Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief commissie BZK over besteding gelden voor nieuwkomers

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26952000.001 brief van de vaste commissie bzk over de besteding van ge lden voor nieuwkomers

Gemaakt: 17-12-1999 tijd: 11:19


26952 Onderzoek besteding budgetten ten behoeve van inburgering en taallessen eerdere

nieuwkomers, migranten en vluchtelingen

nr. 1 Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Den Haag, 16 december 1999

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt het volgende voorstel onder uw aandacht.

De Kamer heeft in juni 1997 een motie aangenomen waarin zij de regering verzoekt de gelden die op dat moment beschikbaar waren voor nieuwkomers zo in te zetten dat bij onderbesteding de gelden vervolgens volledig voor oudkomers worden ingezet, te beginnen daar waar de wachtlijsten het langst en het meest langdurig zijn (Kamerstukken 25001, nr. 29). Desondanks zijn de wachtlijsten voor oudkomers niet verkleind maar is wel sprake geweest van onderbesteding in 1996 en 1997. Om deze reden heeft de commissie behoefte aan een extern onderzoek naar de besteding van de budgetten ten behoeve van de inburgering van en taallessen aan eerdere nieuwkomers, migranten en vluchtelingen in de jaren 1996 en later. Uit dit onderzoek zal tevens moeten blijken of de minister afspraken heeft gemaakt met gemeenten, of de VNG als vertegenwoordiger daarvan, over de uitvoering van de motie en of de subsidievoorwaarden van dien aard waren dat de gemeenten ingeval van onderbesteding bij taallessen voor nieuwkomers de vrijgevallen middelen ook voor oudkomers mocht inzetten.

De commissie stelt de Kamer voor, op grond van artikel 58 van de Comptabiliteitwet, de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek uit te voeren aan de hand van de vragen die in bijlage 1 bij deze brief zijn gevoegd en de Kamer daarover uiterlijk 1 september 2000 te rapporteren.

Ingevolge artikel 21 a van het Reglement van Orde is over dit verzoek tot onderzoek advies gevraagd aan de commissie voor de Rijksuitgaven. Het antwoord van de commissie is opgenomen in bijlage 2.

Gezien de urgentie van het onderzoek verzoekt de commissie u het hiervoor vermelde voorstel nog vandaag ter besluitvorming aan de Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de commissie,

De Cloe

De griffier van de commissie,

Coenen

Bijlage 1

Vragen voor het onderzoek naar de besteding van budgetten t.b.v. inburgering en taallessen voor eerdere nieuwkomers, migranten en vluchtelingen

Hoe zijn de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten voor inburgering en taalonderwijs voor de jaren 1996-1999 opgebouwd, en in welke mate zijn deze besteed door de gemeenten?

De onderliggende subvragen die daarbij van belang zijn, luiden:

Hoe zijn de vanuit het Rijk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en Volksgezondheid Welzijn en Sport) beschikbare budgetten voor inburgering en taalonderwijs opgebouwd?

Hoe zijn deze budgetten verdeeld over de gemeenten?

Welke deel van de budgetten is door de gemeenten feitelijk besteed aan taalonderwijs voor eerder nieuwkomers en nieuwkomers en welk deel is teruggevloeid naar het Rijk?

In weke mate hebben de gemeenten gebruik gemaakt van de mogelijkheiden om de onderuitputting van het inburgeringsbudget ten goede te laten komen aan taalonderwijs voor eerdere nieuwkomers en vluchtelingen met VVTV-status?

Hoe werkt de systematiek voor het verdelen van de budgetten voor taalonderwijs in 1998 en 1999 feitelijk uit?

De onderliggende subvragen die daarbij van belang zijn, luiden:

Hoe verhoudt zich de verdeling van de budgettten over gemeenten tot de bevolkingssamenstelling (i.c. tot het aantal eerdere nieuwkomers, het aantal vluchtelingen met VVTV-status en het aantal nieuwkomers)?

Hoe verhoudt zich de verdeling van de budgetten over gemeenten tot de omvang van de wachtlijsten in die gemeenten?

Welke redenen worden door de gemeenten en door de onderwijsinstellingen aangevoerd voor onderuitputting van het budget?

Welke beleidsprestaties zijn in 1998 en 1999 voor de bestede budgetten geleverd door een steekproef van gemeenten en door de onderwijsinstelingen; hoe kan het bestaan van wachtlijsten voor taalonderwijs in gemeenten worden verklaard?

De onderliggende subvragen die daarbij van belang zijn, luiden:

Hoeveel nieuwe overeenkomsten zijn in 1998 en 1999 door de gemeenten met de onderwijsinstellingen afgesloten voor het geven van taalonderwijs in het kader van de inburgering van nieuwkomers respectievelijk eerder nieuwkomers?

In hoeverre zijn de beoogde prestaties (in termen van aantal afgeronde inburgeringprogramma's, aantal afgelegde toetsen, aantal taalles-uren en/of aantal begeleide cursisten) door de opleidingsinstituten feitelijk geleverd in 1998 en 1999?

Zijn er twijfels bij de ROC's of de voorgeschreven hoeveelheid taalles-uren leidt tot het gewenste resultaat?

Hoe groot waren eind 1999 de wachtlijsten, hoe zijn deze samengesteld en hoe is de ontwikkeling van de wachtlijsten vanaf 1996?

Welke redenen worden door de gemeenten en ROC's aangevoerd voor het bestaan van wachtlijsten?

Bijlage 2

Aan de voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

's-Gravenhage, 17 december 1999

Ingevolge het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseert de commissie voor de Rijksuitgaven de Kamer hiermede over een verzoek om onderzoek door de Algemene Rekenkamer de besteding van budgetten t.b.v. inburgering en taallessen voor eerdere nieuwkomers, migranten en vluchtelingen.

In de motie Noorman-Den Uyl c.s. van 3 juni 1997 (25 001 nr. 29) heeft de Kamer expliciet uitgesproken dat bij onderbesteding van gelden voor nieuwkomers dit zou moeten worden ingezet voor het verkleinen van wachtlijsten voor eerdere nieuwkomers. Vervolgens is bij de Algemene Beschouwingen 1997 middels de motie Wallage c.s. (25 600 nr. 11) f 30 mln. extra beschikbaar gesteld. In het regeeraccoord 1998 (26 024 nr.
10, p. 68-69) is f 50 mln. gereserveerd voor het wegwerken van wachtlijsten voor taalonderwijs voor eerdere nieuwkomers. Bij de Algemene Beschouwingen 1999 is middels de motie Melkert c.s. (26 800 nr. 9) wederom f 30 mln. extra beschikbaar gesteld. Ondanks de beschikbaarheid van extra middelen van in totaal f 110 mln. zijn de wachtlijsten voor taalonderwijs voor eerdere nieuwkomers niet verkleind, maar is in 1996 en 1997 voor f 25 mln. respectievelijk f 53 mln. niet besteed en is het beschikbare aantal plaatsen voor taalonderwijs niet toegenomen.

Het onderzoek zal onder meer moeten aantonen op welke wijze de budgetten zijn besteed, hoe de verdeling van de budgetten feitelijk in de uitvoeringspraktijk bij gemeenten uitpakt en in welke mate de gekozen systematiek ertoe bijdraagt dat de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd.

De commissie voor de Rijksuitgaven is van mening dat het, gezien het eerder door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek naar het Integratiebeleid etnische minderheden, voor de hand ligt een onderzoek naar de daadwerkelijke besteding van de middelen voor inburgering van nieuwkomers en taalonderwijs aan eerdere nieuwkomers, migranten en vluchtelingen eveneens aan dit Hoge College van Staat voor te leggen. Om de Kamer in de gelegenheid te stellen de conclusies van het onderzoek en eventuele te bespreken bij de begrotingsbehandeling van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties respectievelijk Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, zullen de resultaten van het onderzoek uiterlijk 1 september 2000 aan de Kamer meegedeeld moeten worden.

De voorzitter voor de commissie voor de Rijksuitgaven,

Van Walsem

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie