Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief commissie BZK over besteding gelden voor nieuwkomers

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26952000.001 brief van de vaste commissie bzk over de besteding van ge lden voor nieuwkomers

Gemaakt: 17-12-1999 tijd: 11:19


26952 Onderzoek besteding budgetten ten behoeve van inburgering en taallessen eerdere

nieuwkomers, migranten en vluchtelingen

nr. 1 Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Den Haag, 16 december 1999

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt het volgende voorstel onder uw aandacht.

De Kamer heeft in juni 1997 een motie aangenomen waarin zij de regering verzoekt de gelden die op dat moment beschikbaar waren voor nieuwkomers zo in te zetten dat bij onderbesteding de gelden vervolgens volledig voor oudkomers worden ingezet, te beginnen daar waar de wachtlijsten het langst en het meest langdurig zijn (Kamerstukken 25001, nr. 29). Desondanks zijn de wachtlijsten voor oudkomers niet verkleind maar is wel sprake geweest van onderbesteding in 1996 en 1997. Om deze reden heeft de commissie behoefte aan een extern onderzoek naar de besteding van de budgetten ten behoeve van de inburgering van en taallessen aan eerdere nieuwkomers, migranten en vluchtelingen in de jaren 1996 en later. Uit dit onderzoek zal tevens moeten blijken of de minister afspraken heeft gemaakt met gemeenten, of de VNG als vertegenwoordiger daarvan, over de uitvoering van de motie en of de subsidievoorwaarden van dien aard waren dat de gemeenten ingeval van onderbesteding bij taallessen voor nieuwkomers de vrijgevallen middelen ook voor oudkomers mocht inzetten.

De commissie stelt de Kamer voor, op grond van artikel 58 van de Comptabiliteitwet, de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek uit te voeren aan de hand van de vragen die in bijlage 1 bij deze brief zijn gevoegd en de Kamer daarover uiterlijk 1 september 2000 te rapporteren.

Ingevolge artikel 21 a van het Reglement van Orde is over dit verzoek tot onderzoek advies gevraagd aan de commissie voor de Rijksuitgaven. Het antwoord van de commissie is opgenomen in bijlage 2.

Gezien de urgentie van het onderzoek verzoekt de commissie u het hiervoor vermelde voorstel nog vandaag ter besluitvorming aan de Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de commissie,

De Cloe

De griffier van de commissie,

Coenen

Bijlage 1

Vragen voor het onderzoek naar de besteding van budgetten t.b.v. inburgering en taallessen voor eerdere nieuwkomers, migranten en vluchtelingen

Hoe zijn de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten voor inburgering en taalonderwijs voor de jaren 1996-1999 opgebouwd, en in welke mate zijn deze besteed door de gemeenten?

De onderliggende subvragen die daarbij van belang zijn, luiden:

Hoe zijn de vanuit het Rijk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en Volksgezondheid Welzijn en Sport) beschikbare budgetten voor inburgering en taalonderwijs opgebouwd?

Hoe zijn deze budgetten verdeeld over de gemeenten?

Welke deel van de budgetten is door de gemeenten feitelijk besteed aan taalonderwijs voor eerder nieuwkomers en nieuwkomers en welk deel is teruggevloeid naar het Rijk?

In weke mate hebben de gemeenten gebruik gemaakt van de mogelijkheiden om de onderuitputting van het inburgeringsbudget ten goede te laten komen aan taalonderwijs voor eerdere nieuwkomers en vluchtelingen met VVTV-status?

Hoe werkt de systematiek voor het verdelen van de budgetten voor taalonderwijs in 1998 en 1999 feitelijk uit?

De onderliggende subvragen die daarbij van belang zijn, luiden:

Hoe verhoudt zich de verdeling van de budgettten over gemeenten tot de bevolkingssamenstelling (i.c. tot het aantal eerdere nieuwkomers, het aantal vluchtelingen met VVTV-status en het aantal nieuwkomers)?

Hoe verhoudt zich de verdeling van de budgetten over gemeenten tot de omvang van de wachtlijsten in die gemeenten?

Welke redenen worden door de gemeenten en door de onderwijsinstellingen aangevoerd voor onderuitputting van het budget?

Welke beleidsprestaties zijn in 1998 en 1999 voor de bestede budgetten geleverd door een steekproef van gemeenten en door de onderwijsinstelingen; hoe kan het bestaan van wachtlijsten voor taalonderwijs in gemeenten worden verklaard?

De onderliggende subvragen die daarbij van belang zijn, luiden:

Hoeveel nieuwe overeenkomsten zijn in 1998 en 1999 door de gemeenten met de onderwijsinstellingen afgesloten voor het geven van taalonderwijs in het kader van de inburgering van nieuwkomers respectievelijk eerder nieuwkomers?

In hoeverre zijn de beoogde prestaties (in termen van aantal afgeronde inburgeringprogramma's, aantal afgelegde toetsen, aantal taalles-uren en/of aantal begeleide cursisten) door de opleidingsinstituten feitelijk geleverd in 1998 en 1999?

Zijn er twijfels bij de ROC's of de voorgeschreven hoeveelheid taalles-uren leidt tot het gewenste resultaat?

Hoe groot waren eind 1999 de wachtlijsten, hoe zijn deze samengesteld en hoe is de ontwikkeling van de wachtlijsten vanaf 1996?

Welke redenen worden door de gemeenten en ROC's aangevoerd voor het bestaan van wachtlijsten?

Bijlage 2

Aan de voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

's-Gravenhage, 17 december 1999

Ingevolge het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseert de commissie voor de Rijksuitgaven de Kamer hiermede over een verzoek om onderzoek door de Algemene Rekenkamer de besteding van budgetten t.b.v. inburgering en taallessen voor eerdere nieuwkomers, migranten en vluchtelingen.

In de motie Noorman-Den Uyl c.s. van 3 juni 1997 (25 001 nr. 29) heeft de Kamer expliciet uitgesproken dat bij onderbesteding van gelden voor nieuwkomers dit zou moeten worden ingezet voor het verkleinen van wachtlijsten voor eerdere nieuwkomers. Vervolgens is bij de Algemene Beschouwingen 1997 middels de motie Wallage c.s. (25 600 nr. 11) f 30 mln. extra beschikbaar gesteld. In het regeeraccoord 1998 (26 024 nr.
10, p. 68-69) is f 50 mln. gereserveerd voor het wegwerken van wachtlijsten voor taalonderwijs voor eerdere nieuwkomers. Bij de Algemene Beschouwingen 1999 is middels de motie Melkert c.s. (26 800 nr. 9) wederom f 30 mln. extra beschikbaar gesteld. Ondanks de beschikbaarheid van extra middelen van in totaal f 110 mln. zijn de wachtlijsten voor taalonderwijs voor eerdere nieuwkomers niet verkleind, maar is in 1996 en 1997 voor f 25 mln. respectievelijk f 53 mln. niet besteed en is het beschikbare aantal plaatsen voor taalonderwijs niet toegenomen.

Het onderzoek zal onder meer moeten aantonen op welke wijze de budgetten zijn besteed, hoe de verdeling van de budgetten feitelijk in de uitvoeringspraktijk bij gemeenten uitpakt en in welke mate de gekozen systematiek ertoe bijdraagt dat de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd.

De commissie voor de Rijksuitgaven is van mening dat het, gezien het eerder door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek naar het Integratiebeleid etnische minderheden, voor de hand ligt een onderzoek naar de daadwerkelijke besteding van de middelen voor inburgering van nieuwkomers en taalonderwijs aan eerdere nieuwkomers, migranten en vluchtelingen eveneens aan dit Hoge College van Staat voor te leggen. Om de Kamer in de gelegenheid te stellen de conclusies van het onderzoek en eventuele te bespreken bij de begrotingsbehandeling van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties respectievelijk Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, zullen de resultaten van het onderzoek uiterlijk 1 september 2000 aan de Kamer meegedeeld moeten worden.

De voorzitter voor de commissie voor de Rijksuitgaven,

Van Walsem

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...