelijke organen
13.15 - 14.30 uur * II Verkiezingen en rol politieke partijen
* III Burgerparticipatie en interactief bestuur
* IV De identiteit van de lokale overheid


14.30 - 14.45 uur Pauze

14.45 - 16.00 uur Ronde 2 workshops

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– data en locaties––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De slotconferentie Vernieuwing lokale democratie wordt gehouden op 16 december 1999 in het Congrescentrum Engels, Stationsplein 45 in Rotterdam

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––doelgroep––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– gemeentebestuurders
– management van gemeenten
– mensen die vanuit hun beroep of vanuit hun studie-achtergrond actief bezig zijn met het openbaar bestuur
– vertegenwoordigers van andere overheidslichamen – andere belangstellenden

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kosten–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De kosten van deelname aan de slotconferentie bedragen ƒ 92,-- per persoon voor de non-profitsector en ƒ 192,-- voor de profitsector. Deze lage toegangsprijs is gerealiseerd door een forse bijdrage uit het algemene VNG-budget in het kader van de leden communicatie.
U ontvangt in de komende weken afzonderlijk een factuur voor de deelnemersbijdrage.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– inschrijving –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Voor belangstellenden is een inschrijfformulier bijgesloten dat zo spoedig mogelijk dient te worden teruggestuurd aan het Congres- en Studiecentrum VNG, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag. U kunt het inschrijfformulier ook per fax verzenden. Het faxnummer is: 070-3738743. Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging. Uw inschrijving is bindend. Studenten aan universiteiten en HBO-instellingen die jonger zijn dan 27 jaar krijgen door bijsluiting van een kopie van hun collegekaart 75% korting.De stichting Fonds Hartman verstrekt de korting.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– annulering –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Annulering van de inschrijving kan alleen schriftelijk tot uiterlijk één week voor de bijeenkomst. Bij verhindering kan uw plaats wel worden ingenomen door een vervanger. Indien annulering of verhindering niet één week van tevoren wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– inlichtingen ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435

2500 GK DEN HAAG
Tel.: 070- 3738493 (doorkiesnummer)
Fax: 070- 3738743/3635682

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...